fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός: 6454/2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Του Εφετείου Αθηνών (Β’ Τριμελούς Πλημ/των)

Συνεδρίαση της 20-11-2017

ΔΙΚΑΣΤΕΣ κ.λ.π: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΜΠΛΑΚΗΣ Προεδρεύων Εφέτης ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ ΖΥΓΟΥΡΗ Εφέτες ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Αντεισαγγελέας Εφετών ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΟΥΡΑΝΤΩΝΗ Γραμματέας

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: _________ _____________ του ________ και της __________, που γεννήθηκε στη ______ _______ ________, το έτος ______, κάτοικος __________ οδός _______ _______ αρ. ___ __ ΠΑΡΩΝ 

ΠΡΑΞΗ: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο

Ο Πρόεδρος, εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος εμφανίστηκε και όταν ο Πρόεδρος τον ρώτησε για την ταυτότητά του κ.τ.λ., ο κατηγορούμενος απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω και ότι διορίζει συνήγορό του για να τον υπερασπισθεί τον παρόντα δικηγόρο Χρήστο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ (ΔΣΠ 2517) ο οποίος αποδέχτηκε το διορισμό.

Το Δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 6454/2017 και είναι η εξής:

Επειδή η κρινόμενη έφεση έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί από ουσιαστική άποψη.

Επειδή από τη κατάθεση του μάρτυρα της υπεράσπισης, που εξετάστηκε ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, καθώς και τα έγγραφα, που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του κατηγορουμένου και την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκε ότι: Στην __________  στις 1-3-11 ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «____________ ____ _____ ___», της οποίας ο κατηγορούμενος ήταν ομόρρυθμο μέλος, διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου, στη ΔΟΥ __________,ήδη ΔΟΥ ____ __________,όπως αυτά ακριβώς αναφέρονται στο συνειμμένο πίνακα χρεών της ως άνω ΔΟΥ (αρ. ειδ. Βιβλ. 36/2013) που ενσωματώνεται στο διατακτικό της παρούσας, συνολικού ύψους 800.915.05 ευρώ, τα οποία κατέστησαν και ληξιπρόθεσμα, ο ανωτέρω, ως οφειλέτης του Δημοσίου, με πρόθεση καθυστέρησε να προβεί στην πληρωμή αυτών και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να τα οφείλει, μην έχοντας προβεί σε καμία καταβολή, ενώ δεν επεδίωξε ούτε να προβεί και σε ρύθμιση για την καταβολή του ως άνω ποσού. Τα επίδικα χρέη ανάγονται στα έτη 1997,1998 και 1999,οπότε και ίσχυαν οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990,όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του αρθρ.23 του ν.2523/1997,οπότε και οφειλέτες του Δημοσίου και τρίτων πλην ιδιωτών για την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, ορίζονταν για τις ομόρρυθμες εταιρείες, όπως εν προκειμένω, εκτός από τους διαχειριστές τους και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, εφόσον τα χρέη ήταν βεβαιωμένα κατά το χρόνο απόκτησης της πιο πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που αυτοί είχαν τη συγκεκριμένη ιδιότητα, ανεξάρτητα αν  μεταγενέστερα απέβαλαν την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για τα χρέη που βεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από τη λύση ή μη των νόμιμων προσώπων, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή (παρ. 2   περ.β και 3 του ως άνω άρθρου) και, συνεπώς, οφειλέτες, εν προκειμένω, είναι ο κατηγορούμενος, αφού τα χρέη γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο απόκτησης της ως άνω ιδιότητας του ως ομόρρυθμου μέλους της οφειλέτιδας ομόρρυθμης εταιρείας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής, ανεξάρτητα αν μεταγενέστερα λάθη κε το νομικό πρόσωπο ( ομόρρυθμη εταιρεία). Με βάση αυτά, απορριπτέος ως αβάσιμος κατ’ουσίαν κρίνεται και ο έτερος ισχυρισμός του κατ/νου ότι η σχέση αυτού με την οφειλέτιδα εταιρεία ήταν μόνο υπαλληλική, τύγχανε  απλώς εργαζόμενος (πτυχιούχος Πανεπιστημίου ως μηχανολόγος-μηχανικός) και ότι σε ουδεμία πράξη διαχείρισης- εκπροσώπησης προέβει και ο εν τοις πράγμασι διαχειριστής της εταιρείας ήταν ο __________ ______________  ο οποίος και διηύθυνε την εταιρεία. Αντίθετα, από τα προσκομισθέντα στοιχεία, αλλά  και από τον τρόπο που ενεργούσε   ο κατ/νος καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας, όπως και ο ίδιος παραδέχτηκε απολογούμενος στο δικαστήριο, ότι δηλαδή συμμετείχε ενεργά στην εταιρεία, αναλαμβάνοντας ως διπλωματούχος  μηχ/γος-μηχανικός μελέτες- κατασκευές έργων στην Ελλάδα, επιβλέποντας τα έργα αυτά, συμμετέχοντας στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, ως ομόρρυθμο μέλος ,προκύπτει σαφώς ότι η συμμετοχή των ανωτέρω στην εταιρεία ήταν καθ’’όλα ενεργή αποκερδαίνοντας περιουσιακά οφέλη από τη δραστηριότητα της ,ενώ δεν προέκυψε ότι του καταβάλλετο μισθός αντί της συμμετοχής του στα κέρδη, αφού αυτός δεν ήταν ασφαλισμένος – ως εργαζόμενος- σε κάποιο ασφαλιστικό τομέα, ούτε φυσικά ότι ο τυχόν μισθός που εισέπραττε  δεν καταβάλλετο επιπλέον των  κερδών της εταιρείας, εφόσον υφίσταντο τέτοια, ενώ, εξάλλου από το ιδιωτικό συμφωνητικό της λύσης της εταιρείας  προκύπτει  ότι αυτός κατά το χρόνο της αποχώρησης του από την εταιρεία (7-10-1999) εισέπραξε και το ποσό της εισφοράς του σ’αυτόν. Τυχόν δε παθητικό που δημιουργήθηκε στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών προς το Δημόσιο, δεν αναιρεί την εταιρική του ευθύνη, αφού ως ομόρρυθμο μέλος της συμμτέχει σ’αυτόν  κατά το ποσοστό της εισφοράς του, τόσο στα κέρδη όσο και στις ζημίες της. Όλα τα προαναφερθέντα πραγματικά περιστατικά προέκυψαν τόσο από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου της μάρτυρος ________ __________ , υπαλλήλου της ΔΟΥ ___ __________ όσο και από τα αναγκαστικά έγγραφα της δικογραφίας, ενώ δεν αναιρούνται από τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

  • Με βάση τα παραπάνω, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο κατ/νος τέλεσε: την αποδιδόμενη σ’αυτόν πράξη και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος.
  • Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι πρέπει να αναγνωρισθεί σ’αυτόν το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ 2α του ΠΚ, ότι δηλαδή αυτός μέχρι το χρόνο που τέλεσε την πράξη, διήγε έντιμο, ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και εν γένει κοινωνικό βίο, ένα μέλος δε του δικαστηρίου και δη ο Προεδρεύων Εφέτης, έκρινε ότι ο κατ/νος δεν επικαλέστηκε ούτε και απέδειξε την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών προς απόδειξη της συνδρομής της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης, ενώ  και η ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου δεν συνηγορεί από μόνο του στην αναγνώριση του ως άνω ελαφρυντικού. Αντίθετα, απορριπτέο ως αβάσιμο κατ’αυτόν είναι το αίτημα του κατ/νου για την αναγνώριση στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ 2 β  και ε’ του ΠΚ, καθόσον η εκ προθέσεως αποφυγή της καταβολής των χρεών στο Δημόσιο, που είχαν βεβαιωθεί και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα, συνηγορεί ότι ο κατ/νος ενήργησε ωθούμενος από ταπεινά αίτια και ,ως  εκ τούτου, δεν στοιχειοθετείται η ελαφρυντική περίσταση του αρθρ. 84  παρ 2.β. Εξάλλου, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο ανωτέρω, επέδειξε καλή συμπεριφορά για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από την τέλεση της πράξης του, αφού ουδέν στοιχείο συνεισφέρθει εκ μέρους του κατ/νου προς απόδειξη του γεγονότος αυτού ,πλην της αόριστης αναφοράς του συνηγόρου του για το ελαφρυντικό αυτό. Συνεπώς, κρίνεται ομόφωνα απορριπτέο το αίτημα για την αναγνώριση των ως άνω ελαφρυντικών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντα τον κατηγορούμενο ____________ ____________ του _________ και της ______________, που γεννήθηκε στη ___ _________ __________, το έτος ________, κάτοικος _____________, οδός ___________ _______ αρ. _ _

Δέχεται τυπικά την έφεσή του με αριθμό 1699 και ημερομηνία 20-10-2016 κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου με αριθμό 31749/2016. Απορρίπτει τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

Κηρύσσει τον κατηγορούμενο ένοχο με το ελαφρυντικό του άρθρου 84§ 2 α του ΠΚ του ότι:

Στην __________ από 1-11-2010 έως 1-3-2010 όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη του κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του Ν. 3220/04, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, το δε ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ. Συγκεκριμένα ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «___. ____________ _________ ____ ____.», με έδρα ___________, της οποίας τυγχάνει ομόρρυθμο μέλος, διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου στη _________. ____________ [___________, __1 _________] και νυν Δ.Ο.Υ. ___’____________, όπως ακριβώς αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα χρεών της παραπάνω Δ.Ο.Υ. [αρ. ειδ. Βιβλίου 36/2013] και συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής την από 29.05.2013 μηνυτήρια αναφορά του Προϊσταμένου της πιο πάνω Δ.Ο.Υ., όπως κατωτέρω επισυνάπτεται, ηθελημένα δεν κατέβαλε ποσό ευρώ #800.915,05#, που αφορά βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο.

Απορρίπτει τις ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84§ 2 β, ε του ΠΚ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα 20-11-2017

Ο Προεδρεύων Εφέτης                            Η Γραμματέας

Το Δικαστήριο, αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 6454/2017 και είναι η εξής:

Επειδή η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα: 1,2 παρ.1,12,14,26 παρ 1α,27, 53 ΠΚ, αρθρ. 25 παρ. 1 περ.δ. Ν.1882/90 (όπως τροπ. με άρθρο 23 του ν.2523/1997, με το άρθρο 18 παρ. 2 και 28 παρ. 2-4 ν. 2948/01 και συμπλ. με άρθρο 34 ν. 3220/2004 ΦΕΚ Α15, αυτά ως  άνω με το άρθρο 3 παρ 1 ν. 3943/2011 ΦΕΚ Α66/ 31-3-2011) σε συνδ. αρ. 1-5 ΚΕΔΕ ( ν.δ 356/74)

Επειδή κατά τα άρθρα 79 και 80 Π. Κ., το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητά του εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του, στην ένταση του δόλου ή στο βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, το Δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής του διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε, το χαρακτήρα του και στο βαθμό της ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του, συνάμα δε τόσο τους οικονομικούς του όρους, όσο και των μελών της οικογένειάς του, τα οποία συντηρεί. Έχοντας όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο φυλάκισης τριάντα (30) μηνών.

Επειδή όπως προκύπτει από το αντίγραφο του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, το οποίο βρίσκεται στη δικογραφία, αυτός δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα μέχρι σήμερα, για κακούργημα ή πλημμέλημα, σε ποινή στερητική της ελευθερίας -άνω των δώδεκα μηνών. Από την έρευνα των περιστάσεων υπό τις οποίες διαπράχθηκε η πράξη και ιδιαίτερα από τα αίτιά της, τον προηγούμενο βίο και το χαρακτήρα του κατηγορουμένου, της διαγωγής του μετά την τέλεση της πράξης, τη μετάνοια που επέδειξε όπως και η προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειές της, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι απαραίτητη για να τον αποτρέψει από τη διάπραξη άλλων αξιόποινων πράξεων και πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 99 ΠΚ να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης, που του επιβλήθηκε, επί τρία (3) χρόνια.

Επειδή, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ.1 γ του Ν.663/77, όπως αυτό αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 α του Κανονισμού (ΕΚ) 1103/1997 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17-6-1997 και το νόμο 2943/12-9-2001 με τα άρθρα 3 και 6 πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του κατηγορουμένου τα έξοδα της παρούσας δίκης που ανέρχονται σε εξακόσια (600) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Καταδικάζει τον κατηγορούμενο που κηρύχθηκε ένοχος, σε φυλάκιση τριάντα (30) μηνών, και στα έξοδα της δίκης που ανέρχονται σε εξακόσια (600) ευρώ, τα οποία θα εισπραχθούν χωρίς προσωπική του κράτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής φυλάκισης των τριάντα (30) μηνών, που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για τρία (3) χρόνια.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα 20-11-2017

Ο Προεδρεύων Εφέτης                                                                                            Η Γραμματέας

 

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία