fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Η σύμφωνα με το ν.4072/2012 (Α’ 86), όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 4155/2013 (Α’ 120), Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (Δ.Ε.Σ.), που αποτελείται από τον Κωνσταντίνο Κυριόπουλο, Πάρεδρο του ΝΣΚ, ως Πρόεδρο, τον Συμεών Καραγιαννίδη, υπάλληλο της Δ/νσης Εμπορικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και την Πολυξένη Γρηγορίου, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλη, συνεδρίασε δημόσια στο κατάστημα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ως άνω Υπουργείου, (Αίθουσα 215), σήμερα την 19η Μαίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ, του έτους 2015, με γραμματέα την Ευαγγελία Τρακάδα, υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ιδίου Υπουργείου και ασχολήθηκε με τη συζήτηση α) της τριτανακοπής με αριθμό 110/14-5-2014 της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία « ….., ……………», που εδρεύει στην Γαλλία:        ( ….., ……………, …… ……..), κατά της με αριθμό 925/2014 απόφασης του εξεταστή. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτό το εθνικό σήμα με αριθμό 224397/31-12-2013 « ….., ……………, …… ……..» της εταιρίας με την επωνυμία « …….   ……………  …… …….. ………… ………….» που εδρεύει στον …. 113 και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 30 και 43 αντίστοιχα και β) της πρόσθετης παρέμβασης με αριθμό 10/11-2-2015 της εταιρείας με την επωνυμία «…………  …………  …………       …………….        ……….» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού ………. και του ………  ………., κατοίκου Εκάλης Αττικής, οδός ……….   ………, υπέρ της εν θέματι τριτανακοπής και κατά του τριτανακοπτόμενου σήματος.

Αφού άκουσε, αφ’ενός την πληρεξούσια δικηγόρο της τριτανακόπτουσας Ελένη Παπακωνσταντίνου, η οποία προσκόμισε πληρεξούσιο έγγραφο, προσηκόντως υπογεγραμμένο, μεταφρασμένο και επικυρωμένο με την Επισημείωση της Διεθνούς Συμβάσεως της Χάγης (Apostille), καθώς και τα υπ’αριθμ.Π0057806/14-5-2014 και Π0311279/5-6-2015 γραμμάτια προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον πληρεξούσιο δικηγόρο της παρεμβαίνουσας Χρήστο Οικονομάκη, που προσκόμισε τα υπ’αριθμόν Π0076049/11-2-2015 και Π0274653/19-5-2015 γραμμάτια προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αφ’ ετέρου τους πληρεξούσιους δικηγόρους της καθής Παναγιώτη Παπαλελούδη και Δημήτριο Προκοπίου, οι οποίοι προσκόμισαν τα υπ’αριθμόν Π0305995/4-6-2015 ΚΑΙ Π0314994/8-6-2015, γραμμάτια προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Αφού άκουσε τον εισηγητή Συμεών Καραγιαννίδη και έλαβε υπ’ όψη όλα τα σχετικά στοιχεία.

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, νόμιμα έρχονται για συζήτηση η τριτανακοπή και η υπέρ ης η παρέμβαση, για τις οποίες καταβλήθηκαν τα σύμφωνα με το νόμο τέλη και παράβολο, όπως φαίνεται από τα έντυπα παράβολα του Δημοσίου με αριθμούς 1338593 και 4951435, καθώς 4027133, 2919604, 2468265 και 5042416, αντίστοιχα, αξίας 110 Ευρώ για εκάστη και γι αυτό είναι τυπικά δεκτές.

Επειδή, η τριτανακόπτουσα και οι παρεμβαίνοντες επιδιώκουν την εξαφάνιση της απόφασης με αριθμό 925/2014, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 14-02-2014.

Επειδή η κρινόμενη τριτανακοπή και παρέμβαση ασκήθηκαν εμπρόθεσμα και με έννομο συμφέρον, λόγω συνάφειας, πρέπει να συνεξετασθούν περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Επειδή στο άρθρο 140 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 20 του ν. 4155/2013 ( Α’ 120) ορίζεται ότι: «Ι.Κατά της απόφασης του εξεταστή που έκανε δεκτή τη δήλωση κατάθεσης μπορεί να ασκηθεί ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευσή της στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 139, για το λόγο ότι η καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου 123 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 124 του παρόντος νόμου.

Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου του άρθρου 123 η ανακοπή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Έννομο συμφέρον έχουν και τα επιμελητήρια ως και οι ενώσεις καταναλωτών του ν. 2251/1994.

Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 124, η ανακοπή ασκείται από τους δικαιούχους των προγενέστερων σημάτων ή δικαιωμάτων, καθώς και από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο κατόχους αδειών χρήσης των σημάτων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132.

Η ανακοπή ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται ενώπιον της Υπηρεσίας Σημάτων και εκδικάζεται από τη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων».

Επειδή, στις παρ.1 και 2 του άρθρου 124 του ν. 4072/2012 ορίζεται ότι: «1.Σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση: α. εάν ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία το σήμα έχει δηλωθεί ταυτίζονται με εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο σήμα, β. εάν λόγω ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του με το προγενέστερο σήμα, γ. εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα που έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού, ανεξάρτητα αν το μεταγενέστερο σήμα προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που ομοιάζουν με τα προϊόντα ή υπηρεσίες του προγενέστερου σήματος.

Ως προγενέστερα σήματα κατά τον παρόντα νόμο νοούνται: α. τα σήματα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών με ισχύ στην Ελλάδα και των κοινοτικών, τα οποία έχουν καταχωρισθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος, αφού ληφθούν υπ’ όψη τα δικαιώματα προτεραιότητας ή αρχαιότητας αυτών που προβλήθηκαν, β. οι προγενέστερες δηλώσεις σημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω διεθνών και κοινοτικών, με την επιφύλαξη της καταχώρισής τους, γ. τα σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήματος ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται της υποστήριξής της, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Σύμβασης των Παρισίων».

Επίσης, στο άρθρο 123, παρ. 3, εδάφ. β του ν. 4072/2012 ορίζεται ότι: «Δεν καταχωρίζονται ως σήματα α… β) τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα».

Σχετικά με το σήμα φήμης, η διάκριση γίνεται με κριτήριο το βαθμό της καθιέρωσης του σήματος στις συναλλαγές. Σήματα φήμης θεωρούνται εκείνα που έχουν υποστεί τόσο ευρεία διαφήμιση και ασκούν τόσο μεγάλη επιρροή στο καταναλωτικό κοινό, ώστε η κατάθεση και χρησιμοποίησή τους από τρίτους, ακόμη και προς διάκριση εντελώς ανόμοιων προϊόντων, συνιστά εκμετάλλευση της φήμης τους και της επιρροής τους στους καταναλωτές ( ΣτΕ 2812/1998, 4285/1997, 2264/1990, 1566/1990).

Ειδικότερα, διακριτικά γνωρίσματα (κριτήρια) του σήματος φήμης είναι: α) η εξέχουσα θέση του σήματος στις συναλλαγές και η καθιέρωσή του στην αγορά, ανεξαρτήτως καταναλωτικού κοινού, β) η μοναδικότητά του, ανυπαρξία δηλαδή άλλου παρόμοιου σήματος ακόμη και για ανόμοια προϊόντα, γ) ορισμένου βαθμού εκτίμηση του κοινού για την ποιότητα των προϊόντων που διακρίνει το σήμα, δ) ορισμένου βαθμού ιδιομορφία και ιδιοτυπία της ενδείξεως, που να δικαιολογεί την ευρύτερη προστασία, ε) πρέπει η ιδιότητα της ενδείξεως του σήματος να είναι φανταστική ή εφευρημένη από τον δικαιούχο της, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργείτο αθέμιτο μονοπώλιο σε μία λέξη ή ένδειξη που δεν αποτελεί δημιούργημα του δικαιούχου [ βλ. Ν. Ρόκα, Δίκαιο Σημάτων, έκδ. 1978, σελ. 226, Θ. Αιακόπουλο, σελ. 123, επ., Γρ. Πελεκάνο, «Το περίφημο Σήμα: Λειτουργία, προστασία, πολιτική», Ε. Εμπ. Δ. λστ’ 425, Ε. Αλεξανδρίδου, Η προστασία του σήματος πέρα από τα όρια του ομοειδούς των προϊόντων, αφιέρωμα εις Ρόκα, 1985, σελ. 421 επ., κ.ο.κ.].

Ακόμη, η καταχώρηση ενδείξεως παρεμφερούς προς σήμα μεγάλης φήμης, έστω και για μη ομοειδή προϊόντα, αντίκειται στην καλή πίστη, δοθέντος ότι η επαυξημένη προστασία του σήματος φήμης δεν παρέχεται κατά του κινδύνου συγχύσεως, αλλά κατά του κινδύνου εξασθενίσεως ή υποσκάψεως της εξόχου διακριτικής του δυνάμεως [ βλ. Ν. Ρόκα, Δίκαιο Σημάτων, έκδ. 1978, σελ. 228, 227, ΔΔΣ 194/1984, Δ. Πρ. Αθ. 1164/1988, ΣτΕ 2246/1990, 1566/1990, 3290/1998, 3578/1998, 1469/1985, ΠΔΔΣ 4811/1981 κ.ο.κ. ].

Επειδή, το ομοειδές των προϊόντων στα οποία αναφέρεται κάθε σήμα, κρίνεται από την υλική σύνθεση αυτών, από το σκοπό της χρησιμοποιήσεώς τους προς κάλυψη του αυτού είδους αναγκών, από τη μέθοδο χρήσης τους, τον τρόπο διάθεσης αυτών στην αγορά, από το αν είναι σε ανταγωνισμό μεταξύ τους ή είναι συμπληρωματικά και από τις λοιπές συντρέχουσες τεχνικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά και από το αν απευθύνονται στον αυτό κύκλο καταναλωτών (ΣτΕ 112/1991, 1566/1990, 2264/1990, 461/1990 , Απόφαση της 11ης Ιουλίου 2007 ElCorteInglesν ΟΗΙΜ Τ- 443/2005 κλπ.).

Περαιτέρω, η έννοια της καλής πίστης και της ηθικής των συναλλαγών είναι αντικειμενική, εξετάζεται δηλαδή εάν καθεαυτή η κατάθεση του σήματος επιφέρει αποτελέσματα, τα οποία κατά τις αντιλήψεις που κρατούν είναι ηθικά απαράδεκτα, είναι δε αδιάφορο εάν υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης του κοινού ή σφετερισμού των δικαιωμάτων του νομίμου κατόχου άλλου σήματος. (ΣτΕ 3316/1984, Ευρετ. Αποφ. ΣτΕ 1984, σελ. 717). Επίπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί αν η κατάθεση ενός σήματος αντίκειται στην καλή πίστη, είναι η σημαντική – αν και όχι στο βαθμό που να αποτελεί παραποίηση -, ομοιότητά του με σήμα άλλης επιχείρησης (ΣτΕ 3112/1980, Δεφ,ΑΘ. 3/1990 ΔιΔικ. 2837 κ.ά.).

Επειδή, η τριτανακόπτουσα γαλλική εταιρεία, της οποίας το ιστορικό ξεκινά το 1889, δραστηριοποιείται στον τομέα αρτοζαχαροπλαστικής, όταν το 1953 εξαγόρασε ένα αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο, που ανήκε στην οικογένεια ……… . Υπό την ανωτέρω ένδειξη η τριτανακόπτουσα μέχρι σήμερα άνοιξε περισσότερα από 360 σημεία πώλησης στη Γαλλία και 130 καταστήματα σε 25 χώρες του κόσμου. Το 2009 επεκτείνεται η δραστηριότητά της και στην Ελλάδα με το σύστημα δικαιόχρησης, αναθέτοντας στην πρώτη παρεμβαίνουσα εταιρεία το ανωτέρω δικαίωμα, η οποία και άνοιξε τρία καταστήματα στην Αθήνα με το λογότυπο  …….   . Είναι δικαιούχος των εξής τεσσάρων κοινοτικών σημάτων: α) με αριθμό 2912426/29-10-2002 « …….   » που διακρίνει υπηρεσίες της κλάσεως 43, β) με αριθμό 899823/2-11-2006 « …….   » με απεικόνιση, που διακρίνει υπηρεσίες της κλάσεως 35, γ) με αριθμό 7493794/26-12-2008 « …….   -………..» που διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 29, 30, 32, 33, 35, 39 και 43 και δ) με αριθμό 9619651/22-12-2010 « …….   ………» που διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 29, 30, 35 και 43. Επίσης, είναι δικαιούχος του εκ μετατροπής κοινοτικού σήματος για την Ελλάδα με αριθμό 32/29-7-1999 « …….   » που διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 30 και 42,(σημειώνεται ότι πλέον οι υπηρεσίες εστίασης και διατροφής ταξινομούνται στην κλάση 43), το οποίο αρχικά είχε κατατεθεί στην κοινότητα με αριθμό 423236/7-1-1997 και απερρίφθη.

Στη συνέχεια, η τριτανακόπτουσα και η παρεμβαίνουσα χρησάμενη ελληνική εταιρεία ισχυρίζονται ότι, επειδή το τ ρ ιτα να κοπτό μ ενο σήμα της καθής εμπεριέχει αυτούσια τον ισχυρό και φημισμένο όρο « …….   » των σημάτων της τριτανακόπτουσας και διακρίνει ταυτόσημα προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 30 και 43 προς τα δικά της, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί κίνδυνος συγχύσεως του οικείου κοινού, ως προς τη διάκριση των προϊόντων/υπηρεσιών από την παράγουσα επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχετίσεως. Επίσης, ότι η καθής κατέθεσε με κακή πίστη το επίδικο σήμα της με σκοπό να αντλήσει άκοπα αθέμιτο όφελος, εκμεταλλευόμενη τη φήμη που απολαύουν τα προϊόντα/υπηρεσίες αρτοζαχαροπλαστικής υπό την ανωτέρω ισχυρή ένδειξη « …….   ». Ιδιαίτερα, οι παρεμβαίνοντες, δια των ενόρκων βεβαιώσεων που προσκομίζουν, επιχειρούν να αποδείξουν ότι ο ανωτέρω κίνδυνος συγχύσεως έχει ήδη επέλθει στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, αφού η πρώτη παρεμβαίνουσα και η καθής δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και μάλιστα δύο εκ των καταστημάτων τους είναι πολύ κοντά. Επί πλέον, ισχυρίζονται ότι ο ανωτέρω κίνδυνος επιτείνεται από το γεγονός ότι η καθής κατά το «στήσιμο» των καταστημάτων της χρησιμοποιεί όμοια διακριτικά γνωρίσματα (δευτερεύοντα λεκτικά στοιχεία και χρώματα) με αυτά που χρησιμοποιούν αυτές στα καταστήματά τους.

Εξετέρου, η καθής ελληνική εταιρία είναι δικαιούχος του υπ’ αριθμ. 224397/31-12-2013 εθνικού σήματος « ….., ……………, …… ……..», που προορίζεται να διακρίνει προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 30 και 43. Ισχυρίζεται ότι το σήμα της διαφοροποιείται ουσιωδώς λεκτικά, ηχητικά και οπτικά από τα σήματα της τριτανακόπτουσας, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να δημιουργηθεί οποιαδήποτε σύγχυση του καταναλωτικού κοινού. Ότι τα συγκρινόμενα σήματα συμπίπτουν και μόνο στη λέξη « …….   », η οποία αποτελεί διεθνώς γνωστό κύριο όνομα, που δεν έχει ιδιαίτερη διακριτική ικανότητα, ως κοινόχρηστη, μάλιστα δε ότι στο σήμα της η λέξη αυτή δεν προτάσσεται, δεν δεσπόζει, αλλά ευρίσκεται στην τρίτη θέση της πρώτης γραμματοσειράς. Στη συνέχεια, προς απόδειξη ότι η λέξη αυτή είναι κοινόχρηστη, αναφέρει και προσκομίζει πολλά σήματα κοινοτικά και μάλιστα μερικά προγενέστερα αυτών της τριτανακόπτουσας, που εμπεριέχουν την επίδικη ένδειξη. Επομένως, ισχυρίζεται ότι ως κοινόχρηστη ονοματική ένδειξη δεν μπορεί να μονοπωληθεί από την τριτανακόπτουσα, δεν αποτελεί εφεύρημά της και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν τα σήματά της, σήματα φήμης. Συνεπώς, ότι εκ των ανωτέρω συνάγεται πως δεν κατέθεσε με κακή πίστη το επίδικο σήμα της.

Επειδή, από το δικόγραφο της τριτανακοπής και υπέρ ης η παρέμβαση, από τα προσκομισθέντα υπό αμφοτέρων των διαδίκων υπομνήματα, προσθήκη – αντίκρουση, ενόρκους βεβαιώσεις, καθώς και από κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου, απεδείχθησαν, κατά την ομόφωνη κρίση των μελών της Επιτροπής, τα εξής: Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ των προϊόντων και υπηρεσιών, που διακρίνουν τα συγκρουόμενα σήματα, παρατηρείται ότι είναι όμοια στις κλάσεις 30 και 43. Κατά την εξέταση του διακριτικού χαρακτήρα των σημάτων της τριτανακόπτουσας και, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, προκύπτει ότι η ονοματική ένδειξη « …….   » έχει αποκτήσει ιδιαίτερα καλή φήμη στη Γαλλία και σε μικρότερο βαθμό στην Ελλάδα, μέσω των τριών καταστημάτων, που διατηρεί η χρησάμενη παρεμβαίνουσα εταιρεία, αλλά και της διαφημιστικής προβολής, δια των οποίων η λέξη « …….   » έγινε ευρέως γνωστή στη Αθήνα, τόπος όπου δραστηριοποιείται και η καθής εταιρεία. Επειδή, δε, η λέξη « …….   » είναι ένα σύνηθες διεθνές όνομα, στερείται αυτούσια εγγενούς διακριτικού χαρακτήρα και συνακόλουθα απορρίπτεται ο ισχυρισμός της τριτανακόπτουσας ότι τα σήματά της είναι σήματα φήμης. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα σήματα της τριτανακόπτουσας απέκτησαν ιδιαίτερα καλή φήμη για τα ανωτέρω προϊόντα/υπηρεσίες, (αρτοζαχαροπλαστικής) ευρείας κατανάλωσης στη Γαλλία – μία μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά -, θεωρείται ότι απολαύει εξίσου καλής φήμης σε ολόκληρη την κοινότητα και επομένως τα κριτήρια σύγκρισης περί ομοιότητας θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρά.

Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ των σημάτων παρατηρούνται τα ακόλουθα: Η σφαιρική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, σχετικά με ομοιότητα, οπτική και ηχητική των αντιπαραβαλλόμενων σημάτων, πρέπει να βασίζεται στην συνολική εντύπωση που δίνουν τα σήματα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη, ιδιαίτερα, τα διακριτικά και κυρίαρχα στοιχεία τους.

Επειδή, μεταξύ των αντιπαραβαλλομένων σημάτων, ήτοι, αφενός των προγενέστερων κοινοτικών και του εκ μετατροπής κοινοτικού, σημάτων της τριτανακόπτουσας με την ονοματική ένδειξη « …….   » ή της λέξης αυτής σε συνδυασμό με άλλες λέξεις και αφετέρου του τριτανακοπτόμενου εθνικού σήματος « ….., ……………, …… ……..» της καθής, παρουσιάζεται ηχητική ταυτότητα, ως προς τον κυρίαρχο και ισχυρό όρο « …….   » και σε μικρότερο βαθμό οπτική τοιαύτη, από την οποία μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρός κίνδυνος συγχύσεως του οικείου κοινού, ως προς την προέλευση των προϊόντων/υπηρεσιών από ορισμένη επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχετίσεως.

Τούτο, δε, διότι το τριτανακοπτόμενο σήμα συμπεριλαμβάνει αυτούσια το ισχυρό σημείο της τριτανακόπτουσας « …….   ». Κατά την αξιολόγηση του επιδίκου σήματος διαπιστώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι η ισχυρή λέξη « …….   » ευρίσκεται στην τρίτη θέση της πρώτης γραμματοσειράς, αυτή είναι που εντυπώνεται στη μνήμη του κοινού, διότι η πρώτη λέξη « …….   », μολονότι προτάσσεται, δεν έχει ιδιαίτερη διακριτική δύναμη, καθόσον αυτή είναι ένα σύνηθες διεθνές όνομα. Επίσης, οι δυο λέξεις της δεύτερης γραμματοσειράς «Boulangerie- Patisserie» στερούνται διακριτικής δύναμης, καθότι αυτές αποτελούν δευτερεύοντα περιγραφικά στοιχεία είδους, (αρτοποιείο – ζαχαροπλαστείο). Διαπιστώνεται δηλαδή, ότι το επίδικο σήμα, πέραν από τον ανωτέρω ισχυρό όρο, στερείται οποιουδήποτε άλλου διακριτικού στοιχείου, ικανού να επιφέρει την διαφοροποίηση του από τα ισχυρά σήματα της τριτανακόπτουσας.

Περαιτέρω και σε σχέση με τα ονοματικά σήματα, ο καταθέτης δεν κωλύεται να δηλώσει ως σήμα το ονοματεπώνυμο του, εάν όμως το ίδιο όνομα έχει προκατατεθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τα αυτά προϊόντα, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσει διακριτικά γνωρίσματα τέτοια, τα οποία να το διαφοροποιούν επαρκώς από το προγενέστερο σήμα. Μάλιστα δε, όταν το προκατατεθέν έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερα καλή φήμη, λόγω μακροχρόνιας χρήσεως, επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας και έντονης προβολής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, τότε θα πρέπει τα ιδιαίτερα αυτά γνωρίσματα,- συνοδευτικά του ονόματος του καταθέτη -, να είναι εντονότερα, έτσι ώστε και ο πλέον απρόσεκτος καταναλωτής να γνωρίζει ποίας επιχειρήσεως προϊόντα επιλέγει (ΔΕΣ 11658/1995 ).

Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι το τριτανακοπτόμενο σήμα συνίσταται κυρίως από την ισχυρή ένδειξη « …….   », ενώ στερείται κάποιου ιδιαίτερου διακριτικού στοιχείου, το οποίο να δύναται να το διαφοροποιήσει επαρκώς από τα ισχυρά σήματα της τριτανακόπτουσας « …….   ».

Επιπρόσθετα, το γεγονός της ύπαρξης και άλλων σημάτων, μερικά εκ των οποίων προγενέστερα αυτών της τριτανακόπτουσας με την επίδικη λέξη δεν δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την κρίση της Επιτροπής, καθόσον έχει κριθεί ότι κάθε υπόθεση κρίνεται αυτοτελώς και σύμφωνα με τους όρους ή συνθήκες που ισχύουν κατά τον χρόνο που κρίνονται. Το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα σήματα με τον επίδικο όρο σημαίνει ότι τα σήματα της τριτανακόπτουσας δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως σήματα φήμης, αφού δεν διαθέτει τα κρίσιμα προς τούτο στοιχεία – κριτήρια, της μοναδικότητας και επινόησης. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε και αποδεικνύει η τριτανακόπτουσα, αυτή κατάφερε, μέσα από τη συνεχή και αδιάλειπτη χρήση και διαφημιστική προβολή των προϊόντων της υπό την ένδειξη « …….   » να καθιερωθεί αυτή στη συνείδηση του οικείου κοινού και δικαίως να αξιώνει αυξημένης προστασίας των σημάτων της.

Κατ’ακολουθίαν των προαναφερθέντων και σύμφωνα με την ομόφωνη κρίση των μελών της Επιτροπής, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη τριτανακοπή και η υπέρ ης παρέμβαση, να εξαφανισθεί η υπ’αριθμόν 925/2014 απόφαση του εξεταστή, να απορριφθεί το τριτανακοπτόμενο εθνικό σήμα και να διαταχθεί η απόδοση των παραβόλων στην τριτανακόπτουσα και στην υπέρ ης παρεμβαίνουσα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται τις κρινόμενες υπ’αριθμόν 110/14-5-2014 τριτανακοπή και 10/11-2­2015 παρέμβαση.

Ανακαλεί και εξαφανίζει την υπ’αριθμόν 925/2014 απόφαση του εξεταστή.

Απορρίπτει το εθνικό σήμα με αριθμό 224397/31-12-2013 « ….., ……………, …… ……..».

Διατάσσει την απόδοση των παραβόλων στην τριτανακόπτουσα και παρεμβαίνουσα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε την .18 .01 . 2016

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση την .19 .01 .2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ                       ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΑΚΑΔΑ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία