fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 4618/06

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της     23/1/2006

Σύνθεση του Δικαστηρίου: ΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Πρόεδρος Πρωτοδικών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πλημμελειοδίκης ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΗΤΑ Αντεισαγγελέας (διότι κωλυόταν ο Εισαγγελέας)

Κατηγορούμενοι:1) ____________ ____________ του ___________ κάτοικος αγνώστου διαμονής ΑΠΩΝ 2) ___________ __________ του _____________ αγνώστου διαμονής ΑΠΩΝ 3) ______________ ________________ του ________________ ΠΑΡΩΝ

Πράξεις: 1) Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης ζημιάς κατά συναυτουργία & κατ’εξακολούθηση 2) Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη 3) Πλαστογραφία με χρήση από κοινού και κατά μόνας

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα των κατηγορουμένων εκ των οποίων αφού εμφανίστηκε και ρωτήθηκε από την Πρόεδρο σχετικά με την ταυτότητα του κ.λ.π είπε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζει συνήγορο για να τον υπερασπιστεί τον παρόντα Δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη (ΑΜ 002517)

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Ενόψει του ότι η παθούσα από τις αξιόποινες πράξεις και ζημιωθείσα είναι η εγκαλούσα εταιρία από τις αξιόποινες πράξεις και ζημιωθείσα είναι η εγκαλούσα εταιρία με την επωνυμία  ” _ _______________ _____ ______ ___” η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από το νόμιμο εκπρόσωπό της _______________ _______________, νομιμοποιούται να παρασταθεί ως πολιτική αγωγή μόνο η ως άνω εταιρία και έχει ατομικά ο νόμιμος εκπρόσωπός της και γι’αυτό πρέπει να αναβληθεί η πολιτική αγωγή ως προς τον τελευταίο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΒΑΛΛΕΙ την πολιτική αγωγή του ______________ _________________ προσωπικώς.

Κρίθηκε,αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα 23/1/06

Η Πρόεδρος                                                                             Η Γραμματέας

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και του Γραμματέα του, και η Πρόεδρος του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την 4618/06 απόφασή του που έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως και κατηγορίας, που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο σε συνδυασμό με την αιτιολογία του γ΄κατηγορουμένου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε,όσον αφορά την πρώτη πράξη της απάτης δεν αποδείχθηκε ότι τελέστηκε από τον α’ και β΄κατ/νο ούτε ότι ο γ΄κατηγορούμενος αποδείχθηκε ότι παρέχει άμεση συνδρομή για την τέλεση στην πράξη αυτή καθότι όπως προέκυψε οι επίδικες επιταγές δόθηκαν χάριν ευκολίας από τον ___________ _____________ προς τον νόμιμο εκπρόσωπο της εγκαλούσας εταιρίας και ο τελευταίος έδωσε σάυτόν αντίστοιχης αξίας επιταγές, επρόκειτο δηλαδή για μεταχρονολογημένες επιταγές ευκολίας στη διευκόλυνση της ρευστότητας και από τις δύο πλευρές οι οποίες υποσχέθηκαν ότι θα πληρωθούν μελλοντικά. Η υπόσχεση όμως αυτή ότι θα καλυφθούν μελλοντικά οι επιταγές δεν συνιστά παράσταση γεγονότος και συνεπώς δε συνιστά το αδίκημα της απάτης, συνεπώς πρέπει να κηρυχθούν αθώοι όλοι οι κατ/νοι της ως άνω πράξης. Περαιτέρω, όσον αφορά την πράξη της πλαστογραφίας δεν προέκυψε  ότι ο γ΄κατηγορούμενος νόθευσε από κοινού με τον 7ο κατηγορούμενο __________ ________________ την υπάριθμό _________________ επιταγή ως προς το πληρωτέο ποσό από 2.500.000 δραχμές σε 3.500.000 δραχμές και συνεπώς πρέπει ο 3ος κατ/νος _____________ ________________ να κηρυχθεί αθώος. Τέλος,όσον αφορά την πράξη της πλαστογραφίας με χρήση που αποδόθηκε στον ___________ ______________, προέκυψε ότι ο τελευταίος την τέλεσε και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος,διότι στις 31-10-2001 νόθευσε την ________________ επιταγή της εθνικής τράπεζας,εκδόσεως της εγκαλούσας εταιρίας, με ημερομηνία έκδοσης 31-1-2001 αλλοιώνοντας το περιεχόμενό της ως προς το πληρωτέο ποσό, από 2.500.000 δρχ σε 3.500.000 δρχ, της πλαστής δε αυτής επιταγής στη συνέχεια έκανε χρήση θέτοντάς τη σε περαιτέρω κυκλοφορία. Επίσης, ο ίδιος κατ/νος (___________ ___________) στις 31-1-2002,28-2-2002 και 30-3-2002 αντίστοιχα κατήρτησε τρεις συνολικού ποσού 1.000.000 δρχ η καθεμιά και ημερομηνία έκδοσης 31-1-2002,28-2-2002, και 30-3-2002 αντίστοιχα,θέτοντας πλαστή υπογραφή και εικονική σφραγίδα αποδέκτη της επιχείρησης ” _______ ___ ___________” Νεωτερισμοί όλων των ειδών,χαρτικά ψιλικά,__________ ____ ___________ τηλέφωνο _______________ ΑΦΜ ____________________ η οποία δε λειτούργησε στην αναγραφόμενη διεύθυνση και δε συμφωνούσε ο αριθμός φορολογικού μητρώου των πλαστών αδειών συναλλαγματικών έκανε χρήση παραδίδοντας τις στην εγκαλούσα εταιρία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αιτούντων των κατηγορουμένων 1) _________________ ____________ του ______________  και 2) __________________ _________________ του_____________ και παρόντος του κατηγορουμένου 3) ___________ _________________ του __________________________

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον α’ και τον β’κατηγορούμενο αθώους του ότι: Στην Αθήνα από 7-1-2001 εώς 7-4-2001 Α) Οι εκ των κατ/νων ___________ _______________ και ______________ __________________ με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος από κοινού συμβάντος, και με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος,έκλεψαν ξένη περιουσία πείθοντας κάποιους σε πράξη με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών και με την αθέμιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων,η δε ζημία που προκλήθηκε ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Ειδικότερα από κοινού και έχοντας σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος,α) παρέστησαν ψευδώς στην εγκαλούσα εταιρία “_______________ ___” ότι είναι σε οικονομική θέση να επιστρέψουν προ της λήψεως τους τις επιταγές που παρέλαβαν από την εγκαλούσα εταιρία ή να τις καταβάλουν το ισόποσό τους με συνέπεια με τις προαναφερθείσες ψειδείς παραστάσεις τους να παραπλανηθεί η εγκαλούσα εταιρία και να τους παραδώσει τις παρακάτω επιταγές, εκδόσεώς της ήτοι:  1) την με αρ. ______________ επιταγή της ____________ ___________ _________________ ποσού 1.200.000 δρχ με ημερομηνία έκδοσης 30-6-2001

2) την με αριθμό ________________ επιταγή της _______  ποσού 2.000.000 δρχ με ημερομηνία έκδοσης 22-9-2001

3) Την με αριθμό________________  επιταγή της _____ ποσού 1.000.000 δρχ με ημερομηνία έκδοσης  8-10-2001

4) Την με αριθμό ________________ επιταγή της _______ ποσού 245.000 δρχ με ημερομηνία έκδοσης  25-10-2001

5) Την με αριθμό _________________ επιταγή της _____ ποσού 2.500.000 δρχ με ημερομηνία έκδοσης 31-10-2001 και

6) Την με αριθμό _________________ επιταγή της __________ _________ ποσού 1945,00 δρχ με ημερομηνία έκδοσης 30-9-2001

Τις ανωτέρω επιταγές δεν τις επέστρεψαν οι κατ/νοι στην εγκαλούσα εταιρία με ζημία στην αντίστοιχη με παράνομα κεφάλαια δικά τους.

β) Παρέστησαν ψευδώς στην εγκαλούσα εταιρία ότι οι παρακάτω επιταγές, που τις παρέδωσαν προς εξόφληση του προαναφερόμενου χρέους τους,εκδόσεως του κατ/νου _______________ _______________ θα πληρωθούν οπωσδήποτε κατά την εμφάνισή τους Σαν συνέπεια των ψευδών αυτών παραστάσεων ήταν να παρακολουθεί η παρούσα εταιρία και να παραλάβει τις: 1) με αριθμό __________________ επιταγή της _____________ ___________ ποσού 1.400.000 δρχ με ημερομηνία έκδοσης 31-7-2001

2) Την με αρ. _________________ επιταγή της ____________ ___________ ποσού 1.380.000 δρχ με ημερομηνία εκδόσεως 31-7-2001

3) Την με αρ. __________________ επιταγή της ___________ ____________ ποσού 1.500.000 δρχ με ημερομηνία εκδόσεως 5-9-2001.

4) Την με αριθμ. ________________ επιταγή της _____________ ______________ ποσού 1.750.000 δρχ και ημερ. εκδ. 31-10-2001,

5)με αριθμ. ______________________ επιταγή της _________________ _____________ ποσού 750.000 δρχ με ημερομηνία έκδοσης 31-10-200.

Οι ανωτέρω επιταγές δεν πληρώθηκαν κατά την εμφάνισή τους ελλείψει αντικρούσματος, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η περιουσία της εγκαλούσας με αντίστοιχη παράνομη περιουσιακή ωφέλεια των κατηγορουμένων,  η δε προκληθείσα ζημία ανερχόταν στα 15.000.000 δρχ,ποσό ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον γ’ κατηγορούμενο αθώο του ότι: Στον ανωτέρω τόπο και χρόνο

Β) Ο εκ των κατ/νων _________________ _________________ με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στους συγκατηγορούμενους του ____________ και __________ ______________ κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση  της κύριας πράξης της απάτης ιδιαίτερα μεγάαλης ζημίας κατά συναυτουργία και κατ’εξακολούθηση και συγκεκριμένα: α) παρέλαβε από τους συγκατηγορούμενούς του τις υπό στοιχεία α1,α2,α3,α4,α5 και α6 επιταγές και τις κυκλοφόρησε περαιτέρω εμφανίζοντάς τες ως πληρωμή και β) εξέδωσε τις υπό στοιχεία β1,β2,β3,β4,β5 ανωτέρω επιταγές που παρέλαβε η εγκαλούσα εταιρία και σραφίστηκαν ελλείωει υπολοίπων.

 

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον α’ κατηγορούμενο ένοχο και τον γ’κατηγορούμενο ένοχο αθώο του ότι: Στην Αθήνα

Γ) Οι εκ των κατ/νων _____________ _____________ και ________________ ________________την 31-10-2001 από κοινού νόθευσαν έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσουν με την χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που μπορούσε να έχει ένορκες συνέπειες και στη συνέχεια,έκαναν χρήση του νοθευμένου εγγράφου. Ειδικότερα από κοινού νόθευσαν την υπ’αριθμ. ___________________ επιταγή της ____________ ___________,εκθέσεως της εγκαλούσας εταιρίας, με ημερομηνία έκδοσης 31-10-2001 αλλοιώνοντας το περιεχόμενό της ως προς το πληρωτέο ποσό,από 2.500.000 δρχ σε 3.500.000 δρχ,της πλαστής σε αυτή επιταγής στη συνέχεια έκαναν χρήση θέτοντας τη σε περαιτέρω κυκλοφορία.

Δ) Ο ____________ _____________ με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος,την 31-1-2002,28-2-2002 και 30-3-2002 κατήρτησε έγγραφα με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση τους άλλους σχετικά με γεγονός που μπορούσε να έχει ένορκες συνέπειες και στη συνέχεια έκανε χρήση των πλαστών αυτών εγγράφων. Ειδικότερα κατήρτισε τρεις συναλλαγματικές,ποσού 1.000.000 έκαστη και ημερομηνία έκδοσης 31-1-2002,28-2-2002 και 30-3-2002 αντίστοιχα,θέτοντας πλαστή υπογραφή και εικονική σφραγίδα αποδέκτη της επιχείρησης ” ________ _______________ _____ ____: ____________ _______________, __________ ____ τηλ ____________________________ – ΑΦΜ __________________”  , η οποία δε λειτουργούσε στην αναγραφόμενη διεύθυνση και δεν συμφωνούσε ο αριθμός φορολογικού μητρώου, των πλαστών αυτών συναλλαγματικών έκανε χρήση παραδίδοντας τες στην εγκαλούσα εταιρεία…

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων.

Το Δικαστήριο,λαμβάνοντας αφ’ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο α’κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ετέρου την προσωπικότητά του κατηγορουμένου,κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος,τις περιστάσεις (χρόνος,τόπος, χρόνος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλυ ή τον βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά τη και μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του α’ κατηγορούμενου και των μελών της οικογενείας του.

Εξάλλου, από την έρευνα του χαρακτήρα του α’κατηγορούμενου και από τις λοιπές περιστάσεις το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή της χρηματικής ποινής αρκεί για να του αποτρέψει από το να τελέσει άλλες αξιόποινες πράξεις. Συντρέχει, επομένως,νόμιμη περίπτωση να μετατραπεί η παρακάτω αναφερόμενη ποινή σε χρηματική ποινή.

Πρέπει, ως εκ τούτου, ενόψει και των εν γένει οικονομικών όρων του κατηγορουμένου να υπολογιστεί η κάθε ημέρα φυλακίσεως προς 4,40 ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον α΄κατηγορούμενο σε ποινή φυλακίσεως επτά (7) μηνών για κάθε πράξη.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ συνολική ποινή φυλακίσεως δέκα (10) μηνών, που αποτελείται από την μία των ίσων ποινών των επτά (7) μηνών ως ποινή βάσεως, η οποία προσαυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες από την άλλη

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλακίσεως των δέκα (10) μηνών, σε χρηματική ποινή και καθορίζει το ποσό για την κάθε ημέρα φυλακίσεως σε 4,40 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Γίνεται μνεια ότι μετά από την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης,δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον γ’κατηγορούμενο.

ΚΡΙΘΗΚΕ,αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

Αθήνα 23/1/2006

Η Πρόεδρος                                                                                      Η Γραμματέας

 

 

 

 

.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία