fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΔΙΚΑΣΤΕΣ                                             ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ                                   ΠΡΑΞΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ                 _________ __________                  1) Πλαστογραφία μετά χρήσεως

Προεδρεύων Εφέτης                      του _________ και                               κατ’ εξακολούθηση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ                    της  _____________,                         2) Απάτη κατ’ εξακολούθηση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ      κάτοικος     _________                            ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας

Εφέτες                                        ________      οδός

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΛΗ               __________     αρ._____

Αντιεισαγγελέας Εφετών      Παρών

ΕΛΕΝΗ ΛΙΑΣΚΟΥ

Γραμματέας

Στο σημείο αυτό της δίκης εμφανίστηκε η _________ ___________ του ________ και της _________, κάτοικο ___________ ___________, οδός ____________, αρ. ____ και δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγουσα για χρηματική ικανοποίηση σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ, με επιφύλαξη που της επιδικάστηκαν και πρωτόδικα, για την ηθική βλάβη που της προκάλεσαν οι κρινόμενες πράξεις και ότι διορίζει πληρεξούσιά της την παρούσα δικηγόρο Ιωάννα ΜΑΡΩΣΗ (ΑΜ7ΔΣΑ: 28196), η οποία αποδέχθηκε τον διορισμό.

Το Δικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία έχει αριθμό 11342/2011 και είναι η εξής:

Επειδή οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 1,10,26 Παρ 1α,27 Παρ 1,51,53, 79, 94 Παρ 1,98 Παρ.2,216 Παρ 1, 386 Παρ 18 Π.Κ

Επειδή κατά το άρθρο 79 Ποιν. Κ., το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητά του εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το Δικαστήριο αποβλέπει στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του. εγκλήματος, καθώς επίσης, σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του, στην ένταση του δόλου του κατηγορουμένου. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, το Δικαστήριο σταθμίζει ιδίως τον βαθμό της εγκληματικής του διάθεσης που εκδήλωσε κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει τα αίτια που τον · ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε, τον χαρακτήρα του και στον βαθμό της ανάπτυξής του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του, τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του, συνάμα δε τόσο τους οικονομικούς, του όρους, όσο και των μελών της οικογένειας του, τα οποία συντηρεί. Έχοντας όλα τα στοιχεία αυτά υπόψη το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών για την πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας και δώδεκα (12) μηνών για την πράξη της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση.

Επειδή συντρέχει περίπτωση να εφαρμοστεί το άρθρο 94 Π.Κ.

Επειδή ανάλογη χρηματική ικανοποίηση για την παθούσα, η οποία παρέστη ως πολιτικώς ενάγουσα, το Δικαστήριο κρίνει το ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ με επιφύλαξη, το οποίο ο κατηγορούμενος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει.

Επειδή όπως προκύπτει από το αντίγραφο του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, το οποίο βρίσκεται στη δικογραφία, αυτός δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα μέχρι σήμερα, για κακούργημα ή πλημμέλημα, σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη από ένα έτος, με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις : που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο: Από την έρευνα των περιστάσεων υπό τις οποίες διαπράχθηκαν οι πράξεις και ιδιαίτερα από τα αίτιά τους, τον προηγούμενο βίο και τον χαρακτήρα του κατηγορουμένου, τη διαγωγή του μετά την τέλεση των πράξεων τη μετάνοια που επέδειξε όπως και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειές τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της ποινής δεν είναι απαραίτητη για να τον αποτρέψει από τη διάπραξη άλλων αξιόποινων πράξεων και πρέπει σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100. Π,Κ. όπως αντί καταστάθηκαν από τα άρθρα 2 & 3 του Ν. 3904/23-12-2010, να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης, που θα του επιβληθεί, επί τρία (3) χρόνια.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον παραπάνω κατηγορούμενο που κηρύχθηκε ένοχος σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) μηνών για την πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας και δώδεκα (12) μηνών για την πράξη της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και στα έξοδα της δίκης, 255 ευρώ.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τη συνολική εκτιτέα ποινή, σε ποινή φυλάκισης δεκατεσσάρων (14) μηνών, (12+2) που αποτελείται από τη βαρύτερη των ποινών των δώδεκα (12) μηνών που επιβλήθηκε παραπάνω στον κατηγορούμενο για την πράξη της απάτης κατ’ εξακολούθηση ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, επαυξημένη κατά δύο (2) μήνες από την συντρέχουσα ποινή.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την ποινή φυλάκισης των δεκατεσσάρων (14) μηνών που επιβλήθηκε στον παραπάνω κατηγορούμενο επί τριετία.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον παραπάνω κατηγορούμενο να πληρώσει στην πολιτικώς ενάγουσα ________ _________ του ___________ και της _____________, κάτοικο ___________ ____________, οδός __________, αρ. ______, το ποσόν των σαράντα τεσσάρων (44) ευρώ, με επιφύλαξη ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που της προκάλεσαν οι παραπάνω πράξεις της πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση και της απάτης κατ’ εξακολούθηση ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας.

Κριθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο, σε δημόσια συνεδρίαση.

Αθήνα, 5-12-2011

Ο Προεδρεύων Εφέτης                                                          Η Γραμματέας