fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παρασκευή Μπερσή, Εφέτη, η οποίαορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου

Διευθύνσεως τουΕφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα Γεωργία Λογοθέτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22 Οκτωβρίου 2015,για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ : ΑΑΑ , κατοίκου Πειραιώς Αττικής, ο οποίος εκπροσωπήθηκε απότον πληρεξούσιο του δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη (με δήλωση κατ’ άρθρο242 παρ 2 ΚΠολΔ).

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ : Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με τηνεπωνυμία « ΒΒΒ », η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, εκπροσωπείται νόμιμα και εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο τηςδικηγόρο Μιλτιάδη Σφουντούρη (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ 2ΚΠολΔ).

Ο εκκαλών άσκησε ενώπιον του Μονομελούς ΠρωτοδικείουΠειραιώς την από 12.12.2013 και με αριθμ. εκθ. καταθ. 9055/19.12.2013 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμ. 2866/2014 απόφαση τουπαραπάνω Δικαστηρίου, που κήρυξε τη δίκη καταργημένη ως προς τον πρώτο εναγόμενο ( ΓΓΓ ) και δέχθηκε εν μέρει την αγωγή ως προς την δεύτερη εναγομένη και ήδη εφεσίβλητη.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου οενάγων και ήδη εκκαλών με την από 10.11.2014 και με αριθμ. εκθ. καταθ.967/2014 έφεση του, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε αυτή που αναφέρεταιστην αρχή της παρούσας. Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκανμε δήλωση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ανέπτυξαν τις απόψεις τους μετις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 518ΚΠολΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα, η προθεσμίατης έφεσης είναι τριάντα ημέρες από την επίδοση της απόφασης που περατώνει τη δίκη, ενώ εάν η απόφαση δεν επιδοθεί η προθεσμία αρχίζειαπό τη δημοσίευση της εκκαλουμένης και είναι τρία χρόνια. Η επίδοση τηςαπόφασης μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 128 παρ. 4 και 129 παρ. 2ΚΠολΔ, με θυροκόλληση. Θεωρείται δεότι συντελέστηκε με τηνπροϋπόθεση ότι έγιναν όσα ορίζονται στο άρθρο 128 παρ. 4, στοιχ. β και γ,(136 παρ. 2 ΚΠολΔ), δηλαδή απαιτείται ακόμη:α) αντίγραφο του εγγράφουνα εγχειρισθεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον προϊστάμενοτου αστυνομικού τμήματος, κλπ., β) να ταχυδρομηθεί έγγραφη ειδοποίηση στον παραλήπτη του εγγράφου,το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρααπό την ανωτέρω εγχείρηση. Αν δεν έγιναν εμπροθέσμως, η παράδοση του εγγράφου και η ταχυδρόμηση της έγγραφης ειδοποίησης, η επίδοση είναι άκυρη, (ΕφΔωδ 169/2009, ΝΟΜΟΣ). Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν αρχίζει η διαδρομή της τριακονθήμερης προθεσμίας για την άσκηση της έφεσης, αλλά μόνον η προθεσμία των τριώνετών από τη δημοσίευση της απόφασης, εκτός και αν η επίδοση της εκκαλουμένης συντελεστεί με νέα, ολοκληρωμένη επίδοση, οπότε και αρχίζει η τριακονθήμερη προθεσμία. Τέλος, κατά το άρθρο 254 παρ. 1 ΚΠολΔ, «1. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση …».

Στην προκειμένη περίπτωση, ο εν μέρει νικήσας ενάγων – εκκαλών, κάτοικος Πειραιώς, στην οδό ………, άσκησε αρμοδίως την από 10.11.2014, (υπ’αριθ. κατάθ. 967/ 10.11.2014) έφεσή του κατά της υπ’αριθ. 2866/2014 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, (Διαδικασία διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, κλπ.), η οποία δημοσιεύθηκε στις 11.6.2014. Στο δικόγραφο δε της ασκηθείσας έφεσης, ο εκκαλών δηλώνει ότι μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης αυτής, η εκκαλουμένη δεν του είχε κοινοποιηθεί, οπότε ασκεί το δικαίωμα εντός της τριετούς προθεσμίας, ήτοι εμπροθέσμως, όπως ορίζεται στο άρθρο 518 παρ. 2 ΚΠολΔ και αναφέρεται στην ανωτέρω νομική σκέψη. Προς αντίκρουση του παραδεκτού της άσκησης της κρινόμενης έφεσης, η εφεσίβλητη εταιρία προσκόμισε με επίκληση στις προτάσεις της παρούσας δίκης, την υπ’αριθ. 10350 Ε/ 7.7.2014 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών Α. Καλαϊτζή, από την οποία προκύπτει ότι ο ανωτέρω Δικαστικός Επιμελητής, μετέβη στην ως άνω κατοικία του εκκαλούντος για να του επιδώσει την εκκαλουμένη απόφαση, πλην όμως δεν βρήκε τον ίδιο, ούτε άλλον σύνοικο συγγενή, ή υπηρέτη αυτού και αφού κτύπησε επανειλημμένως την πόρτα αλλά δεν του άνοιξε κανείς, θυροκόλλησε το επιδοτέο δικόγραφο.

Ακολούθως, την επομένη ημέρα, (8.7.2014), ενεχείρισε το θυροκολληθέν αντίγραφο της εκκαλουμένης στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τουεκκαλούντος και στη συνέχεια, την ιδια ημέρα, ταχυδρόμησε από το Κεντρικό Ταχυδρομικό Γραφείο της Αθήνας, ειδοποίηση σχετική με τη θυροκόλληση και την εγχείρηση του εγγράφου, κλπ. με αριθμό κατάθεσης ……….., όπως προκύπτει από τις ταυτόχρονες έκθεση εγχείρισηςκαι βεβαίωση, αντίστοιχα. Ισχυρίζεται δε η εφεσίβλητη ότι η επίδοσησυντελέσθηκε νόμιμα και συνεπώς η κρινόμενη έφεση που ασκήθηκε μετάτην παρέλευση της κατά άρθρ. 518 παρ. 1α ΚΠολΔ, ως άνω προθεσμίας,είναι εκπρόθεσμη και γι’αυτό απορριπτέα ως απαράδεκτη. Ωστόσο, με τηνπροσθήκη – αντίκρουση των προτάσεων της εφεσίβλητης, ο εκκαλών,ισχυρίζεται ότι η ως άνω, δια θυροκολλήσεως, επίδοση της εκκαλουμένηςείναι άκυρη και συγκεκριμένα ότι η ως άνω υπ’αριθ. ……… συστημένη επιστολή με την ειδοποίηση εγχείρισης στο Αστυνομικό Τμήματης κατοικίας του, δεν του απεστάλη ποτέ. Προς επίρρωση του ισχυρισμούτου αυτού αναφέρει ότι στις 27.10.2015, (ημερομηνία λήξης της τριήμερηςπροθεσμίας για προσθήκη – αντίκρουση), με την από 27.10.2015 αίτησή του αιτήθηκε βεβαίωση από το Κεντρικό Ταχυδρομικό Γραφείο της Αθήνας,σχετικά με τα στοιχεία ταχυδρόμησης της ως άνω ειδοποίησης, από τηνοποία προκύπτει ότι η ανωτέρω συστημένη επιστολή δεν ταχυδρομήθηκεστον εκκαλούντα, αλλά σε άλλη, άσχετη διεύθυνση. Επικαλείται δε στηνπροσθήκη των προτάσεών του τη βεβαίωση αυτή κατά ημερομηνία,εκδούσα Αρχή, περιεχόμενο σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, καθώς και τηνπροσκομιδή της ως σχετικό.

Ωστόσο, από την αρίθμηση των σχετικών τηςδικογραφίας που προσκομίστηκαν από τον εκκαλούντα, σε συνδυασμό μετην επισημείωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, προκύπτει ότι τοτελευταίο προσκομισθέν από τον εκκαλούντα σχετικό, το οποίο, σύμφωναμε τους ισχυρισμούς των προτάσεών του προσκομίζεται προς άμεσηανταπόδειξη του ισχυρισμού της εφεσίβλητης περί εκπρόθεσμης άσκησηςτης έφεσης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο, (ΑΠ 387/1997, Δνη1997:1819, ΕΕΝ 1998.546, ΝοΒ 1998.1420, ΑΠ 1065/2006, ΝοΒ 2007.90, ΑΠ 614/2006, ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσς 174/1994, Αρμ 1994.842), για το λόγο ότι κατατέθηκε εκπροθέσμως, ήτοι στις 12.30 μ.μ. της 27.10.2015, ενώ η προθεσμία αντίκρουσης έληγε στις 12.00 της ίδιας ημέρας, (591 παρ. 1, 674παρ. 2, 681 Α και 238 γ ΚΠολΔ, όπως ισχύει σήμερα). Εν όψει δε τηςπροβολής του ισχυρισμού περί εκπρόθεσμης άσκησης της έφεσης από την εφεσίβλητη, γεγονός το οποίο και το Δικαστήριο αυτό ελέγχει καιαυτεπαγγέλτως, καθώς και του διαλαμβανόμενου στην προσθήκη τωνπροτάσεων ισχυρισμού του εκκαλούντος, ο οποίος επικαλείται την επίμαχηβεβαίωση και τη βλάβη που υφίσταται από το ανακριβές περιεχόμενο αυτής,η οποία δεν δύναται να αρθεί παρά με την κήρυξη της ακυρότητας τηςεπίδοσης, (ΕφΛαρ 150/2012, Δικογραφία, 2012.323), δημιουργείταιασάφεια στο Δικαστήριο αυτό περί της εγκυρότητας ή μη της επίδοσης τηςεκκαλουμένης και της συνεπεία αυτής εμπρόθεσμης ή μη άσκησης τηςκρινόμενης έφεσης, (βλ. και ΕφΔωδ 169/2009,ΝΟΜΟΣ), το οποίο χρήζεισυμπλήρωσης και διευκρίνισης, εξετάζεται δε και αυτεπαγγέλτως.

Επομένως, πρέπει να διαταχτεί η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να προσκομισθεί με επιμέλεια του εκκαλούντος ηπροαναφερόμενη κρίσιμη βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ταχυδρόμηση ή μη στον εκκαλούντα, της βεβαίωσης εγχείρισης τηςεκκαλουμένης στον αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος της κατοικίας του.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο της από 10.11.2014, (υπ’αριθ. κατάθ. 967/2014) έφεσης, προκειμένου να προσκομισθεί η αναφερόμενη στο σκεπτικό βεβαίωση με επιμέλεια του εκκαλούντος. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη,δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, στις 28 Δεκεμβρίου 2015, χωρίςτην παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π.Μ.                  Γ.Λ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία