fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Όροι και προϋποθέσεις Παραγγελίας Αγορών, Πολιτικές Επιστροφής και Ακυρώσεων

 1. Όροι και προϋποθέσεις: Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της Παραγγελίας Αγορών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιλαμβάνονται στην εδώ φόρμα και όσων παρατίθενται κάτωθι, αντιπροσωπεύουν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του Αγοραστή και της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, περιορίζεται στους όρους και προϋποθέσεις της εν λόγω Παραγγελίας, και ουδεμία απόπειρα αναθεώρησης, προσθήκης ή διαγραφής αναφορικά με αυτή την Παραγγελία δεν θα λάβει χώρα, είτε στα πλαίσια πρότασης από πλευράς Αγοραστή, τιμολογίου, αναγνώρισης [χρέους] είτε άλλως πως, και ουδέν τοπικό, γενικό ή εθιμικό έθος ή χρήση, δεν θα θεωρείται ικανό να επηρεάζει οιαδήποτε διαφοροποίηση εντός της εκτός και αν ρητώς διατυπώνεται γραπτώς από εκπρόσωπο της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στο βαθμό που οι όροι που εμφανίζονται στη φόρμα αυτής της Παραγγελίας Αγορών είναι ασύμβατοι με όσους περιέχονται στην παρούσα, οι όροι της φόρμας υπερτερούν. Οιαδήποτε αναφορά στη φόρμα της Παραγγελίας Αγορών κατόπιν πρότασης του Αγοραστή θα τίθεται εκτός των όρων και προϋποθέσεων που συνάπτονται ή αναφέρονται σε αυτή.
 2. Διευκρινίσεις: όλες οι Υπηρεσίες που εκπονούνται σε συνέχεια αυτής της Παραγγελίας Αγορών θα συμμορφώνονται στις ιδιαιτερότητες, περιγραφές και εγγυήσεις που τίθενται σε αυτή την Παραγγελία Αγοράς. Ουδεμία αλλαγή δεν θα γίνεται δεκτή εκτός και αν υπάρχει γραπτή αίτηση, και ακόλουθη γραπτή εξουσιοδότηση της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
 3. Πληρωμή: η Πληρωμή θα πραγματοποιείται όπως διευκρινίζεται σε αυτή την Παραγγελία Αγορών και σε συνέχεια της απόδειξης και της αποδοχής από πλευράς Αγοραστή των Υπηρεσιών και της απόδειξης, σε ορθή μορφή και περιεχόμενο, όλων των εγγράφων που απαιτούνται από αυτή την Παραγγελία Αγορών.
 4. Διαδικασίες ανάκαμψης της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: Εάν ο Αγοραστής περιέλθει σε εκκαθάριση ή προβεί σε ανάθεση στα πλαίσια εξόφλησης προς όφελος πιστωτών του, ή κινεί ή έχει κινήσει διαδικασία προς κήρυξη πτώχευσης, η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ θα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει άμεσα την Παραγγελία Αγορών χωρίς να αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη.
 5. Κατοχύρωση Πατέντας, Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων: Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εγγυάται ότι για τις Υπηρεσίες που παρέχονται ή συσχετίζονται με την παρούσα Παραγγελία Αγορών (εκτός από όσες έχουν εκπονηθεί καθ’ υπόδειξη σχεδιασμού από την ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), και σε σχέση με τον Αγοραστής που ρητά ή κατά τρόπο που εύλογα υπονοεί χρήση αυτών, δεν σκοπεύει και δεν προβαίνει σε περιορισμό οιασδήποτε πατέντας, πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, βιομηχανικού μυστικού ή άλλου δικαιώματος περιουσιακού που ανήκει σε τρίτο μέρος. Εάν προκύψει αξίωση, αγωγή ή διαδικασία ή κινηθεί σε βάρος του Αγοραστή για φερόμενη παράβαση κατόπιν σχετικού περιορισμού, ο Αγοραστής θα εξαιρέσει, υπεραμυνθεί και θα θεωρήσει την ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ άμοιρη περί την πρόκληση και έναντι κάθε ζημίας, ευθύνης, απόφασης, κόστους και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων σε αυτές δικηγορικές αμοιβές) που ενδεχόμενα να προκύψουν σε σχέση με κάθε είδους τέτοια αξίωση, αγωγή ή διαδικασία.
 6. Αποζημίωση: κατά το ήττον που μπορεί να προβλεφθεί σε επίπεδο νομοθεσίας, ο Αγοραστής συμφωνεί προς την εξαίρεση, την υπεράσπιση και την αποδέσμευση της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από ευθύνες, τις θυγατρικές της, και αντίστοιχα τους διευθύνοντές της, αξιωματούχους, υπαλλήλους και προστηθέντες της (“Μέρη προς αποζημίωση”) από και έναντι κάθε αξίωσης, αιτήματος, ενέργειας, απώλειας, κόστους και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς να περιοριζόμαστε σε αυτές, των αμοιβών των δικηγόρων και των δαπανών προς [νομική υποστήριξη]) (συνολικά αποκαλούμενα ως “Απώλειες”) όπως μπορεί να προκύψουν ή να συνδεθούν με την απόδοση του Αγοραστή, ή την παρουσία του Αγοραστή, τους υπαλλήλους του, προστηθέντες του ή προσκεκλημένους του (“Μέρη του Αγοραστή”) στις εγκαταστάσεις της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι Απώλειες αποδίδονται: σε (α) αμέλεια ή με πρόθεση βλαπτική συμπεριφορά των Μερών του Αγοραστή σε σχέση με την απόδοση της Παραγγελίας Αγορών, (β) στην αβελτηρία των Μερών του Αγοραστή να συμμορφωθούν προς τους εφαρμοστέους νόμους, ή (γ) σε σωματική βλάβη, ασθένεια, αρρώστια ή θάνατο (που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη σωματική βλάβη, την ασθένεια, την αρρώστια ή τον θάνατο του Αγοραστή ή της  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), ή προς ζημία ή καταστροφή απτών περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της σχετικής απώλειας χρήσης) σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως του αν ή όχι προκλήθηκε εν μέρει από την αμέλεια ή από άλλη παράλειψη κάποιου άλλου από τα Μέρη που μνημονεύονται εδώ· και με την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής δεν θα θεωρείται  υπεύθυνος για Απώλειες οι  οποίες θα προκαλούνται εξ ολοκλήρου λόγω της αμέλειας ή της με πρόθεση βλαπτικής συμπεριφοράς οιουδήποτε των Μερών. Σε ουδεμία περίπτωση η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα θεωρείται υπεύθυνη έναντι του Αγοραστή για οιαδήποτε έμμεση, εκ παραδρομής ή παρεμπίπτουσας ζημίας ή απώλειας   (συμπεριλαμβανομένης  αλλά όχι περιοριζόμενης της απώλειας σε αυτή του εισοδήματος, του κέρδους, της χρήσης, των δεδομένων), ή για τις αξιώσεις τρίτων μερών, όπως αυτές προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτή την Παραγγελία Αγορών, είτε κατά παράβαση της σύμβασης, της ενοχικής σχέσης, της αστικής ευθύνης, ή άλλως πως, είτε αναφορικά με την δυνατότητα ή όχι τέτοιου είδους ζημιών που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά εύλογο τρόπο.
 7. Ανάθεση και εκκίνηση διαδικασιών: ο Αγοραστής δεν θα αναθέτει τα δικαιώματα ή δεν θα μετακυλίει την σχετικά με αυτά απόδοσή του, ούτε οιοδήποτε άλλο συμφέρον του, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και οιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή μετακύλιση χωρίς τέτοια συγκατάθεση θεωρείται άκυρη. Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται σε οιαδήποτε στιγμή να εκκινήσει διαδικασίες αναζήτησης ποσών οφειλής από τον Αγοραστή προς την ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είτε στα πλαίσια αυτής της Παραγγελίας Αγορών είτε άλλως, έναντι άλλων ποσών που με οιοδήποτε τρόπο πρέπει να καταβληθούν στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 8. Εμπιστευτικότητα: ο Αγοραστής και οι διευθύνοντές του, αξιωματούχοι του, εργαζόμενοι και προστηθέντες του δεν θα αποκαλύπτουν σε έτερο τρίτο μέρος οιαδήποτε πληροφορία που άπτεται των Υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια της εν λόγω, ή που άπτεται της δραστηριότητας ή της λειτουργίας της  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που ο Αγοραστής αποκτά ή έχει πρόσβαση σε σχέση με αυτή, χωρίς προηγούμενα να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη συγκατάθεση της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
 9. Ουδεμία παραίτηση εκ των προβλεπομένων: Η αδυναμία της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ να εκτελέσει σε οιαδήποτε στιγμή οιουδήποτε εκ των όρων και προϋποθέσεων όπως προκύπτουν εκ της Παραγγελίας Αγορών δεν αποτελεί παραίτηση εξ αυτού ούτε με οιοδήποτε τρόπο αποκλείει την ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από την άσκηση ανά πάσα στιγμή και τη δυνατότητα να θέσει σε εφαρμογή τέτοιου είδους πολιτικές που ενδεχόμενα έχει στη διάθεσή του προκειμένου για την εκτέλεση όρων και προϋποθέσεων. Ουδεμία παραίτηση από πλευράς της εταιρίας ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θεωρείται ισχυρή υπό τις προβλέψεις της παρούσας, εκτός και αν προηγούμενα έχει συνταχθεί και υπογραφεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
 10. Διάρκεια εν ισχύ: σύνολο προβλέψεων προς το σκοπό διάσωσης αυτής: Όλες οι συμφωνίες και οι διευθετήσεις του Αγοραστή (συμπεριλαμβανομένων αυτών για την εμπιστευτικότητα, την αποζημίωση και τις εγγυήσεις) παραμένουν εν ισχύ προκειμένου για την παράδοση και την τελική αποπληρωμή ως προβλέπεται σχετικώς, ακόμη και αν επέλθει συντομότερα του αναμενομένου λήξη. Όλα τα δικαιώματα και τα μέσα που τίθενται στη διάθεση της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ όπως προβλέπονται εδώ, τίθενται συμπληρωματικά και όχι σε περιορισμό των δικαιωμάτων και των μέσων που άλλως τίθενται στη διάθεση αυτής κατά νόμο ή κατά σύμβαση
 11. Εφαρμοστέο δίκαιο: Αυτή η Παραγγελία Αγορών διέπεται από το δίκαιο της :

Ελλάδας

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία