fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός: 2687 /2010
Αριθμός κατάθεσης αίτησης : 10276/2009

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, Μαρία Γιαμπούρη, Πάρεδρο Πριοτοδικείου (λόγω κωλύματος των τακτικών Δικαστών), που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου και από την Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2010. για να δικάσει την με αριθμό καταθέσεως 10276/2009 αίτηση, με αντικείμενο την αναγνώριση σωματείου.

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) _______  _______ του _______ , 2) _______ _______ του _______ , 3) _______  _______ του _______ , 4) _______ _______ του _______ , 5) _______  _______  του _______ , 6) _______  _______ του _______ ,  7)      _______ _______ του    _______ . 8)

_______ _______ . 9) _______ _______ , απάντων κατοίκων Σαλαμίνας, οι οποίοι αποτελούν την προσωρινή

Διοίκηση του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία «_______ », που ιδρύθηκε και εδρεύει στη Σαλαμίνα, και οι οποίοι παραστάθηκαν άπαντες διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες. ως μέλη της προσωρινής διοίκησης του υπο σύσταση σωματείου, ζητούν, μετά από παραδεκτή διόρθωση της αίτησής τους (224ΚΠολΔ), να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, το υπό σύσταση σωματείο που εδρεύει στη Σαλαμίνα, με την επωνυμία «___________». Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα η αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 787 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του Α.Κ. και 107 του Εισ.Ν.Α.Κ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΑΚ, προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1) το από 27-7-2009 πρακτικό ίδρυσης του σωματείου. και εκλογής της προσωρινής διοίκησης του σωματείου, που υπογράφεται σύμφωνα με το νόμο από τα είκοσι τρία (23) ιδρυτικά του μέλη (φυσικά πρόσωπα) και περιλαμβάνει επιπλέον πίνακα των μελών της προσωρινής διοικούσας επιτροπής και 2) το από 27-7-2009 καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου, που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα ιδρυτικά του μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία, που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80 του Α.Κ.

Από τα ανωτέρω έγγραφα αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου, του οποίου ο σκοπός κατά το καταστατικό του είναι : “1) Η με κάθε νόμιμο μέσο προαγωγή, προστασία και επιμέλεια των συμφερόντων των κατοίκων του Δήμου Σαλαμίνος καθώς και της ευρύτερης περιοχής της νήσου Σαλαμίνος. Ο Σύλλογος για το σκοπό αυτό θα λειτουργεί και ως εξωραϊστικός Σύλλογος. 2) Η μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνος καθώς και της ευρύτερης περιοχής της νήσου. 3) Η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινωνικών και επιστημονικών συμφερόντων των μελιάν του και η προστασία των δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους. 4) Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών του Δήμου Σαλαμίνος και των κρατικών αρχών. 5) Μ προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν το Δήμο Σαλαμίνος γενικότερα και το περιβάλλον της νήσου            ειδικότερα. 6) Η διασφάλιση κυκλοφορίας έντυπου υλικου, ανακοινώσεων, φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων σχετικών με τη νήσο Σαλαμίνα. 7) Η δημιουργία επιτροπών μελέτης των προβλημάτων προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος της νήσου Σαλαμίνος, η δημιουργία αρχείου νόμων, βιβλιοθήκης και γενικά αρχείου τεκμηρίωσης και η συγκρότηση επιτροπών για τη διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων και η εκπαίδευση και λειτουργία σχετικών τμημάτων.” Ο προπαρατεθείς σκοπός του σωματείου δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίκειται στους ισχύοντες νόμους, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, και να διαταχθούν όσα προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 81 του ΑΚ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ 1) τη δημοσίευση, σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στον Πειραιά, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, περίληψης με τα ουσιώδη στοιχεία του από 27-7-2009 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «______» που εδρεύει στη Σαλαμίνα , 2) την εγγραφή του ως άνω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό, μετά την τελεσιδικία της παρούσας.

ΚΡΙΘΗΚΕ. αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την 3-5-2010.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ