fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Νόμος 4605/2019 και Προστασία της Πρώτης (Κύριας) Κατοικίας στην Ελλάδα

Παράταση στην προθεσμία υποβολή αίτησης στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι 30 Απριλίου 2020

Σύμφωνα με το Ελληνικό Νόμο 4638/2019 (ΦΕΚ 181 Α΄/18-11-2019) – και συγκεκριμένα με το άρθρο 6 – ο οφειλέτης της τράπεζας έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε Δικηγόρο την προετοιμασία της αίτησής του για προστασία της Πρώτης (Κύριας) Κατοικίας του.

Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης δεν καταβάλει την αμοιβή του Δικηγόρου, αλλά αυτή καταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα, κατά συνέπεια η Δικηγορική Εταιρεία μας μπορεί να σας παρέχει τις Υπηρεσίες της, χωρίς δική σας δαπάνη (υπό την προυπόθεση ότι θα έχετε συγκεντρώσει το σύνολο των εγγράφων και των στοιχείων και θα μας τα παραδώσετε έτοιμα, και ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες. Αν όμως χρειασθείτε περαιτέρω συνδρομή για τη συγκέντρωση των εγγράφων και στοιχείων και για δικαστικές διαδικασίες, τότε θα προσυμφωνήσουμε κατά περίπτωση την επιπλέον χρέωση σας).

Συγκεκριμένα:

α) Αν ο Δικηγόρος συνέταξε την αίτηση του οφειλέτη για τη ρύθμιση των οφειλών του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (κατ’ άρθρο 72 ν. 4605/2019) τότε ο Δικηγόρος δικαιούται αμοιβής ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία προκαταβάλλεται από την τράπεζα που έχει την πρώτη θέση στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας.

β) Αν επιτευχθεί ρύθμιση, η πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη καταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο Δικηγόρο του αιτούντος – οφειλέτη το ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ρύθμιση ΚΑΙ για Ιδιώτες ΚΑΙ για Επιχειρηματίες ΚΑΙ για Εμπόρους

Νόμος 4605/2019: ίσως η τελευταία ευκαιρία διάσωσης της πρώτης κατοικίας

Η διάρκεια της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης λήγει 30.05.2020, συνεπώς τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον πολύ στενά

 

Ο νόμος σε σημεία:

Ωφελούμενοι:

 • Μισθωτοί
 • Συνταξιούχοι
 • Άνεργοι
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες
 • Έμποροι
 • Επιχειρηματίες
 • Εγγυητές

 

Αντικείμενο ρύθμισης:

 • Αφορά την προστασία της α’ κατοικίας ορίζοντας ποσό αποπληρωμής στο 120% της εμπορικής της αξίας

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα:

 • Παύση εκποίησης
 • Παύση πλειστηριασμού
 • Παύση εγγραφής προσημείωσης ή υποθήκης, ΚΑΙ
 • Ταυτόχρονη ρύθμιση εξόφλησης και αποπληρωμής μέχρι και σε 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2%

Πιθανά ζητήματα προς επίλυση:

 • Ελλιπή δικαιολογητικά
 • Παραδρομές και λάθη κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων στη διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • Απαραίτητη προεργασία για αποστολή αντιπρότασης σε περίπτωση προτεινόμενης ρύθμισης από πλευράς Τραπεζών

Κλείνοντας, συγκρατήστε τα παρακάτω:

 • Ο νόμος αφορά την πρώτη κατοικία
 • Η κατοικία αυτή πρέπει να φέρει είτε προσημείωση είτε υποθήκη
 • Οι οφειλές σας πρέπει να είναι αρρύθμιστες
 • Η εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας μπορεί να φτάνει μέχρι τις 175.000,00€ σε περίπτωση ύπαρξης και επιχειρηματικών δανείων είτε μέχρι τις 250.000,00€ αν τα δάνεια ήταν μόνο στεγαστικά
 • Το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500, 00€, ποσό που μπορεί να προσαυξάνεται κατά 8.500,00€ για τον-την σύζυγο και κατά 5.000,00€ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα.
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τις 130.000 € ανά πιστωτή ή τις 100.000,00€ ανά πιστωτή αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

 

Τι προσφέρουμε εμείς και πως μπορούμε να βοηθήσουμε:

 

 • Συγκέντρωση εγγράφων από τα δικαστήρια και οιαδήποτε άλλη τυχόν εμπλεκόμενη αρχή
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • Καταχώριση στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • Διαπραγμάτευση με τράπεζες προκειμένου για την οριστικοποίηση της ρύθμισης
 • Σύνταξη και υποβολή αίτησης σε αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση μη ευόδωσης της συνολικής εξωδικαστικής διαδικασίας

Το ζήτημα της προστασίας της α’ κατοικίας απασχολεί ιδίως τα τελευταία δέκα και πλέον έτη ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, καθώς χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να αναζητούν τρόπους και διαδικασίες ώστε άμεσα αλλά και αποτελεσματικά να διαφυλάξουν το θεμελιώδες δικαίωμα της στέγασης, το οποίο στα χρόνια της κρίσης βρέθηκε αρκετές φορές μετέωρο.

Η ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (γνωστότερου ως «νόμου Κατσέλη» λόγω της τότε Υπουργού) ήρθε ως σωσίβιο στην ελληνική νομική πραγματικότητα προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει τόσο την εξωδικαστική όσο και την εν τέλει προτιμητέα εν πολλοίς δικαστική διαδικασία προστασία της α’ κατοικίας, με έναν τρόπο που δεν ήταν καθόλου γνώριμος όχι μόνο στους εμπλεκόμενους λόγω ανάγκης δανειολήπτες, αλλά και στους εμπλεκόμενους λόγω ιδιότητας νομικούς, δικηγόρους και δικαστές.

Απότοκο της διαδικασίας που εκκίνησε με τον νόμο 3869/2010 περί Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων, όπως ήταν η πλήρης τιτλοφορία του εν λόγω νομοθετήματος, είναι πλέον ο νόμος 4605/2019 ο οποίος και ετέθη σε ισχύ τον Απρίλιο της περσινής χρονιάς, ο οποίος στο Μέρος Ζ εκ των πολλών ρυθμίσεων του και ακόμη πιο συγκεκριμένα από τα άρθρα 68 έως και 84 προβλέπει και οριοθετεί επί λέξει το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

N
Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας
N
Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια
N
Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά
N
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Όροι και Προϋποθέσεις ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου

Για όσους ήταν εξοικειωμένοι με το καθεστώς που εισήγαγε ο ν. 3869/2010 και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, το πλαίσιο προστασίας που περιγράφει ο νόμος 4605/2019 φαίνεται λίγο ως πολύ παρεμφερές. Συγκεκριμένα:

Αφορά μόνον φυσικά πρόσωπα. Απόκλιση, ωστόσο, σημαντική από την προηγούμενη ρύθμιση συνιστά το γεγονός ότι σε αυτή τη ρύθμιση που τώρα τρέχει και η ισχύς της έχει διατηρηθεί κατόπιν παράτασης μέχρι και τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος 2020 είναι ότι δικαίωμα προσφυγής και ένταξης έχουν ακόμη και εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή έχουν ή είχαν εμπορική/ επιχειρηματική δραστηριότητα, άρα όχι μόνον οι μικρέμποροι, όχι μόνον οι ελεύθεροι επαγγγελματίες, αλλά επί παραδείγματι και πολύ συγκεκριμένα ακόμη και οι ομόρρυθμοι εταίροι μιας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας των οποίων η ιδιότητα είναι ως σήμερα εξ αρχής και αναντίρρητα εμπορική.

Η αλλαγή στην ρύθμιση οφείλεται εν πολλοίς στην αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης στο ζήτημα, καθώς πλέον ο νέος νόμος θέτει στον πυρήνα του την προστασία της α’ κατοικίας πρωτόλεια και ανόθευτα, ενώ ο προηγούμενος νόμος, τουλάχιστον θεωρητικά, έθετε στο επίκεντρο της διαδικασίας τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, προβλέποντας παρεμπιπτόντως και την προστασία της α’ κατοικίας.

Το δικαίωμα που τίθεται σε προστασία μπορεί θεωρητικά να είναι οιουδήποτε τύπου εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο το οποίο ο αιτών αποδεικνύει με συγκεκριμένο τρόπο ότι συνιστά το ακίνητο της α’ κατοικίας του. Άλλωστε, καλό, χρήσιμο αλλά και νομικά καθοριστικό είναι να θυμόμαστε ότι η Αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο, ήτοι Ειρηνοδικείο, προκύπτει με βάση το που βρίσκεται το ακίνητο το οποίο υποδεικνύεται και περιγράφεται στην Αίτηση ως α’ κατοικία, και όχι κάποιο ακίνητο το οποίο εξυπηρετεί κάποια άλλη ανάγκη π.χ. εξοχικη κατοικία, αποθηκευτικός χώρος κοκ

Πριν όμως φτάσει κανείς στην καταφυγή στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, η νυν ρύθμιση προβλέπει καινοφανώς την προσφυγή σε μια ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, η οποία, όπως επί λέξει περιγράφει το άρθρο 71 του νόμου αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), μια πλατφόρμα η οποία εξάλλου φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της ως άνω Γενικής Γραμματείας.

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας περιγράφονται με λεπτομέρειες και αναλυτικά στην παρ. 1 του άρθρου 68,  και αυτό που αξίζει να σημειώσετε είναι ότι η προθεσμία λειτουργίας και ισχύος αυτής είναι μέχρι και την 30 Απριλίου 2020 προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της α’ κατοικίας σας έναντι οιασδήποτε απόπειρας αναγκαστικής ρευστοποίησης.

Η πλατφόρμα απαιτεί τη συμπλήρωση σειράς στοιχείων τα οποία αν και πολλά, εν τέλει θα διαπιστώσετε και εσείς ότι είναι όσα ακριβώς κρίνονται απαραίτητα προκειμένου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πιθανότατα σε βάθος χρόνου και ο φυσικός δικαστής σας να έχουν πλήρη και κατά το δυνατόν ξεκάθαρη εικόνα περί των οφειλών σας, της οικογενειακής και εισοδηματικής σας κατάστασης, της δυνατότητας αποπληρωμής και ικανοποίησης των εκκρεμοτήτων σας κατά τέτοιο τρόπο, ώστε εν τέλει και  οι πιστώτριες τράπεζες να λάβουν μέρος των χρημάτων τους, αλλά και εσείς να διατηρήσετε την πολύτιμη και απαραίτητη α’ κατοικία σας, τόσο για εσάς όσο και  για την οικογένειά σας.

Η συνδρομή μας εν προκειμένω θα αντιληφθείτε και εσείς ότι είναι καταλυτική και καθοριστική, καθώς μπορούμε να σας συνδράμουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στη συγκέντρωση και υποβολή όλων των απαραίτητων εκ του νόμου εγγράφων, αποδεσμεύοντάς σας από τέτοιες διαδικασίες οι οποίες πέραν του ότι αποδεικνύονται χρονοβόρες, τελικά αυτό που «καταφέρνουν» είναι να καταλήγουν και ψυχοφθόρες, αποσπώντας τελικά την προσοχή σας από τα μείζονος σημασίας, πράγμα που μπορεί σε βάθος χρόνου να αποβεί για εσάς και τη διαδικασία μοιραίο.

Δύο πράγματα αξίζουν επίσης της προσοχής σας σε σχέση με την εν λόγω διαδικασία. Κατά πρώτον, πρέπει να γνωρίζετε πως ό, τι δηλώσετε και προσκομίσετε και επικαλεστείτε έχει τον χαρακτήρα στοιχείου που εισφέρετε στα πλαίσια μιας αναλυτικής και πληρέστατης Υπεύθυνης Δήλωσης, άρα είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι έναντι των Τραπεζών και του Δημοσίου.

Αυτή η αυξημένη ευθύνη, μαζί με την αίσθηση υποχρεωτικότητας που επισύρει μαζί της, έχει παρ’ όλ’ αυτά και το εξής πολύ σημαντικό και επιβοηθητικό, σχεδόν ενθαρρυντικό θα έλεγε κανείς στοιχείο: αμέσως μόλις υποβληθεί η Αίτηση, στα πλαίσια ακόμη ακόμη της πλατφόρμας και της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ παρ’ αυτά κάθε διαδικασία που έχουν κινήσει οι Τράπεζες και  εν γένει οι πιστωτές σας σε βάρος σας είτε στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών είτε σε πλαίσια εκποίησης της α’ κατοικίας καθώς τίθεται νομίμως και αρμοδίως πλέον ζήτημα επιλεξιμότητάς σας προκειμένου να υπαχθείτε στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου

Κλείνουμε την εν λόγω παρουσίαση με την παράθεση μερικών αριθμών και  με τη δέσμευση ότι ήδη από την πρώτη συνάντηση μαζί μας, όλα τα θεμελιώδη και ζωτικής σημασίας ερωτήματά σας θα απαντηθούν διεξοδικά και με λεπτομέρεια.

Κατ’αρχάς το ποσό που θα ζητηθεί από τους πιστωτές προς εξόφληση  και τελικά προς διάσωση της α’ κατοικίας ορίζεται στο  120% της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%).

Ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.

Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος κατά το τελευταίο έτος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.500 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 8.500 € για τον-την σύζυγο και κατά 5.000 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα.

Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, τέλος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000 € ανά πιστωτή ή τις 100.000 € ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια.

Υπό προϋποθέσεις, οι οποίες κάθε φορά εκτιμώνται σε σχέση με το ακίνητο που τίθεται υπό εξέταση, το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ` εφαρμογή του άρθρου 75. Η συνεισφορά αυτή καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη και διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία