fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  3986/ 2012
12347/2010
2196/2011

 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Δήμητρα Πιπερίγκα, Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Παναγιώτα Σύρρου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Μαρτίου 2012 για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ :

Α. ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : ________ ________  του ________ και της ________ , κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ : ________ ________ του ________ και της ________ , κατοίκου Νίκαιας, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Μπράμη.

Β. ΤΗΣ ΕΝΑΤΟΥΣΑΣ : ________ ________ του ________ , συζύγου ________ ________ , κατοίκου Νίκαιας, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου αβάπτιστου τέκνου της, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Μπράμη

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ : ________ ________  του ________ , κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση

Ο ενάγων της πρώτης αγωγής ζητά να γίνει δεκτή η από 13-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 12347/2010 αγωγή του, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 25-05-2011 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στη^ αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Η ενάγουσα της δεύτερης αγωγής ζητά να γίνει δεκτή η από 01-03-2011 και με αριθμό κατάθεσης 2196/2011 αγωγή της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 19-10-2011 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνηση της από το οικείο πινάκιο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται νόμιμα προς συζήτηση η από 13-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 12347/2010 αγωγή και η από 01-03-2011 και με αριθμό κατάθεσης 2196/2011 αγωγή, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και συνεκδικαστούν, διότι υπάγονται στο αυτό είδος διαδικασίας, είναι μεταξύ τους συναφείς, επιταχύνεται δε η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων (άρθρα 31, 246 και 681 Β’ ΚΠολΔ.

Ο ενάγων της πρώτης αγωγής, όπως το περιεχόμενο και αίτημα αυτής παραδεκτά περιορίστηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του στο ακροατήριο που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, εκθέτει ότι συνήψε νόμιμο πολιτικό γάμο με την εναγόμενη από τον οποίο απέκτησε στις 09-02-2009 ένα θήλυ αβάπτιστο τέκνο, ότι η έγγαμη συμβίωσή τους έχει διασπαστεί και το τέκνο τους ζει με την εναγομένη, η οποία παρεμποδίζει την επικοινωνία του με την κόρη του και ζητά να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτή, όπως αναλυτικά εκθέτει στην αγωγή του καθώς και να καταδικαστεί η εναγομένη στη δικαστική του δαπάνη. Η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 17 αρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 681 Β’ ΚΠολΔ, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 176 ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία της δεδομένου ότι: α) το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η επικοινωνία με το τέκνο, προκειμένου να συνεκτιμηθεί η γνώμη του, λόγω της μικρής του ηλικίας – έχει γεννηθεί στις 06-02-2009, β) απέτυχε η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 681 Γ’ παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ, προσπάθεια συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς και γ) η μη υποβολή εκθέσεως της κοινωνικής έρευνας, όπως απαιτεί το ίδιο ως άνω άρθρο, δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 19§4 του Ν. 2521/1997, το Δικαστήριο δικάζει και χωρίς την υποβολή της εκθέσεως.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 340 και 1498 ΑΚ συνάγεται ότι διατροφή για το παρελθόν δεν ορίζεται παρά μόνο από υπερημερία που επέρχεται με μόνη την όχληση του υποχρέου. Η όχληση απαιτείται, γιατί δεν πρέπει ο υπόχρεος να αιφνιδιάζεται και να εξαναγκάζεται να πληρώσει εκ των υστέρων αθροιστικά τη διατροφή, την οποία εφόσον δεν ζητήθηκε έγκαιρα δεν μπορούσε να προβλέψει και αφότου πάντως ο υπόχρεος καταστεί υπερήμερος κατά την παραπάνω έννοια, ενέχεται εφεξής στην παροχή της διατροφής και αν ακόμα ο δικαιούχος κατά το διάστημα της υπερημερίας κατόρθωσε να διατραφεί με δικά του μέσα ή με δωρεές τρίτων. Η όχληση μπορεί να γίνει και με την επίδοση στον υπόχρεο αίτηση επιδίκασης προσωρινής διατροφής, εφόσον δεν πρόκειται για οφειλή διαδοχικών παροχών, μπορεί να αφορά είτε αορίστως το σύνολο των μελλοντικών παροχών, είτε τις παροχές ορισμένου χρονικού διαστήματος (ΕφΔωδ 399/2009 ΝΟΜΟΣ). Η ενάγουσα της δεύτερης αγωγής εκθέτει με την αγωγή της, όπως το περιεχόμενο και αίτημα αυτής παραδεκτά περιορίστηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, ότι συνήψε νόμιμο γάμο με τον εναγόμενο από τον οποίο απέκτησε στις 06-02-2009 ένα θήλυ αβάπτιστο τέκνο, ότι η έγγαμη συμβίωσή τους έχει διασπαστεί και έκτοτε το τέκνο τους ζει μαζί της, ασκούσα προσωρινώς την επιμέλειά του δυνάμει δικαστικής απόφασης. Ότι την 01-12-2009 επιδόθηκε στον εναγόμενο η από 19-11-2009 και με αριθμό κατάθεσης 8122/2009 αίτησή της ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα την επιδίκαση διατροφής στην ίδια και το τέκνο τους, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 7052/2010 απόφαση, που έκανε εν μέρει δεκτή την αίτησή της, πλην όμως η απόφαση αυτή έπαυσε αυτομάτως να ισχύει λόγω μη άσκησης κύριας αγωγής εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευσή της. Ότι η επίδοση της ως άνω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων συνιστά όχληση και επομένως έκτοτε ο εναγόμενος κατέστη υπερήμερος ως προς την καταβολή διατροφής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.375 ευρώ μηνιαίως (: 725 ευρώ για το τέκνο και 650 ευρώ για την ίδια) και ζητά να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό για το χρονικό διάστημα από 02-12-2009 έως και 28-02-2011, που συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 20.625 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε παροχής, η οποία ορίζεται απαιτητή εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα. Επίσης, ζητά να της ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του τέκνου τους, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει, λόγω διατροφής του τέκνου τους, ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους, το ποσό των 725 ευρώ μηνιαίως και για διατροφή της ιδίας το ποσό των 650 ευρώ και συνολικά το ποσό των 1.375 ευρώ για χρονικό διάστημα τριών ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής της, το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσης, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Η αγωγή, για το καταψηφιστικό αίτημα της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. τα με αριθμούς 190981, 147598, 211559 και 084498 ΣΕΙΡΑ Α αγωγόσημα με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις καθώς και τη με αριθμό 6897/14-03-2012 απόδειξη του Ε.Τ.Α.Α.), αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 17 αρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 681 Β’ ΚΠολΔ και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 346, 1389, 1390, 1394, 1395, 1485, 1486§2, 1493, 1496, 1498, 1513, 1514, 1518 ΑΚ, 70, 907, 908§ 1 β’, 910 αρ. 4, 173§4 και 176 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της, δεδομένου ότι: α) ο εναγόμενος έχει προκαταβάλει τα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 §4 ΚΠολΔ), όπως προκύπτει από τη δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του εναγομένου στο ακροατήριο, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, β) απέτυχε η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 681 Γ’ παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ, προσπάθεια συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς και γ) η μη υποβολή εκθέσεως της κοινωνικής έρευνας, όπως απαιτεί το ίδιο ως άνω άρθρο, δεν κωλύει την πρόοδο της δίκης, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 19§4 του Ν. 2521/1997, το Δικαστήριο δικάζει και χωρίς την υποβολή της εκθέσεως.

Ο εναγόμενος, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του στο ακροατήριο που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, πρότεινε τις ενστάσεις της ελαττωμένης διατροφής για τη μητέρα σε ποσό 30 ευρώ, ιδίας διακινδύνευσης της διατροφής του όσον αφορά στην ενάγουσα και συνεισφοράς στο ήμισυ της απαιτούμενης διατροφής, οι οποίες είναι νόμιμες (άρθρα 1485, 1486, 1487, 1489§2, 1493 και 1495 ΑΚ) και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω στην ουσία τους, καθώς και ένσταση συμψηφισμού, η οποία πρέπει να απορριφθεί πρωτίστως ως αόριστη διότι δεν αναφέρει ποιες εκατέρωθεν απαιτήσεις πρέπει να συμψηφιστούν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου καθώς και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια και τα οποία στην προκειμένη διαδικασία λαμβάνονται υπόψη ακόμη και εάν δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΟλΑΠ 15/2003 ΝΟΜΟΣ , ΑΠ 588/2001 ΕλλΔνη 43.1365), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Κορυδαλλού στις 06-02-2009, από τον οποίο απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, άνευ ακόμη κυρίου ονόματος, που γεννήθηκε στις 09-02-2009. Πολύ σύντομα οι σχέσεις του ζευγαριού έπαψαν να είναι αρμονικές, κυρίως λόγω της συμπεριφοράς της ενάγουσας – εναγομένης (εφεξής της συζύγου), η οποία δημιουργούσε συχνά συνθήκες έντασης και διαπληκτισμών, σκηνές ζηλοτυπίας θεωρώντας ότι ο ενάγων – εναγόμενος (εφεξής ο σύζυγος) καθυστερούσε την επιστροφή από την εργασία του στη συζυγική κατοικία επειδή διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους ο σύζυγος αποφάσισε να διακόψει την έγγαμη συμβίωση με τη σύζυγό του και μετακόμισε στην πατρική του οικία, έκτοτε δε το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση, η δε ανήλικη κόρη τους μένει με τη μητέρα της, η οποία ασκεί προσωρινά την επιμέλειά της δυνάμει της με αριθμό 5462/2011 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου. Με την ίδια ως άνω απόφαση ο σύζυγος – πατέρας της ανήλικης υποχρεώθηκε να καταβάλει στη μητέρα, για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου, προσωρινή διατροφή ποσού 400 ευρώ μηνιαίως και ρυθμίστηκε το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο του. Επομένως, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι η σύζυγος διέκοψε την έγγαμη συμβίωση για εύλογη αιτία, η τελευταία δεν δικαιούται διατροφής από το σύζυγό της, απορριπτομένου ως ουσία αβάσιμου του σχετικού αιτήματος. Στο συμπέρασμα αυτό συνηγορούν και οι ίδιες οι δηλώσεις της συζύγου, η οποία συνομολογεί ότι τους μήνες που διήρκησε η έγγαμη συμβίωση, οι σχέσεις τους ήταν έκρυθμες και δεν υπήρχε ηρεμία μεταξύ τους. Βεβαίως, αποδίδει την εκρηκτική συμπεριφορά της στην αδιαφορία του συζύγου της και την επανειλημμένως καθυστερημένη επιστροφή του στην οικία της, πλην όμως, όπως η ίδια συνομολογεί ο σύζυγος εργαζόταν σε εστιατόριο με ωράριο λειτουργίας έως τις 01:30 π.μ., πέραν του οποίου έπρεπε να γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες ώστε να είναι έτοιμο να επαναλειτουργήσει την επόμενη ημέρα. Επιπλέον, το Δικαστήριο κρίνει ότι η σύζυγος είναι μία γυναίκα νέα και υγιής, η οποία εργαζόταν έως τη γέννηση του τέκνου της και μπορούσε να εργαστεί και μετά τη γέννησή του, έστω με μειωμένο ωράριο, ενώ για το χρονικό διάστημα μετά την επίδοση της υπό κρίση αγωγής της μπορεί πλέον να επιστρέφει σε μία εργασία πλήρους απασχόλησης δεδομένου ότι η κόρη της είναι σε ηλικία που με ασφάλεια μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα παιδικού σταθμού. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η μητέρα της ανήλικης είναι άξια, ικανή και ενδιαφέρεται για τη σωματική και πνευματική ανάπτυξη του ανηλίκου τέκνου της, έχει δε δημιουργήσει ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον για την καλύτερη διαβίωση του τέκνου μετά το χωρισμό των γονέων τους, όπως άλλωστε εμμέσως συνομολογεί και ο πατέρας με τη συναίνεση του στην ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας στη μητέρα κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και την παύση της αντιδικίας, ως προς το ζήτημα αυτό, στην παρούσα δίκη. Επιπλέον, η μητέρα ζει με τον αδερφό της, ο οποίος της συμπαραστέκεται και τη συνεπικουρεί υλικά και συναισθηματικά στην ανατροφή του τέκνου της. Με βάση τα ως άνω το Δικαστήριο κρίνει ότι, με βάση το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου τέκνου και λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μικρή του ηλικία και τη μέχρι τώρα αδιάκοπη διαμονή του τέκνου με τη μητέρα του, η οριστική επιμέλειά του πρέπει να ανατεθεί σε αυτή. Εξάλλου, για τη σφυρηλάτηση των αναγκαίων δεσμών του πατέρα με το τέκνο του κρίνεται απαραίτητη η ρύθμιση της επικοινωνίας τους δεδομένου ότι ο πατέρας το αγαπά και επιθυμεί τη διατήρηση και θεμελίωση της μεταξύ τους συναισθηματικής σχέσης. Η μητέρα συναινεί στην επικοινωνία της ανήλικης με τον πατέρα της, πλην όμως αιτείται αυτή να πραγματοποιείται μόνο εντός της οικίας της και να μην επιτραπούν διανυκτερεύσεις λόγω της μικρής ηλικίας του τέκνου. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του τέκνου, η οποία πλέον είναι άνω των τριών ετών αλλά και όσα προηγήθηκαν στη σχέση του ζευγαριού, κρίνει ότι είναι απαραίτητο η ανήλικη και ο πατέρας της να έχουν μαζί περισσότερο χρόνο και σταδιακά κάποιες συνεχείς διανυκτερεύσεις το χρόνο, σε περιόδους εορτών και διακοπών, ώστε το τέκνο να εξοικειώνεται με το πατρικό περιβάλλον και να αναπτύξει με αυτό μία υγιή σχέση. Εξάλλου, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ανήλικη από τη συναναστροφή της με τον πατέρα της ούτε η ακαταλληλότητα του τελευταίου για να τη φροντίσει. Σημειωτέον δε ότι οι διαφορές και οι εντάσεις μεταξύ των γονέων μόνο επιβαρυντικά λειτουργούν στην ανάπτυξη του τέκνου, το συμφέρον του οποίου επιτάσσει τη δημιουργία σταθερών και ειλικρινών σχέσεων με αμφότερους τους γονείς του. Κατόπιν τούτων πρέπει να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με την ανήλικη κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό της παρούσας, σύμφωνα με την ηλικία, τις δραστηριότητες και τις ανάγκες του. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το τέκνο στερείται προσοδοφόρου περιουσίας και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και αδυνατεί λόγω της ηλικίας του να εργαστεί και να αυτοδιατραφεί. Επομένως υπόχρεοι για τη διατροφή του, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για την ανατροφή του είναι και οι δύο γονείς του ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις τους για το επίδικο χρονικό διάστημα. Ο πατέρας της ανήλικης έως την Άνοιξη του έτους 2011 εργαζόταν ως σερβιτόρος στην εταιρία με την επωνυμία «________  ΕΠΕ», η οποία διατηρούσε ένα καφέ – εστιατόριο με την επωνυμία «________ » με μηνιαίο μισθό περίπου 1.200 ευρώ, πλέον φιλοδωρημάτων και δώρων ποσού τουλάχιστον 400 ευρώ το μήνα. Το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό κυρίως από την επιμονή του συζύγου να μην εργάζεται πλέον η σύζυγός του αλλά ο ίδιος να φροντίζει για όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις της οικίας τους (ενοίκιο, λογαριασμοί, έξοδα διατροφής και λοιπά έξοδα της τριμελούς τους οικογένειας) πλέον της υποχρέωσης διατροφής που είχε που έτερο τέκνο του από προηγούμενό του γάμο. Το καλοκαίρι του έτους 2011 εργάστηκε σε εστιατόριο στη Σύρο ενώ από το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους εργάζεται στην καφετέρια «________ » στον Κορυδαλλό, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας αποδείξεως και δεν αρνήθηκε ρητώς η μάρτυρας ανταποδείξεως, με μηνιαίο μισθό τουλάχιστον 900 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, έχει αποταμιεύσεις ύψους τουλάχιστον 40.000 ευρώ, όπως αποδεικνύεται ιδίως από την «ιδίας όμμασι» διαπίστωση της συζύγου του και τη συνομολόγηση του ιδίου στις προτάσεις του περί χρησιμοποίησης χρημάτων του από την αποταμίευσή του. Φιλοξενείται από τη μητέρα του και επομένως δεν βαρύνεται με δαπάνη μισθώσεως παρά μόνο με τη συμμετοχή του στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της οικίας της. Είναι κύριος αυτοκινήτου, όπως ο ίδιος συνομολογεί με τις προτάσεις του, τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του οποίου δεν αποδείχθηκαν, ενώ δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας ούτε εισοδήματα από κάποια άλλη πηγή. Επιπλέον, βαρύνεται με έξοδα διατροφής του έτερου ανήλικου τέκνου του, όπως προαναφέρθηκε, και οι δαπάνες διαβίωσής του είναι οι συνήθεις δαπάνες για ένα άτομο της ηλικίας του. Η μητέρα της ανήλικης είναι 36 ετών και δεν εργάζεται, πλην όμως θα μπορούσε να εργαστεί ως υπάλληλος – όπως έπραττε και πριν από τη γέννηση του τέκνου της – και να αποκερδαίνει για το μεν διάστημα από 02-12-2009 έως 28-02-2011 το ποσό των 400 ευρώ, για το δε διάστημα μετά την επίδοση της αγωγής της τουλάχιστον το ποσό των 700 ευρώ. Φιλοξενείται από τον αδερφό της και επομένως δεν βαρύνεται με δαπάνη μισθώσεως παρά μόνο με τη συμμετοχή της στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της οικίας του. Δεν αποδείχθηκε η ύπαρξη ακίνητης περιουσίας ούτε εισοδήματα από κάποια άλλη πηγή, δεν βαρύνεται με έξοδα διατροφής τρίτου προσώπου, πλην του ανηλίκου τέκνου της για την ανατροφή του οποίου επιμελείται η ίδια και του παρέχει κάθε είδους εξυπηρέτηση και φροντίδες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας συνδέονται με τη συνοίκηση και είναι αποτιμητές σε χρήμα, οι δε δαπάνες διαβίωσής της είναι οι συνήθεις δαπάνες για ένα άτομο της ηλικίας της. Ακολούθως, αποδείχθηκε ότι η ανήλικη αβάπτιστη κόρη των διαδίκων, η οποία γεννήθηκε στις 09-02-2009, σήμερα είναι τριών ετών, δεν παρακολούθησε ποτέ πρόγραμμα κάποιου παιδικού σταθμού, ούτε κάποια δραστηριότητα, ενώ, ως προαναφέρθηκε, εξ αρχής διαμένει με τη μητέρα της και ως εκ τούτου δεν καταβάλει μίσθωμα αλλά βαρύνεται με τη συμμετοχή της στις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της οικίας. Οι δαπάνες διαβίωσής της (περίθαλψη, διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία, παραθερισμός) είναι οι συνήθεις δαπάνες των ανηλίκων τέκνων της ηλικίας της κάθε φορά και της αυτής οικονομικής και κοινωνικής καταστάσεως των γονέων της. Με βάση λοιπόν τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων της η κατά το επίδικο χρονικό διάστημα ανάλογη διατροφή, η οποία προσδιορίζεται από τις ανάγκες της ανήλικης, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής της και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για τη διατροφή, ψυχαγωγία, ένδυση, υπόδηση, δαπάνες διαμονής, παραθερισμό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη της ανέρχεται για το μεν χρονικό διάστημα από 02-12-2009 έως 28-02-2011 στο ποσό των 500 ευρώ, για το δε χρονικό διάστημα μετά την επίδοση της αγωγής στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως. Μετά από αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας των διαδίκων στο σύνολο των εισοδημάτων που προαναφέρθηκαν, η συνεισφορά της μητέρας αποτιμάται για το χρονικό διάστημα από 02-12-2009 έως 28-02-2011 στο ποσό των 100 ευρώ, ενώ για το χρονικό διάστημα μετά την επίδοση της αγωγής στο ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως για την ανήλικη, δεκτής γενομένης και ως ουσιαστικά βάσιμης της σχετικής ένστασης του εναγόμενου πατέρα, ενώ το υπόλοιπο ποσό της διατροφής της βαρύνει τον πατέρα της. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η πρώτη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσία βάσιμη, να οριστεί η επικοινωνία του ενάγοντος με το τέκνο του κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων διότι πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ). Επίσης, η δεύτερη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσία βάσιμη, να ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του τέκνου στην ενάγουσα μητέρα του, να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος – πατέρας υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του τέκνου τους, ως τακτική μηνιαία διατροφή και για λογαριασμό του τέκνου τους το ποσό των 400 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από τις 02-12-2009 έως 28-02-2009, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι εξοφλήσεως, το οποίο ορίζεται καταβλητέο προκαταβολικά τις πρώτες πέντε ημέρες εκάστου και εν συνεχεία μηνός, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος – πατέρας να καταβάλει στην ενάγορσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του τέκνου τους, ως τακτική μηνιαία διατροφή και για λογαριασμό του τέκνου της το ποσό των 400 ευρώ, για χρονικό διάστημα 3 ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής της, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι εξοφλήσεως, το οποίο ορίζεται καταβλητέο προκαταβολικά τις πρώτες πέντε ημέρες εκάστου και εν συνεχεία μηνός, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω διάταξή της και να συμψηφιστεί η, πέραν της προκαταβληθείσας, δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων διότι πρόκειται για διαφορά μεταξύ συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις αναφερόμενες στο σκεπτικό αγωγές.

ΔΙΚΑΖΕΙ επί της από 13-12-2010 και με αριθμό κατάθεσης 12347/2010 αγωγής αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του ενάγοντα με το ανήλικο θήλυ αβάπτιστο τέκνο του, που γεννήθηκε στις 09-02-2009, ως ακολούθως : 1. Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο από ώρα 11:00 του Σαββάτου έως ώρα 20:00 της Κυριακής, 2. Κάθε Τετάρτη από ώρα 17:00 έως ώρα 20:00, 3. την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς επί έξι (6) ημέρες και ειδικότερα τα μονά έτη από την 21η Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 μέχρι την 27η Δεκεμβρίου και ώρα 21.00 και τα ζυγά έτη από την 27η Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 μέχρι την 2η Ιανουάριου και ώρα 21.00, 4. την περίοδο των εορτών του Πάσχα επί μία (1) εβδομάδα και ειδικότερα τα μονά έτη από τη Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10.00 μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 10.00 και τα ζυγά έτη από τη Δευτέρα του Πάσχα και ώρα 10.00 μέχρι την Κυριακή του Θωμά και ώρα 20.00 και 5. κατά την περίοδο των θερινών διακοπών τα μεν μονά έτη επί όλο το μήνα Αύγουστο, δηλαδή από 1ης Αυγούστου και ώρα 10:00 έως 31η Αυγούστου και ώρα 20:00 και τα ζυγά έτη επί όλο το μήνα Ιούλιο, δηλαδή από 1ης Ιουλίου και ώρα 10:00 έως 31ης Ιουλίου και ώρα 20:00.

Ο ενάγων πατέρας θα παραλαμβάνει το τέκνο από την οικία της εναγόμενης μητέρας του κατά τα ανωτέρω εναρκτήρια χρονικά σημεία και θα το επιστρέφει ο ίδιος προσωπικά στην οικία της κατά τα ανωτέρω καταληκτικά χρονικά σημεία.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΔΙΚΑΖΕΙ επί της από 01-03-2011 και με αριθμό κατάθεσης 2196/2011 αγωγής αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ αποκλειστικά στην ενάγουσα την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου αβάπτιστου θηλέως τέκνου των διαδίκων, που γεννήθηκε στις 09 Φεβρουάριου 2009.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του τέκνου τους, ως τακτική μηνιαία διατροφή και για λογαριασμό του τέκνου τους το ποσό των 400 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από τις 02-12-2009 έως 28-02-2009, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι εξοφλήσεως, το οποίο ορίζεται καταβλητέο προκαταβολικά τις πρώτες πέντε ημέρες εκάστου και εν συνεχεία μηνός,

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του ανήλικου τέκνου τους και για λογαριασμό του, ως μηνιαία τακτική σε χρήμα διατροφή, το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής της, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι εξοφλήσεως, η οποία ορίζεται καταβλητέα προκαταβολικά τις πρώτες δέκα ημέρες εκάστου και εν συνεχεία μηνός.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω διάταξή της.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους στις 14/8/2012.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ