fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

2118/13-10-2009 ΣΤ Άρειος Πάγος Αθήνα Ελλάδα, ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Αίτηση αναίρεσης σε Άρειο Πάγο, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Οικονομάκης Χρήστος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πατινίδης Δημήτριος, ΔΙΚΑΣΤΕΣ: Κοσμίδης Χριστόφορος, Μπατζαλέξης Γεώργιος, Παπαηλίου Χαράλαμπος, Πατινίδης Δημήτριος, Ρούμπης Παναγιώτης, ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παπαήλιου Χαράλαμπος, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Τσάγγας Νικόλαος

Έννοια άρθρου 502§6 ΚΠΔ. Ορθώς η προσβαλλομένη απόφαση στην μετ΄αναβολή δίκη απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη αφού η προγενέστερη αναβλητική απόφαση δεν ασχολήθηκε με το τυπικά δεκτό της εφέσεως. Υπέρβαση εξουσίας. Ορθώς το Εφετείο απέρριψε ως απαράδεκτες τις εφέσεις...

07-11-2018 Μπλακόεβγκραντ, Πειραιάς Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Αγωγή, Αίτημα Επίδειξης Εγγράφων Κατ’ Άρθρ. 232 ΚΠολΔ, Αίτημα Επίδειξης Εγγράφων Κατ’ Άρθρ. 451 – 452 ΚΠολΔ, Αίτημα Συνεκδίκασης Με Συναφή Αγωγή, Αίτημα Συνεκδίκασης με Συναφή Αγωγή, Αιτιολογημένη Άρνηση Της Αγωγής, Άμυνα Εναγομένου / Ενστάσεις, Αποδεικτικά Μέσα, Απόρριψη Αγωγής, Άρνηση Αγωγής, Άρνηση Της Αγωγής, Άρνηση Της Βάσης Της Αγωγής Του Ενάγοντος, Άρνηση Του Ύψους Της Οφειλής, Άρνηση Υπάρξεως Οφειλής, Βουλγαρική Εταιρεία Ltd, Βουλγάρικη Εταιρία, Διδάγματα Κοινής Πείρας, Διεθνείς Οδικοί Μεταφορείς, Διεθνής Μεταφορά, Διεθνής Οδική Μεταφορά Εμπορευμάτων, Διεθνής Σύμβαση Γενεύης (Ν. 557/1977), Δικαστικά Έξοδα, Δικαστική Δαπάνη, Δικαστικό Ένσημο, Εμπορική Διαφορά, Έννομο Συμφέρον, Ένορκες Βεβαιώσεις, Ένσταση Αοριστίας, Ένσταση Απαραδέκτου, Ένσταση Μη Νομίμως Ληφθεισών Μαρτυρικών Καταθέσεων – Απαράδεκτο Χρήσης Αυτών Ως Αποδεικτικών Μέσων –, Ένσταση Νόμω Αβασίμου, Ένσταση Ουσία Αβάσιμου, Ένσταση συμψηφισμού (ΑΚ 440), Εξουσιοδότηση, Μεταφορέας, Ναύλος, Παραγγελία Μεταφοράς, Παραγγελιοδόχος Μεταφοράς, Παράταση Προθεσμίας Κατάθεσης Προτάσεων, Περιορισμός Απαίτησης Αντιδίκου (Ενάγουσας), Προσθήκη – Αντίκρουση, Προτάσεις Εναγομένου επί Αγωγής Αντιδίκου, Συζήτηση Αγωγής, Συμβαλλόμενα στη Σύμβαση Μεταφοράς Πρόσωπα, Συμβάσεις Παραγγελίας Μεταφοράς, Σύμβαση Μεταφοράς Πραγμάτων (Άρθρ. 95-100 ΕμπΝ), Σύμβαση Παραγγελέα – Παραγγελιοδόχου Μεταφοράς, Συνοδευτικά Έντυπα Εξαγωγής (CMR), Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Το e-mail ως Ιδιωτικό Έγγραφο, Τόκοι Υπερημερίας, Φορτωτική, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Εκδόθηκε απόφαση

.

03-09-2018 Πειραιάς Ελλάδα, ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Ποινική Διαδικασία, Αναβίωση Παραγραφής, Αναβλητική Ποινική Απόφαση, Αναβολή, Αναβολή Υποθέσεως Προσέλθει Ιατροδικαστής, Αναγνωστέα Έγγραφα, Ανθρωποκτονία, Ανθρωποκτονία Από Αμέλεια, Αντιρρήσεις κατά της Δήλωσης Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, Αποβολή Πολιτικής Αγωγής, Απορριπτική Διάταξη Εισαγγελέα, Άρθρ. 47 ΚΠΔ, Δήλωση Ατυχήματος, Δήλωση Παράστασης Αγωγής, Διαχειριστής Ομορρύθμου Εταιρίας, Διδάγματα Κοινής Πείρας, Δικογραφία, Διορισμός Συνηγόρου Υπεράσπισης, Ε.Ε., Έγγραφες Εξηγήσεις, Έγκληση, Έγκληση Κατά Παντός Υπευθύνου, Έγκληση Συγγενών Θανόντος, Εκδίκαση Υποθέσεως, Εκδίκαση Υπόθεσης στο Όριο Παραγραφής, Έκθεση Ατυχήματος, Έκθεση Επιθεώρησης Εργασίας, Έκθεση Τοξικολογικής Εξέτασης, Εκπροσώπηση Κατηγορουμένου, Έλλειψη Δόλου, Ένορκές Καταθέσεις Συναδέλφων Θανόντος Εργαζομένου, Ένορκη Κατάθεση, Εξουσιοδότηση, Επιβεβαίωση Επιθεώρησης Εργασίας Περί Θανάτου Από Παθολογικά Αίτια, Εργαζόμενος, Εργοδότης, Θάνατος από Παθολογικά Αίτια, Θάνατος Εργαζομένου, Θάνατος Εργαζομένου Εν Ώρα Εργασίας, Θέση Μηνύσεως στο Αρχείο, Ιατροδικαστική Εξέταση, Ιδιαίτερη Νομική Υποχρέωση, Ισχυρισμοί Αναγνώρισης Ελαφρυντικών Περιστάσεων, Ισχυρισμοί Απαλλαγής Από την Ποινή, Κατηγορητήριο, Κατηγορούμενος, Κλήση Ασθενοφόρου, Κλητήριο Θέσπισμα, Κρείσσονες Αποδείξεις, Λήψη Κάθε Αναγκαίου Μέτρου από τον Εργοδότη, Λήψη Μέτρων Άκρας Επιμέλειας, Μέσος Επιμελής Εργοδότης, Μη Πλήρωση Υποκειμενικής Υπόστασης Αδικήματος, Νόμιμος Εκπρόσωπος Εταιρίας, Ορισμένοι Ισχυρισμοί, Ουσία και Νόμω Αβάσιμο Έγκλησης, Παράλειψη Οφειλόμενης Νόμιμης Ενέργειας, Παρέλευση Προθεσμίας για Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, ΠΚ 302 ΠΑΡ. 1, Πλημμέλημα, Ποινικό Μητρώο, Πολιτικώς Ενάγων, Πραγματογνωμοσύνη, Προσωπική Εταιρία, Πρότερος Έντιμος Βίος, Πρώτος Βαθμός, Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, Υλικό από Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Περατώθηκε

.

17-09-2018 Πειραιάς Ελλάδα, ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Ποινική Διαδικασία, Αίτημα Αναβολής για Ρύθμιση Οφειλής, Αναβλητική Ποινική Απόφαση, Αναβολή, Αναβολή Εκτέλεσης Ποινής, Ασφαλιστική Ενημερότητα, Αυτοτελείς Ισχυρισμοί, Αυτοτελείς Ισχυρισμοί-Αναγνώριση Ελαφρυντικών Περιστάσεων (Αρ. 84 ΠΚ), Δεκτό το Αίτημα Αναβολής, Δεύτερος Βαθμός, Διαχειριστής, Δικαστικά Έξοδα, Διπλοεγγραφές Πίνακα Χρεών, Ε.Ε., Εκδίκαση Υποθέσεως, Έκθεμα, Ελαφρυντικές Περιστάσεις (Άρθρ. 84 ΠΚ), Έλλειψη Δόλου, Εξουσιοδότηση, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Έφεση Κατά Πρωτόδικης Καταδικαστικής Απόφασης, ΙΚΑ, Ισχυρισμοί Αναγνώρισης Ελαφρυντικών Περιστάσεων, Ισχυρισμοί Απαλλαγής Από την Ποινή, Ισχυρισμοί Κατηγορούμενου, Καθυστέρηση Καταβολής Εταιρικών Χρεών, Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών, Κάλυψη Υποχρεώσεων Εταιρίας, Κατηγορητήριο, Κατηγορούμενος, Κρείσσονες Αποδείξεις, Λευκό Ποινικό Μητρώο, Μη Έγκαιρη Καταβολή Εργοδοτικών και Εργατικών Εισφορών ΙΚΑ, Μη Ταπεινά Αίτια, Νόμιμος Εκπρόσωπος Εταιρίας, Ορισμένοι Ισχυρισμοί, Οφειλές Εκτός Ρύθμισης, Οφειλές Εταιρίας προς το Δημόσιο, Πρότερος Έντιμος Βίος, Ρύθμιση Οφειλών, Ρύθμιση Τμηματικών Καταβολών, Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, Υπεράσπιση Κατηγορουμένου, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Περατώθηκε

.

07-06-2017 Θεσσαλονίκη, Μπλακόεβγκραντ, Πειραιάς Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ, Μήνυση – Έγκληση, Αλλοδαπή Εταιρία, Ατομική Επιχείρηση, Βουλγαρική Εταιρεία Ltd, Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής, Διαφορά Από Τιμολόγια, Διαχειριστής Ε.Π.Ε, Διορισμός Αντικλήτου – Πληρεξουσίου Δικηγόρου, Δυσφημιστικές Διαδόσεις, Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιώς, Εξουσιοδότηση, Εξουσιοδότηση Νομίμου Εκπροσώπου, Καταγγελία σε Φορολογικές Αρχές, Μηνυτής Κάτοικος Εξωτερικού, Μηνύτρια Εταιρία, Νόμιμη Εκπροσώπηση Μηνύτριας Εταιρίας, Πορεία Μηνύσεων, Προκαταρκτική Εξέταση, Προτεινόμενοι Μάρτυρες, Συνοδευτικά Έντυπα Εξαγωγής (CMR), Τιμολόγια, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Υπηρεσίες Logistics, Υπηρεσίες Εφοδιαστικής, Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων και Μεγάλων Φορτίων, Υπόμνημα Εγκαλούντος-Μηνυτή, Φορολογικός Έλεγχος, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Μητρογιάννη Αικατερίνη, Μίχα Μαρία Μυρσίνη, Περατώθηκε

.
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία