fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 974-2015

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Νικόλαο Σταυρόπουλο, Πρωτόδικη, ο οποίος ορίσθηκε νόμιμα από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Σπυριδούλα Βαλλιανάτου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της καλούσας – ενάγουσας: εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «…………………..» και το διακριτικό τίτλο «…………..», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπήθηκε νόμιμα από το νόμιμο εκπρόσωπό της, …………….., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Αντωνίου Ντούμου.

Της καθ’ ής η κλήση – εναγομένης: ναυτιλιακής εταιρείας πλοίων αναψυχής με την επωνυμία «……..», που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Χρήστου Οικονομάκη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-9-2012 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 7676/28-9-2012 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 15-1-2013, οπότε και η συζήτησή της ματαιώθηκε. Μετά την επαναφορά της με κλήση και τη ματαίωση της συζητήσεώς της κατά τη δικάσιμο της 14-5-2013, ήδη, η υπόθεση φέρεται προς συζήτηση με την από 14-5-2013 κλήση της ενάγουσας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3794/14-5-2013, προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 29-10-2013 και, κατόπιν αναβολής, κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, με την από 14-5-2013 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 3794/14-5-2013 κλήση της ενάγουσας η από 28-9-2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 7676/28-9-2012 αγωγή της μετά τη ματαίωση της συζητήσεώς της κατά τη δικάσιμο της 14-5-2013.

Με την υπό κρίσιν αγωγή, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου αυτής, η ενάγουσα εταιρεία, . η οποία έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση κατασκευαστικών μελετών, πάσης φύσεως εργολαβικών εργασιών, τη διακόσμηση και διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων οικοδομών και γενικά την παροχή πάσης φύσεως τεχνικών και συμβουλευτικών εργασιών και την άσκηση κάθε άλλης συναφούς με τα ανωτέρω επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, εκθέτει ότι δυνάμει της από 22-10-2007 συμβάσεως ολοκλήρωσης ναυπήγησης κατασκευής πλοίου, καταρτισθείσας μεταξύ της ιδίας και της εναγομένης, η τελευταία της ανέθεσε και η ιδία (ενάγουσα) ανέλαβε το έργο της ολοκλήρωσης της κατασκευής του ευρισκόμενου στο ναυπηγείο ……… στο Πέραμα, υπό ναυπήγηση πλοίου της εναγομένης με το όνομα «……..», κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο δικόγραφο της αγωγής.

Ότι σε εκτέλεση των συμφωνηθέντων, κατά τα χρονικό διάστημα από τον ως άνω χρόνο κατάρτισης της συμβάσεως έως τις 30-6-2009, διενέργησε τις αναλυτικά αναφερόμενες στο δικόγραφο της αγωγής εργασίες, το κόστος των οποίων ανέρχεται συνολικά σε 541.835,73 ευρώ, εκδοθέντων των υπ’ αριθ. 19/31-12- 2007, 21/23-9-2008, 22/30-12-2008, 23/16-1-2009, 24/21-4-2009, 25/15-5- 2009, 26/4-6-2009 και 27/20-7-2009 τιμολογίων, αξίας 17.330 ευρώ, 90.742,18 ευρώ, 108.682,03 ευρώ, 33.000 ευρώ, 132.817,54 ευρώ, 68.271,20 ευρώ, 26.340,16 ευρώ και 32.645,89 ευρώ αντίστοιχα. Ότι παρά τις οχλήσεις της προς την εναγομένη, η τελευταία της έχει καταβάλει μόνο τοποσό των 297.330 ευρώ, εξακολουθεί δε να της οφείλει το υπόλοιπο της αμοιβής της για τις διενεργηθείσες από αυτή (ενάγουσα) εργασίες, ανερχόμενο στο ύψος των 244.505,73 ευρώ.

Με βάση αυτό το ιστορικό, η ενάγουσα ζητά να υποχρεωθεί η εναγομένη, κατά την κύρια βάση της αγωγής ως αντισυμβαλλόμενή της μέσα στα πλαίσια της μεταξύ τους καταρτισθείσας σύμβασης έργου και επικουρικώς με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 244.505,73 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την ημέρα που αυτή (εναγομένη) παρέλαβε ολοκληρωμένο το έργο (30-6-2009), άλλως από την ημερομηνία εκδόσεως του τελευταίου ως άνω εκδοθέντος από αυτή τιμολογίου (20-7-2009), άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, περαιτέρω δε, ζητά να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Με αυτό το περιεχόμενο και αυτά τα αιτήματα, η υπό κρίσιν αγωγή, για την κατ’ άρθρο 216 ΚΠολΔ πληρότητα της οποίας δεν απαιτείται η παράθεση άλλων επί πλέον στοιχείων έτσι ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία για την αξίωση της ενάγουσας που απορρέει από αυτά και ώστε η εναγομένη να έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί με ανταπόδειξη ή ένσταση κατά της θεμελιωμένης επ’ αυτών αγωγικής αξιώσεως – απορριπτομένου του περί του αντιθέτου ισχυρισμού της εναγομένης – και για το καταψηφιστικό αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις του (βλ. το υπ’ αριθ. 19844/2014 διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών με τα επικολλημένα σε αυτό κινητά ένσημα και το υπ’ αριθ. 154858/2014 γραμμάτιο είσπραξης Ε.Τ.Α.Α/ΤΑΝ – ΤΕΑΔ), παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία, ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο καθ’ ύλην λόγω του αιτούμενου ποσού (άρθρα 7, 8, 9, 10, 12 παρ. 1, 13, 14 παρ. 2 ΚΠολΔ) και κατά τόπον λόγω της έδρας της εναγομένης (άρθρα 22 και 25 παρ. 2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 51 Ν.2172/1993 ως εκ του ναυτικού χαρακτήρα της διαφοράς), τυγχάνει δε νόμιμη, κατά την κύρια βάση της, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 287, 288, 297, 298, 330, 345, 346, 361,681 επ. 694 ΑΚ, 907, 908 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ.

Εξάλλου, μηνόμιμη και ως εκ τούτου απορριπτέα τυγχάνει η επικουρική βάση του αδικαιολόγητου πλουτισμού διότι η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι I επιβοηθητικής φύσεως και ασκείται μόνο αν ελλείπουν οι προϋποθέσεις ασκήσεως αγωγής από σύμβαση ή αδικοπραξία, εν προκειμένω δε, η ενάγουσα στηρίζει την αγωγή της κατά την (νόμιμη) κύρια βάση της σε ευθύνη εκ της καταρτισθείσης με την εναγομένη συμβάσεως έργου και δεν επικαλείται περιστατικά διαφορετικά προς στήριξη της βάσης του αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΑΠ 531/1994 ΕλλΔνη 37.81, ΑΠ 1369/1993 ΕλλΔνη 36.304, ΑΠ 1567/1983 ΝοΒ 32.1534). Πρέπει, επομένως, η υπό κρίσιν αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάσθηκαν νόμιμα στο ακροατήριο και περιέχονται απομαγνητοφωνημένες στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού, εκτιμώμενες κατά το λόγο γνώσεως και το μέτρο της αξιοπιστίας εκάστου μάρτυρος και από όλα τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν και τα οποία εκτιμώνται είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων καθώς και την υπ’ αριθ. ……… ένορκη βεβαίωση του ………., που δόθηκε νομότυπα, επιμελεία της ενάγουσας, ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πειραιώς, κατόπιν νομοτύπου κλητεύσεως της εναγομένης (βλ. την υπ’ αριθ. ……. έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Κωνσταντίνου Λεράκη) και την υπ’ αριθ. 4871/13-5- 2013 ένορκη βεβαίωση του …………., που δόθηκε νομότυπα, επιμελεία της εναγομένης, ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς, Αικατερίνης Βρεττάκου, κατόπιν νομοτύπου κλητεύσεως της ενάγουσας (βλ. την υπ’ αριθ. ………. έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Έλενας Καραμούζη), σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά.

Η ενάγουσα είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αντικείμενο την εκτέλεση κατασκευαστικών μελετών, πάσης φύσεως εργολαβικών εργασιών, τη διακόσμηση και διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων οικοδομών και γενικά την παροχή πάσης φύσεως τεχνικών και συμβουλευτικών εργασιών και την άσκηση κάθε άλλης συναφούς με ταανωτέρω επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας ενώ η εναγομένη είναι ναυτιλιακή εταιρεία πλοίων αναψυχής με σκοπό τη κτήση κυριότητας, την εκμετάλλευση ή διαχείριση ιδιόκτητων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία. Δυνάμει της καταρτισθείσας μεταξύ των ως άνω διαδίκων από 20-8-2007 γραπτής συμβάσεως ολοκλήρωσης ναυπήγησης – κατασκευής πλοίου, η εναγομένη, αναφερόμενη στην ως άνω σύμβαση ως «κατασκευάστρια», ανέλαβε να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2007, την κατασκευή του ευρισκόμενου σε ημιτελή κατάσταση στο ναυπηγείο …….. στο Πέραμα, υπό ναυπήγηση πλοίου με το όνομα «………» (……….), πρώην «………..», πλοιοκτησίας της εναγομένης, αναφερομένης στην ως άνω σύμβαση ως «πλοιοκτήτριας», κατά το ειδικότερα αναφερόμενο και μη αμφισβητούμενο από τους διαδίκους περιεχόμενο της καταρτισθείσας μεταξύ τους συμβάσεως, ταυτόσημης με την επικαλούμενη από την ενάγουσα στο δικόγραφο της αγωγής και προσκομιζόμενη από 25-10-2007 σύμβαση, η οποία ωστόσο ουδέποτε υπεγράφη από τους διαδίκους.

Σε εκτέλεση της ως άνω συμβάσεως και μέχρι το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2008 ήτοι σε χρόνο που υπερέβαινε κατά ένα έτος το συμφωνηθέντα και προβλεπόμενο δυνάμει της ως άνω συμβάσεως χρονικό όριο ολοκλήρωσης των αναληφθεισών από την εναγομένη εργασιών, η τελευταία εκτέλεσε τις μη αμφισβητούμενες από την ενάγουσα εργασίες αποξήλωσης κατεστραμμένης ξυλείας στον πυθμένα και το κατάστρωμα και σωληνώσεων, δεξαμενών καθώς και σιδηρουργικές, ξυλουργικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στο ως άνω πλοίο, εκδοθέντων για αυτές (εργασίες) των υπ’ αριθ. 19/31-12-2007, 21/23-9-2008, 22/30-12-2008 και 23/16-1-2009 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, αξίας 17.330 ευρώ, 90.742,18 ευρώ, 108.682,03 ευρώ και 33.000 ευρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ότι η εναγομένη εκτέλεσε κατά τη διάρκεια του έτους 2009 και δη μέχρι το τέλος του μηνός Ιουνίου τις λοιπές επικαλούμενες στην αγωγή ξυλουργικές ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, για τις οποίες εξέδωσε τα 24/21-4-2009, 25/15-5-2009, 26/4-6-2009 και 27/20-7- 2009 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αξίας 132.817,54 ευρώ, 68.271,20 ευρώ, 26.340,16 ευρώ και 32.645,89 ευρώ αντίστοιχα.

Κρίσιμα αποδεικτικάστοιχεία ως προς τη συναγωγή του ανωτέρω συμπεράσματος αποτελούν τόσο η ένορκη επ’ ακροατηρίου κατάθεση του μάρτυρος της εναγομένης και τα όσα βεβαιώνονται ενόρκως στην επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από την εναγομένη, υπ’ αριθ. 4871/13-5-2013 ένορκη βεβαίωση, όσο – και κυρίως – η επισκόπηση των επικαλούμενων και προσκομιζόμενων από την ενάγουσα τιμολογίων, από την οποία προκύπτει ότι αφενός στο υπ’ αριθ. 23/16-1-2009 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και τελευταίο εκ των μη αμφισβητούμενων από την εναγομένη, δεν αναγράφονται ως αιτιολογία – περιγραφή συγκεκριμένες εργασίες αλλά «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ…ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 19/31-12- 2007, 21/23-9-2008 και 22/30-12-2008», αφετέρου δε, στα λοιπά υπ’ αριθ. 24/21-4-2009, 25/15-5-2009, 26/4-6-2009 και 27/20-7-2009 τιμολόγιαπαροχής υπηρεσιών, αναγράφεται ως αιτιολογία – περιγραφή «ΑΜΟΙΒΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΗΛ/ΚΩΝ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», χωρίς ωστόσο να προσκομίζονται από την ενάγουσα πιστοποιήσεις, από τις οποίες να προκύπτει ακριβής αντιστοιχία των φερόμενων ως εκτελεσθεισών από την ενάγουσα εργασιών με τα εκδοθέντα τιμολόγια.

Περαιτέρω δε, από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα από την εναγομένη έγγραφα και δη από το υπ’ αριθ. 2168/20-12-2008 βεβαιωτικό καταλληλότητας προς ρυμούλκηση του Ελληνικού Νηογνώμονα, το υπ’ αριθ. πρωτ. 2111.5/07/13/13-5-2013 έγγραφο του Ε’ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, το υπ’ αριθ. 53/20-2-2009 πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης μικρού Ε/Γ πλοίου και το υπ’ αριθ. 09564 ειδικό έντυπο πληροφοριακών στοιχείων επαγγελματικού πλοίου αναψυχής του Ε’ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, προκύπτει ότι το πλοίο της εναγομένης το οποίο ήδη από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2008 ρυμουλκήθηκε από το ναυπηγείο στο Πέραμα, στο οποίο εκτελούνταν οι αναληφθείσες από την εναγομένη στα πλαίσια της μεταξύ των διαδίκων καταρτισθείσας συμβάσεως εργασίες, στη μαρίνα Ζέας, χωρίς να έχει ληφθεί η απαιτούμενη άδεια για την εκτέλεση εργασιών και δη τόσο μεγάλης κλίμακας ως αυτές που επικαλείται η ενάγουσα εντός αυτής (μαρίνας), επιθεωρήθηκε την 16-2-2009 και διαπιστώθηκε ότι «το σκάφος, οι μηχανές και υα μηχανήματα, τα μέσα επικοινωνίας, τα ναυτιλιακά όργανα και βιβλία, τα πλοϊκά φώτα και σχήματα, τα μέσα εκπομπής ηχητικών σημάτων,τα φωτιστικά σήματα κινδύνου, τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα ως και οι εν γένει χώροι ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών και διατάξεων που ισχύουν, διατηρούνται δε σε ικανοποιητική κατάσταση», ενώ από το τέλος Απριλίου μέχρι και το τέλος Ιουνίου του έτους 2009, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα που – σύμφωνα με την ενάγουσα – εκτελούνταν από την τελευταία εργασίες επ’ αυτού, εκτελούσε πλόες στα πλαίσια ναυλώσεων. Βάσει των ανωτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι εκτελέστηκαν από την ενάγουσα οι εργασίες, για τις οποίες εξεδόθησαν τα υπ’ αριθ. 24/21-4-2009, 25/15-5-2009, 26/4-6-2009 και 27/20-7-2009 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αξίας 132.817,54 ευρώ, 68.271,20 ευρώ, 26.340,16 ευρώ και 32.645,89 ευρώ αντίστοιχα, αλλά μόνο οι εργασίες για τις οποίες εξεδόθησαν τα υπ’ αριθ. 19/31-12-2007, 21/23-9-2008, 22/30-12-2008 και 23/16-1-2009 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αξίας 17.330 ευρώ, 90.742,18 ευρώ, 108.682,03 ευρώ και 33.000 ευρώ αντίστοιχα ήτοι εργασίες συνολικής αξίας 249.754,21 ευρώ, η εναγομένη δε, έχει καταβάλει στην ενάγουσα για εκτελεσθείσες εργασίες δυνάμει της μεταξύ τους καταρτισθείσας συμβάσεως έργου, όπως συνομολογεί η ίδια (ενάγουσα) στο δικόγραφο της αγωγής το συνολικό ποσό των 297.330 ευρώ, και ως εκ τούτου ουδέν δικαιούται τελικά για την εν λόγω αιτία, γενομένης δεκτής ως κατ’ ουσίαν βάσιμης της νομίμως υποβληθείσης υπό της εναγομένης ενστάσεως εξοφλήσεως.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, θα πρέπει η υπό κρίσιν αγωγή να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη καθώς και να καταδικαστεί η ενάγουσα λόγω της ήττας της, στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της εναγομένης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας (άρθρο 176 και 191 παρ 2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμολία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή.

Καταδικάζει την ενάγουσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200€).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραιά, στις 24-3-2015.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σ.Ν.                           Β.Σ.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία