fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

MONOΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 9770/2009

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελπινίκη Θεοφίλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Νοεμβρίου 2009, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « _______ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός _______ , και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.», η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Κων/να Μητσάκου.

Των καθ’ών η αίτηση: 1)_______ _______ του _______ και της _______ , χήρας _______ _______ , κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός _______ , η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη, 2) _______ _______  του _______ και της _______ , κατοίκου Διονύσου Αττικής, οδός _______ και 3)_______ _______  του _______ και της _______ , κατοίκου Αθηνών, οδός _______ , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Θεοδώρα Χατζάρα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-1-2009 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στο Δικαστήριο τούτο με γενικό αριθμό κατάθεσης 5912/2009 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 542/2009 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 13-5-2009 και μετά από αναβολές για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα ισχυρίζεται ότι έχει απαίτηση σε βάρος των καθ’ών η αίτηση, ως εξ’ αδιαθέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος την 29-11-2000 _______ _______ , συζύγου της πρώτης των καθ’ών και πατέρα των λοιπών, ο οποίος είχε εγγυηθεί, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «_______ », η οποία είχε συνάψει σύμβαση δανείου με τη δικαιοπάροχο τράπεζα της αιτούσας, δεδομένου ότι με την υπ’αριθμ.5712/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών οι καθ’ών εξέπεσαν του ευεργετήματος απογραφής από την κληρονομιά του προαναφερομένου αποβιώσαντος. Επικαλούμενη δε η αιτούσα, επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση ζητεί, μετά από παραδεκτό περιορισμό των αιτημάτων της με δήλωση της πληρεξούσιας της δικηγόρου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και στο κατατεθέν σημείωμα, α) να της χορηγηθεί προς εξασφάλιση της απαιτήσεως της η άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί κάθε ακινήτου περιουσίας των καθ’ών και β) τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητού περιουσιακού αντικειμένου και εμπραγμάτου δικαιώματος πάνω σε αυτό που βρίσκεται στα χέρια των καθ’ών ή στα χέρια τρίτων οφειλετών τους συμπεριλαμβανομένων και του δικαιώματος των καθ’ών επί των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους καθ’ών και δη 1)1.107 κοινών ονομαστικών μετοχών που ανήκουν στον δεύτερο των καθ’ών και 1.107 κοινών ονομαστικών μετοχών που ανήκουν στον τρίτο των καθ’ών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της (αιτούσας) που αναφέρεται στην αίτηση.

Η ένδικη αίτηση αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου τούτου (αρθρ.683 παρ. 1 και 22 Κ.Πολ.Δ.) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 682 επ. Κ.Πολ.Δ.), είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένου του σχετικού ισχυρισμού των καθ’ών, και παραδεκτά ασκείται από την αιτούσα κατά των καθ’ών δεδομένου ότι α) νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της κρινόμενης αίτησης η αιτούσα αφού αιτείται την λήψη ασφαλιστικού μέτρου επί της προσωπικής περιουσίας των καθ’ών και όχι επί της κληρονομηθείσης περιουσίας, για την οποία διορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 6387/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών εκκαθαρίστρια η εταιρία «______ Α.Ε.», και όσα αντίθετα ισχυρίζονται οι καθ’ών, προβάλλοντας ένσταση ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης, είναι αβάσιμα, και β) νομιμοποιούνται παθητικά οι καθ’ών, αφού ζητείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επί των ατομικών περιουσιακών στοιχείων των καθ’ών και όχι επί των περιουσιακών στοιχείων που περιήλθαν σ’αυτούς λόγω κληρονομικής διαδοχής του αποβιώσαντος _______ _______  και τα οποία βρίσκονται σε δικαστική εκκαθάριση, και όσα αντίθετα ισχυρίζονται οι καθ’ών, προβάλλοντας ένσταση έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, είναι αβάσιμα. Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 806 επ.,847 επ., 1901, 1911 αρ.2 ΑΚ, 706 και 707 επ. Κ.Πολ.Δ. και πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα _______ _______ του _______ , η οποία δόθηκε στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου με την επιμέλεια της αιτούσας, οι καθ’ών δεν επιμελήθηκαν την εξέταση μάρτυρα, τα έγγραφα που οι διάδικοι. προσκομίζουν, καθώς και την εν γένει διαδικασία πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Στις 29-11-2000 απεβίωσε στον Πειραιά ο _______ _______ , ο οποίος ήταν νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «_______ ». Η τελευταία είχε συνάψει στο Λονδίνο με την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «_______ », της οποίας καθολική διάδοχος είναι η αιτούσα, την υπ’αριθμ. _______ σύμβαση έντοκου δανείου δύο δισεκατομμυρίων δραχμών. Το δάνειο αυτό, το οποίο εκταμιεύτηκε στις 29.12.1999, ορίστηκε ότι θα αποδίδετο εφάπαξ μετά την παρέλευση έτους από της χορηγήσεώς του. Ο άνω αποβιώσας με την από 23.12.1999 σύμβαση εγγύησης που υπέγραψε εγγυήθηκε υπέρ της δανείστριας εταιρίας ως πρωτοφειλέτης την εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση του δανείου, παραιτούμενος από το ευεργέτημα διζήσεως καθώς και από τα ευεργετήματα των άρθρων 853, 862, 863, 866, 867 και 868 Α.Κ. Οι καθ’ών η αίτηση, κληρονόμοι του αποβιώσαντος, ως σύζυγος η πρώτη και τέκνα οι λοιποί, αποδέχτηκαν με το ευεργέτημα της απογραφής την κληρονομιά του δυνάμει των υπ’αριθμ. 1099/27.3.2001 η πρώτη των καθ’ών και 1100/27.3.2001 οι λοιποί των καθ’ών σχετικών δηλώσεων τους ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών και ακολούθως προέβησαν σε απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας, συνταχθείσας της υπ’αριθμ.11626/26.7.2001 έκθεσης απογραφής της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Νάκου, η οποία διορίσθηκε με την υπ’αριθμ.576/2001 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου. Με την υπ’ αριθμ.6387/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών διορίστηκε εκκαθαρίστρια της κληρονομιάς του άνω αποβιώσαντος η εταιρία με την επωνυμία «________ Α.Ε.», η οποία δεν έχει περαιώσει ακόμη την εκκαθάριση. Η αιτούσα με την από 27.9.2004 αγωγή της κατά των νυν καθ’ών που απηύθυνε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ζήτησε να αναγνωριστεί ότι οι καθ’ών κληρονόμοι του άνω αποβιώσαντος εξέπεσαν του ευεργετήματος της απογραφής για τους αναφερόμενους σε αυτή λόγους. Ακολούθως δε η αιτούσα με την από 29.9.2004 αίτησή της κατά των καθ’ών, που κατέθεσε ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, ζήτησε τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ήτοι εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και συντηρητικής κατάσχεσης. Επί της αιτήσεως αυτής εξεδόθη η υπ’αριθμ.495/19.1.2005 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία απέρριψε την αίτηση αφού δεν πιθανολόγησε ότι οι καθ’ών εξέπεσαν του ευεργετήματος της απογραφής. Αμέσως μετά την επίδοση της άνω αίτησης στον δεύτερο των καθ’ών, ο τελευταίος στις 25.10.2004 μεταβίβασε περιουσιακά του στοιχεία και συγκεκριμένα τέσσερις οριζόντιες ιδιοκτησίες, μία αποθήκη και δέκα πέντε θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκονταν στο Μαρούσι Αττικής και στο επί της Λεωφόρου _______ κτιριακό συγκρότημα, προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «_______ Α.Ε.», η οποία είχε συσταθεί λίγες μόλις ημέρες πριν από την μεταβίβαση σε αυτήν των άνω ακινήτων. Επιπλέον η εταιρία με την επωνυμία «_______ Α.Ε.», της οποίας μέτοχοι είναι οι δύο τελευταίοι των καθ’ών, μεταβίβασε την 27.9.2004 δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες του τρίτου ορόφου, που βρίσκονταν στην Αθήνα στην επί των οδών Π.Δημάκη 10-14 και Γιάννη Σταθά αρ. 14-16 κείμενη πολυκατοικία. Επί της προαναφερομένης από 27.9.2004 αγωγής της νυν αιτούσας δημοσιεύτηκε στις 26.6.2008 η υπ’αριθμ.5712/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίστηκε ότι καθ’ών εξέπεσαν του ευεργετήματος της απογραφής με συνέπεια να έχουν γίνει αυτοδικαίως και μάλιστα αναδρομικά από το θάνατο του άνω αποβιώσαντος απλοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του, για το λόγο ότι δολίως έκαναν ανακριβή περιγραφή. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα έχει κατά των καθ’ών, ως απλών εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος _______ _______ , απαίτηση, η οποία στις 30.9.2003 ανερχόταν στο ποσό των 6.060.171,70 ευρώ πλέον συμβατικών τόκων υπερημερίας, μειωμένη κατά το συνολικό ποσό των 679.640,75 ευρώ, το οποίο εισπράχθηκε κατά τις ημερομηνίες 23.4.2004 (ποσό 204.840,75 ευρώ) και 6.5.2004 (ποσό 474.800 ευρώ), η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης των καθ’ών. Συγκεκριμένα η πρώτη των καθ’ών έχει στην κυριότητά της ένα ακίνητο στην Εκάλη Αττικής επί της οδού _______ , επί του οποίου υφίσταται πρώτη προσημείωση υποθήκης ποσού 1.450.000 ευρώ υπέρ της _______ και δεύτερη προσημείωση υποθήκης ποσού 1.000.000 ευρώ υπέρ της _______ , ενώ δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης οι δύο τελευταίοι των καθ’ών δεν πιθανολογήθηκε ότι έχουν ακίνητη περιουσία παρά μόνον καθένας τους έχει στην κυριότητά του 1.107 κοινές ονομαστικές μετοχές της εδρεύουσας στον Πειραιά ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «_______ Α.Ε.». Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποτραπεί η ματαίωση ικανοποίησης της απαίτησης της αιτούσας, η οποία δεν δύναται να ικανοποιηθεί από την κληρονομιαία περιουσία, γιατί αυτή είναι σε δικαστική εκκαθάριση και σε κάθε περίπτωση το ενεργητικό της υπολείπεται κατά πολύ του παθητικού της, πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ουσίαν βάσιμη η υπό κρίση αίτηση ως προς το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο της χορήγησης άδειας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης πάνω σε κάθε ευρεθησόμενο ακίνητο των καθ’ών και να χορηγηθεί αυτό μέχρι του ποσού των 7.000.000 ευρώ. Περαιτέρω επειδή πιθανολογείται τόσον η απαίτηση της αιτούσας κατά των καθ’ών όσο και η επισφαλής περιουσιακή κατάσταση των τελευταίων, που δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξιώσεως της αιτούσας πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση όσον αφορά και το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται λόγω του αντικειμένου της αιτήσεως (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικος περί των Δικηγόρων).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Παρέχει την άδεια στην αιτούσα να εγγράψει προσημείωση υποθήκης σε βάρος κάθε ευρεθησόμενου ακινήτου των καθ’ών, προς εξασφάλιση της απαιτήσεώς της, η οποία περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως, μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ.

Διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητού περιουσιακού αντικειμένου και εμπραγμάτου δικαιώματος πάνω σε αυτό που βρίσκεται στα χέρια των καθ’ών ή στα χέρια τρίτων οφειλετών τους συμπεριλαμβανομένων και του δικαιώματος των δευτέρου και τρίτου των καθ’ών επί των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους τελευταίους και δη 1)1.107 κοινών ονομαστικών μετοχών που ανήκουν στον δεύτερο των καθ’ών και 1.107 κοινών ονομαστικών μετοχών που ανήκουν στον τρίτο των καθ’ών, προς εξασφάλιση της απαιτήσεως της αιτούσας που περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως, μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στην Αθήνα, στις 3 Δεκεμβρίου 2009, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους δικηγόρους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ