fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός:7105/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Του Εφετείου Αθηνών (Β Τριμελούς Πλημ/των)

Δημόσια Συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ         ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ               ΠΡΑΞΗ

Μαρία ΣΩΜΑΡΑΚΗ                    ____________                         Μη καταβολή χρεών

Προεδρεύουσα Εφέτης              _____________    του              προς το Δημόσιο

Ελένη ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑ                 ______________ και της

Βασιλική ΤΖΟΥΔΑ                     ____________    που

Εφέτες                                    γεννήθηκε στην ________ το

έτος  _______ , κάτοικος

______________, περιοχή

______________

Η Πρόεδρος εκφώνησε, το όνομα του εκκαλούντος-κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε, αλλά εμφανίστηκε για λογαριασμό του ο δικηγόρος Χρηστός ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ του Γεωργίου (AM ΔΣΑ 2517) ο οποίος δήλωσε ότι δυνάμει της από 21-11-2016 εξουσιοδότησης, ο κατηγορούμενος διόρισε αυτόν για να παραστεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου για να τον εκπροσωπήσει. Την ανωτέρω έγγραφη εξουσιοδότηση προσκόμισε στο Δικαστήριο, η οποία μετά από πρόταση του Εισαγγελέα ανεγνώσθη.

Το Δικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατήρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του  Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 7105/2016 και είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή από την κατάθεση του μάρτυρα της υπεράσπισης, που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, καθώς και τα έγγραφα, που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά και την όλη αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος έχει τελέσει την πράξη που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος αυτής, καθόσον αποδείχθηκαν τα κατά τόπο και χρόνο πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται στο διατακτικό της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και δεν αναιρούνται από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος υπερασπίσεως και τα όσα αβάσιμα ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος (δια του συνηγόρου του). Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος, ως διαχειριστής της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, με την επωνυμία “_____________ ______________ ________________ ______”, με αντικείμενο εργασιών υπηρεσίες γευμάτων από εστιατόριο, από πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή ποσού 191.389,61 ευρώ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και συγκεκριμένα πέραν της 2-5-2010, που αφορά χρέη του προς το Δημόσιο, τα οποία είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της άνω εταιρείας. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα χρέη αυτά ήταν καταβλητέα σε δόσεις , όπως σημειώνονται στο συνημμένο πίνακα χρεών της Δ.Ο.Υ. __________ __________ (αρ. ειδ. Βιβλίου ___/_______) που συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής την από 24-6-2010 μηνυτήρια αναφορά του Προϊσταμένου της παραπάνω άνω Δ.Ο.Υ. . Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος λόγω της επελθούσας οικονομικής κρίσης υπέστη μείωση του τζίρου του, πλέον της οικονομικής ζημίας που υπέστη από την πυρκαγιά ετέρου καταστήματος του (εστιατορίου), με το διακριτικό τίτλο “_________ _______”. Παρ’όλα αυτά υπέβαλε τη με αριθμ. ___________ αίτησή του προς την παραπάνω Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το Δημόσιο (Ν. 3888/2011), χωρίς όμως να καταφέρει τελικά να ανταποκριθεί, οπότε απώλεσε τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρέους του (βλ. την προσκομιζόμενη με αριθμ. πρωτ. ______________ βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. __’ ___________). Με βάση τα εκτεθέντα ο κατηγορούμενος, του οποίου η έφεση κατά της με αριθμό ___________ αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (εκκαλουμένης) έχει ήδη γίνει τυπικά δεκτής με τη με αριθμό _________________ απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της παραπάνω πράξης, για την οποία κατηγορείται. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 84 του Π.Κ. ορίζεται ότι: 1. η ποινή μειώνεται κατά το μέτρο που προβλέπει το προηγούμενο άρθρο και στις περιπτώσεις που το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις και 2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή, β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή ….. γ)…, δ) το ότι έδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του και ε) το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του. Η συνδρομή ορισμένης ελαφρυντικής περίστασης του παραπάνω άρθρου 84 παρ. 2 του Π.Κ. αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου, αφού η παραδοχή του οδηγεί στην επιβολή μειωμένης ποινής, κατά το μέτρο του άρθρου 83 του ίδιου Κώδικα. Και ναι μεν η μείωση της ποινής γίνεται μια φορά, το δικαστήριο όμως, προκειμένου να προβεί στην επιμέτρηση της ποινής θα λάβει υπόψη του, μέσα στα όρια της ελαττωμένης ποινής και το εν λόγω γεγονός της συνδρομής περισσοτέρων ελαφρυντικών περιστάσεων. Ειδικότερα, ως ειλικρινής μετάνοια νοείται η αληθινή και θετική ψυχοβουλητική μεταστροφή του υπαιτίου προς την έννομη τάξη και την πλευρά του παθόντος, η προϋποθέτει, κατ’ελάχιστο, την ειλικρινή ομολογία τέλεσης της πράξης και η οποία πρέπει να εκδηλώνεται με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Επιπλέον, για την αναγνώριση της σχετικής ελαφρυντικής περίστασης, απαιτείται ο υπαίτιος να έχει επιδιώξει με συγκεκριμένο τρόπο να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του. Δεν συνιστά ειλικρινή μετάνοια η απλή δήλωση συγγνώμης από το δράστη ή η καλή διαγωγή αυτού ή η δήλωση ομολογίας της πράξης κατά τη διεξαγωγή της δίκης ή η παράδοσή του στις αρμόδιες αρχές μετά την πράξη. Εξάλλου, για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε’ Π.Κ., απαιτείται θετική ατομική και κοινωνική συμπεριφορά του υπαιτίου, με κριτήριο τη στάση του μέσου συνετού και νομοταγούς πολίτη, για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης, ως αποτέλεσμα πραγματικής επίγνωσης απ’αυτόν των συνεπειών της πράξης του και σταθερού εναρμονισμού του προς τις επιταγές της έννομης τάξης (ΑΠ (Ποιν) 79/2016, ΑΠ (Ποιν) 132/2016, ΑΠ (Ποιν) 35/2015, Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος επικαλείται ότι ουδέποτε έχει απασχολήσει τις Αρχές, έχει λευκό ποινικό μητρώο, κοινωνική δράση και οι πράξεις του φρόντιζε να μην εξέρχονται των κοινώς αποδεκτών κοινωνικών πλαισίων. Ο εν λόγω αυτοτελής ισχυρισμός του κρίνεται απορριπτέος, καθόσον δεν αποδείχθηκε ότι μέχρι το χρόνο τέλεσης της πράξης του διήγε έντιμη, ατομική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή (άρθρ. 84 παρ. 2α του Π.Κ.). Περαιτέρω επικαλείται ότι προσπάθησε να άρει και να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του και συγκεκριμένα έδωσε εντολή να εκχωρηθεί κάθε ποσό που δικαιούται από τις επικαλούμενες συμβάσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο προσκαλώντας το τελευταίο να προβεί σε κατάσχεση τούτου. Ο ανωτέρω αυτοτελής ισχυρισμός του περί συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης περί ειλικρινούς μετάνοιας (άρθρ. 84 παρ. 2 περ. δ του Π.Κ.), κρίνεται απορριπτέος, καθόσον με βάση τα επικαλούμενα περιστατικά το Δικαστήριο δεν μπορεί να αξιολογήσει την ειλικρινή μετάνοια του κατηγορουμένου και την επιδίωξή του να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του. Τέλος, ο έτερος αυτοτελής ισχυρισμός του περί συνδρομής της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε’ του Π.Κ. κρίνεται επίσης απορριπτέος, καθόσον το επικαλούμενο στοιχείο θετικής και κοινωνικής συμπεριφοράς του για χρονικό διάστημα μόλις δύο ετών δεν συνιστά καλή συμπεριφορά του μετά την πράξη, όπως απαιτεί η παραπάνω διάταξη. Περαιτέρω, πρέπει να του αναγνωρισθεί το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2β Π.Κ., κατά παραδοχή του σχετικού αυτοτελούς ισχυρισμού του, καθόσον αποδείχθηκε ενόψει των προεκτεθέντων ότι ωθήθηκε στην τέλεση της πράξης του από αίτια μη ταπεινά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με απάντα, εκπροσωπούμενο από συνήγορο (Χρήστο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ, AM ΔΣΑ 2517), και θεωρούμενο παρόντα, τον κατηγορούμενο ____________ _____________ του _____________ και της _______________, που γεννήθηκε στην _______ το έτος _______, κάτοικος ____________, περιοχή __________.

Απορρίπτει αυτοτελείς ισχυρισμούς περί συνδρομής των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2α, δ και ε’ του Π.Κ. .

Κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι:

Στην Αθήνα, στις 2-5-2010 όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη του κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του Ν. 3220/2004, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα \ μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, το δε ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «__________ _____________ _____________ _______», της οποίας τυγχάνει Διαχειριστής, διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου στη ΔΟΥ ΙΣΤ _________, όπως ακριβώς αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα χρεών της παραπάνω ΔΟΥ (αρ. ειδ. Βιβλίου __/_______) και συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής την από 24-6-2010 μηνυτήρια αναφορά του Προϊσταμένου της πιο πάνω ΔΟΥ., ηθελημένα δεν κατέβαλε ποσό ευρώ #191.389,61# που αφορά βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο.

Αναγνωρίζει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κατηγορουμένου ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2β’ Π.Κ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως δημόσια στο ακροατήριο του.

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2016

Η Προεδρεύουσα Εφέτης                                        Η Γραμματέας

Το Δικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατήρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 7105/2016 και είναι η εξής:

Επειδή η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα :1, 12, 14, 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 51, 53, 57, 79 Π.Κ., άρθρ. 25 παρ. 1 εδ. γ, 2, 3, 6 Ν. 1882/90, όπως αντικ. με άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 2523/97, 19 παρ. 2 Ν. 2948/01 και περαιτέρω η παρ. 1 του άρθρου 25 από άρθρο 34 παρ. 1 Ν. 3220/04, σε συνδ. με άρθρ. 114 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., ως αντικ. με άρθρ. 10 παρ. 4 του Ν. 3904/2010.

Επειδή κατά το άρθρο 79 Π. Κ., το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητά του εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του, στην ένταση του δόλου του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, το Δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής του διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε, το χαρακτήρα του και στο βαθμό της ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του, συνάμα δε τόσο τους οικονομικούς του όρους, όσο και των μελών της οικογένειάς του, τα οποία συντηρεί. Έχοντας όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών.

Επειδή, κατά το άρθρο 582 Κ.Ποιν. Δ.,σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. παρ.1,2 του Ν.663/77 και την παρ.1 της κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης _____________(ΦΕΚ ΒΊ ___________),πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του κατηγορουμένου τα έξοδα της παρούσας δίκης που ανέρχονται σε 600 ευρώ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 1 Π.Κ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του Ν. 4093/2012, η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που είναι μεγαλύτερη από ένα έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο, μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν ο δράστης, είναι υπότροπος και το Δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της, για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που είναι μεγαλύτερη από δύο και δεν υπερβαίνει τα πέντε, μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το Δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της, για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιοποίνων πράξεων. Κατά δε τη διάταξη της παραγράφου 2. του ιδίου άρθρου το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, αφού ληφθεί η υπόψη η προσωπική και οικονομική κατάσταση του δράστη, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά έσοδα που έχει από την εργασία κάθε ημέρα, άλλα εισοδήματα και η περιουσία του, καθώς και οι οικογενειακές του υποχρεώσεις. Αλλες υποχρεώσεις του μπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το Δικαστήριο. Τέλος κατά την παράγραφο 3 εδάφ. α’ του ιδίου άρθρου κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με απάντα, εκπροσωπούμενο από συνήγορο (Χρήστο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ, AM ΔΣΑ 2517), και θεωρούμενο παρόντα, τον κατηγορούμενο __________ __________ του ___________ και της ___________, που γεννήθηκε στην _________ το έτος _______, κάτοικος _________, περιοχή _________.

Καταδικάζει τον κατηγορούμενο, σε ποινή φυλάκισης επτά (7) μηνών και στα έξοδα της δίκης ευρώ 600,00 που θα εισπραχθούν από αυτόν εις ολόκληρον και χωρίς προσωπική του κράτηση

Μετατρέπει την στερητική της ελευθερίας ποινή, που του καταγνώσθηκε, σε χρηματική προς πέντε (5) ευρώ ημερησίως.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως, δημόσια, στο ακροατήριό του.

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2016

Η Προεδρεύουσα Εφέτης                                                     Η Γραμματέας

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία