fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Γ.Α.Κ. 34383/2010

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα 30ο
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Μαΐου 2015, με δικαστή Νικόλαο Δρόσο, Πρωτόδικη Δ.Δ. και γραμματέα την Χρυσούλα Πολύζου, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την από 18-10-2010 προσφυγή, της _______  _______   του _______  , κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής (οδός ______), η οποία παραστάθηκε μαζί με την πληρεξούσιά της δικηγόρο Μαρία Κανακάκη,

κ α τ ά  του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νίκαιας (πρώην Κορυδαλλού) και δεν παραστάθηκε.

Κατά τη συζήτηση, η διάδικος που παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:

1 Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε παράβολο 100,00 ευρώ (σχετικά τα 2534668 και 5297227 Σειράς Α’ ειδικά έντυπα, καθώς και το 2927/8-4-2016 διπλότυπο είσπραξης τύπου – Α της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) και στο δικόγραφο της οποίας έχει συμπεριληφθεί νομοτύπως και αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, η προσφεύγουσα επιδιώκει την ακύρωση, άλλως την τροποποίηση της 262/2010 απόφασης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της πρόστιμο ύψους 1.600,00 ευρώ, για αποδιδόμενη παράβαση του Κ.Β.Σ. κατά τη διαχειριστική περίοδο 1-1-2010 έως 31-12-2010. Η συζήτηση της προσφυγής νομίμως εκχώρησε παρά την απουσία του καθού αφού το τελευταίο, όπως προκύπτει από τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης της 30-1-2015 του παρόντος Δικαστηρίου και το σχετικό μεν ημερομηνία 31-5-2013 αποδεικτικό επίδοσης του ειδικού φρουρού του Α/Τ Νίκαιας Νικολάου Κωτσόπουλου, είχε κλητευθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως.

2. Επειδή, με το άρθρο 70 του Ν. 2238/1994 (“Κύρωση Κώδικα φορολογίας εισοδήματος”, Α’ 151), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο στην εξεταζόμενη περίπτωση χρόνο, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του π.δ/τος 186/1992 (Α’ 84) και το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2523/1997 (Α’ 179), εφαρμόζεται αναλόγως και για τη διοικητική επίλυση των διαφορών από την επιβολή προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ορίζεται ότι: «1. Ο υπόχρεος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το φύλλο ελέγχου, μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητά του, να προτείνει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. 2. … 3. Η πρόταση υποβάλλεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που έχει εκδώσει το φύλλο ελέγχου, με το δικόγραφο της προσφυγής ή με ιδιαίτερη αίτηση που κατατίθεται μέσα στη νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής. Αυτός που υποβάλλει την αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς υποχρεούται να προσκομίσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησής του και να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του. 4. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, αφού λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα στοιχεία που προσκομίζονται από το φορολογούμενο και όσα αναπτύσσονται από αυτόν εγγράφως ή προφορικώς, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, μπορεί, εφόσον κρίνει το αίτημα βάσιμο, να αποδεχθεί την ακύρωση του φύλλου ελέγχου ή τη διαγραφή των εισοδημάτων μερικών μόνο πηγών ή τον περιορισμό του συνόλου της φορολογητέας ύλης που αναφέρεται στο φύλλο ελέγχου ή μερικών μόνο πηγών ή της ίδιας πηγής ή του φόρου ή άλλου δικαιώματος. 5. Ειδικώς, όταν στο φύλλο ελέγχου περιλαμβάνονται και εισοδήματα που προέρχονται από γεωργικές ή εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή μόνο τέτοια εισοδήματα, που προέρχονται όμως αποκλειστικά από άσκηση επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία και στοιχεία της τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων: α) υποχρεωτικά λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων ή β) υποχρεωτικά λόγω νομικής μορφής ή προαιρετικά, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές το ύψος ακαθάριστων εσόδων υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ακαθάριστων εσόδων που απαιτούνται για την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και στοιχείων τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τότε η διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον αρμόδιο επιθεωρητή, τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, από εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή Οικονομικού Επιμελητηρίου ή του εμπορικού ή επαγγελματικού συλλόγου της περιοχής, στην οποία εδρεύει η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. … Στην ως άνω επιτροπή συμμετέχει ως εισηγητής ο Επόπτης ελέγχου της εξεταζόμενης υπόθεσης. … Η εξέταση του αιτήματος για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν κωλύεται αν απουσιάζει κατά τη συζήτηση ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής. Κατά τη συζήτηση της πρότασης για διοικητική επίλυση της διαφοράς παρίσταται ο φορολογούμενος αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 7. Αν δεν παραστεί ο φορολογούμενος ή εκπρόσωπός του κατά τη συνεδρίαση που έχει ορισθεί για την εξέταση της πρότασής του, η διοικητική επίλυση της διαφοράς ματαιώνεται. 6. Αν συμπέσουν οι απόψεις του υπόχρεου και. α) του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα οποία τηρούν κατά περίπτωση βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, β) δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, όταν πρόκειται για φύλλα ελέγχου που αναφέρονται σ’ αυτή, συντάσσεται και υπογράφεται, από όλα τα μέλη που μετείχαν στη διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς με την αναγραφή της γνώμης τυχόν μειοψηφήσαντος μέλους της επιτροπής. Με την πράξη αυτή που είναι αμετάκλητη, θεωρείται όπ η διαφορά επιλύθηκε ολικά ή μερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αποτέλεσμα που επήλθε από τη σύμπτωση των απόψεων των μερών. Στην περίπτωση αυτή\/, η προσφυγή που τυχόν ασκήθηκε, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά. … 7. Η συζήτηση της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και η υπογραφή της σχετικής πράξης μπορεί να γίνει και από ειδικό πληρεξούσιο του υπόχρεου, εφόσον κατατεθεί στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ή του ελεγκτικού κέντρου πληρεξούσιο έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφή από την κατά νόμο αρμόδια αρχή. … ».

3.Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, αν εκείνος κατά του οποίου έχει εκδοθεί πράξη της φορολογικής αρχής περί επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., υποβάλει στην αρχή αυτή, εντός της νόμιμης προθεσμίας, είτε με το δικόγραφο της προσφυγής, είτε με ιδιαίτερη αίτηση, πρόταση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, αργεί η διαδικασία για την εκδίκαση της προσφυγής μέχρις ότου πραγματοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, ή ματαιωθεί, κατά οποιοδήποτε τρόπο, η επίλυση αυτή. Κατά τη συζήτηση της παραπάνω πρότασης πρέπει να καλείται αποδεδειγμένα ο φορολογούμενος για να παρασταθεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, δεδομένου ότι, αν επιτευχθεί τέτοια επίλυση, επέρχεται μερική ή ολική κατάργηση της δίκης, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, το Δικαστήριο στο οποίο εισάγεται προς συζήτηση προσφυγή, με το δικόγραφο της οποίας έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατ’ ουσία εκδίκασή της, αν στο δικόγραφο δεν περιέχεται ένδειξη εξέτασης του αιτήματος από τη φορολογική αρχή, ούτε έχει διαβιβασθεί στο δικαστήριο πράξη μερικής ή ολικής εξώδικης λύσης της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, το Δικαστήριο οφείλει να απόσχει από τη εκδίκαση της υπόθεσης και να την αναπέμψει στην οικονομική αρχή προς τήρηση της σχετικής διαδικασίας (πρβλ. ΣτΕ 2127/1988, Δ.Εφ.ΑΘ. 2068/2014).

4. Επειδή, στην εξεταζόμενη περίπτωση, με την κρινόμενη προσφυγή, η προσφεύγουσα υπέβαλε αίτημα διοικητικής επίλυσης της” διαφοράς για την παραπάνω πράξη επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. (βλ. μετόπη του δικογράφου και σελ. 11 του αιτητικού αυτού). Στη γραπτή αναφορά του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού στην από 12- 5–2011 έκθεση των απόψεών του προς το Δικαστήριο τούτο, αναφέρεται ότι: « … δεν προσήλθε προς συμβιβασμό την ορισθείσα ημερομηνία 10-12-2010 ώρα 12.00», ενώ εντός του φακέλου της υπόθεσης περιλαμβάνεται το 25032/9-12-2010 έγγραφο της παραπάνω Δ.Ο.Υ., το οποίο απευθύνεται προς τα δικηγορικά γραφεία Χρήστου Οικονομάκη και συνεργατών, όπου σημειώνεται ότι: «Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε ορίσει ημερομηνία Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς, την 10-12-2010, ημέρα Παρασκευή και ώρες 09.00 – 12.00 για τις προσφυγές της _______ _______  του _______ με ΑΦΜ _______  και ΓΑΚ 34382/2010, 34383/2010 και 34380/2010. Παρακαλείσθε την ως άνω ημερομηνία και ώρα, να προσέλθετε στο γραφείο του Εφόρου. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.» και κάτω από τη σημείωση αυτή έχει τεθεί υπογεγραμμένη σφραγίδα με την ένδειξη «_______ ______ Εφοριακός Διευθυντής» και συνυπογράφεται από την Εφοριακό ______ _______. Όμως, δεν προκύπτει από άλλο έγγραφο της δικογραφίας ότι η προσφεύγουσα είχε κληθεί νομίμως να παραστεί κατά τη συζήτηση ή είχε, έστω, λάβει γνώση της ορισθείσας ημερομηνίας συζήτησης του ως άνω αιτήματος της για διοικητική επίλυση της διαφοράς και δεν προσήλθε, με αποτέλεσμα ο ζητούμενος συμβιβασμός να ματαιωθεί. Εφόσον, όμως, η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, το αίτημα διοικητικής επίλυσης της προκείμενης διαφοράς που υποβλήθηκε με το δικόγραφο της προσφυγής κατατέθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και συνεπώς, εφόσον δεν αποδείχθηκε ότι η προσφεύγουσα κλητεύθηκε να παραστεί σε ορισθείσα συζήτηση του αιτήματος της από τη Φορολογική Αρχή, το αίτημα της προσφεύγουσας δεν ικανοποιήθηκε. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να απόσχει από την εκδίκαση της υπόθεσης και να την αναπέμψει στην αρμόδια φορολογική Αρχή, προκειμένου να τηρηθεί η σχετική διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απέχει από την εκδίκαση της προσφυγής.

Αναπέμπει την υπόθεση στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νίκαιας (πρώην Κορυδαλλού), προκειμένου να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Στη συνέχεια η υπόθεση, μαζί με το αποτέλεσμα της προαναφερόμενης διαδικασίας, θα διαβιβαστεί και πάλι στο Δικαστήριο και θα οριστεί νέα δικάσιμος στην οποία θα κλητευθούν να παραστούν οι διάδικοι.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 13-4-2016.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ