fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 378/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Κωνσταντίνο Βελισσάρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου, κατόπιν κληρώσεως κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.3 του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 18-2-2015 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντα: ________ ________  του ________ , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δημήτριο Χριστόπουλο.

Του καθ’ ου η αίτηση: ________ ________ του ________ , κατοίκου Πειραιά, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Κανακάκη.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 4-1-2015 (αρ. πραξ. κατ. 88/2015) αίτησή του, που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο έκθεμα. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά ιούς ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί, όπως και τα εκτιθέμενα στα έγγραφα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κατά το δεύτερο πλειστηριασμό δε γίνει κατακύρωση, είτε βάσει του άρθρου 965 παρ. 2, είτε βάσει του άρθρου 966 παρ. 2 του ίδιου κώδικα, τότε το κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ αρμόδιο Δικαστήριο που δικάζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, μετά από αίτηση οιουδήποτε που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί διαζευκτικώς, είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού, είτε να επιτρέψει την ελεύθερη εκποίηση του πράγματος. Ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός διατάσσεται εντός τριάντα (30) ημερών, με αφετήριο σημείο την κατάθεση της αποφάσεως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Αποκλείεται η έναρξη της προθεσμίας αυτής από τον προηγούμενο (δεύτερο) πλειστηριασμό, διότι είναι ενδεχόμενο η προθεσμία να έχει ήδη παρέλθει κατά τη δημοσίευση της αποφάσεως του Δικαστηρίου που διέταξε τον τρίτο πλειστηριασμό. Η τιμή της πρώτης προσφοράς μπορεί να είναι η ίδια, δηλαδή του δεύτερου πλειστηριασμού ή κατώτερη, η οποία ορίζεται από το Δικαστήριο, στην ευχέρεια του οποίου απόκειται, βάσει των περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως, να ορίσει την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, ενόψει της αδυναμίας κατακυρώσεως, με την προοπτική της πλειστηριάσεως και κατακυρώσεως του πράγματος. Η υποβαλλόμενη στο δικαστήριο αίτηση πρέπει να περιέχει το ποσό της τιμής της πρώτης προσφοράς στο οποίο ζητείται να καθοριστεί αυτή από το Δικαστήριο (ΕφΑΘ 3599/1988 αδημ., Βαθρακοκοίλης Ερμ. ΚΠολΔ εκδ. 1997, τ Ε’, άρθρο 966 σελ. 832,

Στη προκειμένη περίπτωση ο αϊτών ζητεί να ορισθεί νέος πλειστηριασμός των περιγραφόμενων στην αίτηση δύο ακινήτων, με νέα κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των 50.000 ευρώ για καθένα από αυτό, επειδή οι προηγούμενοι πλειστηριασμοί με την τιμή που είχε ορισθεί να τελεσθούν στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου Πειραιά και του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας αντίστοιχα, ματαιώθηκαν λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών. Ζητεί επίσης, να καταδικασθεί ο καθ’ ου στα δικαστικά του έξοδα. Η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον, αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 966 παρ.3 και 933 του ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο καθ’ ου αρνείται την αίτηση, ισχυριζόμενος ότι η τιμή πρώτης προσφοράς των δύο ακινήτων είναι ήδη μικρότερη της εμπορικής αξίας αυτών και κατά συνέπεια δεν πρέπει να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου, όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, σε συνδυασμό και με την προφορική διαδικασία στο ακροατήριο, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 284/2012 απόφασης του Εφετείου Πειραιά και την κοινοποίηση προς τον καθ’ ου πρώτου εκτελεστού απογράφου, με το οποίο επιτάσσεται αυτός να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των 97.407,88 ευρώ και την έκδοση της υπ’ αριθμ. 964/2013 απόφασης του Αρείου Πάγου και την κοινοποίηση προς τον καθ’ ου πρώτου εκτελεστού απογράφου, με το οποίο επιτάσσεται αυτός να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των 2.340 ευρώ, με την υπ’ αριθμ. 11155Β/17-7-2014 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανάσιου Γεωργαντόπουλου, ο απών επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στα παρακάτω ακίνητα ιδιοκτησίας του καθ’ ου και ειδικότερα: Α) Στο 1/2 εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 1-1 γωνιακού ισόγειου καταστήματος πολυόροφης οικοδομής, που βρίσκεται στον Πειραιά, στη θέση «Τέρμα λεωφόρου Χατζηκυριάκου», στη συμβολή των οδών _______  και λεωφόρου _______. Το ως άνω ακίνητο εμφαίνεται στο διάγραμμα κάτοψης ισογείου του πολιτικού μηχανικού ________ ________ που επισυνάπτεται στο με αριθμό 17064/1976 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιά Γεώργιου Μερσίνη, έχει επιφάνεια 114 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 93/1000, ενώ περιήλθε στον καθ’ ου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 5577/28-1-2003 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Άννας Τζώρτζη και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά, στον τόμο 1165 και με αριθμό 290. Ως τιμή εκτίμησης του ακινήτου και τιμή πρώτη προσφοράς αυτού, ορίστηκε το ποσό των 109.600 ευρώ, ίσο με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Με την υπ’ αριθμ. 1162Β/2014 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του πιο πάνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε αρχικά ως ημέρα πλειστηριασμού η 8-10-2014 ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά Ελένης Βασιλειάδου, πλην όμως κανείς πλειοδότης δεν εμφανίστηκε και ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε, όπως συνομολογεί και ο καθ’ ου, με το έγγραφο σημείωμά του. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1223Β/2014 Α’ επαναληπτική περίληψη του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή και ο πλειστηριασμός ορίστηκε να γίνει στις 19-11-2014, ενώπιον της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, όμως και πάλι κανείς πλειοδότης δεν εμφανίσθηκε και ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε, όπως συνομολογεί και ο καθ’ ου, με το έγγραφο σημείωμά του. Β) Στο 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, επιφάνειας 1.274,31 ι.μ., που βρίσκεται στο δήμο Τροιζηνίας, της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων, στη θέση «________ ». Το ως άνω ακίνητο εμφαίνεται σχο από Φεβρουάριου 1986 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ________ ________ και περιήλθε στον καθ’ ου δυνάμει του υπ’ αριθμ. 2336/27-1-1987 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιά Αναστασίας Τζώρτζη και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πόρου, στον τόμο 130 και με αριθμό 230. Ως τιμή εκτίμησης του ακινήτου και τιμή πρώτη προσφοράς αυτού, ορίστηκε το ποσό των 100.320 ευρώ, ίσο με την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Με την υπ’ αριθμ. 1161Β/2014 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του πιο πάνω δικαστικού επιμελητή, ορίστηκε αρχικό ως ημέρα πλειστηριασμού η 8-10­2014 ενώπιον του συμβολαιογράφου Πόρου Σταύρου Ρεϊζή, πλην όμως κανείς πλειοδότης δεν εμφανίστηκε και ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε, ενώ συντάχθηκε προς τούτο η υπ’ αριθμ. 3234/8-10- 2014 έκθεση ματαίωσης του ως άνω συμβολαιογράφου, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με ημερομηνία 20-11-2014 έγγραφη βεβαίωσή του. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1222Β/2014 Α’ επαναληπτική περίληψη του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή και ο πλειστηριασμός ορίστηκε να γίνει στις 19-11-2014, ενώπιον του ίδιου ως άνω συμβολαιογράφου, όμως και πάλι κανείς πλειοδότης δεν εμφανίσθηκε και ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε, ενώ συντάχθηκε προς τούτο η υπ’ αριθμ. 3261/19- 11-2014 έκθεση ματαίωσης του ως άνω συμβολαιογράφου, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη με ημερομηνία 20-11-2014 έγγραφη βεβαίωσή του. Η μη προσέλευση πλειοδοτών κατά τους πλειστηριασμούς της 8-10-2014 και της 19-11-2014 πιθανολογείται ότι οφείλεται στην αρκετά υψηλή τιμή πρώτης προσφοράς των εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων. Κατά συνέπεια, εφόσον υπάρχει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αδυναμία κατακύρωσης των εν λόγω ακινήτων στους προηγούμενους δύο πλειστηριασμούς στις τιμές που είχαν οριστεί ως πρώτη προσφορά, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών και με την προοπτική της πλειστηρίασης και κατακύρωσης αυτών, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να μειωθεί η τιμή πρώτης προσφοράς των υπό εκπλειστηριασμό ακινήτων, για μεν το υπό στοιχείο Α’ ακίνητο – ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στον Πειραιά, από το ποσό των 109.600 ευρώ, στο ποσό των 80.000 ευρώ, ενώ για το υπό στοιχείο Β’ ακίνητο – οικόπεδο που βρίσκεται στο δήμο Τροιζηνίας, από το ποσό των 100.320 ευρώ, στο ποσό των 80.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την όλη κατάσταση της οικονομικής στενότητας της αγοράς κατά τον παρόντα χρόνο, την ουσιώδη μείωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων κατά τα τελευταία έτη και την κατακόρυφη πτώση των εμπορικών αξιών των ακινήτων. Με τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς κρίνεται, ενόψει της θέσης και της δυνατότητας αξιοποίησης των εν λόγω ακινήτων, ότι είναι δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία του πλειστηριασμού με την εμφάνιση ενδιαφερομένων πλειοδοτών. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του αιτούντα, για το ανάλογο της νίκης του τμήμα, βαρύνουν τον καθ’ ου (άρθρο 178 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Διατάσσει τη διενέργεια νέων πλειστηριασμών των αναγραφόμενων στο σκεπτικό της παρούσας ακινήτων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της παρούσας στους επί των πλειστηριασμών υπαλλήλους και ορίζει την τιμή πρώτης προσφοράς αυτών ως εξής: α) Για το 1/2 εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 1-1 γωνιακού ισόγειου καταστήματος πολυόροφης οικοδομής, που βρίσκεται στον Πειραιά, στη θέση «______», στη συμβολή των οδών ______ και λεωφόρου _______, στο ποσό των ογδόντα  χιλιάδων (80.000) ευρώ, β) Για ίο 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, επιφάνειας 1.274,31 τ.μ., που βρίσκεται στο δήμο Τροιζηνίας, της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων, στη θέση «________ », στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ.

Καταδικάζει τον καθ’ ου σε μέρος των δικαστικών εξόδων του αιτούντα, που ορίζει σε διακόσια (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 19-3-2015, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ