fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ                       ΚΑΤΗΡΟΓΟΥΜΕΝΗ                                        ΠΡΑΞΕΙΣ

Μαρία Δημητροπούλου- Ανδρεάδου       _______ _____________ του _______      Μη απόδοση

Προεδρεύουσα Εφέτης               και της ________  που γεννήθηκε στο                  ΦΠΑ  κατ’ εξακολούθηση

Αικατερίνη Σπηλιωτοπούλου      _________ ___________ το έτος ________                   του οποίου το

Ευαγγελία Γεωργίτση                  κάτοικος ______ ______________ (_______ ______ ____) συνολικό όφελος υπερβαίνει τα                                                                                                                                                               75.000  ευρώ

Εφέτες                                            ΠΑΡΟΥΣΑ

Χαράλαμπος Κουρουνάρχης

Γραμματέας

Η Πρόεδρος, εκφώνησε το όνομα της κατηγορουμένης, η οποία εμφανίστηκε και η Πρόεδρος την ρώτησε για τα στοιχεία της αυτή απάντησε ότι ονομάζεται όπως αναφέρεται παραπάνω και ότι διορίζει συνήγορό της για να την υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη, ο οποίος αποδέχτηκε το διορισμό.

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά, με παρούσα τη Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, τη Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω της Προέδρου, δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφασή του, με αριθμό 3890/2016 η οποία είναι η εξής:

Επειδή η κρινόμενη έφεση έχει νόμιμα και εμπρόθεσμα ασκηθεί πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί από ουσιαστική άποψη.

Επειδή από τις καταθέσεις του μάρτυρα της υπεράσπισης, που εξετάστηκε ενόρκως στο Δικαστήριο τούτο και ο οποίος αναφέρεται ονομαστικά στα πρακτικά, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν, καθώς και από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία της κατηγορουμένης και όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκε ότι

Στη _________ ___________ και κατά τις φορολογικές περιόδους (χρήσεις) από 01/03/2011 έως και 30/04/2011, από 01/08/2011 έως και 31/08/2011, από 01/09/2011 έως και 30/09/2011 και από 01/10/2011 έως 31/10/2011, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του εγκλήματος της «Μη καταβολής Φ.Π.Α.», η κατηγορουμένη με πρόθεση τέλεσε το εν λόγω ποινικό αδίκημα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1, 3 εδ. Β’ Ν. 4174/2013 όπως τροπ. από άρθρ. 8 Ν. 4337/2015, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, και συγκεκριμένα αυτή, στους προαναφερόμενους, τόπο και χρόνους, προκειμένου, να αποφύγει, την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, δεν απόδωσε στην φορολογική αρχή το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, το οποίο, (ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α.), σε ετήσια βάση υπερβαίνει συνολικά, το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ. Ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και κατά τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους, τελώντας υπό την ιδιότητά της ως νομίμου εκπροσώπου, διαχειρίστριας και ομορρύθμου εταίρου, της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ___________ __________ _____ ____ ______, που εδρεύει στην ___________ ___________ και επί της οδού ____________ αρ. ___, έχουσα ως αντικείμενο εργασιών τη βιοτεχνική παραγωγή γυναικείων ενδυμάτων, προκειμένου, να αποφύγει την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, δεν απέδωσε στο Δημόσιο εισπραχθέντα φόρο προστιθέμενης αξίας, που υπερβαίνει συνολικά σε ετήσια βάση το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 89.742,51 ευρώ. Συγκεκριμένα, ενεργώντας υπό την ανωτέρω ιδιότητα της: Α) Κατά την φορολογική περίοδο (χρήση) από 01/03/2011 έως και 30/04/2001, δεν απέδωσε στο Δημόσιο ΦΠΑ, που ανέρχεται συνολικά τα 28.010,83 ευρώ, όπως προκύπτει από την, με ημερομηνία 24-06-2011, Έκθεση Προσωρινού Ελέγχου Φ.Π.Α. των ελεγκτών υπαλλήλων του 3 ου Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών ______ __________ και __________ __________ και από την από 06-0.9-2011 Προσωρινή Πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α., που της κοινοποιήθηκε νομίμως στις 09-09-2011. Β) Κατά τις φορολογικές περιόδους (χρήσεις) από 01/08/2011 έως και 31/08/2001, από 01/09/2011 έως και 30/09/2011 και από 01/10/2011 έως και 31/10/2011, δεν απέδωσε στο Δημόσιο τον αναλογούντα ΦΠΑ, που ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 61.731,68 ευρώ, ήτοι: 15.161,20 ευρώ, για το διάστημα από 01/08/2011 έως και 31/08/2001, 33.105,15 ευρώ, για το διάστημα από 01/09/2011 έως και 30/09/2011 και 13.465,33 ευρώ, για το διάστημα από 01/10/2011 έως και 31/10/2011, όπως προκύπτει από την από 23-01-2012 Έκθεση Προσωρινού Ελέγχου Φ.Π.Α. της ελέγκτριας υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. ____________ _________ ___________, και από την από 23-01-2012 Προσωρινής Πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α,, που της κοινοποιήθηκε νομίμως στις 14-02-2012.Οι ως άνω φορολογικές εγγραφές οριστικοποιήθηκαν με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας προς άσκηση προσφυγής κατ’ αυτών ή κατάθεσης αιτήματος, για διοικητική επίλυση της διαφοράς. Με τα δεδομένα αυτά, αποδείχθηκε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι η κατηγορουμένη, από πρόθεση, τέλεσε την πράξη που της αποδόθηκε και συνεπώς πρέπει να κηρυχθεί ένοχη, εφαρμοζομένης όμως της διατάξεως του άρθρου 66 παρ.1,3 εδ.β’ και άρθρ. 71 Ν. 4174/2013, όπως τροπ. από άρθρ. 8 Ν.4337/2015, που ως επιεικέστερος (ΑΠ 135/2016, ΑΠ 220/2016, ΑΠ 577/2016 ΤΜΙ ΝΟΜΟΣ) εφαρμόζεται, κατ’ άρθρ.2 ΠΚ στην κρινομένη υπόθεση. Επίσης πρέπει να της αναγνωρισθεί η συνδρομή της ελαφρυντικής περίστασης κατ’ άρθρ. 84 παρ. 2 εδ. δ’ ΠΚ, αφού αποδείχθηκε ότι η κατηγορουμένη μετά την πράξη της έδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιχείρησε να άρει τις συνέπειες των πράξεών της. Ειδικότερα, η κατηγορουμένη με την από ___________ αίτησή της προς την Δ.Ο.Υ ____________, παραληφθείσα με αριθ. πρωτ. ____________________, προσέφερε προς αποκατάσταση της ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου ένα ακίνητο στη ____________ (οδός _________ αριθ. __) αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους, το οποίο και είχε αποκτηθεί δυνάμει του υπ’ αριθ. ____________ συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Ιωαννίδη. Ομοίως, δυνάμει της υπ’ αριθ. _______________ εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Πηγής Κουτσογιαννοπούλου το παραπάνω ακίνητο κατασχέθηκε αναγκαστικά μετά από έγγραφη παραγγελία του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ___ ___________, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Αντίθετα, οι λοιποί αυτοτελείς ισχυρισμοί της κατηγορουμένης περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικών κατ’ άρθρ. 84 παρ. 2 εδ. α’, β’ και ε’ ΠΚ πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Ειδικότερα, ως προς τον ισχυρισμό για την αναγνώριση των ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ.2 περ. α’ του ΠΚ, η επίκληση μόνο, ότι η κατηγορουμένη έχει ζήσει έντιμη επαγγελματική και κοινωνική ζωή με διηγηματική μόνο αναφορά στη συνήθη ανθρώπινη συμπεριφορά, της δημιουργίας οικογένειας, της άσκησης επιτυχημένης επαγγελματικής δραστηριότητας και επίκλησης των σχετικών διατάξεων που προβλέπουν τις παραπάνω ελαφρυντικές περιστάσεις δεν αρκεί, αφού τα παραπάνω από μόνα τους δεν δικαιολογούν τη στοιχειοθέτηση της εν λόγω ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου, ycooic την επίκληση και άλλων συγκεκριμένων (θετικών) περιστατικών έντιμης ζωής και μάλιστα σε όλους τους τομείς συμπεριφοράς που ορίζονται στην περίπτωση α’ της §2 του άρθρου 84 ΠΚ. Εξάλλου και το γεγονός ότι μετά το χρόνο τέλεσης της πράξης και μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, δεν υπέπεσε η κατηγορουμένη στο παραμικρό παράπτωμα, δεν δικαιολογεί τη στοιχειοθέτηση της ελαφρυντικής περίστασης, κατ’ άρθρ. 84 παρ.2 εδ. & ΠΚ ήτοι της καλής συμπεριφοράς για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη της, και δεν αίρει την αοριστία του σχετικού ισχυρισμού, αφού ούτε γι’ αυτόν εκτίθενται επαρκή περιστατικά που να τον θεμελιώνουν. Συγκεκριμένα η αναφορά και μόνο ότι η κατηγορουμένη επέδειξε μη παραβατική συμπεριφορά κατά το ως άνω διάστημα, προς τους οικείους της και τους συγκοινωνούς της, χωρίς την επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών καλής συμπεριφοράς, πέραν της συνήθους συμπεριφοράς, δεν αρκεί για να καταστήσει ορισμένο τον περί καλής συμπεριφοράς, για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη, ισχυρισμό της, αφού γίνεται επίκληση μη επαρκών περιστατικών για τη θεμελίωση του, καθόσον για να στοιχειοθετηθεί η ελαφρυντική περίσταση της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, πρέπει η συμπεριφορά αυτή να εκτείνεται σε σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα και απαιτείται, εκτός από το μεγάλο σχετικό διάστημα, η συνδρομή και άλλων περιστατικών, δηλωτικών της ποιότητας του ήθους του δράστη, της κοινωνικής προδιαθέσεώς του και της αρμονικής διαβίωσής του μετά την πράξη.(ΑΠ 559/2014, 407/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 84 παρ.2 στοιχ. β’ ΠΚ ελαφρυντική περίσταση σε περίπτωση παραδοχής της οποίας επιβάλλεται μειωμένη ποινή είναι το ότι ο υπαίτιος ωθήθηκε στην πράξη του από όχι ταπεινά αίτια ή από ένδεια μεγάλη ή διατελώντας από την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης. Συνακόλουθα τούτου, ο αυτοτελής ισχυρισμός της κατηγορουμένης ότι η ίδια ωθήθηκε στην πράξη της από όχι ταπεινά αίτια αλλά επειδή υπήρχε οικονομική κρίση και διάφοροι πελάτες της δεν ανταποκρίθηκαν στις δικές τους υποχρεώσεις απέναντι της είναι απορριπτέος αφού η οικονομική κρίση είναι μια γενικευμένη κατάσταση που αφορά όλο τον πληθυσμό και δεν εξατομικεύεται μόνο στο πρόσωπο της κατηγορουμένης ενώ οι συναλλακτικές σχέσεις της με τους πελάτες της σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και άπτονται των εμπορικών κινήσεων και διαδικασιών που η ίδια επιχειρεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντα την κατηγορούμενη _________ ________________ του _________ και της __________, που γεννήθηκε στο _____________ ____________ το έτος ________, κάτοικος _________ ________ (________ ________ ____).

Δέχεται τυπικά την έφεσή της με αριθμό ____ και χρονολογία __________ κατά της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών με αριθμό 2986/2015.

Κηρύσσει την κατηγορούμενη ένοχη του ότι:

Στη ________ __________ και κατά τις φορολογικές περιόδους (χρήσεις) από 1/3/2011 έως και 30/4/2011, από 1/8/2011 έως και 31/8/2011, από 1/9/2011 έως και 30/9/2011 και από 1/10/2011 έως 31/10/2011, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του εγκλήματος της «Μη καταβολής Φ.Π.Α.», με πρόθεση τέλεσε το εν λόγω ποινικό αδίκημα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1, 3 εδ. Β’ Ν. 4174/2013 όπως τροπ. από άρθρ. 8 Ν. 4337/2015, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, και συγκεκριμένα αυτός, στους προαναφερομένους, τόπο και χρόνους, προκειμένου, να αποφύγει, την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, δεν απόδωσε στην φορολογική αρχή το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, το οποίο, (ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α.), σε ετήσια βάση υπερβαίνει συνολικά, το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ. Ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και κατά τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους, τελώντας υπό την ιδιότητά της ως νομίμου εκπροσώπου, διαχειρίστριας και ομορρύθμου εταίρου, της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία ________ ____________ _____ _____ ______., που εδρεύει στην _______________ _________ και επί της οδού _________ αρ. ____, έχουσα ως αντικείμενο εργασιών τη βιοτεχνική παραγωγή γυναικείων ενδυμάτων, προκειμένου, να αποφύγει την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας, δεν απέδωσε στο Δημόσιο εισπραχθέντα φόρο προστιθέμενης αξίας, που υπερβαίνει συνολικά σε ετήσια βάση το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, ανερχόμενο συνολικά στο ποσό των 89.742,51 ευρώ.

Συγκεκριμένα, ενεργώντας υπό την ανωτέρω ιδιότητά της:

Α) Κατά την φορολογική περίοδο (χρήση) από 1/3/2011 έως και 30/4/2001, δεν απέδωσε στο Δημόσιο ΦΠΑ, που ανέρχεται συνολικά τα 28.010,83 ευρώ, όπως προκύπτει από την, με ημερ. Έκθεση Προσωρινού Ελέγχου Φ.Π.Α. των ελεγκτών υπαλλήλων του 3ου Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών ________ ________ και ___________ ____________ και από την από 6ης.9.2011 Προσωρινή Πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α., που της κοινοποιήθηκε νομίμως στις 9.9.2011.

Β) Κατά τις φορολογικές περιόδους (χρήσεις) από 1/8/2011 έως και 31/8/2001, από 1/9/2011 έως και 30/9/2011 και από 1/10/2011 έως και 31/10/2011, δεν απέδωσε στο Δημόσιο τον αναλογούντα ΦΠΑ, που ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 61.731,68 ευρώ, ήτοι: 15.161,20 ευρώ, για το διάστημα από 1/8/2011 έως και 31/8/2001, 33.105,15 ευρώ, για το διάστημα από 1/9/2011 έως και 30/9/2011 και 13.465,33 ευρώ, για το διάστημα από 1/10/2011 έως και 31/10/2011, όπως προκύπτει από την από 23ης. 1.2012 Έκθεση Προσωρινού Ελέγχου Φ.Π.Α. της ελέγκτριας υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. _____________ _________ ____________, και από την από 23ης.1.2012 Προσωρινής Πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α., που της κοινοποιήθηκε νομίμως στις 14.2.2012.

Οι ως άνω φορολογικές εγγραφές οριστικοποιήθηκαν με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας προς άσκηση προσφυγής κατ’ αυτών ή κατάθεσης αιτήματος, για διοικητική επίλυση της διαφοράς.

Απορρίπτει τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της κατηγορουμένης περί αναγνώρισης των ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ. α’, β’ και ε’ ΠΚ.

Το Δικαστήριο δέχεται ότι η κατηγορούμενη έδειξε ειλικρινή μετάνοια και επεδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης της.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε, αμέσως στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση.

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά με παρόντα το Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, το Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω της Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφασή του, με αριθμό 3890/2016, η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχη η κατηγορούμενη προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 26 παρ.1, 27 παρ.1, 51, 52, 79, 98 παρ.1 Π.Κ. και άρθρο 66 παρ. 1, 3 εδ. β’ Ν. 4174/2013 όπως τροπ. από άρθρ. 8 Ν. 4337/2015.

To Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 79 Π.Κ. λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τη βαρύτητα του εγκλήματος που τέλεσε η κατηγορούμενη, όσο και την προσωπικότητα αυτής, κρίνει ότι πρέπει να της επιβληθεί ποινή δεκαοκτώ (18) μηνών. Στην κρίση του αυτή, οδηγήθηκε το Δικαστήριο, αφού έλαβε υπόψη του, όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος, τα ακόλουθα στοιχεία: Τη βλάβη, που προξένησε το έγκλημα, καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας αυτού, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης και όλες τις περιστάσεις (χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου), που συνόδευαν την προπαρασκευή και την εκτέλεσή του και την ένταση του δόλου της κατηγορουμένης, όπως όλα αυτά προκύπτουν από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία και εκτίθενται ειδικότερα στην προηγούμενη περί ενοχής απόφαση. Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας της κατηγορουμένης τα αίτια που την ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που της δόθηκε και το σκοπό, που επιδίωξε, τον χαρακτήρα της και το βαθμό της αναπτύξεώς της, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή της, καθώς και την διαγωγή της κατά τη διάρκεια της πράξεως και μετά την πράξη και ιδίως την μετάνοια, που επέδειξε και την προθυμία της να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξεώς της, όπως όλα αυτά προκύπτουν από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία και εκτίθενται ειδικότερα στην προηγούμενη περί ενοχής απόφαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Καταδικάζει την κατηγορούμενη σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ (18) μηνών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά με παρόντα το Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, το Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω της Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφασή του, με αριθμό 3890/2016, η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 371 παρ. 4 εδάφ. α ΚΠοινΔ προκύπτει ότι το Δικαστήριο αφαιρεί από την ποινή, που επιβλήθηκε, το χρόνο της προσωρινής κρατήσεως του καταδικασμένου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Από δε τη διάταξη του άρθρου 87 παρ. 1 και 2 Π.Κ. προκύπτει ότι, όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή και αφού οριστεί η διάρκειά της, αφαιρείται ο χρόνος της προσωρινής κρατήσεως του καταδικασμένου, την οποία διέταξε ανακριτική αρχή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Επίσης αφαιρείται ο χρόνος που κρατήθηκε από τη σύλληψή του έως την προσωρινή του κράτηση. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων, που συνεκδικάζονται, αφαιρείται από την ποινή, που επιβλήθηκε για κάποιο από αυτά ο χρόνος της προσωρινής κρατήσεως, που διατάχθηκε για οποιοδήποτε από αυτά. Επίσης αφαιρείται και ο χρόνος της κρατήσεως, που προβλέπει το εδάφιο 1 αυτού του άρθρου, ακόμη και όταν η απόφαση κήρυξε τον καταδικασμένο αθώο για το έγκλημα, για το οποίο είχε κρατηθεί προσωρινά.

Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα, που αναγνώσθηκαν προκύπτει ότι η κατηγορούμενη συνελήφθη στις 30-10-2012 και στη συνέχεια, στις 31-10-2012 της επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι δυνάμει της υπ’ αριθμ. _______ Διάταξης του 19ου Τακτικού Ανακριτή Αθηνών, (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση άπαξ το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο Α.Τ.).

Συνεπώς πρέπει από την ποινή, που επιβλήθηκε στην κατηγορούμενη, να αφαιρεθεί ο παραπάνω χρόνος της κρατήσεώς της από τη σύλληψή της, έως την ημέρα που της επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αφαιρεί από την ποινή, που επιβλήθηκε στην κατηγορούμενη το χρόνο της κρατήσεώς της από 30-10-2012 μέχρι 31-10-2012 δηλαδή μία (1) ημέρα και ορίζει το υπόλοιπο που πρέπει να εκτίσει αυτή σε φυλάκιση δεκαεπτά (17) μηνών και είκοσι εννέα (29) ημερών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά με παρόντα το Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, το Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω της Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφασή του, με αριθμό 3890/2016, η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 99 παρ.1 Π.Κ., αν κάποιος, που δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη από ένα έτος με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις, που οι ποινές τους δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το Δικαστήριο με την απόφαση του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα και ανώτερο από τρία έτη, εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 Π.Κ. είναι απολύτως αναγκαία, για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων. Ο χρόνος αναστολής δεν μπορεί να είναι βραχύτερος από τη διάρκεια της ποινής. Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την προηγούμενη καταβολή των δικαστικών εξόδων.

Στην προκειμένη περίπτωση από το ποινικό μητρώο της κατηγορουμένης προκύπτει ότι αυτή δεν έχει καταδικασθεί μέχρι τώρα αμετακλήτως σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργημα ή πλημμέλημα και πρέπει να διαταχθεί η αναστολή εκτελέσεως της ποινής, που της επιβλήθηκε για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο κρίνεται αρκετό για τη δοκιμασία της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ’

Αναστέλλει την εκτέλεση της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής φυλάκισης 18 μηνών, που επιβλήθηκε στην κατηγορούμενη για τρία (3) έτη.

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος γνωστοποίησε στην κατηγορούμενη, που καταδικάστηκε, ότι εάν κατά το διάστημα της αναστολής καταδικαστεί και πάλι σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργημα ή πλημμέλημα, που θα τελέσει κατά τη διάρκεια της αναστολής, η αναστολή θα αρθεί, μόλις καταστεί αμετάκλητη η νέα καταδίκη και ότι η ποινή, που θα επιβληθεί με την νέα καταδίκη, θα εκτελεστεί στη συνέχεια μετά την εκτέλεση της παραπάνω ποινής, που ανεστάλη. Αν η αναστολή δεν αρθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, η ποινή, που αναστέλλεται, θα θεωρηθεί, σαν να μην έχει επιβληθεί.

 

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2016

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του σε δημόσια συνεδρίαση

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφθηκε μυστικά με παρόντα το Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες την Εισαγγελέα, το Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω της Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφασή του, με αριθμό 3890/2016, η οποία είναι η εξής:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. ένεκα αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Στην προκειμένη περίπτωση από την εκκαλουμένη απόφαση, που αναγνώστηκε, προκύπτει ότι έχει επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στο πρωτοδίκως παρασταθέν ως πολιτικώς ενάγον Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 3.000 ευρώ ποσό το οποίο πρέπει να του επιδικαστεί και από το παρόν Δικαστήριο.

Από τη διάταξη του άρθρου 582 ΚΠοινΔ, ως ισχύει, προκύπτει ότι κάθε

κατηγορούμενος καταδικαζόμενος σε ποινή καταδικάζεται συγχρόνως με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, το ποσό δε των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, αφού η κατηγορούμενη καταδικάσθηκε με την παραπάνω απόφαση σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, πρέπει να καταδικασθεί και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, τα οποία θα ορισθούν ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Υποχρεώνει την κατηγορούμενη ________ _____________ να πληρώσει στο πρωτόδικός παρασταθέν πολιτικώς ενάγον Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Καταδικάζει την κατηγορούμενη στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας τα οποία ορίζει σε εξακόσια (600) ευρώ.

Τέλος η Πρόεδρος ανακοίνωσε στην κατηγορούμενη ότι έχει το δικαίωμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία, να ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης. Εξήγησε δε συνοπτικά σ’ αυτήν όσα απαιτούνται για να είναι έγκυρο και τυπικά δεκτό το ένδικο τούτο μέσο (άρθρο 407 Κ. Ποιν. Δ. και 11Ν 469/1972).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία