fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

,,^’Διάδικοι: α) ________ ________, β) _________ ___________ κατά ___________ ________ ___    ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 30-4-2009

Οι ανακόπτοντες επικαλούμενοι έννομο συμφέρον και πρόδηλη βλάβη ζητούν να διορθωθεί η με αριθμό __________ έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Μητρογιάννη; (1) ως προς την αξία των ακινήτων που περιγράφονται στην αίτηση, τα οποία δυνάμει της με αριθμό __________ περίληψης της οποίας, που έχει συντάξει ο αυτός ως άνω δικαστικός επιμελητής, εκτίθενται στις 6.5.2009 σε αναγκαστικό πλειστηριασμό και (2) ως προς την τιμή της πρώτης προσφοράς τους, επειδή, όπως ισχυρίζονται, η αξία τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην έκθεση. Η ανακοπή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 686 επ.,954 παρ.4 ΚΠολΔ).Είναι επίσης νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933,954 παρ.4 του ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί περαιτέρω από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

Από τις ένορκες στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου καταθέσεις των μαρτύρων __________ __________ και ___________ ____________ και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν πιθανολογήθηκαν τα εξής: Με επίσπευση της καθής η ανακοπή, σε εκτέλεση των με αριθμούς _____________ και ____________ διαταγών πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου, και δυνάμει της προσβαλλομένης με αριθμό __________ κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Μητρογιάννη, επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση επί δύο αυτοτελών και ανεξάρτητων κάθετων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην περιοχή ________, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου ________ ______, επί της οδού ______ αρ. ___, εκτάσεως οικοπέδου 1.345,45 τμ, όπως αυτά λεπτομερώς περιγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και την κρινόμενη ανακοπή που ανήκουν στους αιτούντες, δυνάμει του με αριθμό ____________ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευσταθίας Μολφέτου – Παπούλια, που μεταγράφηκε νόμιμα, ενώ η αξία του· εκτιμήθηκε, η υπό στοιχεία ΤΜΗΜΑ I κάθετη ιδιοκτησία στο ποσό των ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς του ορίστηκε στο ποσό των ευρώ και η υπό στοιχεία II κάθετη ιδιοκτησία στο ποσό του ευρώ και η τιμή πρώτης προσφοράς του στο ποσό του ευρώ. Η υπό στοιχ. I κάθετη ιδιοκτησία αποτελείται από ισόγειο όροφο με κλιμακοστάσιο, κουζίνα, διάδρομο, λουτρό και καθιστικό και έχει εμβαδό 38,80 τ.μ., ενώ η υπό στοιχ. II αυτοτελής κάθετη ιδιοκτησία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο πάνω από τα ισόγειο όροφο και δώμα. Το υπόγειο της υπό στοιχ. II ιδιοκτησίας αποτελείται από το κλιμακοστάσιο, το φρέαρ του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο ασανσέρ, διάδρομο αποθήκης, πέντε θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, το χώρο ελιγμών, τη ράμπα καθόδου και έχει συνολικό έμβαδόν 443,32 τ.μ.. Το ισόγειο αποτελείται από την είσοδο, το κλιμακοστάσιο, το φρέαρ του ανελκυστήρα, φωταγωγό, κουζίνα – καθιστικό κουζίνας, διάδρομο, λουτρό, WC, αίθριο, καθιστικό κουζίνας, σαλόνι, τραπεζαρία, εξώστες στο βόρειο, νότιο και ανατολικό όριό του και έχει εμβαδόν 279,55 τ.μ. Ο πρώτος (Α) πάνω από το ισόγειο όροφος αποτελείται από κλιμακοστάσιο, το φρέαρ του ανελκυστήρα, διάδρομο, τέσσερα λουτρά, τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, γραφείο, φωταγωγό, ημιυπαίθριους χώρους στο βόρειο και ανατολκό του τμήμα, συνολικής επιφάνειας 19,14 τ.μ., εξώστες στο βόρειο, νότιο και ανατολικό όριό του και έχει εμβαδόν 197,56 τ.μ. Περαιτέρω, δυνάμει της με αριθμό ___________ περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του παραπάνω δικαστικού επιμελητή, προσδιορίστηκε η διενέργεια πλειστηριασμού του στις 6.5.2009. Πιθανολογήθηκε περαιτέρω ότι τα ακίνητα στα οποία οι αιτούντες είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, βρίσκονται σε ιδιαίτερα  ακριβή περιοχή του Νομού Αττικής, κοντά στη θάλασσα και σε μικρή απόσταση από το κέντρο της ______________, με πολυτελείς κατοικίες, όπως φαίνεται δε και από τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες είναι πολυτελούς κατασκευής, στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει μεγάλος κήπος και πισίνα. Συνεπώς πιθανολογείται ότι έχουν σημερινή εμπορική αξία, το πρώτο ίση προς το ποσό των 900.000 ευρώ και το δεύτερο ίση προς το ποσό του 1.600.000 ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερη από την προσδιορισθείσα με την άνω κατασχετήρια έκθεση, όπου όπως αναφέρεται σ’ αυτή, ελήφθη υπόψη η αντικειμενική αξία αυτών, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς του ανέρχεται στο ποσό των 750.000 ευρώ για το πρώτο και στο ποσό του 1.600.000 ευρώ για το δεύτερο, η οποία ας σημειωθεί δεν είναι κατώτερη από την προεκτεθείσα αντικειμενική αξία τους υπόψη ποσοστού (αρθ. 2 ν. 3714/2008). Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή η ανακοπή, κατά τα κατωτέρω, να διορθωθούν οι παραπάνω τιμές και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη των ανακοπτόντων εις βάρος της καθής η ανακοπή λόγω της ήττας της (αρθ. 176 ΚΠολΔ) κατά τα στο διατακτικό της παρούσας οριζόμενα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την ανακοπή.

Διατάσσει τη διόρθωση της με αριθμό _____________ εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Μητρογιάννη και της βάσει αυτής με αριθμό ____________ περίληψής της, του αυτού ως άνω δικαστικού επιμελητή.

Ορίζει την αξία των επί . στο ιστορικό ακινήτων, που περιγράφονται λεπτομερώς στην άνω κατασχετήρια έκθεση, για μεν το υπό στοιχ. I στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) ευρώ και την τιμή πρώτης προσφοράς του στο ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) ευρώ και για το υπό στοιχ. II στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000) ευρώ και την τιμή πρώτης προσφορά του στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) ευρώ.

Διατάσσει την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων. Ορίζει χρόνο πλειστηριασμού την 17.6. 2009 , ημέρα Τετάρτη.

Επιβάλλει εις βάρος της καθής η ανακοπή την πληρωμή της δικαστικής δαπάνης των ανακοπτόντων , την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα, στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου, στις

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Για την δημοσίευση)

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία