fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης:10861/2020

Αριθμός Εισαγωγής: AK 2806/2017

TO

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 35ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Δεκεμβρίου 2019, με δικαστή την Αικατερίνη Σπανού, Πρωτόδικη Δ.Δ., και γραμματέα την Κωνσταντίνα Σπύρου, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την με χρονολογία κατάθεσης 27.03.2017 ανακοπή, της ____________ ________________ του __________, κατοίκου ___________ ___________, οδός ___. _____________ αρ.____, η οποία παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ.2 του Κ.Δ.Δ., του δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη, κατατεθείσα στις 5.12.2019, τον οποίο διόρισε με ιδιωτικό έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, που φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της από δημόσια αρχή,+

κ α τ ά του ___________ ____________, που εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) _______ _____________, ο οποίος παρέστη με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ.2 του Κ.Δ.Δ., του Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Γεωργίου Κόκλα, κατατεθείσα στις 5.12.2019.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε κατά το νόμο

  1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το με κωδικό πληρωμής _________________ ηλεκτρονικό παράβολο με επισυναπτόμενο το αποδεικτικό πληρωμής του της τράπεζας με την επωνυμία «__________ ________»), ζητείται παραδεκτώς η ακύρωση των με αριθμό πρωτοκόλλου _____________ και _______________ κατασχετηρίων εγγράφων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. _______ _________________ εις χείρας των τραπεζών με τις επωνυμίες «_________ _____________ _____________ ____________» και «__________ _____________», ως τρίτων, με τα οποία κατασχέθηκαν αναγκαστικώς οι τηρούμενοι σε αυτές τραπεζικοί λογαριασμοί της ανακόπτουσας έως του ποσού των 17.561,91 ευρώ, το οποίο αφορά οφειλές από περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., εισφορές και τέλος επιτηδεύματος, εκχώρηση μισθωμάτων και πρόστιμο Κ.Β.Σ., που επιβλήθηκαν στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «________________ ____________ ___ ____ _____.», της οποίας η ανακόπτουσα υπήρξε ομόρρυθμη εταίρος.
  2. Επειδή, στο άρθρο 47 του ν. 4174/2013 (ΑΊ70) «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι «Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας. 1. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου ή στην πράξη επιβολής προστίμων ή στην πράξη εκκαθάρισης του φόρου μετά την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης μέχρι την προβλεπόμενη σε αυτά ημερομηνία πληρωμής η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί στον φορολογούμενο ατομική ειδοποίηση καταβολής των οφειλών του που δεν έχουν καταβληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών πριν τη διενέργεια οποιοσδήποτε πράξης εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, (όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 10 και 11 του ν. 4223/2013, Α’ 287/31.12.2013). 2. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών που αναφέρονται στην ατομική ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα. Δεν απαιτείται η κοινοποίηση της ειδοποίησης για την επιβολή κατάσχεσης στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου (όπως το δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ. 12 του ν. 4223/2013). 3… 4. Η ατομική ειδοποίηση, η οποία δεν εξομοιώνεται με επιταγή προς πληρωμή, κοινοποιείται στον φορολογούμενο σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα (όπως η παρ. αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 47 παρ. 14 του ν. 4223/2013)», ενώ, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 13 άρθρου 72 (άρθρο 66 πριν την αναρίθμησή του) του Κ.Φ.Δ, «4. Κοινοποιήσεις κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, διενεργούνται και για χρήσεις, περιόδους, φορολογικές υποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος αυτού… 13. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζονται για οφειλές για τις οποίες αποκτάται εκτελεστός τίτλος από την 1.1.2014 και εφεξής.».
  3. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 4 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Κ.Ε.Δ.Ε.), (Α’ 90), ορίζεται ότι «1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα όποια εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως άνω Κώδικα, καθώς και των δημοσίων εσόδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος Κώδικα, μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4174/2013. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εφόσον υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν ήδη υπολογισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δημοσίου εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αυτού, η μνεία ότι από την επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του χρέους και μέχρι την τελική εξόφληση αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και το πρόστιμο του άρθρου 6 του παρόντος [όπως τα δύο πρώτα εδάφια αντί καταστάθηκαν με την παρ.5 του άρθρου 7 του Ν. 4224/2013 (Α’ 288/31.12.2013) με ημερομηνία ισχύος την 1η.1.2014]

….2…… 3. Η παράλειψης αποστολής της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ειδοποιήσεως ουδεμίαν ασκεί επίδρασιν επί του κύρους των κατά του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 5 του Κ.Φ.Δ. «1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς. 2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον: α) … β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου… 5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα…».

  1. Επειδή, περαιτέρω, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.- ν. 2717/1999, Α’ 97), ορίζει στο άρθρο 217 παρ. 1 ότι: «Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και, ιδίως, κατά: α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, β) της κατασχετήριας έκθεσης, γ) ….», στο άρθρο 219 παρ. 1 (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 30 του ν. 3659/2008, Α’ 77) άτι: «Προς άσκηση ανακοπής νομιμοποιείται εκείνος που έχει άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον ή στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου», στο άρθρο 224 ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων της εκτέλεσης….», στο άρθρο 225 ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής» και στο άρθρο 228 παρ. 1 ότι: «Η προθεσμία άσκησης, καθώς και η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης…. Στις περιπτώσεις α’, β’ και δ’ του άρθρου 217 και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ανακοπή μπορεί να υποβληθεί από τον ανακόπτοντα αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων.». Τέλος, το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζει ότι «καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως ο νόμος ορίζει».
  2. Επειδή, στο άρθρο 20 του Εμπορικού Νόμου (β.δ. της 19ης Απριλίου- ΙηςΜάίου 1835, Φ.Ε.Κ. ΑΊ5) οριζόταν ότι: «Ομόρρυθμος είναι η συσταινομένη μεταξύ δύο ή και πολλών, σκοπόν εχόντων να συνεμπορεύωνται υπό επωνυμίαν εταιρικήν» και στο άρθρο 22 αυτού ότι: «Οι ομόρρυθμοι συνεταίροι, οι αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρείας έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγύως εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένος παρ’ ενός μόνου των συνεταίρων, υπό την εταιρικήν όμως επωνυμίαν». Ακολούθως, ο ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή…» (Φ.Ε.Κ. Α’ 86/11-4-2012) – από την έναρξη ισχύος του οποίου (11-4-2012) καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 18-28, 38, 39, 47-50 και 64 του Εμπορικού Νόμου και ο οποίος εφαρμόζεται και στις εταιρίες που κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση (άρθρο 294) – όρισε στο άρθρο 249 ότι: «1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. 2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα». Περαιτέρω, στο άρθρο 89 του Κ.Ε.Δ.Ε. προβλέπεται ότι: «Αι διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται εφ’ όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος Ν.Διατάγματος τηρουμένης πάντοτε της διατάξεως του άρθρου 75 του παρόντος Ν. Διατάγματος δια πάσαν παράβασιν». Τέλος, στο άρθρο 920 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ.503/1985, Φ.Ε.Κ. Α’ 182/24-10-1985), το οποίο αποτελεί δικονομικό συμπλήρωμα της αλληλέγγυας ευθύνης των ομορρύθμων εταίρων και της εταιρίας (ευθύνης που ιδρύθηκε αρχικά με τα άρθρα 22 και 23 του Εμπορικού Νόμου), εφαρμόζεται δε και υπό την ισχύ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, δεδομένου ότι με τον τελευταίο αυτό Κώδικα δεν καταργήθηκε ρητά το άρθρο 89 του Κ.Ε.Δ.Ε. (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1009/2011 σκέψη 8η), προβλέπεται ότι: «Με βάση τον εκτελεστό τίτλο κατά της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση και κατά των ομόρρυθμων εταίρων».
  3. Επειδή, η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 22 του Εμπορικού Νόμου δεν δημιουργεί ιδία υποχρέωση των προσώπων που είχαν την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης εταιρείας (για όσο χρονικό διάστημα είχαν την ιδιότητα αυτή), για την καταβολή οφειλών της τελευταίας (από διάφορες αιτίες, όπως φόρους, πρόστιμα, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.), αλλά απλή πρόσθετη ευθύνη αυτών, τα οποία ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως με την εταιρεία (δηλαδή με την απειλή μέτρων εκτέλεσης σε βάρος της ατομικής τους περιουσίας) προς πληρωμή της βεβαιωθείσας σε βάρος της οφειλής, η ευθύνη δε αυτή δεν ανάγεται στο στάδιο της βεβαίωσης της οφειλής, αλλά στο στάδιο της είσπραξής της. Επομένως, τα ανωτέρω πρόσωπα δεν καθίστανται υποκείμενα της σχετικής (φορολογικής, ασφαλιστικής ή άλλου είδους) υποχρέωσης και δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της πράξης της αρμόδιας αρχής με την οποία προσδιορίζεται η οφειλή της εταιρείας, ενώ για την ενεργοποίηση της ευθύνης τους δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία προσδιορισμού και βεβαίωσης του χρέους, με κοινοποίηση, προς τα πρόσωπα αυτά, της οικείας καταλογιστικής πράξης (φύλλου ελέγχου, πράξης επιβολής εισφορών και πρόσθετης επιβάρυνσης επ’ αυτών κλπ.), υποκείμενης σε προσφυγή, ούτε, περαιτέρω, η επ’ ονόματί τους ταμειακή βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού, αλλά επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, να επιδιωχθεί η αναγκαστική είσπραξη του οφειλόμενου ποσού (φόρου, εισφορών κλπ.) από τα πρόσωπα αυτά βάσει της ταμειακής βεβαίωσης που έχει εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας (πρβλ. Σ.τ.Ε. 708/2008, 2019/2001). Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμων εταιρειών δεν είναι τα υποκείμενα της σχετικής υποχρέωσης (φορολογικής, ασφαλιστικής ή άλλης φύσης), δεν έχουν μετάσχει στη διαδικασία έκδοσης της οικείας καταλογιστικής πράξης και δεν τους έχει κοινοποιηθεί η πράξη αυτή, την οποία, άλλωστε, δεν νομιμοποιούνται, κατά τα ανωτέρω, να προσβάλλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 64 παρ.1 και 113 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., αλλά είναι τρίτοι (αλληλεγγύως ευθυνόμενοι), των οποίων η ευθύνη γεννάται το πρώτον κατά το στάδιο της είσπραξης της οφειλής που βεβαιώθηκε επ’ ονόματι της εταιρείας, τα πρόσωπα αυτά αποκτούν, κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., την ιδιότητα του «οφειλέτη», μόνο από και δια της έκδοσης και κοινοποίησης προς αυτά της ατομικής ειδοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., μέσω της οποίας πληροφορούνται την ύπαρξη, το ύψος και την αιτία του χρέους και τους παρέχεται η δυνατότητα είτε να αμυνθούν αποτελεσματικά, ασκώντας την ανακοπή της παραγράφου 1 του άρθρου 217 του Κώδικα κατά της ατομικής ειδοποίησης, που στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή αποστέλλεται σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο είναι κατά νόμο αλληλεγγύως υπεύθυνο με τον οφειλέτη για την εξόφληση του χρέους, χωρίς να προηγηθεί ταμειακή βεβαίωση σε βάρος του, έχει, κατ’ εξαίρεση, εκτελεστό χαρακτήρα (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2267/2016 επταμ., 844/2012, 499/2004, 1639 – 1644/2003, 3219/2003). Επομένως, αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη κατά των ανωτέρω προσώπων οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης συνιστά η προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση προς αυτά της ατομικής ειδοποίησης, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. για τη διενεργηθείσα σε βάρος της εταιρείας ταμειακή βεβαίωση και αποσκοπεί στο να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη το χρέος του και η αιτία του, ούτως ώστε να δυνηθεί αυτός να στραφεί με τα ένδικα μέσα που προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης) κατά της ατομικής ειδοποίησης, με την οποία θεωρείται συμπροσβαλλόμενη και η εκδοθείσα σε βάρος της εταιρείας ταμειακή βεβαίωση (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2267/2016 επταμ., 4411/2011, 237/2008, 2999/2006), ή να προβεί σε ρύθμιση του χρέους του. Δεδομένου τούτου και του ότι η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 3 του Κ.Ε.Δ.Ε. πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, η μη περιέλευση ή η καθυστερημένη περιέλευση της ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα να απωλέσει ο τελευταίος στάδιο δικονομικής προστασίας πριν από τη λήψη συγκεκριμένου μέτρου εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση κινητών ή ακινήτων του, ή η έκθεση σε αναγκαστικό πλειστηριασμό (ΔΕφΑΘ 3847/2011), οδηγεί σε ακύρωση της πράξης αυτής εκτέλεσης, εφόσον ο οφειλέτης επικαλεστεί το γεγονός αυτό της μη περιέλευσης ή της μη έγκαιρης περιέλευσης σ’ αυτόν της ατομικής ειδοποίησης (Σ.τ.Ε. 1074/2017, 3325/2014, 29/2013, 1806/2011, 1705/2008, 2701/2011, πρβλ. 1642-4, 1639/2003). Εξάλλου, η περιέλευση στον οφειλέτη της αποσταλείσας ατομικής ειδοποίησης πρέπει να αποδεικνύεται από τη διάδικη αρχή προκειμένου να καθίσταται επιτρεπτή η λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος του για τις σχετικές οφειλές (ΔΕφΑΘ 3038/2015, 4070/2013).
  4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Εις βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «______________ ____________ __ ______ ____.», της οποίας η ανακόπτουσα διετέλεσε ομόρρυθμο μέλος, σύμφωνα με τα τηρούμενα στο ηλεκτρονικό σύστημα taxis, για το χρονικό διάστημα από 18.12.2003 έως 10.03.2010 (σχ. η από 5.7.2019 εκτύπωση από το taxis που προσκομίζεται ως σχ.3 από το καθ’ου) επιβλήθηκαν και βεβαιώθηκαν οφειλές από περιοδική δήλωση Φ.Π.Α., εισφορές και τέλος επιτηδεύματος, εκχώρηση μισθωμάτων και πρόστιμο Κ.Β.Σ., για τα οικονομικά έτη 2010-2013, συνολικού ύψους μετά προσαυξήσεων 17.561,91 ευρώ. Δυνάμει των βεβαιώσεων αυτών εκδόθηκαν τα προσβαλλόμενα με αριθμό πρωτοκόλλου ________________ και ______________ κατασχετήρια έγγραφα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ________ _____________, εις χείρας των τραπεζών με τις επωνυμίες «________ ___________ ___________ ___________» και «_____________ ______________», ως τρίτων, με τα οποία κατασχέθηκαν αναγκαστικώς οι τηρούμενοι σε αυτές τραπεζικοί λογαριασμοί της ανακόπτουσας έως του ποσού των 17.561,91 ευρώ. Ήδη, με την κρινόμενη ανακοπή, όπως αναπτύσσεται με το παραδεκτώς κατατεθέν από 5.12.2019 υπόμνημα, η ανακόπτουσα στρέφεται κατά των εν λόγω κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων και ζητεί την ακύρωσή τους, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι προ της προσβαλλόμενης κατάσχεσης δεν της κοινοποιήθηκε η ατομική ειδοποίηση του άρθρου 4 ΚΕΔΕ, με αποτέλεσμα να στερηθεί στάδιο δικονομικής προστασίας. Αντίθετα, το καθ’ ου Δημόσιο, με το από 9.7.2019 έγγραφο των απόψεων του ισχυρίζεται ότι πέραν των ατομικών ειδοποιήσεων που απέστειλε στην έδρα της εταιρείας, απέστειλε και στην ανακόπτουσα με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ στη δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας της, την με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ. _________________ ατομική ειδοποίηση καταβολής – υπερημερίας που αφορά το σύνολο των χρεών για τα οποία επισπεύδονται οι ένδικες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων. Για την απόδειξη του εν λόγω ισχυρισμού του προσκομίζει σε αντίγραφα την ως άνω ατομική ειδοποίηση προς την ανακόπτουσα καθώς και εκτύπωση από την ηλεκτρονική καρτέλα της υπηρεσίας στο taxis, στην οποία εμφαίνονται σημειωμένα ο ανωτέρω αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ. (_______________), η ημερομηνία αποστολής (13.2.2017), η ημερομηνία κοινοποίησης (28.2.2017) και το είδος κοινοποίησης (ΕΛΤΑ – Συστημένο).
  5. Επειδή, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και την ερμηνεία τους, αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τρίτων, ευθυνομένων προσθέτως και αλληλεγγύως για χρέη άλλων προσώπων, όπως είναι οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης εταιρείας, συνιστά η προηγούμενη έκδοση και νόμιμη κοινοποίηση προς αυτά της ατομικής ειδοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., η παράλειψη της οποίας -εφόσον ο οφειλέτης την επικαλείται- καθιστά άκυρη τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση ακινήτου. Εν προκειμένω, από κανένα στοιχείο του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι, παρά τη σύνταξή της από την υπηρεσία, η με αρ. πρωτ. ______________ ατομική ειδοποίηση καταβολής – υπερημερίας της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων περιήλθε στην ανακόπτουσα πριν την επιβολή των ένδικων κατασχέσεων, δεδομένου ότι το καθ’ ου, το οποίο φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης, δεν προσκομίζει αποδεικτικό κοινοποίησης αυτής, ήτοι, ούτε αποδεικτικό της παραλαβής της συστημένης επιστολής μέσω ΕΛΤΑ που αναφέρεται στην ηλεκτρονική καρτέλα της υπηρεσίας στο taxis, ούτε κάποιο αποδεικτικό κοινοποιήσεώς της στην ανακόπτουσα με έτερο κατά νόμο προβλεπόμενο τρόπο. Εξάλλου, η έκδοση της ατομικής ειδοποίησης δεν αποδεικνύει αφ’ εαυτής ότι η ανακόπτουσα είχε λάβει γνώση αυτής- ομοίως, η προσκομιζόμενη από το καθ’ ου εκτύπωση από το taxis με τη σημειωμένη επιλογή ότι πραγματοποιήθηκε κοινοποίηση με συστημένο των ΕΛΤΑ δεν αποδεικνύει ούτε πιστοποιεί την εν λόγω κοινοποίηση στην ανακόπτουσα. Περαιτέρω, όσον αφορά τον ισχυρισμό του καθ’ου ότι απέστειλε ατομικές ειδοποιήσεις στην έδρα της εταιρείας, ανεξαρτήτως της αοριστίας του, αφού δεν εξειδικεύει τα λοιπά στοιχεία προσδιορισμού τους και εάν αυτές απευθύνονταν στην οφειλέτρια ομόρρυθμη εταιρεία ή στην ανακόπτουσα, αυτός κρίνεται απορριπτέος, προεχόντως ως αναπόδεικτος. Ενόψει τούτων, και εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι η ανακόπτουσα έλαβε άλλως πλήρη γνώση των πράξεων ταμειακής βεβαίωσης του συνολικού χρέους της οφειλέτριας εταιρείας για το οποίο επισπεύδονται οι ένδικες κατασχέσεις σε βάρος της, ως ομορρύθμου μέλους της, πριν την επιβολή αυτών, το Δικαστήριο κρίνει ότι, οι προσβαλλόμενες κατασχέσεις εις χείρας των προαναφερθέντων τραπεζικών ιδρυμάτων, ως τρίτων, δεν είναι, σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας και κατ’ αποδοχή του σχετικού ισχυρισμού της ανακόπτουσας, νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της ανακοπής.
  6. Επειδή, κατ’ ακολουθία τούτων, πρέπει η κρινόμενη ανακοπή να γίνει δεκτή και ν’ ακυρωθούν τα προσβαλλόμενα κατασχετήρια έγγραφα. Ενόψει δε της έκβασης της δίκης, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση στην ανακόπτουσα του καταβληθέντος παράβολου (αρ. 277 παρ. 9 εδ. α’ του Κ.Δ.Δ.), ενώ, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να απαλλαγεί το καθ’ ου Δημόσιο από την καταβολή των δικαστικών της εξόδων (αρ. 275 παρ. 1 εδ. ε’ του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει τα με αριθμό πρωτοκόλλου __________________ και _______________ κατασχετήρια έγγραφα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ________  ______________, με τα οποία επιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας των τραπεζικών ιδρυμάτων με τις επωνυμίες «___________ ___________ ______________ ___________» και
«______________ ______________», ως τρίτων, για τα αναφερόμενα στους συνημμένους πίνακες χρέη της ανακόπτουσας ως ομορρύθμου εταίρου.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παράβολου στην ανακόπτουσα.

Απαλλάσσει το καθ’ ου Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 2.7.2020.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΑΝΟΥ                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΥ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία