fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αριθμός Απόφασης 667/2013

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαβλοπούλου Βιολέτα, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Αποστολία Ιωάννου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Δεκεμβρίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας : ……… του ….., κατοίκου Αθηνών, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αργυρώς Ζούμπερη.

Της εναγόμενης : Μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «……..», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον παριστάμενο νόμιμο εκπρόσωπό της ……….., που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση.

Η ενάγουσα με την από 20-11-2011 αγωγή της, για χρηματική απαίτηση, η οποία απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό και στρέφεται κατά της εναγομένης, που νόμιμα κατατέθηκε και γράφτηκε στο σχετικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό 6589/16-12- 2011, ζητεί όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Κατά την δικάσιμο της 26-9-2012 που ορίστηκε αρχικά για την συζήτηση της υπόθεσης, αυτή αναβλήθηκε γι’ αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα με την σειρά του εκθέματος και συζητήθηκε.  σύναψη παρόμοιας συμβάσεως, υπό τους ιδίους ή παραπλήσιους συγκριτικά όρους με εκείνους της ματαιωθείσας, εφόσον υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της επικαλούμενης ζημίας και της αντιθέτου προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς του εναγόμενου(ΑΠ 1565/2000,ΕλλΔνη2001,1291,ΑΠ1346/2000,ΔΕΕ2001,735ΕφΑΘ5246/1998,ΕλλΔνη1998,1353,Α Π747/1993,ΕφΠειρ 1219/2000, ΠειρΝομ 2001, 86, ΠΠρΑρτ. 79/1995 Αρμ. 1996. 1319). Τέλος κατά την διάταξη του άρθρου 909 ΑΚ η υποχρέωση για απόδοση κατά το προηγούμενο άρθρο αποσβήνεται, εφόσον ο λήπτης του πλουτισμού δεν είναι πιο πλουσιότερος κατά τον χρόνο επίδοσης της αγωγής.    Τούτο συμβαίνει και επομένως αποσβήνεται η προς απόδοση υποχρέωση εκείνου που έγινε αδικαιολόγητα πλουσιότερος, στην περίπτωση κατά την οποία αυτός υποβλήθηκε σε δαπάνες για την απόκτηση του πλουτισμού. Αυτές θα αφαιρεθούν από τον πλουτισμό και θα επιστραφεί το τυχόν απομένον υπόλοιπο. Αντίθετα θεωρείται ότι υπάρχει ο πλουτισμός και πρέπει να επιστραφεί το ληφθέν στην περίπτωση που αυτό δαπανήθηε για την εξόφληση ιδίων υποχρεώσεων του λήπτη (ΕφΑΘ 10355/1987 Δ/νη 1989. 770).

Με την υπό κρίση, από 20-11-2011 αγωγή, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι δυνάμει του από 25-2-2011 ιδιωτικού συμφωνητικού, που κατήρτισαν με την εναγομένη, ανέλαβαν από κοινού την υποχρέωση να συνάψουν οριστική σύμβαση πώλησης των αναφερόμενων σε αυτή οριζόντιων ιδιοκτησιών και των παραρτημάτων τους, που θα περιέρχονταν στην εναγομένη εργολήπτρια εταιρεία ως εργολαβικό αντάλλαγμα από την ανέγερση πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Ότι στα πλαίσια της προαναφερομένης συμφωνίας, κατέβαλε στην εναγομένη ως προκαταβολή του συμ- φωνηθέντος τιμήματος το ποσό των 1.000 ευρώ, πλην όμως οι διαπραγματεύσεις ματαιώθηκαν, χωρίς να ακολουθήσει η κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου. Ζητεί δε, συνεπεία των ανωτέρω και επειδή η εναγομένη κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερη εις βάρος της, κατά το ποσό της προκαταβολής των 1.000 ευρώ, το οποίο αρνείται να της επιστρέφει παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ανωτέρω ποσό από την επομένη επίδοσης της αγωγής, κηρυχθεί η παρούσα προσωρινά εκτελεστή και καταδικασθεί στη δικαστική της δαπάνη. των 135.000 ευρώ και γ’) 1.000 ευρώ στο οποίο ανήλθαν συνολικά οι δαπάνες στις οποίες αυτή προέβη ενόψει της προσυμφωνηθείσας πωλήσεως, για την συγκέντρωση των απαραίτητων για την μεταβίβαση δικαιολογητικών και αφορούν μετακινήσεις, αμοιβή δικηγόρου, χαρτόσημα, ημερομίσθια, καταβολή τελών.

Σύμφωνα με την προ- εκτεθείσα σκέψη, ο ισχυρισμός αυτός της εναγομένης είναι νόμιμος μεν ως προς το ποσό των 34.800 ευρώ, κατά τις διατάξεις των μνημονευομένων στη σκέψη αυτή άρθρων και εκείνες των ΑΚ 440, 441, ΚΠολΔ 262 § 1 και θα εξεταστεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του, μη νόμιμος δε ως προς το ποσό των 7.580 ευρώ, καθόσον, ενόψει των προεκτεθέντων, εκ μέρους της εναγομένης πραγματικών περιστατικών, στις δαπάνες αυτές προέβη για το σύνολο της οικοδομής, δεν αφορούν δε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατ’ απαίτηση της ενάγουσας στις προς πώληση ιδιοκτησίες και τέλος όπως αναφέρει η εναγομένη κατά το χρονικό διάστημα των διαπραγματεύσεων με την ενάγουσα πραγματοποιήθηκε η πώληση και άλλου διαμερίσματος στην ίδια πολυκατοικία, οπότε σε κάθε περίπτωση αυτές θα πραγματοποιούνταν από την εναγομένη.

Εξάλλου ως αόριστος θα απορριφθεί ο κρινόμενος ισχυρισμός αναφορικά με το ποσό των 1.000 ευρώ, στο μέτρο που δεν εξειδικεύεται το ποσό κάθε επιμέρους δαπάνης, ώστε να μπορεί κριθεί η βασιμότητά της. Τέλος η εναγομένη ισχυρίζεται ότι ο ένδικος πλουτισμός δεν σώζεται πλέον, δεδομένου ότι αυτός αναλώθηκε πριν την επίδοση της αγωγής, στα προαναφερθέντα έξοδα που υποβλήθηκε η εναγομένη για την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στις ήδη εκτεθείσες εργασίες για την αποπεράτωση της πολυκατοικίας. Ο ισχυρισμός αυτός της εναγομένης, με τον οποίον εισάγεται καταλυτική ένσταση της αγωγής από το άρθρο 909 ΑΚ (ΑΠ 1420/1996 ΕλλΔνη 39.1614), πρέπει ν’ απορριφθεί σαν μη νόμιμος, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δαπανήθηκαν για την εξόφληση ιδίων υποχρεώσεων της εναγομένης και όχι για την απόκτηση του πλουτισμού. Σε κάθε περίπτωση το ποσό των 1.000 ευρώ που ισχυρίζεται αυτή αορίστως ότι δαπάνησε για την συγκέντρωση των απαιτούμενών δικαιολογητικών, εξοικονομήθηκε από την χρησιμοποίησή τους στη μεταβίβαση των συγκεκριμένων ιδιοκτησιών τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.   Από την χωρίς όρκο εξέταση του νομίμου εκπροσώπου της εναγομένης (η ενάγουσα δεν εξέτασε μάρτυρα) στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου, η οποία

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει ο,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Καταδικάζει την εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποία καθορίζει στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €).

Kρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στο ακροατήριό του, στις 10 Απριλίου 2013.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χ.Β.                                           Ι.Α.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία