fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 131/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(Α2′ Τμήμα – ως Συμβούλιο )

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου), Γεώργιο Κοντό και Γεώργιο Αποστολάκη- Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε στο Κατάστημά του, στις 23-10-2017, με την παρουσία και της Γραμματέως Μάρθας Σαμαρτζή, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος-καθ’ου: ___________ ______________ του ___________, κατοίκου __________ ___________, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη.

Της αιτούσας-καθ’ης: εταιρείας με την επωνυμία «____________ ___________ ____________» (__________ ____________ ____________), με έδρα τον _________ __________ __________ ______________, με υποκατάστημα στην ____________, ___________ ____________, νομίμως εκπροσωπούμενης. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Θεμιστοκλή Στραβόλαψο.

Της καθ’ ης η αίτηση: ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «___________ ____________ _____ ______ ___________- ___________ __________ ______________», που εδρεύει στο ___________ _______________ και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Κωνσταντίνο Σαντούση.

Σε διαφορά μεταξύ των παραπάνω διαδίκων εκδόθηκε η 5467/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και στη συνέχεια η 2792/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Κατά της παραπάνω εφετειακής απόφασης οι αιτούντες άσκησαν το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης (με δύο αυτοτελείς αιτήσεις), που συζητούνται στο Α2′ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 12-3-2018.

Με τις κρινόμενες αιτήσεις οι αιτούντες (αναιρεσείοντες) ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της 2792/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, έως ότου εκδοθούν αποφάσεις του Αρείου Πάγου επί των παραπάνω αιτήσεων αναίρεσης.

Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων αυτών, που ορίστηκαν αρχικά για τη δικάσιμο της 9-10-2017 και μετά από αναβολή για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως παραπάνω αναφέρεται. Οι πληρεξούσιοι των αιτούντων ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη στις καθ’ων και δήλωσαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά. Οι πληρεξούσιοι των καθ’ ων ζήτησαν να απορριφθούν οι αιτήσεις, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη στους αιτούντες και δήλωσαν όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τις υπό κρίση δύο αυτοτελείς αιτήσεις: α) από 24 8.2017 του ____________ ____________ και β) από 31.8.2017 της εταιρίας με την επωνυμία “___________ ___________ ____________” ζητείται, για τους αναφερόμενους λόγους, να ανασταλεί η εκτέλεση της τελεσίδικης υπ’ αριθ. 2792/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η σε βάρος τους διάρρηξη απαλλοτρίωσης διότι άσκησαν κατ’ αυτής αίτηση αναιρέσεως. Οι αιτήσεις αυτές οι οποίες είναι νόμιμες (άρθρο 565 ΚΠολΔ) πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι είναι συναφείς αλλά και διότι έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η δίκη και επέρχεται μείωση των εξόδων, σύμφωνα το με το άρθρο 246 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 573 του ίδιου Κώδικα.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Δυνάμει της υπ’ αριθ. 2792/2017 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών διατάχθηκε η (υπέρ της ενάγουσας και ήδη πρώτης από τους καθών η αίτηση) διάρρηξη κατά το άρθρο 939 επ. ΑΚ σε ποσοστό 9,68% της μεταβίβαση, λόγω πωλήσεως, ενός ακινήτου κειμένου επί της οδού _________ _____ της ________, που έγινε με το νόμιμα μεταγεγραμμένο υπ’ αριθ. ___________ συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστοτέλας Κοροβήλα. Η ανωτέρω απαλλοτρίωση έγινε από τον πρώτο αιτούντα ___________ _____________ προς τη δεύτερη αιτούσα εταιρία με την επωνυμία “____________ ___________ ___________”, η δε διάρρηξή της διατάχθηκε προκειμένου να ικανοποιηθεί η κατά του απαλλοτριώσαντος απαίτηση της ενάγουσας (και ήδη πρώτης από τους καθών η αίτηση) λόγω της εις βάρος της τελεσθείσας από τον πρώτο αιτούντα αδικοπραξίας (έκδοση ακάλυπτης επιταγής). Ωστόσο, για την ανωτέρω απαίτηση, για την ικανοποίηση της οποίας διατάχθηκε η διάρρηξη, η ενάγουσα δεν διαθέτει ακόμη εκτελεστό τίτλο, δεδομένου ότι σχετική περί αυτής υπ’ αριθ. κατ. __________, εκκρεμούσα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή της συζητείται την 15.11.2017. Προτού δε εκδοθεί επ’ αυτής εκτελεστός τίτλος θα είναι αδύνατο κατά νόμο να επέλθουν τα αποτελέσματα της διαρρήξεως, η οποία σημειωτέον ενεργεί μόνον υπέρ της ενάγουσας, που προσέβαλε την απαλλοτρίωση (άρθρο 943 ΑΚ). Η απόκτηση από τον ενάγοντα τέτοιου τίτλου πιθανολογείται ότι θα γίνει σε χρόνο κατά πολύ μεταγενέστερο της εκδόσεως αποφάσεως επί των αιτήσεων αναιρέσεως, που άσκησαν οι αιτούντες. Επομένως, μέχρι τότε δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση της περί διαρρήξεως αποφάσεως και γι’ αυτό δεν υφίσταται κίνδυνος βλάβης σε βάρος των αιτούντων, προϋπόθεση αναγκαία κατά το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ για τη χορήγηση της ζητούμενης αναστολής.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, οι υπό κρίση αιτήσεις πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμες, η δε δικαστική δαπάνη της πρώτης από τους καθών η αίτηση να επιβληθεί σε βάρος των αιτούντων κατά το άρθρο 84 παρ.2 ν. 4194/2013, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΖΕΙ τη συνεκδίκαση των αιτήσεων από 24.8.2017 του ____________ ________________ και από 31.8.2017 της εταιρίας με την επωνυμία “____________ ____________ ___________” περί αναστολής εκτελέσεως της τελεσίδικης υπ’ αριθ. 2792/2017 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτές.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα της πρώτης από τους καθών σε βάρος των αιτούντων, τα οποία ορίζει σε χίλια οκτακόσια (1.800,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις 24-10-2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία