fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Πέτρο Σαλίχο, Πρόεδρο Εφετών, Παρασκευή Ψυχογιού και Φεβρωνία Τσερκέζογλου – Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Γεωργία Λογοθέτη.  Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Οκτωβρίου 2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: 1) ……….του……… και 2)………του …….κατοίκων ……….. Κυθήρων, από τους οποίους ο 1ος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο του δικηγόρο Δημήτριο Μιμιγιάννη και ο 2ος παραστάθηκε με τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1)………του…….. και 2)…………….του ………………… κατοίκων …………. Ρόδου οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσιά τους δικηγόρο Ιωάννα Μαρώση.

Οι εφεσίβλητοι άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την 9.1.2006 και με αριθ. έκθ. κατάθ. 111/2006 αγωγή τους, επί της οποίας εκδόθηκε η 2/2010 απόφαση του παραπάνω Δικαστηρίου που δέχτηκε εν μέρει την αγωγή.   Την απόφαση αυτή προσέβαλαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οι εναγομένοι και ήδη εκκαλουντες με την από 4-3-2010 και με αριθ. έκθ. κατάθ. 273/2010 εφεση τους, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 2-12-2010 και κατόπιν αναβολής αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.  Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφού έλαβαν το λόγο από τον Πρόεδρο κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Σύμφωνα με το άρθρο 528 ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ.2 του ν. 3994/2011), «αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάστηκε ερήμην, η εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία που τηρήθηκε. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως». Η εξαφάνιση της απόφασης επέρχεται με μόνη την άσκηση νομότυπης και εμπρόθεσμης έφεσης, ανεξάρτητα αν οι λόγοι αυτής είναι και βάσιμοι κατ’ ουσία (Σ. Σαμουήλ, η έφεση παρ. 228 δ).  Στην περίπτωση στα πλαίσια της προφορικής συζήτησης που ισχύει πλέον σε όλη την έκταση των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, η έφεση επιφέρει χωρίς έρευνα των λόγων της την εξαφάνιση της εκκαλούμενης απόφασης και την αναδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο, που μετατρέπεται ουσιαστικά σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Μετά την εξαφάνιση της απόφασης, χωρεί ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου νέα συζήτηση της υπόθεσης, κατά την οποία ο εκκαλών μπορεί να προβάλει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς, τους οποίους και πρωτοδίκως είχε δικαίωμα να προτείνει, χωρίς να υποκειται στους περιορισμούς του άρθρου 527 ΚΠολΔ, ενώ παραλληλα, για λόγους οικονομίας της δίκης, εξετάζονται και οι μάρτυρες κατά την ίδια συζήτηση (Εισηγητική έκθεση ν. 2915/ 2001, ΑΠ 1015/2005 ΕλλΔνη 46, 1100, ΕφΑΘ 303/2006αδημ.,  ΕφΠειρ 917/2005, δημ. στη ΝΟΜΟΣ).    Στην προκειμένη περίπτωση οι ενάγοντες και ήδη εφεσίβλητοι ………(………..) …….(…..) και …… (…….) …….(……) με την από 9-1-2006 (αριθμ.εκθ.καταθ.111/2006) αγωγή τους ενώπιον του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου (Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) εκθέτουν ότι α) δυνάμει του από 1-2-2002 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης που καταρτίστηκε μεταξύ του δεύτερου ενάγοντος και του πρώτου εναγομένου, ο τελευταίος εκμίσθωσε στους ενάγοντες μία ισόγεια οικία, που αποτελείται από ένα δωμάτιο και λουτρό, κείμενη στα …………  Κυθήρων αντί μηνιαίου μισθώματος 70 ευρώ για χρονικό διάστημα απο 1-2-2002 έως 31-1-2003, β) στις 21-7-2002 ανέκυψε οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών ως προς το ύψος των μισθωμάτων και κοινοχρήστων και ο πρώτος εναγόμενος δημιούργησε επεισόδιο σε βάρος της πρώτης ενάγουσας την οποία εξύβρισε και απείλησε με τις αναφερόμενες στην αγωγή φράσεις και προκάλεσε ελαφρά σωματική βλάβη σε βάρος του δεύτερου ενάγοντος κτυπώντας αυτόν στην πλάτη με μία καρέκλα, γ) στις 24-8-2002 ο δεύτερος εναγόμενος, αδελφός του πρώτου εναγομένου, εξύβρισε τους ενάγοντες με τις αναφερόμενες στην αγωγή φράσεις, δ) στις 13-9-2002 ο πρώτος εναγόμενος δημιούργησε νέο επεισόδιο σε βάρος της πρώτης ενάγουσας την οποία εξύβρισε και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο με αποτέλεσμα αυτή να υποστεί σωματική βλάβη (μώλωπες στον δεξιό οφθαλμό και στη δεξιά ζυγωματική χώρα), ε) στις 15-9-2002 ο δεύτερος εναγόμενος μαζί με το ………….  …………. (τρίτο εναγόμενο) πλησίασαν το αυτοκίνητο των εναγόντων κατέβασαν το παράθυρο του οδηγού και ο δεύτερος εναγόμενος γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τους ενάγοντες προκαλώντας σ’ αυτούς θλάσεις με εκχυμώσεις, και με τον τρόπο αυτό έβαψαν την προσωπικότητα τους τελώντας σε βάρος τους τα αδικήματα της εξύβρισης και της σωματικής βλάβης.

Με βάση το ιστορικό αυτό και μετά από μετατροπή μέρους του καταψηφιστικού τους αιτήματος σε αναγνωριστικό, οι ενάγοντες ζήτησαν να υποχρεωθούν οι πρώτος και δεύτερος εναγόμενοι, εις ολόκληρον ο καθένας, να καταβάλουν στον κάθε ενάγοντα το ποσό των 3.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και να αναγνωριστεί ότι οι πρώτος και δεύτερος εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας στον κάθε ενάγοντα το ποσό των 12.000  ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που υπέστησαν από υπαιτιότητα των τελευταίων και εξαιτίας της σε βάρος τους αδικοπραξίας, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και να απαγγελθεί κατά των εναγομένων προσωπική κράτηση διάρκειας ενός έτους ως μέσον εκτέλεσης της εκδοθησόμενης αποφάσεως.

Επί της αγωγής αυτής, εκδόθηκε ερήμην των εναγομένων, κατά την τακτική διαδικασία, η υπ’ αριθμ.2/20010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής ως προς τον τρίτο εναγόμενο, δίκασε τους ερημοδικούντες πρώτο και δεύτερο εναγόμενους σαν να ήταν παρόντες, έκρινε νόμιμη την αγωγή, ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57,297,299,914,932,340,345,346 ΑΚ 1047 παρ. ΙΚΠολΔ, 308 παρ.1α, 361 παρ.1,333 ΠΚ και ακολούθως δέχθηκε εν μέρει αυτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι δύο πρώτοι εναγόμενοι με την υπό κρίση έφεση, η οποία έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφού η εκκαλούμενη απόφαση επιδόθηκε στον πρώτο εναγόμενο στις 9-2-2010 (βλ. υπ αριθμ.13.916β/9-2-2010 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αντωνίου Στρατηγού) και η ασκηθείσα από αυτόν έφεση κατατέθηκε στις 4-3-2010, ενώ από τα έγγραφα της δικογραφίας δεν προκύπτει επίδοση της εκκαλουμένης στον δεύτερο εναγόμενο και δεν έχει παρέλθει τριετία από τη δημοσίευσή της (άρθρα 495 παρ. 1,2, 498,51 1,513 παρ. 1 β,516 παρ.1, 517 και 518 παρ.1 ΚΠολΔ), με την οποία παραπονούνται για τους περιεχόμενους σ αυτήν λόγους, που ανάγονται σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων   και ζητούν την εξαφάνιση της προσβαλλομένης απόφασης, ώστε να ερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση και απορριφθεί στο σύνολό της η εναντίον τους αγωγή. Πρέπει, επομένως, η έφεση να γίνει τυπικά δεκτή και, σύμφωνα μιε τις προεκτεθείσες σκέψεις, να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση, μέσα στα όρια που καθορίζονται με την έφεση και να κρατηθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ίδια , ως άνω τακτική διαδικασία, (άρθρο 535 παρ.1 ΚΠολΔ). Με βάση το πιο πάνω περιεχόμενο η κρινόμενη αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προεκτεθείσες διατάξεις.

Κατά το άρθρο 57 του Α.Κ., όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον, κατά δε το άρθρο 59 του Α.Κ., στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων άρθρων (στα οποία περιλαμβάνεται και το άρθρο 57), το Δικαστήριο με την απόφασή του, ύστερα από ^αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί, και αφού λάβει υπόψη το είδος της προσβολής μπορεί επί πλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωμή χρηματικού ποσού, σε δημοσίευμα, ή σε ο,τιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Με τις παραπάνω διατάξεις προστατεύεται το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου με το οποίο είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Τέτοια προστατευόμενα αγαθά είναι, μεταξύ άλλων, η τιμή, δηλαδή η ηθική αξία και η υπόληψη, δηλαδή η κοινωνική αξία κάθε ανθρώπου, αντικατοπτριζόμενες στην αντίληψη και την   εκτίμηση που έχουν οι άλλοι γι’ αυτόν, η ψυχική υγεία, η ργοματική ακεραιότητα και ο συναισθηματικός κόσμος του ατόμου (ΑΠ 118/2006 ΕλΔνη 48,117, ΑΠ 996/2004 ΕλΔνη 45,1348).

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι: α) η προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας η οποία προκαλείται με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη τρίτου με την οποία διαταράσσεται η κατάσταση που υπάρχει σε μία ή περισσότερες εκδηλώσεις της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ατομικότητας του βλαπτομένου κατά τη στιγμή της προσβολής, β) η προσβολή να είναι παράνομη, πράγμα που συμβαίνει όταν η προσβολή γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κατ’ ενάσκηση δικαιώματος, το οποίο όμως είναι από άποψη έννομης τάξης μικρότερης σπουδαιότητας, είτε ασκείται υπό περιστάσεις που καθιστούν την άσκηση αυτού καταχρηστική σύμφωνα με το άρθρο 281 Α.Κ. ή το άρθρο 25 παρ. 3 του Συντάγματος, και γ) για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης και πταίσμα του προσβάλλοντος (Ολ. Α.Π. 2/2008). Η τιμή και η υπόληψη προστατεύονται και από τις διατάξεις των άρθρων 361-364 του Π.Κ., ενώ οι προβλεπόμενοι με τη διάταξη του άρθρου 367 (με εκείνη του άρθρου 20) του Π.Κ. λόγοι άρσης του αδίκου χαρακτήρα της εξυβρίσεως και (απλής) δυσφημήσεως εφαρμόζονται, για την ενότητα δικαίου της έννομης τάξεως, και στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου. (ΑΠ 333/2010,ΑΠ 846/2010.ΑΠ 44/2009 δημ. ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά, που προσκομίζονται μετ’ επικλήσεως σε επίσημο αντίγραφο, την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως, που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασεώς του, που προσκομίζονται νόμιμα μετ’ επικλήσεως και όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, μεταξύ των οποίων και εκείνα της σχηματισθείσας ποινικής δικογραφίας σε βάρος των εναγομένων, αποδείχθησαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από 1-2-2002 ιδιωτικού  συμφωνητικού μίσθωσης που καταρτίστηκε μεταξύ του πρώτου εναγομένου …………και του δεύτερου ενάγοντος ……., ο πρώτος εναγόμενος εκμίσθωσε στο δεύτερο ενάγοντα μία ισόγεια οικία, κείμενη στα …….. Κυθήρων, αποτελούμενη από ένα δωμάτιο, κουζίνα και ένα λουτρό, αντί μηνιαίου μισθώματος 70 ευρώ, για χρονικό διάστημα από 1-2-2002 έως 31-1-2003, προκειμένου να τη  χρησιμοποιήσει ως κατοικία του μαζί με την πρώτη ενάγουσα,τότε σύντροφό του. Όμως, ο πρώτος εναγόμενος το πρώτο τρίμηνο της μίσθωσης παραχώρησε στους ενάγοντες, αντί για το συμφωνηθέν μίσθιο, μία άλλη οικία στον ίδιο τόπο αποτελούμενη από δύο δωμάτια, λουτρό και κουζίνα αντί μηνιαίου μισθώματος 150 ευρώ και μετά την παρέλευση τριμήνου παραχώρησε τελικά το συμφωνηθέν μίσθιο του ενός δωματίου.

Περαιτέρω, απεδείχθη ότι μεταξύ των διαδίκων δημιουργήθηκαν έριδες σχετικές με την καταβολή του ηλεκτρικού ρεύματος και των μισθωμάτων, με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους να ψυχρανθούν, λόγω της επιμονής του πρώτου   ενάγομένου να απαιτεί ορισμένο χρηματικό ποσό για την πληρωμή της ΔΕΗ και του λογαριασμού ύδατος και της συνακόλουθης άρνησης των εναγόντων να καταβάλουν τα αιτούμενα ποσά. Εξάλλου, απεδείχθη ότι στις 13-9-2002 ο πρώτος εναγόμενος είχε προγραμματίσει παραδοσιακό «πάτημα» σταφυλιών σε ειδικό πατητήρι που υπάρχει στην αυλή, μέρος της οποίας είχε εκμισθωθεί στους ενάγοντες, έχοντας ειδοποιήσει αυτούς να αφήσουν ελεύθερη την είσοδο της αυλής για να μπορούν να μεταφερθούν τα σταφύλια. Όταν ο πρώτος εναγόμενος έφθασε με ένα μικρό φορτηγό αυτοκίνητο μεταφέροντας τα σταφύλια, διαπίστωσε ότι η πόρτα της αυλής δεν ήταν ελεύθερη λόγω στάθμευσης μπροστά από αυτή δύο μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας των εναγόντων. Ο πρώτος εναγόμενος απαίτησε από τους ενάγοντες να αποσύρουν τα μοτοποδήλατά τους από την είσοδο και τότε δημιουργήθηκε μεταξύ αυτού και των εναγόντων επεισόδιο κατά το οποίο ο πρώτος εναγόμενος εξύβρισε την πρώτη ενάγουσα με τις φράσεις «……., ……..,…………» και ταυτόχρονα επιτέθηκε εναντίον της και άρχισε να την κτυπά στο κεφάλι, τραβώντας τα μαλλιά της. Το επεισόδιο έληξε μόλις κατέφθασε η Αστυνομία και ο πρώτη ενάγουσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κυθήρων «…………», στο οποίο νοσηλεύθηκε για μία ημέρα και διαπιστώθηκε ότι εμφανίζει μώλωπες με αιματώματα στο δεξιό οφθαλμό, τη . δεξιά ζυγωματική χώρα και την οσφύ, οι δε βλάβες αυτές είναι συμβατές με αναφερόμενο ξυλοδαρμό (βλ. σχετικά από 14-92002 ιατρική βεβαίωση του ……..  ……….., χειρουργού του άνω Κέντρου Υγείας).

Το ανωτέρω επεισόδιο άλλωστε περιγράφεται και στο αντίγραφο δελτίου συμβάντων του A Κυθήρων, στο οποίο αναφέρεται ότι μετά από τηλεφωνική ενημέρωση της Αστυνομίας, ο Υ/Α ……….. μετέβη στο τόπο του συμβάντος και διαπίστωσε έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ του πρώτου εναγομένου και της πρώτης ενάγουσας. Εξάλλου απεδείχθη ότι στις 15-9-2002 οι ενάγοντες επέστρεφαν από το λιμάνι του χωριού  ……. με κατεύθυνση την Αγία Μονή όταν στην πορεία τους συνάντησαν το δεύτερο εναγόμενο και τον ………. και σταμάτησαν το αυτοκίνητό τους. Τότε πλησίασαν στο αυτοκίνητο που είχε κατεβασμένο το παράθυρο της θέσης του οδηγού, ο δεύτερος εναγόμενος………………. καθώς και ο …………, που δεν είναι διάδικος στην παρούσα δίκη, και επιτέθηκαν εναντίον του δεύτερου ενάγοντος γρονθοκοπώντας αυτόν στο πρόσωπο και στην προσπάθεια της πρώτης ενάγουσας να προστατεύσει τον σύντροφό της ο δεύτερος εναγόμενος κατάφερε κτυπήματα στο πρόσωπο και σ’ αυτήν. Ακολούθως η πρώτη ενάγουσα κατόρθωσε να εξέλθει του αυτοκινήτου και έτρεξε προς βοήθεια προς το διερχόμενο όχημα που οδηγούσε η …………., η οποία σταμάτησε προκειμένου να συνδράμει τους ενάγοντες, με αποτέλεσμα ο δεύτερος εναγόμενος και ο …………. να αναχωρήσουν από τον τόπο του συμβάντος. Από την επίθεση του δεύτερου εναγομένου εναντίον τους οι ενάγοντες υπέστησαν σωματική βλάβη και συγκεκριμένα η πρώτη ενάγουσα διαπιστώθηκε ότι υπεστη θλάση με οίδημα στο μέτωπο και τον αυχένα (βλ. από 15-92002 ιατρική βεβαίωση του Κέντρου Υγείας Κυθήρων «  ………»), ενώ ο δεύτεμος ενάγων διαπιστώθηκε οτι εχει   υποστεί θλάση με εκχύμωση στην αριστερή τραχηλική χώρα και οίδημα στο μέτωπο και το άνω χείλος (βλ. από 15-9-2002 ιατρική βεβαίωση του ίδιου Νοσοκομείου). Για το περιστατικό αυτό η αυτόπτης μάρτυς ………… στην από 13-1-2002 ένορκη κατάθεσή της ενώπιον της Πταισματοδίκου Κυθήρων κατέθεσε ότι «ενώ πλησίαζα με το αυτοκίνητό μου είδα να βγαίνει και να τρέχει προς εμένα, φωνάζοντας για βοήθεια η κ…………, σε κατάσταση μεγάλου ψυχικού κλονισμού. Από τα λόγια της κατάλαβα ότι οι δύο άντρες που είχα δει είχαν κτυπήσει αυτήν και τον άντρα της», ενώ ο μάρτυς ………. κτηνοτρόφος που βρισκόταν σε απόσταση από το συμβάν και άκουσε τις φωνές πλησίασε και διαπίστωσε την πρώτη ενάγουσα να κλαίει και τον άνδρα της κτυπημένο στο πρόσωπο (βλ. από 12-11-2002 ένορκη εξέταση μάρτυρα ενώπιον της Πταισματοδίκη Κυθήρων).

Αντίθετα τα επεισόδια της 21-7-2002 και 24-8-2002 που περιγράφονται στην αγωγή κατά τα οποία οι εναγόμενοι εξύβρισαν τους ενάγοντες, δεν αποδεικνύονται από κανένα αποδεικτικό μέσο, ούτε καν απο την κατάθεση του εξετασθέντος στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο μάρτυρός τους ……….. Εξάλλου, αποδείχθηκε ότι από την προεκτεθείσα αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγομένων και την από αυτήν προσβολή της προσωπικότητάς τους και του ως άνω τραυματισμού τους λόγω των ταλαιπωριών (ιατρικές εξετάσεις κλπ) και της στενοχώριας που πέρασαν, οι ενάγοντες υπέστησαν ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούνται εύλογης χρηματικής ικανοποίησης ανερχόμενης στο ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε ενάγοντα, λαμβανομένων υπόψη τους είδους και της   βαρύτητας της προσβολής, του βαθμού του πταίσματος των εναγομένων, των συνθηκών κάτω από τις οποίες τελέστηκε και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων (ΑΠ 1433/2000 ΕλΔνη 42.673).   Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή, ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθούν οι δύο πρώτοι εναγόμενοι να καταβάλουν ο καθένας στον κάθε ενάγοντα το ποσό των 2.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Επίσης, πρέπει να απαγγελθεί προσωπική κράτηση σε βάρος των εναγομένων, ως μέσο εκτελέσεως της παρούσας απόφασης, διάρκειας δύο (2) μηνών στον καθένα, σύμφωνα με το άρθρο 1047 παρ.1 ΚΠολΔ.

Τέλος η δικαστική δαπάνη των εναγόντων και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας βαρύνει , κατά ένα μέρος τους δύο πρώτους εναγόμενους λόγω της μερικής ήττας τους (άρθρα 178,183 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ   

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.  Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση.  Εξαφανίζει ως προς τους εκκαλούντες την υπ’αριθμ.2/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.  Κρατεί την υπόθεση και δικάζει επί της από 9-1-2006 και υπ’ αριθμ.καταθ. 11 1/2006 αγωγής.  Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.  Δέχεται εν μέρει την αγωγή.  Υποχρεώνει τους δύο πρώτους εναγόμενους να καταβάλουν ο καθένας, στον κάθε ενάγοντα, το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την εξόφληση.  Διατάσσει την προσωπική κράτηση των εναγομένων, τη διάρκεια της οποίας ορίζει μέχρι δύο (2)μήνες, ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της πιο πάνω καταψηφιστικής διάταξης.

Επιβάλλει σε βάρος των δύο πρώτων εναγομένων μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, το οποίο ορίζει σε εξακόσια (600)ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 17 Νοεμβρίου 2011 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου στις 15 Δεκεμβρίου 2011, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.    8° Φύλλο πολ.ΕΦετείου Πειραιώς 682/2011  Παραγγέλονται όλα τα αρμόδια όργανα να προβούν στην εκτέλεση της παρούσας, σύμφωνα με την από 4-9-2012 υπεύθυνη δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση.  Πειραιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2012  Ο Προεδρεύων Εφέτης Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου  Αριθμ. Απονο. 68/2012  Δόθηκε Α’ Απόγραφο εκτελεστό για κεφάλαιο 8.000 ευρώ και τόκους 5.328 ευρώ και καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος απογράφου, ποσού 55,48 ευρώ και εκδόθηκαν το με αριθμ. Ζ 3446399/1-8-2012 διπλότυπο είσπραξης τύπου Α της ΔΟΥ Α’ Πειραιά και το με αριθμ 13286486/4-9-2012 διπλότυπο είσπραξης τύπου Β της ΔΟΥ Γ’ Πειραιά Το υπόλοιπο αναλογούν τέλος απογράφου επί του επιδικασθέντος κεφαλαίου καταβλήθηκε για την έκδοση του υπ’ αριθμ.355/2010 απογράφου της προσωρινά εκτελεστής πρωτόδικης απόφασης 2/2010 ΜΠΠ, και εκδόθηκε το με αριθμ. 11601116/2-7-2010 διπλότυπο εισπράξεως της ΔΟΥ Πειραιά, η οποία δεν εκτελέστηκε, εξαφανισθείσα με την παρούσα απόφαση.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λ.Γ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία