fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3067/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ευθυμία Κοκμοτού – Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Δέσποινα Μυλωνά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 24η Οκτωβρίου 2007, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : _______ _______  του _______ , κατοίκου Κερατσινίου Πειραιά, τον οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος του Παρασκευή Κουπλίδου.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ :Της ανώνυμης εταιρίας Βιομηχανικών Ιατρικών αερίων με την επωνυμία «_______ », που έχει έδρα την Αθήνας και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Αντώνιος Βάγιας.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 30/9/2006 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό 3776/2006, προσδιορίστηκε για τις 25/1/2007 και γράφτηκε στο πινάκιο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη το Δικαστήριο ανέβαλε την υπόθεση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή του εκθέτει ότι προσλήφθηκε από την εναγόμενη την 17η.4.2001 με ατομική σύμβαση εργασίας ως οδηγός – πωλητής – εισπράκτορας με πλήρες ωράριο από 8.00 πμ. έως και 16.00 μμ. και μηνιαίο μισθό 675 ευρώ. Ότι την 11η. 12.2003 του ανατέθηκε να κάνει εισπράξεις καθ’ υπέρβαση του ωραρίου του και παρά τις αντιρρήσεις του λόγω του ότι ήδη είχε διεκπεραιώσει επίπονες εργασίες, των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, της πυκνής κυκλοφορίας που υπήρχε εκείνη την ώρα και της κατάστασης της υγείας του υποχώρησε εμπρός στην άρνηση της εναγομένης και εξετέλεσε την σ£ αυτόν ανατεθείσα εργασία. Ότι ενώ οδηγούσε τη μικρού κυβισμού μοτοσικλέτα του στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου κτυπήθηκε από νταλίκα με αποτέλεσμα να πάθει κάκωση κεφαλής και περιτραυματική αμνησία και κρίθηκε με αποφάσεις της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ανίκανος προς εργασία έως την 25η. 1.2005. Ότι εξαιτίας του τραυματισμού του έως το μήνα Ιούνιο του έτους 2006 αδυνατούσε να οδηγήσει οποιοδήποτε όχημα διότι υπέφερε από διαταραχές ισορροπίας, ζάλη, ιλίγγους, κεφαλαλγίες, μετατραυματικό σύνδρομο με αγχώδεις εκδηλώσεις και ψυχοσωματικές διαταραχές αλλά εξακολούθησε να εργάζεται έως την 30η.6.2005, οπότε η εναγομένη τον απέλυσε και παρέμεινε άνεργος επί δέκα μήνες, δηλαδή (από 9.7.2004 έως 3.5.2005, επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ με το ποσό των 3.888,14 ευρώ). Ότι αν συνέχιζε να εργάζεται θα είχε εισπράξει συνολικά το ποσό των 1 1.485,37 ευρώ ( 883,49 X 10 μήνες + δώρα εορτών + αποδοχές και επίδομα αδείας)- 3.888,14 = 7.597,23 ευρώ. Ότι εξαιτίας του ατυχήματος, το οποίο οφείλεται στην υπαίτια συμπεριφορά της εναγομένης κλονίστηκε η σωματική και ψυχική του υγεία με αποτέλεσμα να καταστεί αντικοινωνικός και με φοβικό σύνδρομο και υπέστη ηθική βλάβη για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματική ικανοποίηση ποσού 60.000 ευρώ.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 16 παρ.2,22 και 33 του ΚΠολΔ) κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 663 επ. του ΚΠολΔ) και λόγω του ότι πρόκειται περί εργατικού ατυχήματος (αν και η αγωγή έχει ως νομική της βάση τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου και όχι αυτές του ν.551/191) δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου. Η έννοια της αδικοπραξίας λαμβάνεται από τις διατάξεις του αστικού δικαίου (άρθρο 914 του ΑΚ) σύμφωνα με τις οποίες λογίζεται ως αδικοπραξία κάθε υπαίτια παραβίαση από τον υπόχρεο διάταξης νόμου, από την οποία προκαλείται υλική ή ηθική βλάβη στον δικαιούχο. Στη σφαίρα τουεργατικού δικαίου οι παράνομες πράξεις ή παραλείψεις αναφέρονται κυρίως σε παραβιάσεις των προστατευτικών της εργασίας διατάξεων νόμων, συλλογικών συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών με ισχύ νόμου ή άλλων διατάξεων κανονιστικού περιεχομένου (βλ. Λέων. Δ. Ντάσιος, Βόλος 1995, Εργατικό Δικονομικό δίκαιο, τόμος Α1, § 76-77, σελ.146 § 376, σελ.464). Στην υπό κρίση αγωγή αναφέρεται η υπαιτιότητα του διευθυντή της εναγόμενης, ο οποίος του ανέθεσε τη συγκεκριμένη εργασία κατά τη διεκπεραίωση της οποίας επήλθες ο τραυματισμός του καθώς και τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούν την υπαιτιότητα του εργοδότη, αλλά δε γίνεται αναφορά στην παράνομη συμπεριφορά των οργάνων της εναγομένης και ειδικότερα ποιες διατάξεις δικαίου παραβιάστηκαν από την εναγομένη και τους προστηθέντες της και εάν οι προστηθέντες της (στην προκειμένη περίπτωση ο διευθυντής της) επέδειξαν αμελή ή δόλια συμπεριφορά δεδομένου ότι ο τραυματισμός επήλθε μεν κατά τη διάρκεια της εργασίας που του είχε ανατεθεί αλλά οφείλεται σε εξωτερικό αίτιο (σύγκρουση της μοτοσικλέτας με την νταλίκα) ως προς την επέλευση του οποίου ουδέν αναφέρεται στην αγωγή, ενώ δεν αναφέρεται αν το ατύχημα συνέβη επί της συνήθους διαδρομής ή κατά παρέκκλιση αυτής, οπότε τότε δεν υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας από το εργατικό ατύχημα, αν το ατύχημα οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα ή του οδηγού του άλλου αυτοκινήτου διότι δεν είναι δυνατόν ο εργοδότης να ευθύνεται και για την αμελή συμπεριφορά του μισθωτού, ή εάν συνέτρεχαν έκτακτες και εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και δημιουργήθηκαν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, οι οποίες αφαιρούν τον καταλογισμό για την κατά του εαυτού του ενέργεια του παθόντος. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής, διότι όταν πρόκειται περί έμμεσης ζημίας βασική προϋπόθεση της αξίωσης για αποζημίωση είναι η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ εργασίας και ατυχήματος, ο οποίος πρέπει να προκύπτει από τα περιστατικά που συνετέλεσαν στην επέλευση του ατυχήματος. Γενικά η νομολογία, λόγω της θεσπιζόμενης αντικειμενικής ευθύνης του εργοδότη, έχει δεχθεί με ελαστικότητα την ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου, και, στις περιπτώσεις που για την επέλευση του εργατικού ατυχήματος, συντέλεσε κατά αμυδρό τρόπο η παροχή της εργασίας και μάλιστα ανεξάρτητα από την απώτερη αιτία, δεχόμενη ότι αρκεί να απήλθε από περιστασιακό αίτιο, σχετιζόμενο με την εργασία, η οποία και να αποτέλεσε την αφορμή τούτου (βλ. Λέων. Δ. Ντάσιος, Βόλος 1995, Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο, Τόμος Α, § 366 επ., σελ.457 επ.).Η υπό κρίση αγωγή είναι αόριστη διότι δεν περιέχει τα πιο πάνω αναφερόμενα απαιτούμενα κατ’ άρθρο 216 παρ.1 του ΚΠολΔ στοιχεία για το ορισμένο αυτής και πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων λόγω του δυσερμήνευτου των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου (άρθρο 179 παρ.2 του ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ αντιμωλίαν των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.

ΚΡΙΘΗΚΕ ,αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 24 Δεκεμβρίου 2007.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ