fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

4829/23-11-13

” ____________ ___________ ____ ”

κατά

________ ___________ του (______) ___

ΑΜΔ ________/_________

Αντικ: Διόρθωση 315 ΚΠολΔ

Αποφ: Δεκτή η Αίτηση

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις υπ’αριθ _______/_________ και ________/___________ εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κωνσταντίνου Σταθόπουλου, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα προκύπτει ότι ακριβώς επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους καθ’ών. Οι τελευταίοι όμως δεν εμφανίστηκαν κατά τη παραπάνω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρλα του εκθέματος και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην.Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σα να ήταν κι οι καθ’ών (αρθρ 110 παρ.2 σε συνδ. με αρθρ.688, 686, 687, 696 και 318 παρ 2 του ΚΠολΔ)

Η αιτούσα ζητεί με την κρινόμενη αίτηση της τη διόρθωση της υπ’αριθμ ______/____________ απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος ασφαλιστικών μέτρων), ως προς την τιμή πρώτης προσφοράς, για το υπό στοιχείο β) ακίνητο ( ΤΜΗΜΑ 11) στο ποσό των 1.300.000 Ευρώ αντί του εσφαλμένου ( σε χωρίο του διατακτικού) των 1.600.000 Ευρώ (αναγκαίως δε) να ορισθεί, επίσης, νέος χρόνος πλειστηριασμού του κρισθέντος με την απόφαση στην οποία αφορά η αίτηση διόρθωσης, σύμφωνα με το ειδικότερο περιεχόμενο του δικογράφου.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ 318 παρ.1, 591 παρ.1 ρ 688 επί του ΚΠολΔ) Είναι δε νόμιμα στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 315 του ΚΠολΔ Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως όρος την ουσιαστική βασιμότητα της.

Από την εκτίμηση των εγγράφων που η αιτούσα προσκομίζει πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Στην υπ’αριθ ____/_________ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήματος ασφαλιστικών μέτρων) αναφέρεται στο διατακτικό, από προφανή παραδρομή, το ποσό των 1.600.000 ευρώ, αναφορικά με τη τιμή πρώτης προσφοράς του υπό στοιχείου ___ ακινήτου ( __________  ___) Ειδικότερα, στο αιτιολογικό της ανωτέρω αποφάσεως έχει, αναμφισβητώς, διατυπωθεί, ορθώς, η νέα διορθωμένη τιμή πρώτης προσφοράς για το υπό στοιχείο ___ (______ ___)  στο ποσό των 1.300.000 ευρώ. Στο διατακτικό, ωστόσο, εσφαλμένα διαλαμβάνεται,ότι η διόρθωση διατάσσεται για το ίδιο, ως πρότερων ποσό, ήτοι ως εξής: ”… για το δε υπό στοιχείο ___) ακίνητο στο ποσό των 1.600.000 ευρώ” Η ως άνω obiter dictu αναφορά του δικάσσαντος Δικαστηρίου, προδήλως δεν ευσταθεί, εφόσον το ιστορικό της, που παρακολουθεί,επακριβώς τη διαδικαστική πορεία της εκτέλεσης, την οποία ρύθμιση το δικάσαν Δικαστήριο κατ’επίκληση της διάταξης αρθρ. 966 παρ. 4 (τέταρτος πληστειριασμός) χωρίς να ενέχει εσωτερική απόφαση, σαφώς διαστέλλει τις ποσότητες μεταξύ αξίας και τιμής πρώτης προσφοράς προδήλως δε δεν εξοικονόμησε τα πράγματα, παρά μόνο ως πρώτη τιμή πρώτης προσφοράς ( ζητήματος, δηλαδή, επί του οποίου καλούνται να κρίνει και μόνο) η διατύπωση δε του σκεπτικού αυθεντικώς εξέφρασε τη βούληση του Δικαστηρίου τούτου. Επομένως η απόφαση αυτή είναι διορθωτέα αφού από μόνη αυτή (κατά κειμενική προσέγγιση) πιθανολογείται το πρόδηλο σφάλμα που αναφέρεται. Περαιτέρω, ακριβώς για το λόγο ότι τα αποτελέσματα της παρούσας απόφασης ανατρέχουν στο χρόνο έκδοσης της διορθωτέας, με αποτέλεσμα η καθορισθείσα ημερομηνία πλειστηριασμού της 10ης Απριλίου 2013 να έχει υπερβαθεί, ευλόγως, η βούληση του Δικαστηρίου, κρίνοντος επί του πλαισίου της διάταξης αρθρ 966 παρ. 4,είναι να εκτεθεί το εκπληστειρηαζόμενο ακίνητο στο οποίο αφορά η εκτέλεση υπό την τελική δοκιμασία, σε απώτερο χρόνο, που είναι το μείζον αντί της συμπτωματικής χρονικής ενδείξεως (περί 10.4.2013), που υποχωρεί στην πρώτη σκέψη, ακριβώς γιατί η διορθωμένη οικονομική ταυτότητα του εκπλειστηριαζόμενου ( που δεν παραπλανά τους δυνητικούς υπερθεματιστές  ) αναγκαίως προσαπαιτεί, κατά το αληθές αυτό νόημα, υπέρβαση της συμπτωματικής, κατά τα ανωτέρω, χρονικής διευθέτησης. Υπό το δεδομένο αυτό, μη παραβλαπτομένου και του αληθώς συμφέροντος των καθ’ών, πρέπει να διορθωθεί η προαναφερόμενη απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (________) ως προς την τιμή πρώτης προσφοράς του κατά τα ανωτέρω ταυτοποιηθέντως ακινήτου _ ως πρώτης ημερομηνίας πλειστηριασμού, που μετά από τις ανωτέρω παραδοχές (κατά χρονικό αναγωγισμό) πρέπει να είναι η 5η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη  Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων αφού οι καθ’ών δεν προκάλεσαν με τη στάση τους την προκείμενη δίκη, επομένως δε θεωρείται ότι νικήθηκαν(176 ΚΠολΔ)

Για τους λόγους αυτούς

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ών

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της υπ αριθ __________ απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων) προκειμένου να τεθεί στο διατακτικό αυτής το ορθό (στο τέταρτο αποφαντικό πεδίο αυτής) : καθορίζει…, , ”για το δε υπό στοιχείο __ακίνητο στο ποσό των 1.300.000 ευρώ” και στη συνέχεια, ”ΟΡΙΖΕΙ χρόνο πλειστηριασμού την 5η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη” αντί του εσφαλμένου” για το δε υπό στοιχείο ___ ακίνητο στο ποσό των 1.600.000 ευρώ” και ορίζει χρόνο πλειστηριασμού την 10η Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη”

Συμψηφίζει το δικαστικό έξοδο μεταξύ των διαδίκων

Κρίθηκε ο Δικαστής

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία