fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης 5567/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Γεωργία Γκίκα , Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 5-2-2014, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: ________ ________  ή ________ του ________ , κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής , η οποία δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο .

Του καθού η αίτηση : ________ ________ του ________ , κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Ελευθερίου ΦΥΛΛΑΔΑΚΗ.

Εισάγεται προς συζήτηση η από 7-11-2013, με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 158677/18799/2013, αίτηση της αιτούσας, η οποία προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καθού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτηση , ισχυρίζεται ότι καίτοι έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους με τον καθού , της έχει ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια των δύο ανηλίκων τέκνων τους , που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον καθού, έχει ρυθμιστεί το ζήτημα επικοινωνίας του καθού με ία ανήλικα τέκνα τους και το ζήτημα της διατροφής τους, ο καθού την εξυβρίζει , την απειλεί και την προσβάλλει ενώπιον των τέκνων τους και των τρίτων, επιδεικνύοντας σε Βάρος της, την ειδικότερα εκτιθέμενη συμπεριφορά. Επικαλούμενη δε επικείμενο κίνδυνο όσον αφορά τη σωματική της ακεραιότητα και τη ζωή της , καθώς και την προσβολή της προσωπικότητάς της, ζητεί : 1) να απαγορευτεί προσωρινά στον καθού να προβεί σε οποιαδήποτε απειλητική, εξυβριστική και Βίαιη πράξη σε Βάρος της, όπως οι εκτιθέμενες στην αίτηση ή σε οποιαδήποτε άλλες παρεμφερείς, που προσβάλλουν Βάναυσα την προσωπικότητά της και θέτουν σε κίνδυνο την σωματική και ψυχική της υγεία και ιδιαίτερα να του απαγορευτεί να προσεγγίζει τον χώρο της κατοικίας της καθώς και των στενών συγγενών της και να του απαγορευτεί να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των είκοσι μέτρων. 2) Να απαγγελθεί κατά του καθού χρηματική ποινή 2000 ευρώ για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης αυτής. 3) Να απειληθεί σε Βάρος του καθού προσωπική κράτηση διάρκειας μέχρι ενός έτους για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης και να καταδικασθεί στα δικαστική έξοδα της αιτούσας.

Όμως η αιτούσα δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης με τη σειρά ,κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης (στις 5-2-2014). Ο καθού ,ο οποίος παρέστη, όπως ανωτέρω, δεν προσκομίζει αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, από το οποίο να προκύπτει ότι του επιδόθηκε αντίγραφο αυτής ,με κλήση για συζήτηση για την ως άνω δικάσιμο, με επιμέλεια της αιτούσας, ούτε άλλωστε επικαλείται ότι έλαβε χώρα τέτοια επίδοση, καίτοι από την επισημείωση του Προέδρου Υπηρεσίας επί του δικογράφου της κρινόμενης αίτησης προκύπτει ότι είχε διαταχθεί κοινοποίηση της αίτησης πριν από 10 ημέρες. Σημειωτέο ότι μετά τις 17-2-2014 προσκόμισε εντός φακέλου ,δύο αντίγραφα της κρινόμενης αίτησης, από τα οποία δεν προκύπτει ότι του επιδόθηκε με επιμέλεια της αιτούσας αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με κλήση για να παραστεί κατά την παρούσα δικάσιμο της 5-2-2014, παρά μόνο από το ένα αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης προκύπτει ότι του επιδόθηκε, στις 27-11-2013 ,αντίγραφο αυτής με κλήση για να παραστεί κατά τη συζήτηση του αιτήματος για χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά ιη δικάσιμο της 29-11-2013. Επίσης το ότι αμφότεροι οι διάδικοι είχαν παραστεί κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής κατά τη δικάσιμο της 29-11-2013 τούτο δεν αναιρεί τον έλεγχο αν η αιτούσα κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης ή το αντίθετο, αφού και ο προσδιορισμός δικασίμου με επιμέλεια της αιτούσας και η συνέχεια μεταμέλειά της για μη κλήτευση του καθού και μη παράσταση της ιδίας στη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης , αφού δεν προκύπτει ούτε ακόμη και ο καθού επικαλείται ότι έλαβε χώρα κοινοποίηση της αίτησης αυτής προς τούτον ή ότι αμφότεροι έλαβαν γνώση της ανωτέρω δικασίμου κατά τον προσδιορισμό αυτής από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας ( που σημειωτέο αν είχε λάβει χώρα τούτο , τότε ο Πρόεδρος Υπηρεσίας δεν θα είχε ορίσει προθεσμία κοινοποίησης), πιθανολογείται ότι υποδηλώνει μεταμέλεια αυτής για συζήτηση της υπόθεσης ,που η ίδια την έθεσε σε κίνηση και συνεπώς η συζήτησή της , αφού δεν προκύπτει κλήτευση από την αιτούσα του καθού ή το αντίθετο, θα ήταν αντίθετη προς τη θεμελιακή αρχή της διάθεσης (Βλ. προς τούτο Β.Βαθρακοκοίλη ‘Ερμηνευτική Νομολογιακή Ανάλυση ΚΠολδ”, υπό άρθρο 272 , αρ.2, αναλογικά εφαρμοζόμενου και στην παρούσα διαδικασία ). Κατά συνέπεια η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης πρέπει και στην παρούσα διαδικασία , να κηρυχθεί απαράδεκτη. Ζήτημα επιβολής δικαστικών εξόδων δεν τίθεται, διότι η παρούσα απόφαση δεν είναι οριστική.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη της συζήτηση της αίτησης .

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 19/5/2014, χωρίς την παρουσία της αιτούσας και του πληρεξούσιου δικηγόρου της .

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ