fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ε.Κ.

Αριθμός 6128/2009
1771/2007
1631/2008

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Ειδική Διαδικασία)

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αθανάσιο Θεοφάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Σοφία Καλούδη, Πρωτοδίκη, Ευαγγελία Μουστάκα, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Μαρία Τσιρογιάννη.

Συνεδρίασε δημόσια ,στο ακροατήριό του ,στις 6 Μαρτίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ-ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: _______ _______ του _______ , κατοίκου Κορυδαλλού Ν.Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιωάννα Μαρώση.

 

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ:

1.Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας ( με την επωνυμία «______», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Ν.Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Ζάννη. kατόπιν σχετικής δηλώσεώς του, που έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά προκατέθεσε προτάσεις, 2,_______ _______ και 3._______ _______ , κατοίκων αμφοτέρων Ερεσσού Ν.Λέσβου, οι οποίοι  εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ανδρέα Βογιατζίδη. Κατόπιν σχετικής δηλώσεώς του, που έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά πρσκατέθεσε προτάσεις.

Η δεύτερη και τρίτος των εφεσίβλητων είχαν ασκήσει την από 15-3-2005 (αρ.εκθ.καταΘ.δικογρ.80/17-3-2005) αγωγή τους, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νίκαιας (διαδικασία   άρθρου 681 Α) και ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή.

Ο εκκαλών     είχε ασκήσει την από αρ.εκθ.καταθ.δικογρ.360/10-10-2005) αγωγή του, Ειρηνοδικείου Νίκαιας (διαδικασία άρθρου 68Α.Α) και ζήτησε να γίνει αυτή δεκτή.

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, συνεκδικάζοντας τις ως άνω αγωγές εξέδωσε τη με αριθμό 186/2006 απόφασή του, με την οποία διέταξε τα αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της.

Ήδη ο εκκαλών με την από 26-2-2007 και με αριθμό καταθέσεως 10/27-2-2007 έφεσή του προσβάλλει, την ως άνω αναφερομένη πρωτόδικη απόφαση. Η σχετική έφεση προσδιορίστηκε να δικασθεί, ύστερα και από την υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 1771/27-2-2007 πράξη της Προέδρου περί ορισμού δικασίμου, κατά τη δικάσιμο της 13-2-2008, οπότε ματαιώθηκε. Ήδη η υπόθεση εισάγεται για νέα συζήτηση.Ηγετική από 14-2-2008 και με αριθμό καταθέσεως 1631/15- 2-2008 κλήση του καλούντος-εκκαλούντος προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της απόφασή και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος του καλούντος-εκκαλούντος ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις της.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ KATA ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται προς συζήτηση η κρινόμενη υπόθεση, ήτοι η από 26.2.2007 (με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1771/2007) έφεση, δυνάμει της από 14.2.2008 (με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1631/2008) κλήσης.

Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 186/2006 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, η οποία εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667, 670­676 και 68ΙΑ ΚΠολΔ, ασκήθηκε νομότυπα (άρθρα 495, 511, 513 παp. 1 περ. β’,  516 παρ. 1 ΚΠολΔ) και εμπρόθεσμα (άρθρο 518 παρ. 2 ΚΠολΔ), καθόσον από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλούμενης και, συνεπώς, πάροδος της προθεσμίας ασκήσεως της εφέσεως ή άλλος λόγος απαραδέκτου. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τοπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την ίδια ως άνω διαδικασία. Ειδικώς, όμως, κατά το μέρος της ποο στρέφεται κατά της δεύτερης και τρίτου των εφεσίβλητων, η ένδικη έφεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, δοθέντος ότι οι προαναφερόμενοι παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της από 15.3.200 (αρ. εκθ. κατ. 80/2005) αγωγής τους ενώπιον του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου ως προς τον εκκαλούντα και ως εκ τούτου, ελλείπει στο πρόσωπο του εκκαλούντος το έννομο συμφέρον (αρθρα 68, 501 παρ. 1 εδάφ.α΄ ΚΠολ.Δ.) να απευθύνει την έφεσή του και κατ αυτών.

Με την κρινόμενη από 15.3.2005 ( αριθμ. εκθ. κατ. 80/2005) αγωγή τους, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, οι ενάγοντες (εξέθεταν ότι το με αριθμό κυκλ. _______ αυτοκίνητο, που ήταν ασφαλισμένο στην τρίτη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, αφού συγκρσύσθηκε με το με αριθμό κυκλ. ______ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρώτος εναγόμενος, το οποίο ήταν της ιδιοκτησίας του, κα. ήταν ασφαλισμένο στην δεύτερη εναγομένη (μη διάδικο στην παρούσα , ασφαλιστική εταιρία, προκάλεσε από υπαιτιότητα του οδηγού του υλικές βλάβες στο με αριθμό κυκλοφορίας ______ αυτοκίνητο, συγκυριότητας αυτών (εναγόντων), που ήταν σταθμευμένο, κατά τη σύγκρουση των οχημάτων τους, που έγινε κάτω από τις αναφερόμενες στην αγώγι) συνθήκες (τόπος, χρόνος, περιστάσεις). Ζητούσαν, μετά την παραίτησή της από το δικόγραφό της αγωγής ως προς τον πρώτο εναγόμενο, να υποχρεωθούν οι εναγόμενες ασφαλιστικές εταιρίες να καταβάλουν εις ολόκληρον στον καθένα από αυτούς, τα αναφερόμενα στην αγωγή ποσά, για αποζημίωση και χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Εξάλλου ασκήθηκε η από 10.10.2005 αγωγή του ενάγοντας και ήδη εκκαλούντος, στην οποία ο τελευταίος εξέθετε ότι ο πρώτος εναγόμενος (μη διάδικος στην παρούσα δίκη) οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας _______ αυτοκίνητο, που ανήκει στην ιδιοκτησία αυτού (πρώτου εναγόμενου) και ήταν ασφαλισμένο στην δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, προκάλεσε από υπαιτιότητα του φθορές και βλάβες στο όχημα αυτού (ενάγοντας) κατά τη σύγκρουση των οχημάτων τους υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην αγωγή. Ζητούσε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρον ο καθένας να του καταβάλουν το ποσό των 7963,32 ευρώ ως αποζημίωση του και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Επί των παραπάνω αγωγών εκδόθηκε η υπ’ αριθμ 186/2006 οριστική απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, η οποία συνεκδίκασε τις δυο συναφείς αγωγές, θεώρησε την από 15.3.2005 (αρ. εκθ. κατ. 80/2005) αγωγή των εναγόντων ως μη ασκηθείσα ως προς τον πρώτο εναγόμενο, απέρριψε αυτήν ως προς την τρίτη εναγομένη και έκανε αυτήν δεκτή ως προς την δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, με την επωνυμία ______, ενώ απέρριψε την από 10.10.2005 (αρ. εκθ. κατ. 360/2005) αγωγή. Κατά της ανωτέρω απόφασης παραπονείται ο εκκαλών με την υπό κρίση έφεση, ζητώντας, για λόγο που αναφέρεται στο δικόγραφο της και ανάγεται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης και συνακόλουθα την παραδοχή της αγωγής του.

Από την επανεκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων _______ _______ , _______ _______ και _______ _______ , ενώπιον του ακροατήριου του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του και των εγγράφων, που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται νόμιμα και στο οποίο συγκαταλέγονται φωτογραφίες, για να ληφθούν υπόψη, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων αποδεικνύονται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Την 17.12.2004 και περί ώρα 00.30 το με αριθμό κυκλ _____ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας Του _______  _______ , με οδηγό την σύζυγό του ______ _______, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ______ εκινείτο επί της οδού Ατταλείας στη Νίκαια Ν. Αττικής με κατεύθυνση από Νεάπολη προς Πειραιά με ταχύτητα που δεν εξακριβώθηΚε~ Μετά τη συμβολή της ανωτέρου οδού με την οδό Λαοδικίας η οδηγός του προαναφερόμενου οχήματος έχασε τον έλεγχο αυτού και επέπεσε με το εμπόσθιο αριστερό μέρος του επί του οπίσθιου δεξιού μέρους του με αριθμό κυκλ. _______ οχήματος, που ήταν σταθμευμένο στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος της οδού Ατταλείας. Το τελευταίο ανήκε στη συγκυριότητα των _____ _______ και _______ _______ η πτώση του ζημιογόνου οχήματος του _______ _______ επί του σταθμευμένου οχήματος των ανωτέρω ήταν να ωθηθεί το τελευταίο προς τα εμπρός και να επιπέσει σε έτερο τρίτο όχημα που ήταν Επίσης σταθμευμένο Στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου των _______ και _______  _______  βρέθηκε γραπτό σημείωμα με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του οχήματος που προκάλεσε το ατύχημα όπως και το τηλέφωνό του. Το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του με αριθμό _______ οχήματος, η οποία δεν οδηγούσε με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή της, ούτε ρύθμισε την ταχύτητά της, όπως όφειλε και μπορούσε να πράξει, ώστε να έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος και να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς, κατά παράβαση των άρθρων 12,19 παρ. 1 και 2 Κ.Ο.Κ. και 330 εδ. β’ ΑΚ. Αντίθετα, ο ισχυρισμός του ενάγοντος, _______  _______ , on τo ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου προσώπου και ειδικότερα ότι ήταν αποτέλεσμα προηγούμενης σύγκρουσης του αυτοκινήτου του με το με αριθμό κυκλ._______ αυτοκίνητο του εναγόμενου (μη διάδικου στην παρούσα δίκη) _______ _______, το οποίο ήταν ασφαλισμένο στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία ______ δεν αποδεικνύεται βάσιμος. Ειδικότερα, ο _______ _______ ισχυρίστηκε ότι το ανωτέρω τρίτο αυτοκίνητο, το οποίο εκινείτο επί της οδού Λαοδικείας από αριστερά σε σχέση με την πορεία του ενάγοντος, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη επί της ανωτέρω οδού και επέπεσε με το εμπρόσθιο μέρος του επί του εμπρόσθιου αριστερού μέρους του δικού του αυτοκίνητου και προξένησε βλάβες στην αριστερή πόρτα του οδηγού ακολούθως δε το τελευταίο ωθήθηκε προς την απέναντι γωνία, για την οποία δεν διευκρινίζει στην αγωγή του αν είναι αριστερά ή δεξιά σε σχέση με την πορεία του, επί της οδού Ατταλείας. Αν ήταν βάσιμα όσα ισχυρίστηκε, τότε η γωνία στην οποία εξετράπη το όχημα του θα έπρεπε να είναι η δεξιά επί της ανωτέρω οδού και όχι η αριστερή στην οποία βρέθηκε και προσέκρουσε στο αυτοκίνητο των _______ και _______  _______ . Τα ανωτέρω κατατέθηκαν ενόρκως από τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής εταιρίας ______ , ο οποίος εξέτασε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα των διάδικων για να διαπιστώσει τις βλάβες που έχουν υποστεί και αν τα φερόμενα ως βλαβέντα μέρη είναι συνέπεια των διαδοχικών συγκρούσεων. Στα παραπάνω συμπεράσματα για τις συνθήκες του ατυχήματος κατέληξε και ο πραγματογνώμονας ερευνητής τροχαίων ατυχημάτων, _______ _______ , στον οποίο η ασφαλιστική εταιρία _______ ανέθεσε την έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος και την φερόμενη εμπλοκή σ’αυτό του οχήματος του ασφαλισμένου της. Επομένως, έπρεπε αφού θεωρηθεί η από 10.3.2005 (αρ. εκθ. κατ.  80/2005) αγώγι) ως μη ασκηθείσα ως προς τον πρώτο εναγόμενο, να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη ως προς την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία _______ , και να απορριφθεί ως προς την εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία _______ . Ακολούθως, έπρεπε να απορριφθεί η από 10.10.2005 (αριθμ. εκθ. κατ. 360/2005) αγωγή. Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, που με την εκκαλουμένη υπ’ αριθμ. 186/2006 απόφαση του, δέχθηκε τα αυτά ως προς την αποκλειστική) υπαιτιότητα της οδηγού του με αριθμό κυκλ. _______ οχήματος, για τη σύγκρουση των πιο πάνω οχημάτων, και απέρριψε την αγώγι) ως προς την ασφαλιστική εταιρία του φερόμενου ως εμπλεκόμενου τρίτου προσώπου, ενώ έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή των εναγόντων ως προς την ασφαλίζουσα αυτό ασφαλιστική εταιρία και επιδίκασε τα αιτούσα κονδύλια, για το ύψος ίων οποίων δεν παραπονείται ειδικώς ο εκκαλών με ειδικό λόγο έφεσης, περαιτέρω δε απέρριψε την αγωγή του δεν έσφαλε και ορθώς τις αποδείξεις εκτίμησε. Τα αντίθετα υποστήριζα μένα από τον εκκαλούντα περί υπαιτιότητας τρίτου προσώπου, με τον μοναδικό λόγο έφεσης, ελέγχονται απορριπτέα ως αβάσιμα, εντεύθεν δε και η υπό κρίση έφεση στο σύνολό της. Τέλος, πρέπει να καταδικασθεί ο εκκαλών, ως ηττηθείς, στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εφεσίβλητων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183, 189 παρ.1, 191 παρ.1 και 591 παρ.1 εδάφ. δ’ Κ,Πολ.Δ,), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙ Α ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται τοπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση κατά της υπ’αριθμό 186/2006 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νίκαιας. Και

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων των εφεσίβλητων του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσόν των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για την πρώτη εφεσίβλητη και διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ για τους δεύτερη και τρίτο των εφεσίβλητων.

Κρίθηκε και  αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 2 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η Γραμματεας
Αθανάσιος Θεοφάνης              Μαρία Τσιρογιάννη