fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

(Διαδικασία Τακτική) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Κωστοπούλου και την Γραμματέα Αλεξάνδρα Στατήρη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 19-11-2008, για να δικάσει την από 25-9-2007 αγωγή με αριθμό κατάθεσης 641/2007 μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ :….….., κατοίκου Πειραιά, που παρουσιάστηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μαρώση Ιωάννας.
ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1)…….….., κατοίκου Πειραιά και 2) ………., κατοίκου Πειραιώς, οι οποίοι παρουσιάστηκαν αυτοπροσώπως. Της αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος με την από 28-9-2007 πράξη του Γραμματέα αυτή που αναφέρεται στην αρχή.  Αφoύ εκφωνήθηκε η υπόθεση από την σειρά του πινακίου το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όσα γράφτηκαν στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 15 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δ. με την οποία ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς διαφορές που προκύπτουν μεταξύ άλλων από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1004 Α.Κ., οι οποίες ορίζουν ότι ο κύριος ακινήτου δικαιούται να απαγορεύσει την κατασκευή η διατήρηση εγκαταστάσεως σε γειτονικό ακίνητο, εφόσον από την ύπαρξη ή τη χρήση αυτών προβλέπονται με βεβαιότητα παράνομες επενέργειες επί του ακινήτου αυτού. Τέτοια εγκατάσταση είναι κα ο βόθρος του οποίου η χρήση ή η ύπαρξη σύμφωνα με τα δεδομένα της κοινής πείρας προβλέπεται ότι θα προκαλέσει στογειτονικό ακίνητο παράνομη και επιβλαβή επενέργεια που δεν προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται στο κύριο η νομέα του κατ’ αυτό τον τρόπο βλαπτόμενου ακινήτου αγωγή από το πιο πάνω άρθρο που έχει ως αίτημα την απαγόρευση της κατασκευής εάν δε έχει ήδη κατασκευαστεί την άρση της και την  επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. ( Γ. Μπαλή Εμπρ. Δίκαιο παρ. 34 ).

Στην υπό κρίση αγωγή ισχυρίζεται η ενάγουσα ότι τυγχάνει κυρία και νομεύς του περιγραφομένου σ’ αυτή ακινήτου που ευρίσκεται στον Πειραιά και επί της οδού ……………  ………………. που περιήλθε σ’ αυτή κατά το ½ εξ’ αδιαιρέτου δυνάμει του μ’ αρ. 13953/2-12-1996 συμβολαίου γονικής παροχής της συμ/φου  Πειραιά Κυριακής Γεωργοπούλου και κατά το ½ εξ’ αδιαιρέτου από κληρονομιά του πατέρα της …… σύμφωνα με την από 810-02 ιδιόγραφη διαθήκη του την οποία και αποδέχθηκε με την με αριθμ. 13952/2-12-06 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς της ιδίας πιο πάνω συμ/φου. Ότι στο γειτονικό ακίνητο (ισόγειο διαμέρισμα ) που συνορεύει και γειτνιάζει με τη μεσοτοιχία του διαμερίσματος της ανήκοντος κατά ψιλή κυριότητα στη δεύτερη των εναγομένων και του οποίου επικαρπώτρια είναι η πρώτη τούτων υφίσταται και λειτουργεί βόθρος για την συγκέντρωση των βοθρολυμάτων και ότι η χρήση και λειτουργία της εγκατάστασης αυτής έχει προκαλέσει παράνομες επενέργειες στο παραπάνω ακίνητό της επιβλαβείς για την υγεία και παρακωλύουσες την κατά τον προορισμό χρησιμοποίηση εμφανίζοντας έντονη υγρασία επί του μεσοτοίχου με την γειτονική ιδιοκτησία των εναγομένων γεγονός που το καθιστά εντελώς ακατάλληλο για διαβίωση.

Ότι αν και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς έχουν εκτοπίσει το μέγεθος του προβλήματος αρνούνται οι πιο πάνω εναγόμενες να δεχθούν την είσοδο συνεργείων στην οικία τους αλλά και να συνδεθούν με την αποχέτευση του δήμου ακυρώνοντας τη χρήση του βόθρου και μπαζώνοντάς τον. Ζητούν δε να απαγορευτεί η διατήρηση και η χρησιμοποίηση από τις εναγόμενες του πιο πάνω βόθρου συνδέοντας τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό της οικίας τους με το αποχετευτικό δίκτυο και να απαγορευθεί σ’αυτές κάθε παρόμοια προσβολή στο μέλλον και δη κάθε χρήση του βόθρου και μεταφορά σ’ αυτόν των λυμάτων της οικίας τους. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενες στη δικαστική της δαπάνη. Η αγωγή με το πιο πάνω ιστορικό και αίτημα αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο ( άρθρ. 15 παρ. 3 και 29 Κ.Πολ.Δ. ) κατά τη τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρ. 1004, 1108, 1033, 1710, 1712, 1721, 1846 Α.Κ., 907, 908 και 176 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.  Κατά τη προφορική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο διατάχθηκε η απομάκρυνση της α’ εναγομένης η οποία θορυβούσε και απευθύνετο στο δικαστήριο στην ενάγουσα και την πληρεξούσια δικηγόρο της με ανάρμοστες εκφράσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του και κατά συνέπεια η διαδικασία συνεχίζεται σαν η αποχώρηση να ήταν εκούσια ( άρθρ. 255 Κ.Πολ.Δ.).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, ενός από κάθε πλευρά, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου και περιλαμβάνονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του και από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά :  Από τις αρχές του έτους 2004 στο τοίχο της οικίας της ενάγουσας, (ισόγειο διαμέρισμα τριώροφου οικοδομής επί της οδού ………….. …………… στον Πειραιά ) που συνορεύει με την οικία ( ισόγειο διαμέρισμα επί της οδού …………….  ………….) που ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στη δεύτερη των εναγομένων και της οποίας επικαρπώτρια εφόρου ζωής τυγχάνει η πρώτη από τις εναγόμενες κτισμένη επί οικοπέδου εκτάσεως 131,52 τ.μ. που ορίζεται με τα στοιχ. ΑΕΒΓΔΑ στο από Μαρτίου 1970 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχανικού ……… στο υπ’ αρ. 4053/11-03-1974 συμβόλαιο του συμ/φου Πειραιά Χαραλάμπους Παναγιωτοπούλου και επί του οποίου έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50 % εξ’ αδιαιρέτου επί του παραπάνω ακινήτου έχει εμφανιστεί υγρασία με αποτέλεσμα να καθίσταται εντελώς ακατάλληλη για διαβίωση και για το λόγο αυτό οι μισθωτές του πιο πάνω διαμερίσματος της να έχουν αναγκαστεί να λύσουν τις μισθώσεις και να φύγουν από αυτό με αποτέλεσμα να υφίσταται μεγάλη οικονομική ζημία.

Ότι οι αρμόδιες υπηρεσία Πολεοδομία Πειραιά έχει εντοπίσει το πρόβλημα το οποίο αποδίδει πιθανότατα στον υδροφόρο ορίζοντα ή στην αποχέτευση της τουαλέτας της οικίας της οικίας των εναγομένων προτείνοντας για την εξακρίβωση των αιτίων της υγρασίας τη ρίψη φλουροσκευής στην αποχέτευση της τουαλέτας της οικίας των εναγομένων. Ότι παρά τη παραγγελία του Εισαγγελέα Πειραιά και την επίσκεψη της ενάγουσας στο αστυνομικό τμήμα Καλλίπολης δεν κατέστη ακόμη δυνατό λόγω της δύστροπης συμπεριφοράς της α’ των εναγομένων και της επίμονης άρνησής της η είσοδος μηχανικού για να ελέγξει την αιτία του πιο πάνω προβλήματος με αποτέλεσμα αυτό να παραμένει. Κατόπιν αυτού και μετά από πρόσκληση της ενάγουσας επισκέφθηκε την 23-1-2007 το διαμέρισμα της ο υδραυλικός …………  …………., ο οποίος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη υγρασίας στο τοίχο της οικίας της που συνορεύει με την οικία των εναγομένων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υγρασία προέρχεται από τα νερά του βόθρου της οικίας των εναγομένων εξαιτίας του ότι ο κεντρικός αγωγός αυτής δεν έχει συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου με αποτέλεσμα τα λύματα του βόθρου να εισέρχονται στην οικία της ενάγουσας και προτείνει να γίνει άμεση σύνδεση της κεντρικής σωλήνας της οικίας των εναγομένων με το αποχετευτικό δίκτυο με την ταυτόχρονη ακύρωση ( αχρηστία και μπάζω μα ) του βόθρου.

Κατόπιν των όσων προαναφέρθηκαν και επειδή όπως παραπάνω αποδείχθηκε η μόνη λύση είναι να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να γίνει η σύνδεση του κεντρικού σωλήνα αποχέτευσης της οικίας τους με το αποχετευτικό δίκτυο και να σταματήσει η χρήση του βόθρου αυτών με την επιχωμάτωση του πράγμα το οποίο από δυστροπία αρνούνται να κάνουν μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να εισέρχονται τα λύματα από αυτόν στην οικία της ενάγουσας, και να κινδυνεύει η υγεία των διαμενόντων σ’ αυτήν αλλά και να καθίσταται αδύνατη η εκμετάλλευση του πιο πάνω ακινήτου της ενάγουσας και ως εκ τούτου να υφίσταται η τελευταία περιουσιακή ζημία πρέπει να γίνει η αγωγή δεκτή και σαν κατ’ ουσία βάσιμη αποδειχθέντος ως κατ’ ουσία αβάσιμου του ισχυρισμού του μάρτυρα των εναγομένων και συζύγου της πρώτης ότι έχει συνδεθεί η οικία των εναγομένων με το αποχετευτικό δίκτυο αφού από την προσκομιζόμενη απόδειξη προκύπτει η κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου των εναγομένων μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το αίτημα να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή πρέπει να γίνει δεκτό για τι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ( άρθρ. 908 Κ.Πολ.Δ. ). Η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας βαρύνει τις εναγόμενες λόγω της ήττας τους ( άρθρ. 176 Κ.Πολ.Δ.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.  Υποχρεώνει τις εναγόμενες 1) να επιχωματώσουν και να μην χρησιμοποιούν το βόθρο και να συνδέσουν με το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής την οικίας τους ( ισόγειο διαμέρισμα ) που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών ………….     ……………. και …………. και 2) να παραλείψουν κάθε προσβολή τη ενάγουσας στο μέλλον με τη χρησιμοποίηση του βόθρου και τη μεταφορά σ’ αυτόν λυμάτων από την οικία τους.  Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Και.  Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας που ορίζει σε διακόσια ( 200 ) ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 12-22009, σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Α.Κ. Α.Σ.