fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΒΟΙΩΝ Αριθμ 9./2018

Η Ειρηνοδίκης Νεαπόλεως Βοιών, Μαρία Θ, Πεγιαζόγλου, η οποία έχει οριστεί με την με αρ. _______ Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Γυθείου, έχοντας υπόψη την από 17.4.2018 και με αρ. εκθ. καταθ. ______ αίτηση Του __________ __________ του ____________ και της _____________, κατοίκου ________ _____________, επί της οδού ________, αριθμός ___, με Α.Φ.Μ. ____________, Δ.Ο.Υ. ___ _________,, η οποία υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη με ΑΜΔΣΠ 2517, κάτοικο Πειραιά, οδ. Λουδοβίκου αριθμ. 2 (αρ. Γραμμ. ΔΣΠ Α201743/2018) Κατά Του _________ _________ του _________, κατοίκου ______ __________ ___________, με Α.Δ.Τ Κ ________/ Α.Τ _________, με Α.Φ.Μ __________, και με την οποία ζητεί την έκδοση διαταγής πληρωμής και απόδοσης του μισθίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων _____ επ., ____-____ ΚΠολΔ.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αϊτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής και απόδοσης του μισθίου με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτησή του, ήτοι: 1) Το από 01.01.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως – παραδόσεως κατοικίας, το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ με αριθμό δήλωσης _____________, 2) Το πρωτότυπο εκκαθαριστικού τιμολογίου της ΔΕΗ για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με αριθμό παροχής _________ ρολόι-μετρητή, με αριθμό παραστατικού _________ και με αριθμό συμβολαίου ___________, με αιτούμενο συνολικό ποσό πληρωμής 833,00 ευρώ εκ του οποίου είναι προηγούμενο ανεξόφλητο το ποσό των 710,00€ 3) Την από 16.01.2018 εξώδικη δήλωση-όχληση- διαμαρτυρία του αιτούντος, 4) Την με αριθμό _____________ έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Καλαμάτας κ. Λεβεντζώνη Νικόλαου προς τον καθ’ ου και 5) Την με αριθμό ___________ έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Καλαμάτας κ. Λεβεντζώνη Νικόλαου προς τη σύζ,υγο του καθ’ ου, και 5) Τα αποδεικτικά των ήδη καταβληθέντων μισθωμάτων.

Δυνάμει του από 01.01.2016 ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως – παραδόσεως κατοικίας, το οποίο κατατέθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ με αριθμό δήλωσης _____________, ο καθ’ ου εξεμίσθωσε από τον αιτούντα το ως άνω υπό στοιχεία α) ισόγειο διαμέρισμα που αποτελείται από δυο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, και μπάνιο (w.c), συνολικής επιφάνειας εβδομήντα έξι και 0,10 (76,10) τετραγωνικών μέτρων, της διώροφης κατοικίας επί του ως άνω ακινήτου που βρίσκεται εντός του οικισμού της Κοινότητας __________ _____ __________ και η διάρκεια της μίσθωσης συνομολογήθηκε για δύο έτη αρχομένης την 01/01/2016 έως 31/12/2017, με συνομολογημένο μηνιαίο μίσθωμα για ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €). Επί του μισθώματος αυτού δεν υπολογίζεται το εκάστοτε αναλογούν τέλος χαρτοσήμου (ποσοστού 3,6%) καθότι αυτό έχει ήδη καταργηθεί από 01.01.2008 (ν. 3522/06 παρ. 4 του άρθρου 3, ΦΕΚ 276/Β/06). Συνεπώς, το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου στο συνολικό ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €). Το ανωτέρω ορισθέν μίσθωμα συνομολογήθηκε δίκαιο, εύλογο και αντάξιο της μισθωτικής αξίας του μισθίου, ενώ ορίστηκε ότι η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται είτε με έγγραφη απόδειξη του αιτούντος είτε της τράπεζας, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να κατατίθεται προκαταβολικά άνευ οχλήσεως μέχρι την 3η ημέρα εκάστου μισθωτικού μηνός ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη στον με αριθμό ___________ Λογαριασμό που τηρώ στην τράπεζα με την επωνυμία «________ _________ ____ _______ _____».

Το ως άνω περιγραφόμενο μίσθιο συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων ότι θα χρησιμοποιούνταν από τον καθ’ ου ως κατοικία στην οποία θα διέμενε μετά της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του (παράγραφος 5 του μισθωτηρίου). Σύμφωνα δε, με τον όρο 12 του εν λόγιο μισθωτηρίου, οι λογαριασμοί κάθε είδους παροχών κοινής ωφέλειας, τα πόσης φύσεως και υπέρ οιανδήποτε τέλη, φόροι, και εισφορές, που αφορούν το μίσθιο ή συναρτώνται προς το μίσθωμα, ως και κάθε προβλεπόμενη κοινόχρηστη δαπάνη, βαθύνουν αποκλειστικά τον καθ’ ου, Έκτοτε δε. και ήδη από την 1η Ιανουάριου 2018, οπότε και παρήλθε η συμφωνημένη μέχρι και την 31.12.2017 διάρκεια, κατά τη διάταξη του άρθρου 2§1 του Ν. 1 703/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 §5 του Ν. 2235/1994 και η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά την παύση της ισχύος των λοιπών διατάξεων του νόμου αυτού, η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για τρία έτη και αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο (ΑΠ 2162/2013 ΝοΒ 2014/1128). Έτσι, αν και παρά το γεγονός ότι με τη μισθωτική σύμβαση συμφωνήθηκε η διάρκεια της μισθώσεως μικρότερη της τριετίας, η μίσθωση ισχύει για τρία (3) έτη και λήγει μόλις περάσει η τριετία, χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο.

Ο καθ’ ου προέβη στην ολοσχερή εξόφληση του πρώτου μισθωτικού έτους στις 31-12-2016, καταβάλλοντας το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (300,00 € x 12 μισθωτικοί μήνες του έτους = 3.600,00€). Εν συνεχεία, προέβη στις εξής εκπρόθεσμες καταβολές: Το μίσθωμα μηνάς Ιανουάριου 2017 καταβλήθηκε στις 4-1- 2017, ενώ στις 21-07-2017 και μετά από συνεχείς οχλήσεις του αιτούντος, ο καθ’ ου προέβη στην καταβολή ποσού 900,006 εξοφλώντας εκπρόθεσμα τα μισθώματα των μηνών Φεβρουάριου. Μαρτίου, Απριλίου (300,00€ x 3μήνες= 900,00€). Στη συνέχεια, ο δεύτερος στις 25-07-2017 κατέβαλε 100.006 σε μετρητά ως έναντι εξόφληση του μισθώματος ποσού 300,006 του μηνός Μάιου 2017, στις 09-08-2017 κατέβαλε το ποσό των 400.006 από το οποίο εξοφλήθηκε το μίσθωμα του μηνός Μάΐου 2017 ποσού 300,006 και μέρος του μισθώματος του μηνός Ιουνίου 2017, ενώ στις 25-08-2017 κατέβαλε σε μετρητά το ποσό των 100,006 εξοφλώντας το μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2017, στις 5-09-2017 το ποσό των 300,006 εξοφλώντας το μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2017 ενώ το μίσθωμα του μηνός Αυγούστου 2017 εξοφλήθηκε από τον καθ’ ου στις 2-10-2017 και στις 20-12-2017 κατέβαλε το ποσό των 500,006 εξοφλώντας το μίσθωμα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και μέρος του μισθώματος του μηνός Οκτωβρίου 2017 (υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό 100,006). Συνεπώς, εν όψει των ανωτέρω ο καθ ου δεν έχει καταβάλει και οφείλει μέχρι σήμερα Α. Το υπόλοιπο του μισθώματος του μηνός Οκτωβρίου 2017 καθώς και το: μισθώματα των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου του έτους 2017 και το μίσθωμα του μηνός Ιανουάριου του έτους 2018. Ειδικότερα, οφείλει στον αιτούντα: 1) το υπόλοιπο μίσθωμα του μηνός Οκτωβρίου 2017, ποσού 100,00 6, 2) το συνολικό μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2017, ποσού 300,00 6., 3} το συνολικό μίσθωμα του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ποσού 300,006 και 4) το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιανουάριου 2018, ποσού 300,006 και συνολικά το ποσό των χιλίων ευρά) (300,00 6 X 3 μισθωτικούς μήνες + 100,00 =) 1.000,00 6 και όλα αυτά τα ποσά νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας, που το κάθε ένα εκ των μερικότερων μισθωμάτων έγινε απαιτητό και τα οποία όφειλε ο καθ’ ου να προκαταβάλλει στον αιτούντα και δη για το υπόλοιπο του μισθώματος Οκτωβρίου 2017 από την 4η Οκτωβρίου 2017, για το μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2017 από την 4η Νοεμβρίου 2017, για το μίσθωμα του μηνός Δεκεμβρίου 2017 από την 4η Δεκεμβρίου 2017 και για το μίσθωμα του μηνός Ιανουάριου 2018 από την 4η Ιανουάριου 2018, αντίστοιχα. Πέραν του ως άνω ποσού των 1.000,00 ευρώ για οφειλόμενα μισθώματα, ο καθ’ ου οφείλει, κατά παράβαση των άρθρων 12 περί πληρωμής των λογαριασμών και τελών του από 01.01.2016 υπογραφέντος μεταξύ των διαδίκων ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, και λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα, για κατανάλωση ρεύματος για τον με αριθμό παροχής _______________ μετρητή  και με αριθμό συμβολαίου ____________ το συνολικό ανεξόφλητο ποσό για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχεται στο ποσό των 333,00 ευρώ εκ του οποίου είναι προηγούμενο ανεξόφλητο το ποσό των 710,006.

Ο καθ’ ου, καίτοι μέχρι και σήμερα συνεχίζει να κάνει προσήκουσα ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου, ωστόσο δεν έχει καταβάλει στον αιτούντα τα επανειλημμένους από δυστροπία τα ως άνω οφειλόμενα ποσά τα που αντιστοιχούν σε οφειλόμενα μισθώματα, ήτοι το ποσό των χιλίων (1.000,00 ) ευρώ (300,00 ευρώ X 3 μισθωτικοί μήνες+100,00 ευρώ), και το συνολικό ποσό των 833,00 ευρώ για οφειλές από κατανάλωση ρεύματος. Ο αϊτών προέβη σε έγγραφη όχληση δυνάμει της από 16.1.2018 εξώδικης δήλωσης-όχλησης-διαμαρτυρίας του, η οποία επιδόθηκε στον καθ ου στις 23.1.2018 όπως τούτο προκύπτει και από την με αρ. ____________ έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Καλαμάτας Νικολάου Λεβεντζώνη, καλώντας τον να καταβάλει εντός δεκαπέντε ημερών από την επίδοση αυτής τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, καταγγέλλοντας συνάμα την μίσθωση άμα της απράκτου παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας. Η ως άνω εξώδικος κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 612Α ΚΙΙολΔ και στη σύζυγο του καθ’ ου, στις 23.1.2018 όπως τούτο προκύπτει από την με αρ. εκθ. επιδ. _____________ έκθεση επίδοσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή. Ωστόσο, ο καθ’ ου δεν προέβη στην εξόφληση των παραπάνω οφειλόμενων ποσών, παρά την επίδοση σε αυτόν της από 16.1.2018 εξώδικης δήλωσης-όχλησης, καθυστερώντας επανειλημμένος και παρά τις συνεχείς οχλήσεις του αιτούντα την καταβολή των μισθωμάτων καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί σε λογαριασμούς κοινής ωφελεί ας, οφείλει δε μέχρι σήμερα στον δεύτερο: 1) το υπόλοιπο μίσθωμα του μηνός Οκτωβρίου 2017. ποσού 100,00 6, 2) το συνολικό μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2017, ποσού 300,00 6, 3) το συνολικό μίσθωμα του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ποσού 300,006 και 4) το συνολικό μίσθωμα του μηνός Ιανουάριου 2018, ποσού 300,006 και συνολικά το ποσό των χιλίων ευρώ (300,00 € X 3 μισθωτικούς μήνες + 100,00 = 1.000,00 6) και όλα αυτά τα ποσό, νομιμότοκα από την επομένη εκάστης ημέρας, που το κάθε ένα εκ των μερικότερων μισθωμάτων έγινε απαιτητό και τα οποία όφειλε ο καθ’ ου να προκαταβάλλει στον αιτούντα και δη το υπόλοιπο μίσθωμα του μηνός Οκτωβρίου 2017 από την 4η Οκτωβρίου 2017, το μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου από την 4η Νοεμβρίου 2017, το μίσθωμα του μηνός Δεκεμβρίου από την 4η Δεκεμβρίου 2017, και το μίσθωμα του μηνός Ιανουάριου από την 4η Ιανουάριου 2018, αντίστοιχα. Επίσης, οφείλει και το ποσό των 833,00 ευρώ για οφειλές στην Δημοτική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και την κατανάλωση ρεύματος κατά την ακώλυτη χρήση από αυτόν του μισθίου.

Επειδή το παρόν Δικαστήριο είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 εδ. Β’ και 625 ΚΠολΔ.

Επειδή από των συνδυασμό των επισυναπτομένων εγγράφων προκύπτει ότι υπάρχει έγγραφη απόδειξη της απαιτήσεως του αιτούντος έναντι του καθ’ ου η αίτηση.

Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη σύμφωνα με τις. διατάξεις των άρθρων 623 επ., 637-645 ΚΠολ,Δ.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση και κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί και το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ (κωδικός ηλεκτρονικού παράβολου ____________ _____ ________).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τον καθ’ ου η αίτηση και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν, την απόδοση στον αιτούντα της χρήσης ενός ισογείου διαμερίσματος που αποτελείται από δυο (2) υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, τραπεζαρία, και μπάνιο (w.c), συνολικής επιφάνειας εβδομήντα έξι και 0,10 (76,10) τετραγωνικών μέτρων, της διώροφης κατοικίας επί του ως άνω ακινήτου που βρίσκεται εντός του οικισμού της Κοινότητας Ελαφονήσου Βοιών Λακωνίας.

Διατάσσει τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλει στον αιτούντα A) το ποσό των χιλίων (1.000.00) ευρώ που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του μισθώματος του μηνός Οκτωβρίου 2017, ποσού 100,00 ευρώ, και στα μισθώματα των μηνών Νοεμβρίου 2017 ποσού 300,00 ευρώ, Δεκεμβρίου 2017 ποσού 300,00 ευρώ και Ιανουάριου 2018 ποσού 300,00 ευρώ, και δη με το νόμιμο τόκο από τότε που το κάθε μίσθωμα κατέστη απαιτητό, ήτοι α) το ποσό των 100,00 ευρώ απο την 4η Οκτωβρίου 2017, β) το ποσό των 300,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο μίσθωμα του μηνός Νοεμβρίου 2017 από την 4η Νοεμβρίου 2017, γ) το ποσό των 300,00
ευρώ που αντιστοιχεί στο μίσθωμα του μηνός Δεκεμβρίου 2017 από την 4η Δεκεμβρίου 2017 και 5) :ο ποσό των 300,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο μίσθωμα του μηνός Ιανουάριου 2018 από την 4η Ιανουάριου 2018, και όλα τα παραπάνω μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, και Β) το ποσό των 833,00 ευρώ για οφειλόμενους λογαριασμούς στην Δημοτική Επιχείρηση Ηλεκτρισμού από την κατανάλωση ρεύματος κατά τη χρήση του μισθίου από τον καθ’ ου, καθώς και εκατόν σαράντα(140)ευρώ  για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθ’ ου η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσε, σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοσή της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Νεάπολη Λακωνίας στις 30/4/2018

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(Μαρία Θ. Πεγιαζόγλου)                                   (Νικόλαος Σταθάκης)

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία