fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Δικάσιμος 25-9-2018 Διασκ 11/12/2018 Δημοσ 16/1/2019

1 ______________ ___________ _____ κατά ___________________ ____________________

2____________ ____________________ κατά __________________ _______________________

3._____________ ______  κατά ____________________ ________________________

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και στην έκκλυττη δίκη, το δικαστήριο σε κάθε στάση της δικής μπορεί,αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους να διατάξει την ένωση και συνεκδίκαση περισσοτέρων εκκρεμών ενώπιον των δικών,ανάμεσα στου ίδιους ή διαφορετικούς διαδίκους, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων. Σε περίπτωση που, κατ’εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, διαταχθεί η συνένωση και η συνεκδίκαση αντίθετων εφέσεων,είναι ανεπίτρεπτη η περαιτέρω συζήτηση,μίας από αυτές,διότι τότε παραβιάζεται η σχετική διάταξη της εκδοθείσας απόφασης για συνένωση και συνεκδίκαση των αντιθέτων εφέσεων,αφού με αυτήν επιδιωκόταν η επιτάχυνση τηης διεξαγωγής της δίκης και η μείωση των εξόδων της,όπως και η αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων για το ίδιο αντικείμενο διαφοράς. Για να υπάρξει νόμιμη συζήτηση έφεσης σε περαιτέρω συζήτηση αυτής. Επομένως, ο διάδικος που επισπεύδει με κλήση τη μετ’αναίρεση συζήτηση της μιας έφεσης,ενώ με την εν μέρει αναιρεθείσα απόφαση είχε διαταχθεί η συνεκδίκαση περισσοτέρων, κεφάλαιο ως προς το οποίο δεν έχει η απόφαση αυτή αναιρεθεί,θα πρέπει με την κατατεθείσα κλήση του να φέρει προς συζήτηση και τις άλλες (συνεκδικαθείσες) εφέσεις και να καλέσει και όλους όσοι είναι διάδικοι σ’αυτή,προκειμένου να επιτευχθεί η συζήτηση όλων κι όχι μόνο της δικής του,αλλιώς κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση όλων (ΕφΑθ 2877/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εν προκειμένω, οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικειίου Αθηνών την από 20-12-2005 αγωγή κατά των εναγομένων και ήδη εκκαλούντων, με την οποία ισχυρίσθηκαν ότι ο ____________ ________________ ,υιός των δύο πρώτων,αδελφός του τρίτου,εγγονός του τέταρτου και της πέμπτης και ανηψιός (εκ μητρός) του έκτου και έβδομης,απασχολούνταν με σύμβασης εξαρτημένης εργασίας στην πρώτη εναγομένη εταιρία, της οποίας ο δεύτερος και ο τρίτος είναι ομόρρυθμα μέλη και νόμιμοι εκπρόσωποί της.Ότι στις 16-1-2004,ενώ εργαζόταν, κατόπιν εντολής της εργοδότριάς του, σε εργοτάξιο της έκτης εναγόμενης τεχνικής εταιρίας _______ ___, κυρίας του έργου (ανέγερση οικοδομής),στο οποίο η πρώτη εναγόμενη είχε αναλάβει την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών,τραυματίσθηκε θανάσιμα από υπ’ αριθμ. κυκλ._________ _____ αυτοκίνητο,ιδιοκτησίας της πρώτης εναγομένης,που οδηγούσε ο πέμπτος εναγόμενος,επίσης εργαζόμενος στην πρώτη, και το οποίο ήταν ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημιές, στην τέταρτη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία _____________ _________ _____. Επικαλούμενοι δε οι ενάγοντες ότι το ατύχημα αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητα του πέμπτου εναγομένου οδηγού,καθώς και σε υπαιτιότητα των πρώτης,δεύτερου, τρίτου και έκτης των εναγομένων,λόγω μη τήρησης εκ μέρους τούτων των κανόνων ασφαλείας,κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στην αγωγή,ζήτησαν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι,εις ολόκληρον έκαστος, να καταβάλουν σε καθένα από αυτούς το ποσό των 50.000 ευρώ στους τρεις πρώτους και το ποσό των 15.000 ευρώ στον τέταρτο και στην πέμπτη,ως χρηματική ικανοποίηση,λόγω ψυχικής οδύνης,και να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στους ενάγοντες, για την ίδια αιτία, εις ολόκληρον έκαστος, τα ποσά των 449.970 ευρώ στον πρώτο, 949.970 ευρώ στη δεύτερη, 249.970 ευρώ στον τρίτο, 284.970 ευρώ στον τέταρτο,284.970 ευρώ στον πέμπτο,30.000 ευρώ στον έκτο και 30.000 στην έβδομη,νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Η έκτη εναγομένη της ως άνω από 20-12-2005 αγωγής ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία _______ ______ άσκησε ενώπιον του προαναφερόμενου πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου την από 13-9-2006 προσεπίκληση – παρεμπίπτουσα αγωγή,με την οποία ισχυρίσθηκε ότι έχει συνάψει με την προσεπικαλούμενη ασφαλιστικη εταιρία _______ ___ σύμβαση ασφαλιστικής ευθύνης,δυνάμει της οποίας ζήτησε να παρέμβει αυτή στην κύρια δίκη, σε περίπτωση δε ήττας της να υποχρεωθεί να της καταβάλει στους ενάγοντες,μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ. Η ίδια εναγομένη ________ _____ άσκησε ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου της από 17-12-2006 παρεμπίπτουσα αγωγή, με αίτημα να υποχρεωθεί η πρώτη εναγομένη ομόρρυθμη εταιρία ______ ________________ ___, εις ολόκληρον με τα μέλη δεύτερο και τρίτο εναγομένους, να της καταβάλει σε περίπτωση ήττας της στην κύρια δίκη, οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στους κυρίως ενάγοντες,ως ευθυνόμενη δυνάμει σχετικού συμβατικού όρου της μεταξύ τους υφισταμένης από 13-1-2004 σύμβασης υπεργολαβίας. Επί της ως άνω αγωγής, προσεπίκλησης- παρεμπίπτουσας αγωγής και παρεμπίπτουσας αγωγής, οι οποίες συνεκδικάσθηκαν λόγω συναφείας αντιμωλία των διαδίκων, εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών, η εκκαλουμένη υπ’αριθμ. 1668/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διετάχθη ο χωρισμός της δίκης ως προς την παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης κατά της ασφαλιστικής εταιρίας ______ ___ η οποία παρεπέμφθη προς εκδίκαση στο αρμόδιο καθ’υλην Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, απερρίφθη η κύρια αγωγή, ως μη νόμιμηως προς τον έκτο και την έβδομη των εναγόντων, κατά τα λοιπά δε έγινε εν μέρει δεκτή ως προς τους λοιπούς ενάγοντες και υποχρεώθηκαν οι εναγόμενοι να τους καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθένα από τους πρώτο,δεύτερη και τρίτο, το ποσό των 15.000 ευρώ σε καθένα από τους τέταρτο και πέμπτη, αναγνωρίσθηκε δε ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν στους άνω ενάγοντες, στον πρώτο και τη δεύτερη από 100.000 ευρώ, στον τρίτο 50.000 ευρώ και στον τέταρτο και την πέμπτη από 85.000 ευρώ. Επίσης έγινε δεκτή η παρεμπίπτουσα αγωγή της έκτης εναγομένης ______ _____  και υποχρεώθηκαν οι παρεμπιπτώντως εναγόμενοι ομόρρυθμη εταιρία ____ _________________ _____ __________ _______________  και ___________ ___________ (1η,2ος και 3ος των κυρίως εναγομένων), να καταβάλουν στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα __________ __________,,εις ολόκληρον έκαστος, οποιοδήποτε ποσό υποχρεωθεί αυτή να καταβάλει στους κυρίως ενάγοντες , με το νόμιμο τόκο από την επομένη της καταβολής μέχρι την εξόφληση. Κατά της προσβαλλόμενης ως άνω υπ’αριθμ. 1668/2007 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών παραπονέθηκαν: α) οι (7) ενάγοντες από 20-12-2005 κύριας αγωγής με την από 8-9-2007(αρ.κατ 7791/2007) έφεση τους,β) η τέταρτη εναγομένη _______ ____________ ______ με την από 6-9-2007 (αρ.κατ 7308/2007) έφεσή της, γ)  η έκτη εναγόμενη τς κύριας αγωγής ______ _____ με την από 6-8-2007(αρ. κατ. 7012/2007) οι δε λόγοι των εφέσεων αυτών ανάγονταν όλοι σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων και ζήτησαν οι μεν ενάγοντες να μεταρρυθμισθεί η άνω ώστε να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτή η αγωγή τους, οι δε εναγόμενοι να εξαφανισθεί η εν λόγω απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή στο σύνολό της. Επί των πιο πάνω εφέσεων που συνεκδικάσθηκαν εκδόθηκε η  υπ’ αριθμ. 6118/2008 απόφαση αυτού του δικαστηρίου η οποία δέχθηκε τυπικά και απέρριψε κατ’ουσίαν τις από 6-8-2007, 27-9-2007 και 6-9-2007 εφέσεις των εναγομένων, δέχθηκε κατ’ουσίαν την από 8-9-2007 έφεση των εναγόντων,εξαφάνισε την εκκαλουμένη απόφαση και δικάζοντας επί της αγωγής απέρριψε αυτήν ως προς τους έκτο και έβδομη των εναγόντων και την δέχθηκε εν μέρει ως προς τους λοιπούς. Κατά της απόφασης αυτής άσκησαν ενώπιον του Αρείου Πάγου α) η εκκαλούσα- τέταρτη εναγομένη εταιρία _____________ ______ _____ την από 12-12-2008 αίτηση αναίρεσης,β) οι εκκαλούντες- πρώτη,δεύτερος,τρίτος και πέμπτος εναγόμενοι την από 31-12-2008 αίτηση αναίρεσης,-και γ) η εκκαλούσα- έκτη εναγομένη εταιρία _______ ____ την από 7-1-2009 αίτηση αναίρεσης, το δε δικαστήριο του Αρείου Πάγου με τις υπ’αριθμ. 598/2011,600/2011 και 599/2011, αντιστοίχως, αποφάσεως του, κατά παραδοχή σχετικών λόγων των αναιρέσεων, αναίρεσε εν μέρει την προβληθείσα ως άνω υπ’αριθμ 6118/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών κατά τα κεφάλαιά της που δέχθηκε την αποκλειστική υπαιτιότητα του πέμπτου εναγομένου, οδηγού του ζημιογόνου φορτηγού και απέρριψε την προβληθείσα από τους πρώτη, δεύτερο,τρίτο και τέταρτη και πέμπτο των εναγομένων- εκκαλούντων- αναιρεστόντων προκληθείσα ένσταση αποκλειστικής,άλλης κατά ποσοστό 90%, ευθύνης του θανόντος και παρέπεμψε την υπόθεση κατά τα άνω κεφάλαιά της προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο εφετείο,συντιθέμενο από άλλους δικαστές.

Στην από 20-6-2015 κλήση των εναγόντων-εκκαλούντων κατά των εναγομένων-εκκαλούντων ζητήθηκε ο ορισμός τόπου και χρόνου προς μετ’αναίρεση συζήτηση της από 8-9-2007 (αρ.κατ 7308/2007) έφεσής της,που προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμό της 8ης-11-2016 και μετ’αναβολή για τη σημερινή δικάσιμο. Στην από 17-3-2015 κλήση της 4ης εναγομένης εταιρίας _______________ ___________ ____ κατά των 1ου,2ης,3ου,5ης, 6ου και των εξ αδιαρέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος 4ου των εναγόντων- εκκαλούντων ζητήθηκε ο ορισμός τόπου και χρόνου προς μετ’αναίρεση συζήτηση της από 6-9-2007 (αρ.κατ 7308/2007) έφεσής της,που προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 8ης-11-2016 και μετ’αναβολή για τη σημερινή δικάσιμο. Στην από 25-3-2018 κλήση της 6ης εναγομένης εκκαλούσας εταιρίας __________ _______ κατά των 1ου,2ης,3ου, 5ης και 6ου και των εξ’αδιαιρέτου κληρονόμων του αποβιώσαντος 4ου των εναγόντων- εκκαλούντων ζητήθηκε ο ορισμός τόπου και χρόνου προς μετ’αναίρεση συζήτησή της από 6-9-2007 (αρ.κατ 7308/2007) έφεσής της,που προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 8ης- 11-2016 και μετ’αναβολή για τη σημερινή δικάσιμο.Στην από 25-3-2018 κλήση της 6ης εναγομένης-εκκαλούσας εταιρίας ______ ______ κατά των 1ου,2ης,3ου, 5ης και 6ου των εναγόντων- εκκαλούντων ζητήθηκε ο ορισμός τόπου και χρόνου προς μετ’αναίρεση συζήτηση της από 6-8-2007 (αρ.κατ 7012/2007) έφεσής  του, που προσδιορίσθηκε ,επίσης ,για την επιμενουμένη  στην αρχή της παρούσης δικάσιμο. Τέλος, στην από  14-11-2011 κλήση της  1ης,2ου, 3ου και 5ου των εναγομένων εκκαλούντων ζητήθηκε ο ορισμός τόπου και χρόνου προς μετ’αναίρεση συζήτηση της από 6-8-2007(αρ.κατ 7012/2007),που προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της  27ης-1-2015,οπότε και μετακινήθηκε λόγω εκλογών και δεν την επαναφέρουν προς συζήτηση με νέα κλήση τους. Κατά συνέπεια, τα εισαγωγικά δικόγραφα των προαναφερομένων τριών πρώτων κλήσεων αφορούν το καθένα στη μία μόνο, αντιστοίχως , από τις συνεκδικαζόμενες διαδικαστικές πράξεις  δηλαδή την από 8-9-2007 (αρ.κατ 7791/2007),την από 6-9-2007 (αρ.κατ 7308/2007) και την από 27-9-2007 (αρ.κατ 7872/2007) εφέσεις, αντιστοίχως , και όχι στην από 6-8-2007 (αρ.κατ 7012/2007) συνεκδικαζόμενη, ως άνω, έφεση. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος  των 1ης, 2ου, 3ου και 5ου των εναγομένων- εκκαλούντων, καίτοι οι ως άνω καλούντες παρέλειψαν να διαλάβουν στο αιτητικό αυτών αίτημα μετ’αναίρεση συζήτησης της από 6-8-2007 (αρ.κατ 7012/2007) έφεσης τω εν λόγω διαδίκων,της οποίας με την υπ’αριθμ. 6118/2008 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου είχε διαταχθεί η συνεκδίκαση – και δεν αναιρέθηκε ως προς  το κεφάλαιό της  αυτό – κατέθεσε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου κατά τη σημερινή συζήτηση (25-9-2018) σχετικές προτάσεις, με την προσθήκη – αντίκρουση των οποίων ζήτησε να γίνει δεκτή η προαναφερόμενη από 6-8-2007 έφεσή τους. Όμως, για να υπάρξει νόμιμη μετ’αναίρεση συζήτηση έφεσης , θα πρέπει να έχει προηγηθεί κλήση των διαδίκων για το σκοπό αυτό. Επομένως, οι ενάγοντες-εκκαλούντες, η  4η εναγομένη- εκκαλούσα  και η 6η εναγομένη- εκκαλούσα,που υπήρξαν διάδικοι και επέσπευσαν με τις από 20-6-2015, 17-3-2015 και 25-3-2018 κλήσεις τους, αντιστοίχως,  την μετ’αναίρεση συζήτησή των από 8-9-2007 (αρ.κατ 7791/2007), 6-9-2007 ( αρ.κατ 7308/2007) και από 27-9-2017 (αρ.κατ 7872/2007) εφέσεών τους,αντιστοίχως, ενώ με την προηγηθείσα και μη αναιρεθείσα ως προς το κεφάλαιό της  αυτό υπ’αριθμ.  6118/2008 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου είχε διαταχθεί και η συνεκδίκασή της από 6-8-2007 (αρ.κατ  7012/2007) έφεσης των 1ης,2ου , 3ου και 5ου των εναγομένων-  εκκαλούντων, θα έπρεπε με τις κατατεθείσες κλήσεις τους να φέρουν προς συζήτηση και την έφεση αυτή και να καλέσουν και όλους όσοι ήταν διάδικοι  σ’αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί  η συζήτηση όλων και όχι μόνο των από 8-9-2007,6-9-2007 και 27-9-2007 εφέσεων. Κατ’ακολουθίαν πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση όλων των παραπάνω εφέσεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση όλων των εφέσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Η Πρόεδρος                                                                                                            Η εισηγήτρια.