fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δικαιώματα Πνευματικης Ιδιοκτησίας – Φορολογική μεταχείριση Πνευματικών δικαιωμάτων (Intellectual Property Rights – IP Tax Planning)

Δικηγόροι για την πνευματική ιδιοκτησία – Τι Προσφέρουμε

Η πνευματική ιδιοκτησία (IP) και η επωφελής εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για τις νομικές οντότητες ανά τον κόσμο. Οι διεθνείς εταιρικές δομές πείθουν τις πολυεθνικές εταιρείες (MNCs) να αντιμετωπίσουν τα πολύτιμα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους σε χώρες που εφαρμόζονται ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα σε σχέση με τα εισοδήματα που προκύπτουν από τη διάθεση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την εξαίρεση από τις φορολογικές υποχρεώσεις.
Οι επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς λύσεις για την ανάπτυξη και διατήρηση ασφαλών εσόδων και κερδών, την αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων και εισφορών, την διαχείριση των φορολογικών κινδύνων μέσω μιας στοχευμένης φορολογικής στρατηγικής IP, στοχεύοντας στο να αποκομίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αξιοποιώντας τη μεγάλη αξία από τα περιουσιακά στοιχεία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας..
Τα καθεστώτα ευρεσιτεχνιών (καθεστώς IP ή IP box) παρέχουν πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή για τα εισοδήματα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Με αυτό το τρόπο, το εισόδημα IP περιλαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή κέρδος από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που κερδίζει η εταιρεία από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Ο σκοπός του πλαισίου IP (IP Βox) γενικά είναι να παράσχει ένα περαιτέρω κίνητρο για τις εταιρείες ώστε να διατηρήσουν άδειες κατοχυρωμένες με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να δραστηριοποιηθούν περαιτέρω στην έρευνα και στην τεχνολογική τους ανάπτυξη.
Η επιλογή της χώρας μεταξύ όσων εφαρμόζουν αυτό το φορολογικό καθεστώς IP έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για μια αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας αλλά και για την ορθή λειτουργία της νομικής οντότητας.
Οι λειτουργίες διαχείρισης IP και η εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως η χαμηλή φορολογία του κράτους, η πολιτική σταθερότητα, οι οικονομικές πολιτικές, οι νομικές δομές, οι κεφαλαιαγορές.
Έτσι, η επιλογή της πιο αποτελεσματικής γεωγραφικής δικαιοδοσίας IP μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη και ευεργετική για τις επιχειρήσεις, χάρη στη δημιουργία στρατηγικών πλεονεκτημάτων έναντι των ανταγωνιστών και στην ενίσχυση της ισότητας στο εμπορικό της σήμα.

Ο κύριος σκοπός του παγκόσμιου φορολογικού καθεστώτος για την φορολογική βελτιστοποίηση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι να αξιοποιήσει την πιο αποτελεσματική δομή της από μια λειτουργική παραγωγική προοπτική, εξετάζοντας διάφορα στάδια φορολόγησης σε ποικίλες γεωγραφικές δικαιοδοσίες και περιορίζοντας την περιττή φορολογική αναποτελεσματικότητα όπως η παρακράτηση φόρου.
Το χρηματικό αντάλλαγμα που προκύπτει από την εκμετάλλευση Πνευματικών Δικαιωμάτων (IP) μπορεί να αποδοθεί είτε σε ποσό, είτε σε ποσοστά, είτε να σε είδος.
Επιπλέον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ακόλουθους γενικούς κανόνες:
• Οι αποζημιώσεις είναι άνευ φόρου (αποτελεί ειδική κατηγορία φορολογητέου εισοδήματος)
• Τα ποσοστά παρακράτησης φόρου επί των δικαιωμάτων είναι μειωμένα
• Ανάπτυξη και Έρευνα των λειτουργιών διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων (IP) της εταιρείας
• Ενδελεχής εξέταση των φορολογικών απαιτήσεων και της νομοθεσίας σε διάφορα κράτη σχετικά με τους κανόνες CFC
• Επιβεβαίωση ότι οι πληρωμές δικαιωμάτων θα υπόκεινται σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή
• Αποτελεσματική διαδικασία επαναπατρισμού
• Απαρέγκλιτος προσδιορισμός των τιμών μεταβίβασης καθώς και η σχετική ανάλυση

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Τι προσφέρουμε

Σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και κανονισμούς του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), η δημιουργία ενός IP Box Regime στην Ευρώπη έχει καταστεί όλο και πιο απαιτητική διαδικασία. Η Οικονόμακης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρεία καλύπτει όλο το φάσμα του νομοθετικού πλαισίου που συσχετίζονται με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και με τον φορολογική συμμόρφωση IP σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς όχι μόνο στην Κύπρο – όπου διατηρούμε γραφεία – αλλά και σε όλες τις χώρες που έχουν εφαρμόσει το πλαίσιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΙΡ box regime).

Επί του παρόντος, 14 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει πλαίσιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΙΡ box regime).Πρόκειται για την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Ιρλανδία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία (Ομοσπονδιακή, Ναβάρα και Χώρα των Βάσκων). Οι χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία (Canton of Nidwalden), ο Άγιος Μαρίνος, η Ανδόρρα και η Τουρκία, έχουν επίσης θεσπίσει πλαίσια δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΙΡ box regime).

Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν συμπληρωματικά κίνητρα Ε & Α, όπως κρατική στήριξη, φορολογικά κίνητρα Ε & Α ή διάφορες μεθόδους επιταχυνόμενης απόσβεσης σε στοιχεία ενεργητικού Ε & Α. Ως εκ τούτου, οι φορολογικοί συντελεστές για τα σχετικά εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία IP μπορούν να μειωθούν σε σύγκριση με τους συντελεστές που καθορίζονται στα ειδικά πλαίσια Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΙΡ box regime).

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι δικηγόροι για την πνευματική ιδιοκτησία της δικηγορικής μας Εταιρεία παρέχουν Νομική Συμβουλευτική στους εντολείς στις σχετικές υπηρεσίες. Επιπλέον προσφέρουν αρωγή στην διαχείριση των φορολογικών κινδύνων που ελλοχεύουν και στην φορολογική συμμόρφωση των IP πλαισίων και φορολογική βελτιστοποίησή τους, ενώ παρακολουθούν πολυεπίπεδα και συμβουλεύουν τους εντολείς με στόχο την μέγιστη προστασία και ασφάλεια της εσωτερικής διάρθρωσης των πλαισίων Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε όλες τις δομές του Εταιρικού Δικαίου παγκοσμίως.

Ακόμη, οι δικηγόροι για την πνευματική ιδιοκτησία, παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές στην δημιουργία μοντέλων αδειοδότησης, πλαισίων Πνευματικών Δικαιωμάτων (IP), σχεδίων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και στην διευρυμένη προστασία των άυλων περιουσιακών τους στοιχείων, καθώς και στον φορολογικό σχεδιασμό των συμβάσεων αδειοδότησης και αδειών εκμετάλλευσης και στην δημιουργία και λειτουργία των εταιρικών σχημάτων.

Εάν θέλετε να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή έχετε ερωτήματα σχετικά με την εταιρεία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και η Επιστημονική μας Ομάδα θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες – Δικηγόροι για την Πνευματική Ιδιοκτησία

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία