fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 1794 /2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ιωσηφίνα Βιοπούλου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τον Γραμματέα Γεώργιο Μουτεβέλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας :_______  _______ του _______ , κατοίκου Πειραιώς, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δίκηγόρου της Ιωάννας Μαρώση.

Του εναγόμενου : _______ _______  του _______ , κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 15-10-2010 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 13337/2010 και προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης απόφασης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο, όπως προκύπτει από την με αριθμό 1721Γ/28-2-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημητρίου Ραπατζικου. Ο εναγόμενος δεν εμφανίσθηκε κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο. Επομένως πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ.1 και 2 Κ.ΠολΔ).

Η ενάγουσα εκθέτει με την κρινόμενη αγωγή ότι ο εναγόμενος εξέδωσε την περιγραφόμενη στην αγωγή επιταγή ποσού 24.837 ευρώ της οποίας, αυτή κατέστη νόμιμη κομίστρια εξ οπισθογραφήσεως και η οποία αν και εμφανίσθηκε νόμιμα για πληρωμή δεν πληρώθηκε και σφραγίσθηκε. Ότι ο ανωτέρω κατά τον χρόνο έκδοσής της τελούσε σε γνώση ότι δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια προς πληρωμή της και ότι η ζημία που υπέστη ανέρχεται στο άνω ποσό. Ζητά επομένως για την άνω αιτία, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και με προσωπική του κράτηση διάρκειας ενός έτους να της καταβάλει το άνω ποσό των 24.837 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής καθώς επίσης και το ποσό των 4.956 ευρώ μετά το νομότυπο

περιορισμό του αγωγικού αιτήματος με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας στο ακροατήριο όπως αυτή καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την ως άνω αδικοπραξία, επιφυλασσόμενη ως προς το ποσό των 44 ευρώ που θα το διεκδικήσει στα ποινικά δικαστήρια, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και να καταδικασθεί αυτός στην δικαστική της δαπάνη. Η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό με την προκειμένη τακτική διαδικασία (άρθρα 7, 8, 9, 10, 14 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ) και είναι, ορισμένη και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 932, 297, 298, 346 ΑΚ, 79 Ν. 5960/1933, 907, 908,176 ΚΠολΔ. Να σημειωθεί ότι το παρεπόμενο αίτημα για την απαγγελία προσωπικής κράτησης κατά του εναγόμενου πρέπει να απορριψθεί ως μη νόμιμο για τον λόγο ότι σύμφωνα με το άρθρο 1047 παρ. 2 του Κ.ΠολΔ (ως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 3994/2011) δεν διατάσσεται προσωπική κράτηση για απαίτηση μικρότερη από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, με το δε με αριθμό 72 παρ. 12 άρθρο του άνω νόμου (μεταβατικές διατάξεις) η άνω παράγραφος εφαρμόζεται και στις αγωγές που εκκρεμούσαν κατά την δημοσίευση του άνω νόμου. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν, δεδομένου ότι η ενάγουσα κατέβαλε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, με τ’ αντιστοιχούντο σ’ αυτό ποσοστά υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ και του ΤΝ (βλ. σχετ. τα υπ’ αριθμ. 309674, 309675, 309676, 309677 και 217033 αγωγόσημα που προσκομίζει η ενάγουσα).

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφό της επιτρέπεται ομολογία. Επίσης με βάση τα περιστατικά αυτά κρίνεται ότι εξαιτίας της ως άνω άδικης πράξης του εναγόμενου, η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάστασή της οποίας δικαιούται ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο το Δικαστήριο κρίνει εύλογο (άρθρο 932 ΑΚ), αφού μειώθηκε η εμπορική της πίστη και η άριστη φήμη της στην τραπεζική αγορά λόγω της ελλείψεως χρηματικής ρευστότητας που της δημιουργήθηκε. Πρέπει επομένως η αγωγή να γίνει δεκτή εν μέρει ως βάσιμη και κατ’ουσίαν, διότι εφόσον ο εναγόμενος ερημοδικεί, οι πραγματικοί ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι εκ μέρους του ερημοδικαζόμενου εναγόμενου (άρθρο 271 παρ. 3 του Κ.ΠολΔ, ως αυτό τροποποιηθέν ισχύει με τον Ν. 3994/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 352 παρ. 1 Κ.ΠολΔ). Το Δικαστήριο κρίνει εξάλλου ότι η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ διότι η καθυστέρηση στην εκτέλεσή της θα επιφέρει σοβαρή ζημία στην ενάγουσα και πρόκειται για αξίωση από άδικη πράξη (908 παρ. 1 εδ. δ ΚΠολΔ). Λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ) δε, ο εναγόμενος πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, όπως επίσης ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που ο απολειπόμενος εναγόμενος θα ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας κατά της απόφασης (άρθρ. 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ) όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην του εναγομένου .

ΟΡΙΖΕΙ το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης εκ μέρους του εναγομένου στο ποσό των διακοσίων ( 200) ευρώ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά (25.337) ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση αυτή προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε ποσό χίλια (1.000) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις 19/3/2014

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ