fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2087/2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Ιωάννη Λαμπρινόπουλο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις δια­τάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 02 Φεβρουάριου 2012, χωρίς την σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ:

Του αιτούντος: __________ _____________ του ______________, κατοίκου _______ __________ __________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγό­ρου Χρήστου Οικονομάκη.

Της καθής η αίτηση: ___________ ____________ του ___________, κατοί­κου __________ _____________ ___________, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξού­σιου δικηγόρου Νίκου Κελαϊδή.

Της αιτούσας: ___________ ____________ του __________, κατοίκου ___________ ____________ _____________, ατομικά και ως ασκούσης τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της ___________ _____________, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Νίκου Κελαϊδή.

Του καθού η αίτηση: __________ ___________ του __________ κατοίκου ______ ________ ____________, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

Ο αιτών-καθού, ζήτησε να γίνει δεκτή η από 06.09.2011 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθ. κατ. ‘ δικ. 5696/2011 προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 24.11.2011 και γρά­φτηκε στο έκθεμα, κατόπιν δε αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Η αιτούσα-καθής, ζήτησε να γίνει δεκτή η από 08.09.2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρί­ου τούτου με αριθ. κατ. δικ. 5725/2011 προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 24.11.2011 και γράφτηκε στο έκθεμα, κατόπιν δε αναβολής για τη δι­κάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την συζήτηση των υποθέσεων αυτών, οι πληρεξούσιοι δικηγό­ροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματά τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρονται προς εκδίκαση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η από 06.09.2011 (αριθ.κατ.__________)αίτηση περί μετοικήσεως της καθής αιτούσας και αναθέσεως προσωρινά της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στον αιτούντα-καθού και η από 08.09.2011(αριθ.κατ ____________ αντίθετη αίτηση, περί μετοικήσεως του καθού-αιτούντος, αναθέσεως προ σωρινά της επιμέλειας του τέκνου τους στην αιτούσα-καθής και προσωρι­νής διατροφής του,οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της μεταξύ τους προφανούς συνάφειας και της διευκόλυνσης ή επιτάχυνσης της διε­ξαγωγής της δίκης (αρθρ.31,246, 591 § 1 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτησή του ο αϊτών, ισχυρίζεται ότι με την καθής έχει τελέσει θρησκευτικό γάμο στις 10.10.1987 και απέκτησαν δύο τέκνα το _____________ ήδη ενήλικα και τον ____________, ηλικίας σήμερα 15 ετών, ότι συνεπεία των κλονιστικών της έγγαμης σχέσης γεγονότων, που αναφέρονται στο δικόγραφο και αφορούν το πρόσωπο της καθής, διακόπηκε για εύλογη γι αυτόν αιτία η έγγαμη συμβίωση τους, ζητεί δε επικαλούμενος όσα ειδικότερα αναπτύσσει στην αίτησή του, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, να διαταχθεί η μετοίκηση της καθής από την συζυγική οικία για τους αναφερόμενους σ’αυτή λόγους και να του ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου υιού τους, διότι τούτο επιβάλλεται από το αληθι­νό συμφέρον του και τέλος να καταδικαστεί στη δικαστική του δαπάνη.

Η αίτηση με αυτό το περιεχόμενο, αρμόδια και παραδεκτά φέρεται να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφα­λιστικών μέτρων (αρθρ.682 παρ.1, 683 παρ. 1, 3 και 22 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 345, 346, 731 και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς, η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαι­τέρω κατ’ουσίαν.

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα ,ισχυρίζεται ότι με τον καθού έχει τελέσει θρησκευτικό γάμο στις 10.10.1987 και απέκτησαν δύο τέκνα το ____________ ήδη ενήλικα και τον ___________, ηλικίας σήμερα 15 ετών, ότι συνεπεία των κλονιστικών της έγγαμης σχέσης γεγονότων, που αναφέρο­νται στο δικόγραφο και αφορούν το πρόσωπο του καθού, διακόπηκε για εύλογη γι’αυτήν αιτία η έγγαμη συμβίωση τους, ζητεί δε με το ιστορικό αυτό και όσα ειδικότερα αναπτύσσει στην αίτησή της, επικαλούμενη επεί­γουσα περίπτωση, να διαταχθεί η μετοίκηση του καθού από την συζυγική οικία για τους αναφερόμενους σ αυτή λόγους ,να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανηλίκου υιού τους, διότι τούτο επιβάλλεται από το αλη­θινό συμφέρον του και να υποχρεωθεί ο καθού να καταβάλλει ως προσω­ρινή διατροφή του, το ποσό των 450 € μηνιαίως, εντός των πρώτων τριών ημερών έκαστου μηνάς με το νόμιμο τόκο καν τέλος να καταδικαστεί στη δικαστική της δαπάνη. Η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται να συζητηθεί ενώπιον αυ­τού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 682 παρ. 1, 683 παρ. 1, 3 και 22 ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393, 1485, 1486, 1493, 1496, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 345, 346, 728 στοιχ.α, 729, 731 και 735 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς, η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, ________ ___________ και _____________ _______________,οι οποίες εξετάσθη­καν στο ακροατήριο, μετά από πρόταση του αιτούντος-καθού και της καθής-αιτούσας αντιστοίχως, από τις υπ’αριθ.______________ και _______________ ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδίκη Πειραιώς που λήφθηκαν κα­τόπιν νομότυπης κλήτευσης της καθής-αιτούσας, όπως  προκύπτει από την υπ’αριθ. _____________________ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δημητρίου Ραπατζίκου, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας για λογαριασμό του αιτούντος- καθού και τις υπ’αριθ. ____________ και _______________ ένορκες βε­βαιώσεις της Ειρηνοδίκη Πειραιώς, που λήφθηκαν κατόπιν νομότυπης κλήτευσης της καθης-αιτούσας, όπως προκύπτει από την υπ αριθ. _____________ έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτο­δικείου Αθηνών Κων/νου Δεδούση, για την αρχική δικάσιμο της 24.11. 2011, για λογαριασμό της αιτούσας-καθής, απ ολο τα έγγραφα που με επί­κληση προσκομίζουν οι διάδικο., αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματα τους ο. πληρεξούσιοι δικηγόρο, τους και γενικά από την όλη συζήτηση της υπόθεσης, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στο ___ _________ το έτος ________. Από το γάμο αυτό απέκτησαν δύο (2) τέκνα, τον _____________, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1991 ήδη ενήλικα και το _____________, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1997, ηλικίας 15 ετών σήμερα. Η έγγαμη συμβίωσή τους όμως, δεν εξελίχθηκε ομαλά. Ο κλονισμός αυτής, οφείλεται σε υπαιτιότητα αμφοτέρων των συζύγων (ΑΠ1031/1993 ΕΕΝ 1994,612, ΕφΔωδ 169/2007), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά μεταξύ τους έριδες και διαπληκτισμοί ενώπιον μάλιστα των τέκνων τους με πιο δυσάρεστες επιπτώσεις για τον ανήλικο. Έτσι, από 01.08.2011 βρίσκονται σε διάστα­ση και ο μεν αιτών – καθού διαμένει στην συζυγική οικία, ήτοι στο διαμέ­ρισμα του α ορόφου διώροφης οικοδομής επί της οδού ________ αρ.___ στο __. _____________, η δε καθής-αιτούσα διαμένει στο ισόγειο της ίδιας οικο­δομής, η οποία ανήκει κατά τη ψιλή κυριότητα στην τελευταία και κατ’ επικαρπία στη μητέρα της _________ ____________, ενώ τα τέκνα τους διαμένουν μαζί σε ανεξάρτητο χώρο στο δώμα της ίδιας οικοδομής σε διαφορετικά δωμάτια. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι η καθής-αιτούσα, κατά τη διάρκεια του έτους 2011, έχει συνάψει εξωσυζυγικούς δεσμούς, με ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων μέσω κινητών τηλεφώνων, εξαιτίας δε της κατάστασης αυτής, η οποία κατ ανάγκη λόγω των συνεχών προ­στριβών τους, κατά τη διάρκεια των οποίων, η αιτούσα επαναλάμβανε συ­χνά στον σύζυγό της να εγκαταλείψει την συζυγική τους εστία, εκτυλίσ­σεται ενώπιον και των τέκνων τους και ιδία του ανηλίκου, γεγονός που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη ψυχοσωματική του εξέλιξη, έχει κλονιστεί σοβαρά η έγγαμη συμβίωσή τους, τη λύση της οποίας επιδιώκει η αιτού­σα, λόγος για τον οποίο διέκοψε την συμβίωσή της με τον καθού την 01.08.2011,προσφάτως δε έχει αποφασίσει και ο σύζυγός της, καταθέσας την από 06.02.2012 αγωγή διαζυγίου σε βάρος της. Από την άλλη πλευ­ρά, πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών-καθού, ζηλεύει υπέρμετρα την αιτούσα, είναι μονίμως νευρικός και εριστικός, υβρίζει αυτήν και τους γονείς της, ενώ την έχει χτυπήσει, όπως προκύπτει από το από 16.08.2011 αντίγραφο εγγραφής εκ του δελτίου οχήματος το» Α.Τ. _____ ______ _________, σύμφωνα με το οποίο δήλωσε οικογενειακό επεισόδιο με τον σύζυγο της, με ξυλο­δαρμό. Εξάλλου, η αιτούσα-καθής μητέρα του παραπάνω ανήλι­κου ασκεί σωστά τα καθήκοντά της, έχει επιδείξει μέχρι τώρα αγάπη και ενδιαφέρον για την ικανοποίηση των αναγκών του και για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση του. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι και ο καθού η αίτηση (και απών) πατέρας του ανηλίκου, αγαπά το ως άνω ανήλικο και επιδεικνύει φρο­ντίδα και ενδιαφέρον για τη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγη­σή του. Και ναι μεν, όπως πιθανολογήθηκε και από την προσωπική επικοινωνία του Δικαστηρίου μι τον ανήλικο των διαδίκων ηλικίας 15 ετών, ο τελευταίος εμφανίζει πολύ στενό ψυχικό δε­σμό με τον πατέρα του, η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του, παρά ταύτα, πρέπει να ανατεθεί στην αιτούσα -καθης μητέρα του, η οποία κρίνεται κατάλληλη και ικανή, γιατί έτσι επιβάλλει το αληθινό συμφέρον του ανήλικου, αφού ανεξάρτητα από την αδιαμ­φισβήτητη αγάπη της προς αυτόν, ο ανήλικος δεν πρέπει ν αποστε­ρηθεί το περιβάλλον στο οποίο ζει μέχρι. σήμερα πλησίον του μεγαλύτερου αδελφού του, με τον οποίο μοιράζονται το δώμα της διώροφης οικοδομής και δεν είναι προς το συμφέρον του να χωρισθούν. Άλλωστε, δεν πιθανολογήθηκε οποιοδήποτε αρνητικό στοιχείο για την μη ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας του ανηλίκου στη μητέρα του ή αντίθετα κάποιο στοιχείο που να διαφοροποιεί την κρίση αυτή του Δικαστηρίου και να καταδεικνύει πως το αληθινό συμφέρον του επιβάλλει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας στον πατέρα του, λαμβανομένου υπόψη στο σημείο αυτό ότι η καθ’οιονδήποτε τρόπο πρόσβαση του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στις προσκομιζόμενες προσωπικές φωτογραφίες της μητέ­ρας του, δεν βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, αντιθέτως του δημιουργεί άσχημα συναισθήματα για εκείνη, γεγονός μη απο­δεκτό. Έτσι δεν πιθανολογήθηκε ότι η μητέρα του βάζει πάνω από τον ανήλικο την προσωπική της ζωή. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικα­στήριο άγεται στην κρίση, κατά παραδοχή της από 08.09.2011 (αρ. κατ. δικ. ________) αίτησης και συνακόλουθα απόρριψη της από 06.09.2011 (αρ. κατ. δικ. _________) αντίθετης αίτησης, ότι στην παρούσα φάση το συμφέρον του ανηλίκου απαιτεί όπως η επιμέλειά του ασκείται από την μητέρα του. Περαιτέρω, το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί ως πρόσφορο μέτρο για τη ρύθμιση των προσω­πικών σχέσεων των διαδίκων που έχουν διαταραχθεί και προκειμένου να θεραπευθεί η κατάσταση που έχει καταστήσει αδύνατη τη συμβίωση των συζύγων και για να αποφεύγεται η οξύτητα και ένταση που διαταράσσει τις σχέσεις τους, η μετοίκηση του καθου η αίτηση από την συζυγική οικία, δεδομένου ότι η εξακολούθηση της συμβίω­σής τους, μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των τε­ταμένων ήδη σχέσεων τους οδηγεί με τις καθημερινές προστριβές και έριδες τις οποίες η συνοίκηση αναπόφευκτα συνεπάγεται με την αρνητική επίδραση στην ομαλή ανάπτυξη του ανηλίκου τέκνου τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι δεν μπορεί να συνεχισθεί η συμβίωση των διαδί­κων σε φαινομενικά και μόνο διακριτούς χώρους στην παραπάνω διώροφη οικοδομή στην οποία μέχρι σήμερα αυτοί διαμένουν και τούτο γιατί υπάρχει μία κύρια εί­σοδος με εσωτερική σκάλα που οδηγεί από το ισόγειο στο α  όροφο, με αποτέλεσμα, στην περίπτωση που ο αι­τών απλώς και μόνο εισερχόταν από τη κεντρική είσο­δο για ν’ανέβει στον α’ όροφο, θα διερχόταν υποχρεωτι­κά από το ισόγειο εσωτερικά του διαμερίσματος στο οποίο διαμένουν ο. γονείς της αιτούσας-καθής και ανα­πόφευκτα, λόγω της επικρατούσας κατάστασης, θα ερχό­ταν σε σύγκρουση μαζί τους, όπως και με την αιτούσα- καθής σύζυγό του, στην περίπτωση που με απόφαση του Δικαστηρίου αυτή, διατασσόταν να διαμένει εκείνη στο ισόγειο της οικοδομής. Περαιτέρω, από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία πιθανολογήθηκε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, είναι μα­θητής, φοιτά στη Γ’ Γυμνασίου δημόσιου σχολείου, δεν έχει περιου­σία και εισοδήματα και φυσικά, λόγω της ηλικίας του, δεν μπορεί να εργαστεί. Συνεπώς υπόχρεοι προς διατροφή του είναι οι γονείς του διάδικοι, από κοινού ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνά­μεις. Η αιτούσα-καθης εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρία «____ ____» και λαμβάνει από την εργασιακή της απα­σχόληση αυτή το ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως, διαμένει δε στην παραπάνω διώροφη οικοδομή που χρησιμοποιείται ως οι­κογενειακή στέγη και συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνες πλη­ρωμής ενοικίου. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών-καθου, εργάζεται και αυτός στην ίδια επιχείρηση και αποκομίζει το καθαρό ποσό των 1.271,28 € μηνιαίως (βλ. την από 07.02.2012 βεβαίωση της ____ ___). Το μέτρο της διατροφής του ανηλίκου τέκνου, προσ­διορίζεται με βάση τις ανάγκες του όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για την συντήρηση, την περίθαλψη, τα έξοδα ανατροφής καθώς και την εν γένει εκπαίδευση του. Έχει δε τις συνηθισμένες για την ηλικία του δαπάνες σίτισης, ένδυσης, ψυχαγωγίας, παραθερισμού, αγοράς σχολικών ειδών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ο ανήλικος γιος των διαδίκων __________ παρακολουθεί μαθήματα Αγγλικών σε φροντι­στήριο για τα δίδακτρα του οποίου απαιτείται το ποσό των 100 ευρώ το μήνα, ενώ παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα για τα μαθήματα του σχολείου και για τα σχετικά δίδακτρα απαιτείται, ελλείψει αποδεί­ξεων, το ποσό των 400 ευρώ. Με βάση τις παραπάνω αναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων γονέων του ανηλίκου και τις εν γένει περιστάσεις η κατά μήνα διατροφή του, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρ 336 παρ.4 ΚΠολΔ, ΑΠ 83 8/1995 ΕλλΔνη 1997,577) προσδιορίζεται στο ποσό των 700 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ως άνω συγκεκριμένες ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από την κοινή πείρα και τις συνθήκες ζωής του (αρθρ. 1493 ΑΚ) που αναφέρθηκαν παραπάνω και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντή­ρηση και την εν γένει εκπαίδευση του (άρθρο 1493 εδ. β ΑΚ). Με τη διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους βαρύνονται και οι δύο γονείς του, ο καθένας ανάλογα με τις ως άνω δυνάμεις τους (εισοδήματα και υποχρεώσεις). Για τον προσδιορισμό της αναλογίας που βαρύνει τον καθου η αίτηση πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατό­τητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων του. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η αναλογία που βαρύνει τον μεν καθου-αιτούντα, πατέρα του ανήλικου ανέρχεται στο ποσό των 340 ευρώ, ενώ πρέ­πει να ληφθεί υπόψη και η δαπάνη που πρέπει να καταβάλει για τη διαμονή του σε νέα στέγη. Το υπόλοιπο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως για τον ανήλικο βαρύνει την αιτούσα-καθης, συνεισφέροντας σ’αυτό με την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και τη φροντίδα του, που είναι αποτιμητή σε χρήμα (ΕφΠειρ 535/1994 ΑρχΝ 46,495), αλλά και την ανάλωση μέρους των μηνιαίων εισοδημάτων της. Συντρέχει δε επείγουσα πε­ρίπτωση για την καταβολή αυτής της διατροφής ενόψει του ότι το ανήλικο τέκνο δεν μπορεί ν αντιμετωπίσει τις άμεσες ανάγκες διατροφής του, τις οποίες δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει εξ’ ολοκλήρου η μητέρα του, δεν μπορεί δε λόγω της φύσης τους ν’αναβληθεί η ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών. Κατ ακο­λουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση από 06.09.2011 (αριθ. κατ. δικ. _________) αίτηση πρέπει ν’απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και η υπό κρίση από 08.09.2011 (αριθ.κατ.δικ. _________) αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσίαν και ν’ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα μητέρα του και υποχρεωθεί ο καθου η αίτηση, πατέρας του ανηλίκου, να καταβάλει στην αιτούσα μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή του, το συνολικό ποσό των 340 ευρώ μηνιαίως, για το χρονικό διάστημά από την επί­δοση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής περί διατροφής αποφάσεως (ΜΠρΑΘ 59/2008 ΕφΑΔ 2009,432) με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξό­φληση και να διαταχθεί προσωρινά η μετοίκηση του καθού- αιτούντος από τη συζυγική οικία. Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, αμφοτέρων των ως άνω συνεκδικαζομένων αιτήσεων, πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους, λόγω της σχέσης αυτών ως συζύγων και πατέρα προς τέκνο (άρθρο 179 ΚΠολΔ), να οριστεί δε στην αι­τούσα προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, από τη δημοσίευση της παρούσας, κατ’άρθρο 693 ΚΠολΔ. Τέλος, εφόσον η καθής-αιτούσα με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της κατά την συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και με το σημείωμά της και συνεπώς κατά τη διάρκεια της δίκης, επιφυλάχθηκε παντός νομίμου δικαιώματος της για την συνεπεία της προσκόμισης στο δικαστήριο φωτογραφιών της οι οποίες περιέχουν προσωπικά δεδομένα της ιδιωτικής της ζωής, ακολούθως δε προέβη στην υποβολή της από 09.03.2012 σχετικής εγκλήσεως με ABM A 12/320, προέκυψε γεγονός που μπορεί να χαρακτηρισθεί έγκλημα διωκόμενο αυτεπαγγέλτως, πρέπει κατ’εφαρμογή του άρθρου 38 ΚΠΔ, να διαταχθεί με επιμέλεια του Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου, η διαβίβαση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς, όλων των επιδίκων φωτογραφιών, όπου απεικονίζεται η αιτούσα-καθής σε προσωπικές στιγμές του ιδιωτικού της βίου., να διερευνηθεί από αυτόν η τέλεση ή μη της ως άνω αξιόποινης πράξεως, η οποία διώκεται αυτεπαγγέλτως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνδικάζει αντιμωλία των διαδίκων τις από 06.09.2011 (αριθ. κατ.δικ._____________) και 08.09.2011 (αριθ. κατ. δικ. ____________) αντίθετες αιτήσεις.

Απορρίπτει την από 06.09.2011 (αριθ. κατ. δικ. ________) αίτηση.

Δέχεται εν μέρει την από 08.09.2011 (αριθ. κατ. δικ. _________) αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων στην αιτούσα, μητέρα του.

Υποχρεώνει τον αιτούντα-καθου η αίτηση να καταβάλλει στη καθης-αιτούσα, μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες κάθε μήνα, ως προσωρινή διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, το ποσό των τριακοσίων σαράντα (340) ευρώ, για το χρονικό διάστημα από την επίδοση της αίτησης μέχρι και την έκδοση οριστικής περί διατροφής απόφασης, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση.

Διατάσσει προσωρινά την μετοίκηση του καθου από τη συζυγική οικία, που βρίσκεται στο ___ ___________ ___________ και επί της οδού ___  _________ αρ. ____.

Ορίζει στην αιτούσα-καθής προθεσμία ενός μηνός για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, από τη δημοσίευση  της παρούσας.

Συμψηφίζει στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Διατάσσει το Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού να διαβιβάσει από τη δικογραφία, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, όλες τις φωτογραφίες, όπου απεικονίζεται η αιτούσα-καθής σε προσωπικές στιγμές  του ιδιωτικού της βίου, προκειμένου να ερευνηθεί αν ο καθού-αιτών έχει τελέσει ή όχι αξιόποινη πράξη, προβλεπόμενη από το Ν. 2472/1997.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, στον Πειραιά, στις 4-5-2012 με την παρουσία και του Γραμματέα.

Για τη δημοσίευση

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                         Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                                               Γεώργιος Στάης