fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

10-07-2019 Düsseldorf, Ανθούσα, Τόκιο Γερμανία, Ελλάδα, Ιαπωνία, ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Αγωγή, Άμυνα Εναγομένου / Ενστάσεις, Αναλογική Εφαρμογή, Αναλογική Εφαρμογή ΠΔ 219/1991 Και Στις Συμβάσεις Διανομής, Ανεξάρτητος Επιχειρηματίας, Αντιπροσωπευόμενος, Αποζημίωση Κατ’ Άρθρο 914 ΑΚ, Αποζημίωση Πελατείας, Αποζημίωση Πελατείας (Άρ. 9 πδ 219/1051 Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων), Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος, Απροειδοποίητη Διακοπή Συνεργασίας, Άρθρο 91 ΕμπΝ, Αρμόδιο Το Δικαστήριο Της Συνήθους Διαμονής Του Εμπορικού Διανομέα, Αρχή της Ελευθερίας των Συμβάσεων, Βάρος Απόδειξης, Γερμανική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Γερμανική Θυγατρική Ιαπωνικής Εταιρίας, Διανομέας, Διάρκεια Σύμβασης, Διαφορές Σύμβασης Εμπορικής Αντιπροσωπείας – Σύμβασης Διανομής, Διαφυγόντα Κέρδη, Διεθνής Δικαιοδοσία, Διέπον Δίκαιο, Δίκαιη Αποζημίωση, Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων, Δικαστική Δαπάνη, Δικαστικό Ένσημο, Δικαστικό Πληρεξούσιο, Δίκτυο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, Δίκτυο Προμηθευτή, Δίκτυο Πωλήσεων, Εισφορά Νέων Πελατών, Ελληνικό Δίκαιο, Εμπορική Διαφορά, Εμπορική Συμφωνία, Εμπορική Συνεργασία, Εμπορικός Διανομέας, Εμπόριο, Εναγόμενος Κάτοικος Εξωτερικού, Ένορκη Βεβαίωση, Ένσταση Αοριστίας, Ένσταση Απαραδέκτου, Ένσταση Καταχρηστικής Άσκησης Δικαιώματος (281 ΑΚ), Ένσταση Ουσία Αβάσιμου, Εντολή (ΑΚ 713 – 719), Επιχειρηματική Δράση, Εύλογη Αποζημίωση, Εφαρμοσθέο Δίκαιο, Εφαρμοστέο Δίκαιο, Ιδιόρρυθμη Διαρκής Ενοχική Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Κανονισμός (ΕΚ) 593/17-6-2008 Ευρ. Κοινοβουλ. & Συμβουλ.- Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές (Ρώμη Ι), Κατ’ Αποκοπήν Αποζημίωση αντί της Αποζημίωσης του Άρθρου 9 παρ. 1 ΠΔ 219/1991., Κατά Τόπον Αρμοδιότητα, Καταγγελία Σύμβασης, Κατάθεση Προσθήκης – Αντίκρουσης, Κατάθεση Προτάσεων, Κέρδος, Κριτήρια για τον Καθορισμό του Ύψους της Αποζημίωσης Πελατεία, Μέγεθος Πελατείας, Μέσος Ετήσιος Όρος Αμοιβών, Μετατροπή Σύμβασης Εμπορικής Διανομής Ορισμένου Χρόνου Σε Αορίστου, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, Ν. 3557/2007, Νέα Τακτική Διαδικασία – Ενοχικό, Οργανοδομή – Οργάνωση – Υποδομή, Ορισμένη Γεωγραφική Περιοχή, Παραγωγή Υδροξυπροπυλ Κυταρρίνης, ΠΔ 219/1991 Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων, Πελατολόγιο, Περιουσιακή Ζημία, Πρακτικό Δ.Σ. – Εξουσιοδότηση – Παροχή Πληρεξουσιότητας, Προειδοποίηση Διακοπής Συνεργασίας, Προμήθεια Εμπορικού Αντιπροσώπου, Προμηθευτής, Ρήτρα Απαγόρευσης Ανταγωνισμού, Ρήτρα Εμπιστευτικότητας, Ρήτρα Εχεμεύθειας, Σημαντική Προαγωγή Υποθέσεων, Συζήτηση Αγωγής, Σύμβαση Αποκλειστικής Διανομής, Σύμβαση Διανομής, Σύμβαση Διανομής Ορισμένου Χρόνου, Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας, Σύμβαση Εμπορικής Διανομής, Σύμβαση Εμπορικής Συνεργασίας, Συμφωνητικό Εχεμύθειας – Εμπιστευτικότητας – Μη Ανταγωγνισμού, Τήρηση Επαγγελματικού Απορρήτου, Υποχρεώσεις Διανομέα, Υποχρεώση Γνωστοποίησης του Πελατολογίου στον Αντιπροσωπευόμενο, Φαρμακευτική Βιομηχανία, Φήμη Παραγωγού, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Περατώθηκε

.

13-11-2018 Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κασσάνδρα, Χαλκιδική Ελλάδα, ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Μισθωτικές Διαφορές, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός (ΑΚ 904), Αίτημα Απόρριψης Της Αγωγής Ως Απαράδεκτης, Αιτιολογημένη Άρνηση Της Αγωγής, Ακυρότητα Σύμβασης, Αμοιβή Πληρεξουσίου Δικηγόρου, Άμυνα Εναγομένου / Ενστάσεις, Ανάρτηση Μισθωτηρίου Στο Taxisnet, Ανυπαρξία Σύναψης Συμβάσεως Μίσθωσης, Ανωμοτί Εξέταση Ενάγοντος, Αξιολόγηση Μαρτυρικής Κατάθεσης, Αποδοχή Δήλωσης Μίσθωσης, Απόρριψη Αγωγής, Αποχώρηση Από Το Μίσθιο, Άρθρ. 68 και 73 ΚΠολΔ Περί Νομιμοποίησης Διαδίκων, Άρνηση Αποδοχής Δήλωσης Μίσθωσης, Άρνηση Της Βάσης Της Αγωγής Του Ενάγοντος, Βάρος Απόδειξης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Δημοσίευση Απόφασης, Διάρκεια Μίσθωσης, Διδάγματα Κοινής Πείρας, Δικαστικό Ένσημο, Εγγύηση Τρίτου Υπέρ Μισθωτή, Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, Εκατέρωθεν Προτάσεις Διαδίκων, Έκδοση Απόφασης, Εκμισθωτής, Έλλειψη Αποδοχής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, Εναγόμενος, Ένσταση Απαραδέκτου Λόγω Ελλείψεως Παθητικής Νομιμοποίησης, Ένσταση Καταχρηστικής Ασκήσεως (κατ’ άρθρ. 281 ΑΚ), Ένσταση Νόμω Αβασίμου, Επίδοση Αγωγής, Επίδοση Απόφασης, Επικουρική Βάση Αγωγής, Εργαζόμενος, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης, Καθ’ ύλην Αρμοδιότητα, Κατά Τόπον Αρμοδιότητα, Καταβολή Μισθωμάτων, Κύρια Βάση Αγωγής, Ληξιπρόθεσμα Μισθώματα, Λόγω Ανυπαρξίας Επίδικου Δικαιώματος, Μηνιαίο Μίσθωμα, Μίσθιο, Μισθωτήριο, Μισθωτής, Νομιμοτόκως, Παθητική Νομιμοποίηση Διαδίκων, Πληρεξουσιότητα, Πληρωμή Λογαριασμού Δ.Ε.Η., Πρακτικά Δίκης, Προθεσμία για την Άσκηση Έφεσης, Προσθήκη – Αντίκρουση, Προστηθείς, Προσωρινά Εκτελεστό, Προτάσεις Εναγομένου επί Αγωγής Αντιδίκου, Προφορική Όχληση, Προφορική Σύμβαση Μίσθωσης, Σύμβαση Μίσθωσης, Σύμβαση Μίσθωσης Πράγματος (ΑΚ 574επ), Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης μέσω Άμεσου Αντιπροσώπου (ΑΚ 211), Τύπος Μισθωτικής Σύμβασης, Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, Υποχρέωση Ενάγοντος προς Καταβολή Δικαστικής Δαπάνης Εναγομένου, Υποχρέωση Καταβολής Μισθώματος, Χρήση Μισθίου, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Εκδόθηκε απόφαση, Περατώθηκε

.

11-10-2018 Βούλα, Παλαιό Φάληρο Ελλάδα, ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Αίτηση, Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, Αδυναμία Κάλυψης Υποχρεώσεων, Αίτημα Χορήγησης Προσωρινής Διαταγής, Αίτηση Λήψεως Ασφαλιστικών Μέτρων, Αίτηση Ομόρρυθμης Εταιρίας Κατά Εταίρου της, Αμοιβή Πληρεξουσίου Δικηγόρου, Απαγόρευση Μεταβολής Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας Καθ’ ου η Αίτηση, Άρθρ. 707 – 724 ΚΠολΔ, Αφαίρεση Εταιρικών Χρημάτων, Βάρος Απόδειξης, Δικαστική Δαπάνη, Εικονική Συμμετοχή Εταίρου στη Διαχείριση, Εικονική Συμμετοχή Συζύγου σε Εταιρία, Εικονικός Ομόρρυθμος Εταίρος, Εκπροσώπηση Αιτούντος, Ελαττωμένη Περιουσιακή Κατάσταση Οφειλέτη, Επ’ Ακροατηρίω Μαρτυρικές Καταθέσεις – Αξιολόγηση, Η Συντηρητική Κατάσχεση ως Ασφαλιστικό Μέτρο, Κατεπείγον, Κίνδυνος Ματαίωσης Απαίτησης, Παράνομη Αφαίρεση Εταιρικών Χρημάτων, Παράνομη Ιδιοποίηση Ποσού, Προβλήματα στην Βιωσιμότητα της Εταιρίας, Προσωπική Σχέση Εταίρων, Προσωρινή Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων Οφειλέτη, Σημείωμα, Συζήτηση Αίτησης, Συντηρητική Κατάσχεση, Σφράγιση Επιταγών, Ύπαρξη Επικείμενου Κνδύνου, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Εκδόθηκε απόφαση, Περατώθηκε

.