fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης

479/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορίτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15.1.2020 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας – καθ’ ης η ανταίτηση : __________ ____________ του _____________ και της ____________, κατοίκου προσωρινά ___________ ___________, οδός _____________ αριθμ. ____ (ΑΦΜ _____________) ατομικά και ως ασκούσας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της _________ ______________, κατοίκου ως άνω ομοίως, η οποία παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Κανακάκη.

Του καθ’ ου η αίτηση – ανταιτούντος : ___________ _____________ του __________ και της _____________, κατοίκου _________ ___________, οδός __________ αριθμ. _ (ΑΦΜ ____________). ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Μιχαήλ Νοτάρη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20.12.2019 αίτηση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 23.12.2019 με γενικό αριθμό καταθέσεως __________ και αριθμό κατάθεσης δικογράφου ____________ και προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Ο καθ’ ου η αίτηση άσκησε προφορικά και πριν τη συζήτηση της ως άνω αίτησης ανταίτηση περί προσωρινής ρύθμισης της επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που έλαβε χώρα πριν τη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης παραδεκτά παραιτήθηκε του δικογράφου της αίτησης της ως προς το αίτημα να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να της αποδώσει τα αναφερόμενα στην αίτηση κινητά πράγματα που ανήκουν σε αυτή και το ανήλικο τέκνο της και χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης. Συνεπώς ως προς το προαναφερόμενο αίτημα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ασκήθηκε η υπό κρίση αίτηση με δικονομικό επακόλουθο την κατάργηση της δίκης (άρθρα 294 εδ. α’, 295 §ι, 297 ΚΠολΔ, ΑΠ 1611/1999 ΕλλΔνη 41-343 – ΕφΑθ 81/2000 ΕλλΔνη 41/1384)· Περαιτέρω με την υπό κρίση αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση ζητεί : α) να ανατεθεί σ’ αυτήν, προσωρινά, αποκλειστικά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, που απέκτησε από το γάμο με τον καθ’ ου η αίτηση, διότι αυτό επιβάλλεται από το αληθινό συμφέρον του, β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλλει σε αυτήν προσωρινά μηνιαία διατροφή σε χρήμα υπό την ιδιότητα της ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκου τέκνων της και για λογαριασμό του, ως συνεισφορά στην τακτική διατροφή του το ποσό των 700 ευρώ εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός από την επίδοση της αίτησης με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας παροχής. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί ο καθ’ ου στα δικαστικά της έξοδα.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η ως άνω αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 683 §§ ι, 39\ 31 παρ. 3 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 §ι, 728 επ. ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, i486, 1493, 1510, 15H, 1512, 1513, 1514, 1518 του ΑΚ, 728, 729, 735, 176 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο καθ’ ου η αίτηση, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του στο ακροατήριο, συνομολόγησε την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου τους στην αιτούσα μητέρα του, ενώ ως προς το αίτημα διατροφής του τελευταίου αρνήθηκε την αίτηση ως προς τα εισοδήματα αυτού και της αιτούσας, ως προς το ύψος των διατροφικών αναγκών του ανηλίκου και ως προς την συμμετοχή του σε αυτές. Περαιτέρω ο καθ’ ου η αίτηση με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε επί της αιτήσεως, άσκησε παραδεκτά ανταίτηση, με την οποία ζητεί να ρυθμισθεί προσωρινά η επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του, όπως η εν λόγω επικοινωνία καθορίσθηκε με την από 30.12.2019 προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου αυτού καθώς και να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων.

Η ως άνω ανταίτηση παραδεκτά ασκήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 686 παρ.6, όπως η παρ.6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 Ν.4509/2017) και είναι νόμιμη στη ριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ, 735, 950 παρ. 2, 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν συνεκδικαζόμενη με την προαναφερόμενη αίτηση λόγω της συνάφειας τους αλλά και γιατί με τη συνεκδίκαση διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων ____________ ___________ και ____________ _____________, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με πρόταση της αιτούσας και του καθ’ ου η αίτηση αντίστοιχα, όλων των εγγράφων, που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αυτά που ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματα τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και από την όλη συζήτηση της υποθέσεως πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 22.4.2018 στην _______ και από το γάμο αυτό απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο, την Καλλιόπη, που γεννήθηκε στις 7·11·2018. Η έγγαμη όμως συμβίωσή τους δεν εξελίχθηκε ομαλά και ήδη έχει οριστικά διασπαστεί με την αποχώρηση της αιτούσας από την οικογενειακή στέγη και τη μετοίκηση αυτής μετά της ανήλικης θυγατρός της στην πατρική της οικία, ενώ τη φροντίδα του ως άνω τέκνου ανέλαβε έκτοτε εν τοις πράγμασι η μητέρα του. Ως προς το θέμα όμως, της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου η δηλωθείσα ομολογία εκτιμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο. Ωστόσο, σημαντικό στοιχείο κρίσεως πρέπει να θεωρείται η υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση της επιμέλειας του τέκνου (άρθρ. 1513 παρ. 2 ΑΚ), η οποία επιμαρτυρεί την κοινή και κατά τεκμήριο αντικειμενική αντίληψη για το συμφέρον του τέκνου (ΑΓΊ 728/1990 ΕλλΔνη 32.1233, ΕφΑθ 9050/1996 Αρμ 1998.44)· Έτσι, το Δικαστήριο, εκτιμώντας την ως άνω ομολογία του καθ’ ου η αίτηση, σε συνδυασμό με όλη εν γένει την διαδικασία στο ακροατήριο, και θεωρώντας ότι δεν συντρέχει λόγος να αποκλίνει από την παραπάνω συμφωνία των διαδίκων, κρίνει ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον του ανήλικου τέκνου, όπως το συμφέρον αυτό καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του τέκνου, η βρεφική ηλικία του, οι προσωπικές ιδιότητες των διαδίκων, καθώς και ο ελεύθερος χρόνος που δύναται να διαθέσει ωφέλιμα και με αγάπη κάθε γονέας για το ανήλικο τέκνο, επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του στη μητέρα του. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα εργάζεται στην εταιρεία «_____________» με μηνιαίες αποδοχές 913 ευρώ. Διαμένει με το ανήλικο τέκνο της στην πατρική οικία με τους γονείς της και δεν βαρύνεται με δαπάνη μισθώματος, αλλά ούτε και με την αναλογία της στις λειτουργικές δαπάνες αυτής, καθόσον τις έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου οι γονείς της. Διαθέτει ιδιόκτητο επιβατηγό όχημα, και δη το με αριθμ. κυκλοφορίας __________ αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής ________ ________, τύπου ________, 1198 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας 2012. Άλλα εισοδήματα δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει και δεν βαρύνεται με άλλες δαπάνες, πλην των συνήθων για τη διατροφή και τη συντήρησή της, ενώ δεν επιβαρύνεται κατά νόμο με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πλην της ανήλικης θυγατέρας της. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου η αίτηση διατηρεί ατομική επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο – καφετέρια) στη νήσο της ____________ για έξι μήνες ετησίως και συγκεκριμένα από τέλος Απριλίου έως τέλος Οκτωβρίου, κατά δε την κρίση του Δικαστηρίου και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας εκ της εμπορικής αυτής, ως άνω, δραστηριότητας του καθ’ ου η αίτηση το καθαρό μηνιαίο εισόδημα αυτού ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Εξάλλου ο καθ’ ου διαμένει σε ιδιόκτητη οικία, κείμενη στην Αθήνα και στην περιοχή Κουκάκι, που αποτελούσε την οικογενειακή στέγη και επομένως δεν βαρύνεται με την καταβολή μισθώματος, ενώ βαρύνεται περαιτέρω με τα λειτουργικά έξοδα της ανωτέρω κατοικίας, ήτοι δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και ύδατος. Περαιτέρω, έχει στην κυριότητα του το με αριθμ. κυκλοφορίας __________ αυτοκίνητο, μάρκας _______, _________ c.c., έτους πρώτης κυκλοφορίας ________ και μια μηχανή με αριθμ. κυκλοφορίας _________, μάρκας _________, ______ c.c., έτους πρώτης κυκλοφορίας ______. Άλλα εισοδήματα δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει και δεν βαρύνεται με άλλες δαπάνες, πλην των συνήθων για τη διατροφή και τη συντήρησή του, ενώ εκτός από τη νόμιμη υποχρέωσή του προς διατροφή της ανήλικης θυγατέρας του δεν βαρύνεται κατά νόμο με υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων. Σημειώνεται ότι τα ποσά που αυτός καταβάλλει ως μηνιαίες δόσεις στα πλαίσια ρύθμισης εξόφλησης οφειλών σε δόσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΕΦΚΑ συνολικού ποσού 1850,63 ευρώ δεν προαφαιρούνται από τα εισοδήματα του, αλλά η δαπάνη γι’ αυτά συνεκτιμάται ως επιπρόσθετη βιοτική του ανάγκη (βλ. ΑΠ 680/2010, ΑΠ 837/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 471/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 158/2008 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω από τα ίδια παραπάνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, ηλικίας κατά τη συζήτηση της αίτησης δεκατεσσάρων μηνών, για λογαριασμό του οποίου ζητεί διατροφή η αιτούσα με την οποία διαμένει, δεν έχει εισοδήματα από περιουσία, ούτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ δεν μπορεί να εργαστεί, λόγω της μικρής του ηλικίας. Έτσι δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό του και δικαιούται να λαμβάνει διατροφής, σε χρήμα, προκαταβαλλόμενη κατά μήνα, από τους υπόχρεους γονείς του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων i486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 του ΑΚ. Το ως άνω ανήλικο τέκνο δεν πιθανολογήθηκε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν βαρύνεται με ιδιαίτερες δαπάνες, ενώ οι λοιπές, προς διατροφή και συντήρησή του δαπάνες είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων του, της αυτής, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων του, καταστάσεως. Περαιτέρω, ως προελέχθη, το ανήλικο φιλοξενείται στην οικία των γονέων της μητέρας του και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνεται με δαπάνες στέγασης και κοινόχρηστες δαπάνες. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των δύο γονέων και τις ανάγκες του ανηλίκου τέκνου τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις πιο πάνω συνθήκες της ζωής του (έξοδα ενδύσεως, υπόδησης, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πέραν της καλυπτόμενης από το ασφαλιστικό ταμείο όπου είναι εμμέσως ασφαλισμένο, και ψυχαγωγίας ανάλογα με την ηλικία του και τις συνθήκες της ζωής του κλπ.) η ανάλογη διατροφή που δικαιούται αυτό έναντι και των δύο γονέων τους, ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 500 ευρώ. Στα ανωτέρω ποσά συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του ανηλίκου υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη για την ανατροφή του και προσφέρονται σ’ αυτό από την αιτούσα. Ενόψει των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι από το συνολικό ποσό των 500 ευρώ, τα οποία απαιτούνται για τη διαβίωση του τέκνου των διαδίκων, ο καθ’ ου η αίτηση είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της αιτούσας μητέρας, να καλύψει μηνιαίως, ποσό 300 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο, το αναγκαιούν για τη διατροφή του, βαρύνει την αιτούσα μητέρα του, με την προσφορά κυρίως των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή τους και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους, παροχών, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής του. Επομένως, λαμβανομένου υπόψη ότι πιθανολογήθηκε και η συνδρομή επείγουσας περίπτωσης, λόγω της άμεσης ανάγκης διατροφής του πιο πάνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή, κατά ένα μέρος, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, κατά το αντίστοιχο κεφάλαιό της και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα, κάθε μήνα, το προαναφερόμενο ποσό, ως προσωρινή διατροφή του παραπάνω ανηλίκου τέκνου τους, το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσεως μέχρι την εξόφληση. Σημειωτέον εδώ ότι ο αμυντικός ισχυρισμός του καθ’ ου η αίτηση πως η αιτούσα μητέρα του ανηλίκου έχει υποχρέωση να συνεισφέρει στην ανάλογη διατροφή του και ότι η αναλογία αυτή είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην αγωγή, εν όψει του ότι, με βάση τα εκτιθέμενα στην αγωγή, δεν ζητείται το σύνολο του ποσού, στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες του ανηλίκου, αλλά μόνον το μέρος, που κατά την άποψη της αιτούσας μητέρας του πρέπει να βαρύνει τον καθ’ ου πατέρα του, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αμφοτέρων, λειτουργεί ως άρνηση. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων γίνεται από το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα προς τα εκατέρωθεν πραγματικά περιστατικά. Περαιτέρω, πρέπει να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο, ώστε να διατηρηθεί ο ψυχικός δεσμός του ανήλικου τέκνου με τον πατέρα του, που θα συμβάλει στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξή του. Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του τέκνου των διαδίκων, τον τόπο κατοικίας εκάστου εξ αυτών κρίνεται ότι το καλώς νοούμενο συμφέρον του ανήλικου τέκνου επιβάλλει να επιτραπεί στον πατέρα να επικοινωνεί προσωρινά με το ανήλικο τέκνο του κατά τον ακόλουθο τρόπο, ο οποίος κρίνεται ότι αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου για την καλή ψυχοσωματική του υγεία, ήτοι: α) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα από ώρα 17:30 μέχρι ώρα 19:30, β) κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο από ώρα 17:30 μέχρι ώρα 19:30 εκάστης από τις δύο ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), γ) κάθε δεύτερη και τέταρτη Κυριακή από ώρα 17:30 μέχρι ώρα 19:30. Η ως άνω επικοινωνία θα λαμβάνει χώρα στην οικία που διαμένει το ανήλικο τέκνο με τη μητέρα του.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει α) να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η υπό κρίση αίτηση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό β) να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, ενώ πρέπει να συμψηφισθούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, ως εκ της εξ αίματος πρώτου βαθμού συγγένειάς τους, αλλά και της εισέτι σχέσεως των διαδίκων ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΘΕΩΡΕΙ ως μη ασκηθείσα την αίτηση ως προς το αίτημα να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να αποδώσει στην αιτούσα τα αναφερόμενα στην αίτηση κινητά πράγματα που ανήκουν σε αυτή και το ανήλικο τέκνο της και χρησιμοποιούσαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης.

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση και την προφορικά ασκηθείσα ανταίτηση.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά στην αιτούσα αποκλειστικά την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου της ________ __________.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλει προσωρινά στην αιτούσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου της και για λογαριασμό αυτού εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από την επίδοσης της αίτησης, ως προσωρινή σε χρήμα μηνιαία διατροφή το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανταίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ το δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος με το ανήλικο τέκνο του ως ακολούθως : α) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή απόγευμα από ώρα 17:30 μέχρι ώρα 19:30, β) κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο από ώρα 17:30 μέχρι ώρα 19:30 εκάστης από τις δύο ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), γ) κάθε δεύτερη και τέταρτη Κυριακή από ώρα 17:30 μέχρι ώρα 19:30. Η ως άνω επικοινωνία θα λαμβάνει χώρα στην οικία που διαμένει το ανήλικο τέκνο με τη μητέρα του.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 30.3.2020 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(Για τη δημοσίευση)

Χρυσούλα Τσιρέλη