fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης Α1067/2019

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ 7° ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Νοεμβρίου 2018, με δικαστή την Ελένη Κουρουνιώτη, Πρωτόδικη Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Γεωργία Δροσίνη, δικαστική υπάλληλο, γ ι α να δικάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης 16.03.2016 ανακοπή, του __________ _______________ του ______________, κατοίκου ____________ ___________ (οδός ____________ αρ. _____), ο οποίος με δήλωση, κατ’ άρθρο ____ παρ. ___ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χρήστου Οικονομάκη,

κ α τ ά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “___________ ___________ _____________ ___________” (_____________.), οιονεί καθολικού διαδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4387/2016 (Α1 85), από 1-1-2017, του Ν.Π.Δ.Δ.

_____________ ____________ ___________-_________ ____________ ___________ ________________ (________-________), που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή του ____ _____________ __________ ___________ ___________ ______________ (___________.) ____________, το οποίο παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, της πληρεξούσιας δικηγόρου του Γαρυφαλλιάς Φραντζή.

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το νόμο

 1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το με κωδικό _________________ ηλεκτρονικό παράβολο), ζητείται α) η ακύρωση της ___________ έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Περσεφόνης Χριστοπούλου, με την οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά, σε εκτέλεση έγγραφης παραγγελίας του Διευθυντή του ____’ _____________ __________ __________, η περιγραφόμενη σε αυτή ακίνητη περιουσία του ανακόπτοντος για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το _____.-_________., προερχόμενων από κύριες ασφαλιστικές
  εισφορές ποσού 38.325,53 ευρώ, πλέον πρόσθετων τελών ποσού 31.354,54 ευρώ κατά το χρόνο της κατάσχεσης, και β) της επισυναπτόμενης στην ως άνω έκθεση από 15.02.2016 πράξης καθορισμού χρεών.
 2. Επειδή, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999, Α’ 97), ορίζει στο άρθρο 217 ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ) …», ενώ στο άρθρο 224 ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. 2. … 3. Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης. 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ’ αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία ή δεν υφίσταται σχετικώς δεδικασμένο. 5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης, ή οποιοσδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως», στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής».
 3. Επειδή, με βάση τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Δ. προκύπτει ότι με ανακοπή προσβάλλονται παραδεκτώς οι εκτελεστές πράξεις που εκδίδονται στα πλαίσια της διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης, όπως προσδιορίζονται στις σχετικές διατάξεις. Επομένως, η ανακοπή απαραδέκτως ασκείται και κατά του από 15.02.2016 πίνακα χρεών του ως άνω Διευθυντή, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι επισυνάπτεται στην έκθεση κατάσχεσης, δεν αποτελεί εκτελεστή πράξη αλλά πληροφοριακό έγγραφο στο οποίο αναγράφονται τα βεβαιωμένα μέχρι την ημέρα επιβολής της κατάσχεσης χρέη του οφειλέτη και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς με ανακοπή στα πλαίσια της διοικητικής εκτέλεσης, ομοίως δε ατταραδέκτως προβάλλονται και οι λόγοι που αναφέρονται στην αοριστία αυτού. Κατά τα λοιπά, η κρινόμενη ανακοπή έχει ασκηθεί παραδεκτούς και πρέπει να εξετασθεί κατά το ουσιαστικό περιεχόμενο της.
 4. Επειδή, ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ.356/1974, Φ.Ε.Κ. 90 Α75-4-1974), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται για την είσπραξη των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. από ληξιπρόθεσμες εισφορές και συναφείς επιβαρύνσεις (άρθρο 27 παρ. 2 εδ. α του α.ν. 1846/1951, Φ.Ε.Κ. Α’ 179), στην παρ.2 του άρθρου 2 [όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α 288/31-12-2013) με ημερομηνία ισχύος την 1-1-2014] ορίζει ότι «Για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων απαιτείται νόμιμος τίτλος. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, νόμιμο τίτλο αποτελούν: α) Τα έγγραφα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές προσδιορίζουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τον οφειλέτη, το είδος, το ποσό και την αιτία της οφειλής, β)…», στο δε άρθρο 4, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 4224/2013, ορίζεται ότι: «1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, καθώς και των δημοσίων εσόδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013. … 2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον κοινοποιουμένη ατομική ειδοποίησις δεν εξομοιούται προς την επιταγήν προς πληρωμήν. 3. Η παράλειψης αποστολής της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ειδοποιήσεως ουδεμίαν ασκεί επίδρασιν επί του κύρους των κατά του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων.». Επίσης, στο άρθρο 9 [μετά την αντικατάστασή του από την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ Α’ 175/30-9-2010)] προβλέπει ότι «Τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής: 1) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων του, εν γένει στα χέρια τρίτου. 2) Κατάσχεση ακινήτων. Η χρήση των αναγκαστικών αυτών μέτρων εναπόκειται στην κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που είναι βεβαιωμένο το έσοδο, ο οποίος μπορεί να τα λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του. Τα αναγκαστικά μέτρα του άρθρου αυτού, καθώς και τα μέτρα του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να λαμβάνονται είτε αθροιστικά είτε καθένα ξεχωριστά για έναν ή περισσότερους οφειλέτες και από το διοικητικό όργανο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…». Περαιτέρω, στο άρθρο 36 του ΚΕΔΕ ορίζεται ότι: «1. Η κατάσχεσις ακινήτων ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού κλητήρος, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. … 2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν, μεταβαίνων εις τον τόπον εν ω κείται το ακίνητον, συντάσσει έκθεσιν περιέχουσαν τον χρόνον της κατασχέσεως, τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας της κατασχέσεως, το ονοματεπώνυμον του παραγγέλοντος Διευθυντού του Ταμείου, του οφειλέτου, το πατρώνυμον τούτου, το επάγγελμα και την κατοικίαν του, το ονοματεπώνυμον του συμπράττοντος μάρτυρος, και το συνολικόν ποσόν του χρέους ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως. Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητος ένθα κείται το ακίνητον, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί οικοδομής ο αριθμός των οροφών αυτής, τα όρια η κατά προσέγγισιν έκτασις αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχόμενα παραρτήματα, και η συνολική αξία των κατασχομένων κατ’ εκτίμησιν του κατασχόντος. 3. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων απαιτή ειδικός γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς. 4. Η έκθεσις υπογράφεται υπό του κατασχόντος, του μετ’ αυτού συμπράξαντος και του οφειλέτου ή του τρίτου κυρίου εάν είναι παρόντες, γινομένης μνείας περί της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτών να υπογράψουν…», στο άρθρο 39 ότι «1. Ο επισπεύδων Διεθυντής του Δημοσίου Ταμείου και ο Ελεγκτής Εσόδων διά κοινής πράξεως αυτών κάτωθι της εκθέσεως κατασχέσεως αναγράφουν πάντα τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον χρέη του οφειλέτου, περιλαμβανόμενα ή μη εις την παραγγελία κατασχέσεως και ορίζουν την πρώτην προσφοράν. …», και στο άρθρο 75 ότι «1. Παράλειψις ή ακυρότης των πράξεων εκτελέσεως δύναται να προταθή υπό του οφειλέτου αν αύτη αποδεικνύεται εξ αυτών τούτων των πράξεων και αν κατά την κρίσιν του Δικαστηρίου επήλθεν εις αυτόν βλάβη, μη δυναμένη να επανορθωθή άλλως ή κηρυσσομένης της ακυρότητος. …».
 5. Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η ατομική ειδοποίηση ακολουθεί τη νομότυπη ταμειακή βεβαίωση του ποσού του χρέους του οφειλέτη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και αποσκοπεί στο να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη το χρέος του και η αιτία του, ούτως ώστε να δυνηθεί να στραφεί με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ανακοπή – αναστολή εκτέλεσης) κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης, η οποία, επί προσβολής της ατομικής ειδοποίησης, θεωρείται ως συμπροσβαλλόμενη (ΣτΕ 1566/2012 , 4417/2011) ή να προβεί σε ρύθμιση του χρέους του. Ενόψει τούτου, κατά τη σύμφωνη με το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος ερμηνεία του άρθρου 4 παρ.3 του Κ.Ε.Δ.Ε., η μη περιέλευση ή η καθυστερημένη περιέλευση της εκδοθείσας ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να απολέσει ο τελευταίος στάδιο δικονομικής προστασίας πριν από τη λήψη συγκεκριμένου μέτρου εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας του, οδηγεί σε ακύρωση της πράξης αυτής εκτέλεσης, εφόσον ο οφειλέτης επικαλεσθεί το γεγονός αυτό της μη περιέλευσης ή της μη έγκαιρης περιέλευσης σ’ αυτόν της ατομικής ειδοποίησης (ΣτΕ 1806/2011, 1705/2008, 1639 , 1642-4/2003).
 6. Επειδή, εξάλλου, στο Κεφάλαιο Στ’ του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 167) περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και ειδικότερα αυτές του άρθρου 101, με τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Στο ______ – _______ ιδρύεται ________ ____________ ____________ __________ (___________) με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. 2. Το ________. έχει ως σκοπό: α) την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β) τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλόμενων ποσών την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων, γ) …, δ) … 3. Για τις ανάγκες του παρόντος νοούνται: Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι καταβλητέες εισφορές έως την καταληκτική ημερομηνία εμπροθέσμου καταβολής τους. Καθυστερούμενες, οι ασφαλιστικές εισφορές από την επόμενη ημέρα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής τους. Ληξιπρόθεσμες, οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές από τη σύνταξη της πράξης βεβαίωσης της οφειλής. Βεβαίωση οφειλής, η ειδική διοικητική πράξη καταγραφής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης οφειλής συντάσσεται τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. Τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ως ισχύει, αποτελεί η πράξη βεβαίωσης οφειλής μετά την απόδοση μοναδικού αριθμού και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική εγγραφή της στο ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο εσόδων του _________. 4. Στη βάση δεδομένων του ________ διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα η πράξη βεβαίωσης οφειλής εντός μηνάς από τη σύνταξη της και της αποδίδεται μοναδικός αριθμός. Μετά το διαχωρισμό των οφειλών σε άμεσα εισπράξιμες και επισφαλείς: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει, δ) μετά τη διαβίβαση στο ___________. των ληξιπροθέσμων οφειλών κάθε είδους διοικητική ή δικαστική αμφισβήτηση που ασκείται ενώπιον των οικείων Ασφαλιστικών Οργανισμών ή Δικαστηρίων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα … 9…».
 1. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, εκδόθηκε, μεταξύ άλλων, η με αριθμό Φ.____________________ απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 2699), με την οποία ορίστηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: «Α. Διαβίβαση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο __________ _________ ___________ ___________ (__________.) 1. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί διαβιβάζουν την Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδουν στο ________, εντός μηνός από τη σύνταξή της. 2. Η διαβίβαση των πράξεων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στο _________. γίνεται αυτοματοποιημένα, μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής. 3. … 5. Στο __________ διαβιβάζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής. 6. … 7. Κατά την παραλαβή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής γίνεται έλεγχος πληρότητας, ορθότητας και συνέπειας στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του __________. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί είναι ελλιπή ή λανθασμένα, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του οφειλέτη, ενημερώνεται άμεσα ο ασφαλιστικός οργανισμός και η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής τίθεται σε εκκρεμότητα μέχρι την αποστολή των αναγκαίων στοιχείων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Β. … Γ. Διαχωρισμός Οφειλών σε άμεσα και μη εισπράξιμες – Ενημέρωση οφειλέτη – Είσπραξη οφειλής: 1. Μετά την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο _______ _______ ___________ _________ του _________., οι οφειλές διαχωρίζονται από το πληροφοριακό σύστημα του _________. σε άμεσα εισπράξιμες και μη, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από την Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης του ________. 2. … 3. Ο οφειλέτης ενημερώνεται από τις υπηρεσίες του ________ για το σύνολο της οφειλής του με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: ί) Μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center), ϋ) Μέσω μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms), iii) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ίν) Μέσω του διαδικτυακού ηλεκτρονικού λογαριασμού του ________, κατόπιν πιστοποίησης, ν) Μέσω γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται στην επαγγελματική του διεύθυνση ή στη διεύθυνση κατοικίας του. Με τις παραπάνω ειδοποιήσεις, ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης, με την υπενθύμιση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του θα ακολουθήσει η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ – Ν.Δ. 356/1974). 4. … Δ. Αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης στον οφειλέτη: Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί εντός της ως άνω προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, και εντός μηνός από την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο _______ ___________ ________ ___ _________ του ________, αποστέλλεται στον οφειλέτη Ατομική Ειδοποίηση. Στην Ατομική Ειδοποίηση αναγράφονται αναλυτικά το είδος και το ποσό της οφειλής ανά Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής, αναπροσαρμοσμένο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις ή άλλες τυχόν επιβαρύνσεις, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία έκδοσης τη Ατομικής Ειδοποίησης. Στον οφειλέτη δίνεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Ατομικής Ειδοποίησης, προκειμένου να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του. Η Ατομική Ειδοποίηση αποστέλλεται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά ».
 2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την ___________ έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Περσεφόνης Χριστοπούλου, σε εκτέλεση της _____________ έγγραφης παραγγελίας του Αναπληρωτή Διευθυντή του ____ __________ _________ _________, κατασχέθηκε αναγκαστικά η περιγραφόμενη σε αυτήν ακίνητη περιουσία του ανακόπτοντος, κείμενη στην συνοικία «___________», επί της οδού ________ αριθ. ____ στη Δημοτική Ενότητα _________ του Δήμου _________, και συγκεκριμένα το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου α) του με αριθμό ένα (1) διαμερίσματος του τρίτου (Γ) ορόφου πάνω από το ισόγειο- πυλωτή πολυκατοικίας, κείμενης στην ως άνω θέση, επιφάνειας ____ τμ. μετά των παραρτημάτων, και β) της με αριθμό τέσσερα (4) αποθήκης του υπογείου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας, επιφάνειας 5,60 τμ. Οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στον ανακόπτοντα δυνάμει του υπ’ αριθ. 3701/5.12.1991 συμβολαίου αγοράς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Ιωάννου Παπαδημητρίου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παλαιού Φαλήρου στον Τόμο 305 και με Α/Α 278. Η ένδικη κατάσχεση επιβλήθηκε σε βάρος του ανακόπτοντος για ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τον καθ’ ου Ασφαλιστικό Φορέα, ως διάδοχο του ____. – ________., συνολικού ποσού 69.680,07 ευρώ (38.325,53 ευρώ κεφάλαιο και 31.354,54 ευρώ πρόσθετα τέλη). Οι ένδικες οφειλές προέρχονται από καταλογισθείσες σε βάρος του ανακόπτοντος εισφορές με τις εξής πράξεις του Υποκαταστήματος ______.-_______. ________: την ________ πράξη επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) χρονικού διαστήματος 01/03/2005 έως 30/06/2005, την 344/2008 πράξη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών (ΠΕΠΕΕ), χρονικού διαστήματος 01/10/2007 έως 30/04/2008, την 34/2010 ΠΕΠΕΕ διαστήματος από 01/10/2008 έως 31/07/2009 και την 1390/2014 ΠΕΕ χρονικού διαστήματος από 01/09/2005 έως 30/06/2008, όπως αναλυτικώς εκτίθενται στον, συνημμένο στην ως άνω έκθεση κατάσχεσης πίνακα χρεών, βεβαιώθηκαν δε με τις, ομοίως εκεί παρατιθέμενες, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης.
 1. Επειδή, ήδη με την κρινόμενη ανακοπή όπως αναπτύσσεται με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημα, ο ανακόπτων επιδιώκει την ακύρωση της ως άνω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας του, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ίδιος ουδέποτε έλαβε γνώση των αναφερόμενων στον πίνακα χρεών ταμειακών βεβαιώσεων, δυνάμει των οποίων και επισπεύσθηκε η ένδικη εκτέλεση, διότι ουδέποτε του κοινοποιήθηκε, πριν από τη λήψη του ως άνω μέτρου σχετική ατομική ειδοποίηση, με αποτέλεσμα να αποστερηθεί αυτός του δικαιώματος να ασκήσει τα προβλεπόμενα στο νόμο ένδικα βοηθήματα και της δικονομικής προστασίας, που δικαιούνταν πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του. Αντιθέτως, το καθ’ ου με την ________________ έκθεση απόψεων του Αναπληρωτή Διευθυντή του ___ _______________ __________ ________ και το από 15.11.2018 υπόμνημα, ισχυρίζεται ότι η Υπηρεσία του ___________. προέβη στην έκδοση των με αριθ. _______________ και _____________ ατομικών ειδοποιήσεων και κατόπιν στάλθηκαν στον οφειλέτη-ανακόπτοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 4 του ν. 4172/2013, και επομένως, ο σχετικός ισχυρισμός του ανακόπτοντος πρέπει να απορριφθεί. Επιπλέον, προβάλλει ότι ο ανακόπτων είχε υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, με την ____________________ απόφαση ρύθμισης, στην οποία περιλαμβάνεται «μέρος των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων».
 2. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι α) σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η μη περιέλευση ή η καθυστερημένη περιέλευση της ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να απολέσει ο
  τελευταίος στάδιο δικονομικής προστασίας πριν από τη λήψη συγκεκριμένου μέτρου εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση ακινήτων του, οδηγεί σε ακύρωση τη^ πράξης αυτής εκτέλεσης, β) ο ανακόπτων με την ανακοπή του επικαλέστηκε ότι δεν του απεστάλη ατομική ειδοποίηση σχετικά με τις κρίσιμες οφειλές του (πρβλ. ΣτΕ 1047/2017, ΣτΕ 3325/2014, 29/2013, 1806/2011, 1705/2008, 1642-4/2003 κ.ά.) και γ) ότι στην κρινόμενη περίπτωση ο καθ’ ου ασφαλιστικός Φορέας, ο οποίος φέρει και το σχετικό βάρος αποδείξεως, δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η έγγραφη ή η ηλεκτρονική αποστολή των με αριθ. _________ και _______________ ατομικών ειδοποιήσεων στον ανακόπτοντα, αντιθέτως δε αναφέρει όλως αορίστως ότι αυτές απεστάλησαν στον οφειλέτη, ενώ, η προσκομιζόμενη ___________ απόφαση ρύθμισης είναι προγενέστερη των οφειλών για τις οποίες επιβλήθηκε η ένδικη κατάσχεση και όπως συνομολογεί το καθ’ ου δεν περιλαμβάνει το σύνολο αυτών. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη πράξη αναγκαστικής κατάσχεσης είναι νομικά πλημμελής και για το λόγο αυτό τυγχάνει ακυρωτέα, κατά παραδοχή ως βάσιμου του σχετικού προβαλλόμενου λόγου της κρινόμενης ανακοπής, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των υπολοίπων λόγων αυτής.
 3. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η με αριθ. __________ έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Περσεφόνης Χριστοπούλου, που συνετάγη σε εκτέλεση της _____________ έγγραφης παραγγελίας του Αναπληρωτή Διευθυντή του ___’ ______________ _______ ________. Τέλος, το καταβληθέν παράβολο πρέπει να αποδοθεί στον ανακόπτοντα (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α’ του Κ.Δ.Δ.), ενώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, ο καθ’ ου Ε.Φ.Κ.Α. πρέπει να απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει την __________ έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Περσεφόνης Χριστοπούλου, που συνετάγη σε εκτέλεση της _____________

έγγραφης παραγγελίας του Αναπληρωτή Διευθυντή του ___’ ____________ __________ -_____.-_______. ___________.

Διατάσσει την απόδοση στον ανακόπτοντα του καταβληθέντος παράβολου.

Απαλλάσσει τον καθ’ ου _______. από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 28ης.02.2019.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ                                                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΙΝΗ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία