fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 343/2020

(Αριθμός Κατάθεσης αίτησης 1712/540/2015)

(Αριθμός Κατάθεσης αίτησης 173/71/2020)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Σοφία – Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε νόμιμα, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, για να δικάσει τις αιτήσεις με αριθμούς κατάθεσης 1712/540/9-12-2019 και 173/71/3-2-2020 και αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης και προσωρινή επιδίκαση απαίτησης, μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ Α ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΑΘ’ ΗΣ Η Β ΑΙΤΗΣΗ: _________ ___ _____________ του ___________ και της _________ Aw, με ΑΦΜ ___________, ατομικά και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της __________ __________ __________, κατοίκων _____________ ___________, __. __________ _____, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη (AM ΔΣ Πειραιά 2517).

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η Α ΑΙΤΗΣΗ – ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Β ΑΙΤΗΣΗΣ : ___________ _________ του _________ και της ___________, κατοίκου _________ __________, ___. _______ ___, με ΑΦΜ ___________, ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Γεωργία Μπλάνα (AM ΔΣ Κατερίνης 349).

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης, που έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατόπιν αναβολής της Α’ αίτησης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού οι με αριθμούς κατάθεσης 1712/540/9- 12-2019 και 173/71/3-2-2020 αιτήσεις με αντικείμενο τη ρύθμιση κατάστασης καθώς και την προσωρινή επιδίκαση απαίτησης, οι οποίες αφορούν τις ίδιες οικογενειακές σχέσεις και πρέπει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 246 και 682 επ. ΚΠολΔ, να συνεκδικαστούν, γιατί έτσι διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, και επέρχεται μείωση των εξόδων.

Με την κρινόμενη με στοιχείο Α αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι με τον καθ’ ου η αίτηση σύναψαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 21-12-2017, από τον οποίο απέκτησαν στις 15-3-2019 ένα τέκνο, ότι η έγγαμη συμβίωση δεν εξελίχθηκε ομαλά, και ότι μετά την επιστροφή της με το ανήλικο από ταξίδι στους γονείς της στην Αμερική τέλος του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 διαπίστωσε ότι ο καθ’ ου η αίτηση είχε μετακομίσει από την οικογενειακή στέγη στην πατρική του οικία, επικαλούμενη, δε, επείγουσα περίπτωση ζητά να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου τους, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση να προκαταβάλλει από την κοινοποίηση της κρινόμενης αίτησης το ποσό των 450 ευρώ ως διατροφή του ανήλικου, το οποίο στερείται περιουσίας και εισοδημάτων και αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, και το ποσό των 200 ευρώ ως συνεισφορά στη διατροφή της ιδίας, το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, με το νόμιμο τόκο σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι την εξόφληση, και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αγωγής διατροφής που θα ασκήσει, καθώς και να καταδικαστεί ο καθ’ ου η αίτηση στη δικαστική δαπάνη της.

Η αίτηση αυτή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) ενώπιον του Δικαστηρίου, που είναι υλικά και τοπικά αρμόδιο (683 § 1 και 22 ΚΠολΔ). Είναι ορισμένη, και πρέπει να απορριφθεί ο αντίθετος ισχυρισμός του καθ’ ου η αίτηση, και νόμιμη, εκτός από το αίτημα ισχύος της απόφασης αυτής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί αγωγής διατροφής που θα ασκηθεί, που είναι μη νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, καθόσον η ισχύς του προσωρινού δεδικασμένου της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων δεν δεσμεύει την κύρια μεταξύ των διαδίκων δίκη και παύει να ισχύει από την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της κύριας δίκης (ΑΠ 1792/2009, ΑΠ 1078/2008 ΑΠ 1291/2019, ΤΝΠ Νόμος). Στηρίζεται, δε, στις διατάξεις των άρθρων 341, 345, 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1486, 1489, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1512, 1514, 1518 ΑΚ, 176, 682 § 1, 728 § 1 περ. α’, 729 §§ 1, 2, 3, 731, και 735 ΚΠολΔ, και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Ο εναγόμενος προς καταβολή ολόκληρου του ποσού της διατροφής δύναται να επικαλεσθεί κατ’ ένσταση (άρθρο 262 ΚΠολΔ), ότι και ο άλλος γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει μέρος της διατροφής του τέκνου, κατά το άρθρο 1489 § 2 ΑΚ, με την επίκληση κατά θέση οικονομικών δυνατοτήτων του άλλου γονέα, που είναι στοιχείο της βάσης της ένστασής αυτής σκοπό τον περιορισμό της υποχρέωσης του προς διατροφή (ΑΠ 1388/2009, ΑΠ 204/2010/ 1322/2013, ΑΠ 124/2017, ΤΝΠ Νόμος).

Ο καθ’ ου η αίτηση με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του πριν την αποδεικτική διαδικασία, που καταχωρήθηκε στα πρόχειρα πρακτικά του Δικαστηρίου, σημείωμα, που κατατέθηκε νόμιμα, αρνήθηκε την αίτηση, και ισχυρίστηκε ότι η αιτούσα μητέρα οφείλει να συνεισφέρει στη διατροφή του ανήλικου τέκνου τους ανάλογα με τα εισοδήματά της, όπως προσδιορίστηκαν με το σημείωμα. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμη ένσταση, που στηρίζεται, όπως ανωτέρω αναφέρεται, στη διάταξη του άρθρου 1489 § 2 ΑΚ, και πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του.

Με την κρινόμενη με στοιχείο Β αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι με την καθ’ ης η αίτηση, μετά από γνωριμία το μήνα Μάιο του έτους 2014, σύναψαν γάμο το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017, από τον οποίο απέκτησαν στις 15-3-2019 ένα τέκνο, ότι η έγγαμη συμβίωση δεν εξελίχθηκε ομαλά και ότι μετά από επίμονη και επανειλημμένη απαίτηση της καθ’ ης η αίτηση ο αιτών συμμορφούμενος αποχώρησε από την οικογενειακή στέγη το μήνα Αύγουστο του έτους 2019, επικαλούμενος, δε, επείγουσα περίπτωση ζητά να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του τέκνου τους στον ίδιο, άλλως η επιμέλεια αυτού να ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς, άλλως να ρυθμιστεί προσωρινά η επικοινωνία του με τα ανήλικα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αίτηση, καθώς και να καταδικαστεί η καθ’ ης η αίτηση στη δικαστική δαπάνη του.

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) ενώπιον του Δικαστηρίου, που είναι υλικά και τοπικά αρμόδιο (683 § 1 και 22 ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη, στηρίζεται, δε, στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1514, 1518, 1520 ΑΚ, 682 § 1, 731, και 735 ΚΠολΔ, και πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Κατά το άρθρο 1518 ΑΚ η επιμέλεια περιλαμβάνει την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του παιδιού. Πρόκειται για έννοιες που ως ένα σημείο αλληλοκαλύπτονται έτσι η εκπαίδευση (στα κάθε είδους σχολεία) είναι ένα μέρος της μόρφωσης (που περιλαμβάνει και την εξωσχολική παιδεία), όπως παραπέρα και η ίδια η μόρφωση εμπεριέχεται στην ευρύτερη έννοια της ανατροφής (που συντελεί και στην καλλιέργεια του ήθους και της κοινωνικής γενικά εμφάνισης του παιδιού). Με άλλα λόγια στην έννοια της επιμέλειας περιλαμβάνεται κάθε φροντίδα ή μέτρο σχετικό με την πνευματική, την ψυχική, αλλά και τη σωματική, ασφαλώς, ανάπτυξη του ανηλίκου, εδώ υπάγονται, επομένως, και η μέριμνα για την τροφή, το ντύσιμο, την υγεία του παιδιού, η ονοματοδοσία και η θρησκευτική του διαπαιδαγώγηση, η λήψη σωφρονιστικών μέτρων, ο προσδιορισμός του τόπου της διαμονής του (δηλαδή του σπιτιού όπου θεωρείται σκοπιμότερο να μένει το παιδί). Η υποχρέωση της διατροφής του παιδιού απορρέει βέβαια ευθέως από τα άρθρα 1485 επ. ΑΚ, εμπεριέχεται όμως και στην υποχρέωση της επιμέλειας ως λειτουργίας της γονικής μέριμνας. (Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, Οικογενειακό δίκαιο II, Δ’ έκδοση,, σελ. 319) Η επιμέλεια, ως επιμέρους περιεχόμενο της γονικής μέριμνας, ασκείται και από τους δύο γονείς από κοινού, εκτός αν υπάρχει περίπτωση επιτρεπτής ή αναγκαστικής άσκησής της από τον ένα μόνο γονέα (βλ. ΑΚ 1510 §§ 2 και 3, 1513, 1514, 1515, 1516, 1532). Ο κανόνας της από κοινού άσκησης της επιμέλειας είναι φυσικά αναγκαστικού δικαίου. Τούτο σημαίνει ότι δεν είναι έγκυρη η συμφωνία των γονέων να αναλάβει λ.χ. ο ένας μόνο από αυτούς την επιμέλεια του παιδιού και ο άλλος να παραιτηθεί από αυτήν ολοκληρωτικά, είναι όμως έγκυρη η συμφωνία για την ανάθεση στον ένα γονέα μεμονωμένων μόνο πράξεων επιμέλειας και το ίδιο ισχύει και προκειμένου για την ανάθεση μεμονωμένων πράξεων σε τρίτους. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1520 § 1 ο γονέας που δεν διαμένει με το παιδί έχει το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Τούτο συμβαίνει στις περιπτώσεις διαζυγίου, διάστασης, ακύρωσης του γάμου, παιδιών που γεννιούνται χωρίς γάμο και έχουν αναγνωριστεί, αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας κατά το άρθρο 1510 § 3 ή ολικής ή μερικής αφαίρεσης της άσκησης της γονικής μέριμνας κατά τα άρθρα 1532 και 1535, δηλαδή σε περιπτώσεις, όπου κατά κανόνα ο γονέας όχι μόνο δεν διαμένει με το παιδί, αλλμ-και δενΊϊσκεί^την επιμέλειά του. Σημασία όμως για την εφαρμογή_του άρθρου 1520 έχει μόνο το γεγονός ότι ο γονέας μένει χωριστά και όχι και το ότι δεν ασκεί την επιμέλεια. Άρα, και αν ακόμα ο γονέας δεν διαμένει με το πόαδί, αλλά έχει την επιμέλεια (όπως για παράδειγμα αν μετά το διαζύγιο η άσκηση της επιμέλειας έχει ανατεθεί και πάλι από κοινού και στους δύο γονείς – ΑΚ 1513 § 1 εδ. 2 — που δεν μένουν όμως μαζί), ο γονέας αυτός έχει το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας. Για το νομικό χαρακτήρα του δικαιώματος της επικοινωνίας, ορθότερο φαίνεται να δεχτεί κανείς ότι το δικαίωμα επικοινωνίας είναι Γ,, ένα αυτοτελές δικαίωμα, που πηγάζει ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 1520 και είναι σχετικό ^ απλώς με τη γονική μέριμνα χωρίς να πηγάζει από αυτήν ή να αποτελεί περιεχόμενό της (εφόσον μάλιστα ανήκει και σε πρόσωπα άλλα από αυτά των γονέων, όπως είναι, κατά το άρθρο 1520 § 2, οι απώτεροι ανιόντες) (Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, όπ.π. σελ. 326 – 327 και 330).

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, ___________ __________ του ___________, και __________ ____________ του _____________, των χωρίς όρκο εξέτασης των διαδίκων, των εγγράφων, που προσκομίζουν οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι φωτογραφίες που προσκόμισαν οι διάδικοι, των οποίων δεν αμφισβητείται η γνησιότητα (άρθρα 444 § 1 γ), 438, και 457 ΚΠολΔ, ΑΠ 1133/2013, ΤΝΠ Νόμος), τη με αριθμό 3061/8-1-2020 ένορκη βεβαίωση στο συμβολαιογράφο Κατερίνης του _________ _________, που προσκομίζουν αμφότεροι οι διάδικοι, η οποία λήφθηκε μετά από προηγούμενη κλήτευση του καθ’ ου η Α αίτηση, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 11735/13-12-2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κατερίνης Δημητρίου Βενετικίδη, και από όλη γενικά τη διαδικασία στο ακροατήριο, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι ενήλικοι διάδικοι σύναψαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 21-12-2017, στην Κατερίνη, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον ___________ ___________ ________________, που γεννήθηκε στις 15-3-2019. Η έγγαμη συμβίωση των ανωτέρω συζύγων δεν εξελίχθηκε ομαλά, και διασπάστηκε τέλος ταυ μηνός Αυγούστου του έτους 2019. Συγκεκριμένα, πιθανολογήθηκε ότι ιδίως μετά τη γέννηση του τέκνου τους εντάθηκαν οι διαφωνίες και οι διαπληκτισμοί των ανωτέρω διαδίκων, μεταξύ των οποίων ήταν και η διαφορετική αντιμετώπιση αυτών για το ταξίδι της αιτούσας με τα ανήλικα τέκνα της στους γονείς της στην Αμερική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του έτους 2019 και ενώ ο ανήλικος υιός των διαδίκων θα γινόταν μόλις τριών μηνών. Μετά την επιστροφή της αιτούσας και των ανήλικων τέκνων της από την Αμερική, στις 28-8-2019, και την παραλαβή τους στο αεροδρόμιο από τον καθ’ ου η Α αίτηση επήλθε η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, κατόπιν επιθυμίας της αιτούσας, η οποία εκδηλώθηκε τηλεφωνικά και με μηνύματα κατά τη διάρκεια της διαμονής της στην Αμερική και με τη συγκέντρωση των πραγμάτων του καθ’ ου η Α αίτηση σε σακούλες σκουπιδιών και απόθεσή τους στον κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής, όπου βρισκόταν η συζυγική κατοικία μετά την αίτησή της για έκδοση προσωρινής διαταγής, στις 12-12-2019. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης ο καθ’ ου η Α αίτηση – αιτών Β αίτησης φρόντιζε την ανατροφή του μεγαλύτερου τέκνου της αιτούσας Α αίτησης, ____________ – ___________ __________________, και από την απόκτηση του δικού τους ανήλικου τέκνου φροντίζει από κοινού με τη μητέρα τους (αιτούσα) για την ανατροφή αμφοτέρων, κατανέμοντας τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις από αυτή (ανατροφή) ανάλογα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του, αφού εργάζεται με κυκλικό ωράριο στα ΕΚΑΒ, το οποίο επέτρεπε και επιτρέπει οι γονείς (διάδικοι) να αλληλοκαλύπτουν χρονικά τις ανάγκες του ανηλίκου τέκνου του, το οποίο επωφελείται από τις υπηρεσίες τους. Εξάλλου, πιθανολογήθηκε, ότι αμφότεροι οι διάδικοι γονείς επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανατροφή του ανήλικων τέκνου τους και καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να μεγαλώνουν τόσο τον ανήλικο υιό τους όσο και τον __________ – ____________ (ανήλικο υιό της αιτούσας) σ’ ένα ισορροπημένο οικογενειακό περιβάλλον, γεγονός που τους καθιστά και τους δύο κατάλληλους για την ενάσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου υιού τους, ____________ ____________. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, και αφού συνεκτιμήθηκε ιδιαιτέρως τόσο το συμφέρον του τέκνου των διαδίκων, το οποίο βρίσκεται σε ευαίσθητη νηπιακή ηλικία, όσο και η συναισθηματική κατάστασή του αλλά και η μελλοντική γενική διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου τους από κοινού στους διαδίκους γονείς του, οι οποίοι κρίνονται απόλυτα κατάλληλοι να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και υποχρεώσεις τους, χωρίς να πιθανολογείται η ύπαρξη κάποιου λόγου που να αντικρούει τα παραπάνω, στο σύνολο του περιεχομένου της επιμέλειας, με την ειδικότερη πρόβλεψη για τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του ανήλικου υιού αυτών στην κατοικία της αιτούσας μητέρας του. Με την ανάθεση της επιμέλειας σε αμφότερους τους γονείς, λαμβάνοντας υπόψη τη μόρφωση και κοινωνική ωριμότητα των τελευταίων, το Δικαστήριο κρίνει, σύμφωνα και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 811/2008 ΑΠ 1359/2014 ΤΠΝ Νόμος) ότι τα όποια προβλήματα συνεννόησης θα αποκατασταθούν, ώστε ο ανήλικος υιός τους να απολαμβάνει κλίμα γαλήνης , ηρεμίας, σταθερότητας και ασφάλειας που είναι αναγκαίο για την απρόσκοπτη ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Περαιτέρω και εφόσον προσδιορίζεται ως τόπος διαμονής του ανήλικου η οικία της αιτούσας μητέρας του, πρέπει, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω νομική σκέψη, να καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας τους με τον καθ’ ου η Α αίτηση – αιτούντα Β αίτησης πατέρα του, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, παρίστα%0& επωφελής και σύμφωνη με το συμφέρον αυτού. Συγκεκριμένα, εφόσον ο ανήλικος υιός των διαδίκων δεν θα διαμένει με τον καθ’ ου η Α αίτηση – αιτούντα Β αίτησης, πρέπει να ρυθμιστεί η επικοινωνία του με αυτόν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό αυτής της απόφασης. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ισχυρισμοί της αιτούσας ότι μετά την έκδοση της προσωρινής διαταγής για την επικοινωνία του καθ’ ου η Α αίτηση με τον ανήλικο κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κατά τις ώρες 17.00 – 18.30 διαταράσσει την καθημερινότητα του βραδινού ύπνου του ανήλικου υιού τους, δεν επιβεβαιώθηκε από τους μάρτυρες που κατέθεσαν στο ακροατήριο, ούτε από τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρο 336 § 4 του ΚΠολΔ, ΑΠ 811/2008, ΑΠ 1359/2014, ΤΝΉ Νόμος), ενώ, η ένορκη βεβαίωση του πατέρα της αιτούσας Α αίτησης δεν δύναται να ανατρέψει την κρίση αυτή του Δικαστηρίου, καθόσον τα αναφερόμενα γεγονότα δεν επιβεβαιώνονται από τα λοιπά αποδεικτικά μέσα. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα είναι άνεργη, λαμβάνει επιδόματα (ΕφΛαρ 50/2013, ΤΝΠ Νόμος) τέκνων ύψους 100 ευρώ, θέρμανσης ύψους 1.500 ευρώ, ενοικίου ύψους 170 ευρώ μηνιαία, καθώς και τη διατροφή από τον πατέρα, ________ _______, του πρώτου υιού της, __________ – ____________ _______________, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 270 ευρώ μηνιαία, στα οποία η ίδια η αιτούσα δεν αναφέρεται στην κρινόμενη αίτηση. Επιπλέον, καταβάλλει μίσθωμα για το διαμέρισμα, στο οποίο διαμένει με τα ανήλικα τέκνα της, ύψους 250 ευρώ ανά μήνα, διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα α) ένα αγροτεμάχιο, εμβαδού 2.006,42τμ, στη θέση «__________» της κτηματικής περιοχής της δ.κ. _______________ ___________, του οποίου η εμπορική αξία δεν προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία, και β) ένα _____ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής _______ ____________, πρώτης κυκλοφορίας 2009, του οποίου η τεκμαρτή αξία δεν προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασίας, κατά, δε, τη δήλωση φορολογίας εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2018, η αιτούσα εμφανίζει τεκμαρτό εισόδημα 4.594,19 ευρώ, ενώ δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει άλλη περιουσία ή εισοδήματα, αφού δεν προέκυψε ότι έλαβε οικονομικό αντάλλαγμα για πώληση ακινήτου στην Αμερική, ούτε ότι βαρύνεται με άλλη υποχρέωση διατροφής πλην των ανωτέρω ανήλικων τέκνων της και της ιδίας. Ο καθ’ ου η Α αίτηση – πατέρας των ανήλικων είναι δημόσιος υπάλληλος στο ΕΚΑΒ, λαμβάνει, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του έτους 2019, το ποσό των 1.208 ευρώ κατά μέσο όρο μηνιαία, ετήσιο δηλωθέν εισόδημα ύψους 14.496,26 ευρώ, έχει στην πλήρη κυριότητά του ένα _____ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας _____ _______, εργοστασίου κατασκευής _____________ __________, πρώτης κυκλοφορίας 2006, τεκμαρτής αξίας 2.000 ευρώ, φιλοξενείται στην πατρική οικία χωρίς να καταβάλλει μίσθωμα, ενώ δεν πιθανολογήθηκε ότι έχει άλλα εισοδήματα, ή ότι βαρύνεται με άλλες δαπάνες, πλην των συνήθων για διατροφή και συντήρησή του. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, __________ _________ ___________, γεννημένος στις 15-3- 2019, στερείται προσοδοφόρου περιουσίας αλλά και εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή, ενώ είναι αδύνατη η εργασία στην ηλικία του. Επομένως, αφού δεν δύναται να αντιμετωπίσει με τις δικές του δυνάμεις τις ανάγκες διατροφής του, έχει αξίωση διατροφής έναντι των γονέων του. Οι προς διατροφή, συντήρηση και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δαπάνες του είναι οι συνήθεις των συνομηλίκων του, της ίδιας κατάστασης από άποψη οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους, ενώ οι δαπάνες στέγασης σήμερα καλύπτονται από την αιτούσα μητέρα του. Η διατροφή που οφείλεται σ’ αυτό πρέπει να καθοριστεί, σε συνδυασμό και με τις οικονομικές δυνάμεις των γονέων του, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ ανά μήνα. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς που βαρύνει τον κάθε γονέα, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητάς τους στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Επομένως, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ο καθ’ ου η Α αίτηση – πατέρας του πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία έξοδα για την εν γένει συντήρησή του σε συνδυασμό με την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου (ΑΠ 1384/2008 και ΑΠ 1681/2005, ΤΝΠ Νόμος). Ειδικότερα στη διατροφή του ανήλικου ο καθ’ ου η Α αίτηση πρέπει να μετέχει με το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαία. Το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή του ως άνω ανήλικου, εκατόν πενήντα (150) ευρώ, πρέπει να παρέχει η μητέρα του  (αιτούσα Α αίτησης) με τις εξυπηρετήσεις και παροχές σε είδος, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας συνδέονται με τη συνοίκησή της με το ανήλικο και είναι αποτιμητές σε χρήμα, καθώς και με τα  εισοδήματά της. Εξάλλου, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου η Α αίτηση κατά τη διάρκεια της συμβίωσης όφειλε τη μεγαλύτερη συνεισφορά, και επομένως, είναι υπόχρεος σε χρηματική διατροφή της αιτούσας , η οποία είναι η σύζυγος που κατά τη διάρκεια της συμβίωσης όφειλε τη μικρότερη συνεισφορά, με βάση, δε, τις οικονομικές δυνάμεις των διαδίκων συζύγων, όπως αυτές καθορίζονται από τα ως άνω εισοδήματά τους και την περιουσία τους προσοδοφόρα και απρόσοδη, καθώς και από τις πρόσθετες υποχρεώσεις τους, σε συσχετισμό των δυνάμεων του καθενός προς το άθροισμα των δυνάμεων και των δύο, κατά το διάστημα της συμβίωσής τους και κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, συνεκτιμώντας τις ανάγκες της αιτούσας κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης από τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής, και των νέων συνθηκών και αναγκών της τελευταίας μετά τη διάσπαση της συμβίωσης και τη χωριστή εγκατάσταση, το Δικαστήριο κρίνει ότι η αιτούσα δικαιούται να αξιώσει από τον καθ’ ου η αίτηση διατροφή σε χρήμα, ανερχόμενη στο ποσό των εκατό (100) ευρώ μηνιαία, ποσό που ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή και τη συντήρηση της αιτούσας και αποτελεί τη διαφορά που προκύπτει εάν από τη δική του συμμετοχή στις ανάγκες αυτής αφαιρεθεί η δική της συνεισφορά στις ανάγκες αυτού η οποία θα καταβαλλόταν και υπό καθεστώς έγγαμης συμβίωσης. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πιθανολογήθηκε ότι υφίσταται επείγουσα περίπτωση (αναγκαιότητα ρύθμιση επιμέλειας και επικοινωνίας με τον ανήλικο υιό των διαδίκων και άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των ως άνω δικαιούχων της διατροφής), που επιβάλλει να διαταχθούν τα ασφαλιστικά μέτρα, που διαλαμβάνονται στο διατακτικό της απόφασης αυτής. Συνεπώς, πρέπει να γίνουν μερικά δεκτές ως ουσιαστικά βάσιμες οι κρινόμενες αιτήσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό. Επίσης, πρέπει να οριστεί προθεσμία τριών (3) μηνών από την επίδοση της απόφασης αυτής για την άσκηση αγωγής κατά την ειδική διαδικασία από τους διαδίκους. Τέλος, η δικαστική δαπάνη των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθεί στο σύνολο της, επειδή υφίσταται μεταξύ τους σχέση συζύγων και γονέων και τέκνων (άρθρα 176 εδ. 1, 178 § 1, και 179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ τις με αριθμούς κατάθεσης 1712/540/2019 και 173/71/2020 αιτήσεις αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό.

ΔΕΧΕΤΑΙ μερικά τις ανωτέρω αιτήσεις.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, ____________ __________ _________, από κοινού στους διάδικους γονείς του, προσδιορίζοντας ως τόπο διαμονής του ανήλικου την οικία της αιτούσας μητέρας του.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον καθ’ ου η Α αίτηση να καταβάλλει προσωρινά στην αιτούσα, για λογαριασμό του ανήλικου ____________ ______________, και ως συνεισφορά στη διατροφή του το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαία, καθώς και το ποσό των εκατό (100) ευρώ μηνιαία ως συνεισφορά του στη διατροφή της ίδιας της αιτούσας, και συνολικά το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί αγωγής κατά την ειδική διαδικασία, προκαταβολικά το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα με το νόμιμο τόκο για κάθε μηνιαία καταβολή σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι την εξόφληση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του αιτούντος με τον ανήλικο υιό του, ___________ _________ ___________, ως εξής : ά) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 17:00 έως και ώρα 18:30, β) κάθε δεύτερο και τέταρτο Σαββατοκύριακο από ώρα 17:30 της Παρασκευής έως ώρα 17:30 της Κυριακής, με διανυκτέρευση του ανήλικου στην οικία του πατέρα του, γ) κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10.00 της 23ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20.00 της 30ης Δεκεμβρίου, και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10.00 της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι ώρα 20.00 της 6ης Ιανουάριου, δ) κατά τις διακοπές του Πάσχα κατά τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10.00 του Σαββάτου του Λαζάρου μέχρι ώρα 20.00 του Μεγάλου Σαββάτου, και κατά τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10.00 του Μεγάλου Σαββάτου μέχρι ώρα 20.00 της Κυριακής του Θωμά, ε) κατά τις θερινές διακοπές τα έτη που λήγουν σε ζυγό αριθμό από ώρα 10.00 της 1ης Αυγούστου μέχρι ώρα 19.00 της 20ης Αυγούστου, και τα έτη που λήγουν σε μονό αριθμό από ώρα 10.00 της 16ης Αυγούστου μέχρι ώρα 19.00 της 5ης Σεπτεμβρίου. Κατά την άσκηση της επικοινωνίας ο αϊτών πατέρας θα παραλαμβάνει τον ανήλικο υιό του από την κατοικία της μητέρας του και θα τον παραδίδει σε αυτήν.

ΤΑΣΣΕΙ προθεσμία τριών (3) μηνών από την επίδοση της απόφασης αυτής για την άσκηση αγωγών κατά την ειδική διαδικασία.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ το σύνολο των δικαστικών εξόδων μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κατερίνη, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις 12 Οκτωβρίου 2020, απόντων των διαδίκων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(για τη δημοσίευση)

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία