fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός απόφασης: 5624/2011
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αφροδίτη Παπανικολάου, Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και από τη Γραμματέα Ευθυμία ΦΑΚΙΟΛΑ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 22.2.2011, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: _______  (_______  ) _______  (_______  ) του _______  (_______  ) και της _______  , κατοίκου Καλλιθέας, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «_______  Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Χαράλαμπο Ζησιμάτο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 20.5.2010 αγωγή του, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 5752/2010, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στις 28.9.2010 και μετά από αναβολή για την παρούσα δικάσιμο, γράφτηκε στο πινάκιο και εκφωνήθηκε στη σειρά της από αυτό.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή του, ζητεί, κατ’ ορθή εκτίμηση του περιεχομένου αυτής, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να του καταβάλει το ποσό των 30.249,91 ευρώ, για τις αιτίες που αναλυτικά αναφέρει στο δικόγραφο αυτής, επικουρικά δε κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού και να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 30.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και κάθε επιμέρους ποσό νομιμοτόκως αφ’ότου το ποσό αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, άλλως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη του. Με το περιεχόμενο αυτό, η αγωγή παραδεκτά φέρεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, των άρθρων 664 έως 676 ΚΠολΔ (βλ. άρθρο 663 του ίδιου Κώδικα), είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της εναγομένης, ο δε ισχυρισμός της εναγομένης και νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 648, 653, 341, 345, 346, 904, 932, του ΑΚ, άρθρο Π ν. 3198/1955, β.δ. 16/18.7.1920, ΔΑ 23/2005 για το βοηθητικό προσωπικό στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ΔΑ 39/2006 για το βοηθητικό προσωπικό στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ΔΑ 19/2007 για το βοηθητικό προσωπικό στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ΔΑ 11/2008 για το βοηθητικό προσωπικό στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η από 18310/1946 Κοινή Απόφαση των Υπουργιών Εργασίας και Οικονομικών, άρθρα 1, 4, 5 παρ. 1 του ν. 3385/2005, ΥΑ Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών 8900/1946, όπως συμπληρώθηκε και ερμηνεύθηκε από την 25825/1951 όμοια, άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, β.δ. 748/1966, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 του ν. 435/1976, 70, 176, 907 , 908 του ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, η αγωγή να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι για το αντικείμενό της έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης (έναν για κάθε μάρτυρα), που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού και απ’ όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, για μερικά των οποίων θα γίνει αναφορά κατωτέρω, χωρίς, όμως, να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων προσλήφθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2005 από την εναγόμενη εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να εργασθεί σ’αυτήν, ως εργάτης καθαριότητας. Το ωράριο εργασίας του συμφωνήθηκε για έξι ημέρες την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Σάββατο, κατά τις ώρες 22.50 έως και 6.00 το πρωί, με διάλειμμα από 1.00 έως 1.30 και από 3.00 έως 3.30, ο δε ενάγων προσερχόταν στο χώρο εργασίας του στις 22.30, προκειμένου να προετοιμαστεί για την εργασία του, χωρίς, όμως, να συνυπολογίζεται ο χρόνος αυτός των είκοσι λεπτών στο ωράριο εργασίας του. Το αρχικό του ημερομίσθιο ανερχόταν στα 25,96 ευρώ, ενώ οι διάδικοι συμφώνησαν ότι οι τακτικές και έκτακτες αποδοχές του ενάγοντος, καθώς και κάθε άλλη παροχή, να είναι οι προβλεπόμενες από την Εργατική Νομοθεσία και θα καταβάλλονται στον εναγόμενο το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, καθώς και ότι η οικογενειακή του κατάσταση αποδεικνύεται με την υποβολή στην εναγομένη πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τα επιδόματα. Ο δε ενάγων προσκόμισε από την πρώτη στιγμή στην εναγομένη την ληξιαρχική πράξη γάμου του και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Το τέλος Αυγούστου του 2009, ο ενάγων ενημερώθηκε ότι από 1.9.2009 επρόκειτο να μετατεθεί στο έργο της επιχείρησης «_______  », συνεχίζοντας τη συνεργασία του με την εναγομένη, όταν στις 5.11.2009, ενημερώθηκε ότι διακόπτεται η σύμβαση εργασίας του και ότι η εναγόμενη του οφείλει 1.300 ευρώ, σχετικά με την αμοιβή του το μήνα Οκτώβριο του 2009, τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου του 2009 και την αποζημίωση απόλυσής του. Η οφειλόμενη νόμιμη αποζημίωσή του, δεδομένου ότι εργάστηκε στην εναγόμενη τέσσερα χρόνια και ένα μήνα, ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί σε 15 ημερομίσθια, ήτοι 15 ημερομίσθια χ [44,65 ευρώ (πλήρες ωρομίσθιο 45,16 x 6/37=7,32 χ 6,10 ώρες) + (44,65 χ 1/6)] = 781,35 ευρώ, στον δε ενάγοντα καταβλήθηκε από την εναγομένη για την ως άνω αιτία το ποσό των 614,84 ευρώ και συνεπώς δικαιούται ο ενάγων από την εναγομένη, ως διαφορά αποζημίωσης απόλυσης, το υπόλοιπο που ανέρχεται στο ποσό των 166,51 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι η εναγομένη κατέβαλε στις 24.12.2010 στον δικηγόρο Ελευθέριο Φυλλαδάκη, ο οποίος ενεργούσε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ενάγοντος το ποσό των 1.310,89 ευρώ, για την εργασία του ενάγοντος για το μήνα Οκτώβριο 2009 και για τις πρώτες τέσσερις ημέρες του Νοεμβρίου του 2009 και συνεπώς το σχετικό αίτημα του ενάγοντος πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο. Περαιτέρω, για το έτος 2005/το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο νια το χρονικό διάστημα από 3.10.2005 έως, 31.12.2005 ήταν/ 33 ευρώ και ωρομίσθιο 33,32 χ 6/37= 5,40 χ  6/37=5,40 χ 6,10= 32,94 ευρώ. Επομένως 10/2005: (32,94-25,96) χ 24 ημέρες= 167,52 11/2005: (32,94-25,96) χ 24 ημέρες= 167,52 12/2005: (32,94-25,96) χ 24 ημέρες= 167,52 και συνολικά για το έτος 2005 για διαφορά αποδοχών η εναγομένη οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των 502,56 ευρώ. Για το έτος 2006 το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 7.8.2006 ήταν 33,32 ευρώ και ωρομίσθιο 33,32 χ 6/37=5,40 χ 6,10= 32,94 ευρώ, ενώ το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από 8.8.2006 έως 31.8.2006 ήταν 34,31 και ωρομίσθιο 34,31 χ 6/37= 5,56 χ 6,10= 33,92 ευρώ και το νόμιμο ημερομίσθιο για το χρονικό διάσημα από 1.9.2006 έως 31.12.2006 ήταν 35,51 ευρώ και ωρομίσθιο 35,51 χ 6/37= 5,76 χ 6,10= 35,13 ευρώ.

Επομένως 1/2006: (32,94-25,96) χ 24 ημέρες= 167,52

2/2006: (32,94-25,96) χ 24 ημέρες= 167,52

3/2006: (32,94-26,30) χ 24 ημέρες= 159,36

4/2006: (32,94-26,30) χ 24 ημέρες= 159,36

5/2006: (32,94-26,30) χ 24 ημέρες= 159,36 6/2006: (32,94-26,30) χ 24 ημέρες= 159,36

Από 1.8.2006 έως 7.8.2006:(32,94-26,30) χ 6 ημέρες=39,84 ευρώ Από8.8.2006 έως31.8.2006:(33,92-26,30)χ18ημέρες=137,16 ευρώ 9/2006: (35,13-26,30) χ 24 ημέρες= 211,92 ευρώ 10/2006: (35,13-26,30) χ 24 ημέρες= 211,92 ευρώ 11/2006: (35,13-26,30) χ 24 ημέρες= 211,92 ευρώ

12/2006: (35,13-26,30) χ 24 ημέρες= 211,92 ευρώ και συνολικά για το έτος 2006 για διαφορές αποδοχών η εναγόμενη οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των 2.156,52 ευρώ. Για το έτος 2007 το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 10.5.2007 ήταν 35,51 και ωρομίσθιο 35,51χ 6/37= (χ 6,10= 35,13 ευρώ, ενώ το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από 1.5.2007 έως 31.8.2007 ήταν 36,58 και ωρομίσθιο 36,58 χ 6/37=  5,93 Χ 6,10= 36,17 ευρώ και το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από 1.9.2007 έως 31.12.2007 ήταν 37,68 και ωρομίσθιο 37,68 χ 6/37= 6,11 χ 6,10= 37,27 ευρώ. Επομένως 1/2007: (35,13-26,30) χ 24 ημέρες= 211,92

2/2007: (35,13-26,30) χ 24 ημέρες= 211,92 3/2007: (35,13-26,30) χ 24 ημέρες= 211,92

4/2007: (35,13-26,30) χ 24 ημέρες= 211,92

Από 1.5.2007 έως 10.5.2007: (35,13-26,30) χ 11 ημέρες= 97,13

Από 11.5.2007 έως 31.5.2007: (36,17-26,30)χ13 ημέρες= 128,31 6/2007: (36,17-26,30) χ 24 ημέρες= 236,88

8/2007: (36,17-26,30) χ 24 ημέρες= 236,88

9/2007: (37,27 – 26,30) x 24 ημέρες= 263,28

10/2007: (37,27-26,30) χ 24 ημέρες- 263,28

11/2007: (37,27-26,30) χ 24 ημέρες- 263,28

12/2007: (37,27-26,30) χ 24 ημέρες- 263,28 και συνολικά το ποσό των 2.836,88 ευρώ. Για το έτος 2008 το ελάχιστο νόμιμο πλήρες ημερομίσθιο για χο χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 5.6.2008 ήταν 37.68 και ωρομίσθιο 37,68 χ 6/37= 6,11 χ 6,10= 37,27 ευρώ, το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από 6.6.2008 έως 31.8.2008 ήταν 39 και ωρομίσθιο 39 χ 6/37= 6,32 χ 6,10= 38,55 ευρώ, το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από 4.9.2008 έως 2.10.2008 ήταν 40,25 και ωρομίσθιο 40,25 χ 6/37= 6,53 χ 6,10= 39,83 ευρώ και για χο χρονικό διάστημα από 3.10.2008 έως 31.12.2008 το πλήρες ημερομίσθιο ήταν 42,35 και ωρομίσθιο 42,35 χ 6/37= 6,87 χ 6,10= 41,91 ευρώ. Επομένως:

1/2008: (37/27-27,69) χ 24 ημέρες- 229,92

2/2008: (37,27-27,74) χ 24 ημέρες- 228,72

3/2008: (37,27-27,74) χ 24 ημέρες- 228,72

4/2008: (37,27-27,74) χ 24 ημέρες-228,72

5/2008: (37,27-27,74) χ 24 ημέρες- 228,72

Από 1.6.2008 έως 5.6.2008: (37,27-27,74) χ 5 ημέρες- 47,65

Από6.6.2008 έως 30.6.2008: (38,55-27,74)χ19ημέρες= 205,39 7/2008: (38,55-27,74) χ 24 ημέρες= 259,44

9/2008: (39,83-27,74) x 24 ημέρες= 290,16

10/2008: (41,91-27,74) x 24 ημέρες= 340,08

11/2008: (41,91-28,09) x 24 ημέρες= 331,68

12/2008: (41,91 -28,09) x 24 ημέρες=331,68 και συνολικά για το έτος 2008 για διαφορές αποδοχών η εναγομένη οφείλει στον ενάγοντα το ποσό των 3.210,32 ευρώ. Για το έτος 2009 το ελάχιστο νόμιμο πλήρες ημερομίσθιο για χο χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως       ήταν 43,41 και ωρομίσθιο 43,41 χ 6/37= 7,04 χ 6,10=42,94 ευρώ και το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από 1.9.2009 έως 4.11.2009 ήταν 45,16 και ωρομίσθιο 45,16 χ 6/37= 7,32 χ 6,10= 44,65 ευρώ.

Επομένως 1/2009: (42,94-28,93) χ 24 ημέρες= 336,24

2/2009: (42,94-28,93) χ 24 ημέρες= 336,24 3/2009: (41,66-28,93) χ 24 ημέρες= 336,24 4/2009: (41,66-28,93) χ 24 ημέρες= 336,24 5/2009: (41,66-28,93) χ 24 ημέρες= 336,24 6/2009: (41,66-28,93) χ 17 ημέρες= 336,24 7/2009: (41,66-28,93) χ 24 ημέρες= 336,24 8/2009: (41,66-28,93) χ 24 ημέρες=336,24

9/2009: (44,65-28,93) χ 24 ημέρες= 377,28 και επομένως για το έτος 2009 για διαφορές αποδοχών, η εναγομένη οφείλει στον ενάγοντα συνολικά το ποσό των 3.067,2 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι ο ενάγων πραγματοποίησε κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίας και συνεπώς δικαιούται προσαύξηση στο ωρομίσθιο του κατά 25%. Για το 2005 το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο για το
χρονικό διάστημα από 3.10.2005 έως 31.12.2005 ήταν 33,32 ευρώ και ωρομίσθιο 33,32 χ 6/37=5,40χ 25%= 1,35 ευρώ την ώρα. Επομένως 10/2005: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ

11/2005: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ

12/2005: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ και συνολικά για το 2005 η εναγομένη οφείλει στον ενάγοντα για το έτος 2005 για την ως άνω αιτία το ποσό των 592,92 ευρώ. Για το έτος 2006 το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2006 έως 7.8.2006 ήταν 33,32 ευρώ και ωρομίσθιο 33,32 χ 6/37=5,40χ 25%= 1,35 ευρώ την ώρα, ενώ το νόμιμο ημερομίσθιο από 8.8.2006 έως 31.8.2006 ήταν 34,31 και ωρομίσθιο 34,31 χ 6/37= 5,56 χ 25%= 1,39 ευρώ και το νόμιμο ημερομίσθιο από 1.9.2006 έως 31.12.2006 ήταν 35,51 ευρώ και το ωρομίσθιο 35,51χ 6/37= 5,76 χ 25%= 1,44 ευρώ. Επομένως 1/2006: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ

2/2006: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ

3/2006: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ

4/2006: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ

5/2006: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ

6/2006: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ

7/2006: (1,35×6,10) χ 24 ημέρες= 197,64 ευρώ Από 1.8.2006 έως 7.8.2006: (1,35×6,10) χ 6 ημέρες= 49,41 ευρώ Από 8.8.2006 έως 31.8.2006:(1,39×6,10)χ18 ημέρες=152,62ευρώ 9/2006: (1,44×6,10) χ 24 ημέρες= 210,82 ευρώ

12/2006: (1,44×6,10) χ 24 ημέρες= 210,82 ευρώ και συνολικά η εναγόμενη οφείλει στον ενάγοντα για το έτος 2006 για την ως άνω αιτία το ποσό των 2.428,79 ευρώ. Για το έτος 2007το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο για ίο χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 10.5.2007ήταν 35,51 και ωρομίσθιο 35,51 χ 6/37=

1,44 ευρώ, ενώ το νόμιμο ημερομίσθιο από 11.5.2007 έως  31.8.2007το πλήρες ημερομίσθιο ήταν 36,58 και ωρομίσθιο 36,58 χ 6/37= 5,93 χ 25%= 1,48 ευρώ και το νόμιμο ημερομίσθιο από 1.9.2007 έως 31.12.2007 ήταν 37,68 και ωρομίσθιο 37,68 χ 6/37= 6,11χ 25%= 1,53 ευρώ. Επομένως 1/2007: (1,44×6,10) χ 24 ημέρες= 210,82 ευρώ

2/2007: (1,44×6,10) χ 24 ημέρες= 210,82 ευρώ 3/2007: (1,44×6,10) χ 24 ημέρες= 210,82 ευρώ 4/2007: (1,44×6,10) χ 24 ημέρες= 210,82 ευρώ Από 1.5.2007 έως 10.5.2007:(1,44χ6,10)χ 11 ημέρες= 96,62 ευρώ

Από 11.5.2007έως31.12.2007:(1,48×6,10)χ13ημέρες=117,36 ευρώ

6/2007: (1,48×6,10)χ24 ημέρες= 216,67 ευρώ

7/2007: (1,48×6,10)χ24 ημέρες= 216,67 ευρώ

8/2007: (1,48×6,10)χ24 ημέρες= 216,67 ευρώ

9/2007: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ

10/2007: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ 11/2007: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ 12/2007: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ και επομένως για την ως άνω αιτία και για το έτος 2007 η εναγόμενη οφείλει στον

ενάγοντα το συνολικό ποσό των 2.603,23 ευρώ. Για το έτος 2008 το ελάχιστο νόμιμο πλήρες ημερομίσθιο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 έως 5.6.2008 ήταν 37,68 και ωρομίσθιο 37,68 χ 6/37= 6,11χ 25%= 1,53 ευρώ, το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από 6.6.2008 έως 31.8.2008 ήταν 39 ευρώ και ωρομίσθιο 39 χ 6/37= 6^32 χ 25%= 1,58 ευρώ, το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από 1.9.2008 έως 2.10.2008 ήταν 40,25 και ωρομίσθιο 40,25 χ 6/37= .6,53 χ 25%= 1,63 ευρώ και για το χρονικό διάστημα από 3.10.2008 έως 31.12.2008 το πλήρες ημερομίσθιο ήταν 42,35 και ωρομίσθιο 42,35 χ 6/37= 6,87 χ 25%= 1,72 ευρώ. Επομένως 1/2008: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ 2/2008: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ 3/2008: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ 4/2008: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ

5/2008: (1,53×6,10)χ24 ημέρες= 223,99 ευρώ

Από 1.6.2008 έως 5.6.2008: (1,53×6,10)χ5 ημέρες= 46,67 ευρώ

Από6.6.2008 έως 30.6.2008:(1,58×6,10)χ19 ημέρες= 183,12 ευρώ 7/2008: (1,58×6,10)χ24 ημέρες= 231,31 ευρώ

8/2008: (1,58×6,10)χ24 ημέρες= 231,31 ευρώ

9/2008: (1,63×6,10)χ24 ημέρες= 238,63 ευρώ

10/2008: (1,72×6,10)χ24 ημέρες= 251,81 ευρώ

11/2008: (1,72×6,10)χ24 ημέρες= 251,81 ευρώ

12/2008: (1,72×6,10)χ24 ημέρες= 251,81 ευρώ και συνολικά για την ως άνω αιτία για το έτος 2008 η εναγόμενη οφείλει στον ενάγονχα το ποσό των 2.806,42 ευρώ. Για το έτος  2009 το

Ελάχιστο νόμιμο πλήρες ημερομίσθιο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 εώς 31.8.2009 ήταν 43,41 και ωρομίσθιο 43,41 χ 6/37= 7,04 χ 25% =1,76 ευρώ και το ελάχιστο νόμιμο ημερομίσθιο από

1.9.2009 έως 4.11.2009 ήταν 45,16 και ωρομίσθιο 45,16 χ 6/37= 7,33χ 25%= 1,83 ευρώ.

Επομένως 1/2009: (1,76×6,10)χ24 ημέρες= 257,66 ευρώ

2/2009: (1,76×6,10)χ24 ημέρες= 257,66 ευρώ

3/2009: (1,76×6,10)χ24 ημέρες= 257,66 ευρώ

4/2009: (1,76×6,10)χ24 ημέρες= 257,66 ευρώ

5/2009: (1,76×6,10)χ24 ημέρες= 257,66 ευρώ

6/2009: (1,76×6,10)χ24 ημέρες= 257,66 ευρώ

7/2009: (1,76×6,10)χ24 ημέρες= 257,66 ευρώ

8/2009: (1,76×6,10)χ24 ημέρες= 257,66 ευρώ

9/2009: (1,83×6,10)χ24 ημέρες= 267,91 ευρώ

10/2009: (1,83×6,10)χ24 ημέρες= 267,91 ευρώ

11/2009: (1,83×6,10)χ4 ημέρες= 44,65 ευρώ και επομένως συνολικά ‘για την ως άνω αιτία για το έτος 2009 το ποσό των 2.641,75 ευρώ. Περαιτέρω, δεν αποδείχτηκε ότι ο ενάγων εργάστηκε κατά την Κυριακή, δεδομένου ότι ο μάρτυρας ανταπόδειξης, ο οποίος είναι προϊστάμενος λογιστηρίου στην εναγόμενη και επομένως γνώστης των συνθηκών εργασίας του ενάγοντα, κατέθεσε με σαφήνεια και πειστικότητα ότι ο ενάγων είχε δουλέψει μια με δύο Κυριακές, όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στην εναγομένη, ενώ από τα διδάγματα της κοινής πείρας αποδεικνύεται ότι ο ενάγων δεν θα μπορούσε να δουλεύει επί επτά ημέρες την εβδομάδα και δη με νυκτερινό ωράριο, χωρίς να διεκδικήσει από την εναγόμενη τα δεδουλευμένα του, στέλνοντας σ’ αυτήν κάποιο εξώδικο, ή προβαίνοντας σε επίσχεση εργασίας ή χωρίς να απευθυνθεί στην επιθεώρηση εργασίας. Τα ανωτέρω δεν καταρρίπτονται από τη μαρτυρική κατάθεση της μάρτυρος απόδειξης, η οποία κατέθεσε ασαφώς και αορίστως ότι ο ενάγων δούλευε Κυριακές και έκανε τα ρεπό των άλλων εργαζομένων, χωρίς να προσδιορίζει ποιες ακριβώς Κυριακές ο ενάγων εργάστηκε, ενώ καταθέτει ότι ο ενάγων, όπως και η ίδια, είχαν κάνει καταγγελία για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων τους, χωρίς, όμως, να προσκομίζεται από τον ενάγοντα η σχετική καταγγελία. Συνεπώς, το αίτημα του ενάγοντος για καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών κατά τις Κυριακές πρέπει κατά τα ανωτέρω να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο. Επίσης, δεν αποδείχτηκε ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του ενάγοντος συντελέσθηκε υπό συνθήκες, οι οποίες συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας αυτού, ούτε ότι η εναγομένη προέβη σε ενέργειες τέτοιου είδους, η δε εναγομένη κατήγγειλε εγγράφως την σύμβαση εργασίας με τον ενάγοντα, καταβάλλοντας την αποζημίωσή του, έστω και μειωμένη κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο δε ισχυρισμός του ενάγοντος ότι, εξαιτίας της μη καταβολής των δεδουλευμένων του και της απόλυσής του, αναγκάστηκε να ζητήσει από γνωστούς του δάνειο ύψους 4.000 ευρώ, γεγονός που τον μείωσε και τον άγχωσε δεν αποδεικνύεται από κανένα αποδεικτικό μέσο. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί το σχετικό αίτημα του ενάγοντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ως ουσιαστικά αβάσιμο. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εναγομένη οφείλει στον ενάγοντα για τις ως άνω αιτίες το συνολικό ποσό των (166,51 + 502,56 + 2.156,52 + 2.836,88 + 3.210,32 + 3.067,2 + 592,92 + 2.428,79 + 2.603,23 + 2.806,42+ 2.641,75 =) 23.013,1 ευρώ. Ο ισχυρισμός της εναγόμενης ότι έχει εξοφλήσει τον ενάγοντα για τις ώρες εργασίας του σ’ αυτήν, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος, δεδομένου ότι από τις αποδείξεις αποδοχών-εκκαθαριστικά σημειώματα του ενάγοντος δεν προκύπτει για κάθε μήνα το ημερομίσθιο βάσει του οποίου αμειβόταν κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του σ’ αυτήν, προκειμένου το Δικαστήριο να διαπιστώσει αν του έχουν καταβληθεί τα ποσά που ο ενάγων δικαιούται βάσει νόμου. Συνεπώς, οι καταστάσεις αυτές, με τέτοιο αόριστο περιεχόμενο, δεν μπορούν να χρησιμεύσουν προς απόδειξη του περί εξοφλήσεως ισχυρισμού. Πρέπει, λοιπόν, να γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη αγωγή, κατά την κύρια βάση της και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων δεκατριών ευρώ και ενός λεπτού (23.013,1 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Η απόφαση δεν πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, δεδομένου ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση δεν μπορεί να δημιουργήσει σημαντική ζημία στον ενάγοντα. Τέλος, πρέπει η εναγομένη, λόγω της εν μέρει ήττας της (άρθρο 178 ΚΠολΔ), να καταδικαστεί εν μέρει στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων δεκατριών ευρώ και ενός

λεπτού (23.013,1 ευρώ), για τις αιτίες που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης, με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε ποσό για τις ως άνω αιτίες, κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Καταδικάζει την εναγόμενη στην εν μέρει καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 9/11/2011

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ