fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Παρατεταμένη παραμονή στη Ρουμανία για επιχειρηματικούς σκοπούς

Σε περίπτωση που είστε πολίτης μέλους-χώρας της ΕΕ ή σε κάθε άλλη περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχετε αποφασίσει ότι η Ρουμανία πρόκειται να είναι ο επόμενος προορισμός σας για επαγγελματικούς σκοπούς, παρακαλώ έχετε υπ’ όψιν σας ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιλογές στη διάθεσή σας:
α. ως μέτοχος συγκεκριμένης εταιρίας που πρέπει να ιδρυθεί
β. ως διευθύνων είτε ως διοικητικό μέλος , δηλαδή με άλλα λόγια μέλος του διοικητικού συμβουλίου, συγκεκριμένης εταιρίας·
επιπλέον, πρέπει να λάβετε ορισμένου τύπου έγκριση από το Υπουργείο Ενέργειας, ΜικροΜεσαίων Εποιχειρήσεων και Επαγγελματικού Περιβάλλοντος
Αμέσως μόλις λάβετε μια τέτοια έγκριση εγγράφως τότε νομιμοποιείστε για την μακράς διάρκειας θεώρηση εισόδου – visa – από τις αρμόδιες προξενικές αρχές

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Μακράς διάρκειας θεώρηση εισόδου – VISA

Εν όψει των ανωτέρω η έγγραφη έγκριση όπως ως άνω αναφέρθηκε δεν είναι το μόνο απαραίτητο έγγραφο, αλλά μόνο ένα εκ συγκεκριμένων άλλων που επίσης θεωρούνται εκ των ων ουκ άνευ για την έκδοση μακράς διάρκειας θεώρησης εισόδου. Εν ολίγοις αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα έχουν ως ακολούθως:
• Έγγραφη γνωμοδότηση εκ του Υπουργείου Ενέργειας, ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματικού Περιβάλλοντος
• Ποινικό μητρώο, ή όποιο άλλο τέτοιο αντίστοιχο έγγραφο
• Ιατρικό πιστοποιητικό τύπου τέτοιου που χρειάζεται να είναι εν ισχύ για όσο καιρό διαρκεί και η visa ως τέτοια
• Στοιχεία που αποδεικνύουν διαμονή

Η έκδοση της 90ήμερης visa ολοκληρώνεται μόνο μετά την καταβολή χρηματικού παραβόλου 120, 00€ το οποίο μαζί και με τα υπόλοιπα εκ των ως άνω εγγράφων πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες διπλωματικές ή προξενικές αρχές, ενώ εκ των προτέρων και σε πλαίσια εσωτερικών διαδικασιών, μιας μακράς διάρκειας θεώρηση εισόδου πρέπει να εγκριθεί από το Εθνικό Κέντρο Θεώρησης και μόνο μετά την εισαγωγή του ως έγκυρο αίτημα από τη Γενική Επιθεώρηση για τη Μετανάστευση μέσα σε μια περίοδο τριάντα ημερών, συν μία παράταση δεκαπέντε ημερών η οποία επίσης μπορεί να δοθεί
Η 90ήμερη μακράς διάρκειας θεώρηση εισόδου ισχύει ανεξαρτήτως του πόσες φορές ο κάτοχος αυτής πηγαινοέρχεται

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Μετά την είσοδο στη χώρα, πρέπει να εκδοθεί άδεια παραμονής αντιστοίχως, ώστε το δικαίωμά σας να εδραιωθεί αναφορικά με τη νόμιμη διαμονή σας στη Ρουμανία μετά τη χορήγηση τέτοιας έγκρισης από τη Γενική Επιθεώρηση Μετανάστευσης η οποία και βρίσκεται στη χώρα προέλευσής σας. Πριν την καταληκτική ημερομηνία του νόμιμου δικαιώματός σας να παραμείνετε εντός χώρας χάρη στην έκδοση μακράς διάρκειας θεώρησης εισόδου, θα χρειαστεί και πάλι να υποβάλλετε σχετικό έγγραφο αίτημα.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της έκδοσης παράτασης διαμονής για επιχειρηματικούς σκοπούς καθώς μια σειρά από έγγραφα πρέπει να υποβληθούν τα οποία έχουν ως ακολούθως:

• Έγγραφα που σχετίζονται με τη διέλευση συνόρων τα οποία μπορεί να είναι διαβατήριο, αλλά όχι μόνον αυτό και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και το πρωτότυπο και αντίγραφο αυτού
• Επιβεβαίωση εργοδότη/ εργοδοσίας π.χ. μέσω επιστολής
• Επίσημο έγγραφο όπως αυτό χορηγείται από το Ρουμάνικο Κέντρο της Προώθησης των Αλλοδαπών Επενδύσεων
• Πιστοποιητικό καταχώρισης της εταιρίας, τόσο σε πρωτότυπη μορφή όσο και αντίγραφο αυτού
• Καταστατικό εταιρίας, τόσο σε πρωτότυπη μορφή όσο και αντίγραφό αυτού
• Αποδεικτικό οικονομικών μέσων, ήτοι 500€ ανά μήνα και ανά συνεργάτη και 700€ ανά μήνα και ανά μέτοχο κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου διάρκειας της άδειας
• Αποδεικτικό της έδρας της εταιρίας, τόσο σε πρωτότυπη μορφή όσο και αντίγραφό αυτού
• Αποδεικτικό της διεύθυνσης όπου διαμένουν τα πρόσωπα, τόσο σε πρωτότυπη μορφή όσο και αντίγραφο αυτού
• Αποδεικτικό περί ασφάλισης
• Πιστοποιητικό υγείας
• Έντυπο δήλωσης
• Παράβολο

Η άδεια παραμονής πρέπει να ανανεωθεί 30 ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας της ήδη εν ισχύ. Εάν πρέπει να υπάρξει παράταση, τότε ένας αριθμός επιπλέον εγγράφων πρέπει επίσης να χορηγηθούν:
• Έντυπο αίτησης
• Έγγραφα που σχετίζονται με τη διέλευση συνόρων που μπορεί να είναι διαβατήριο, αλλά όχι μόνο αυτό και που σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να είναι το πρωτότυπο και όχι απλή φωτοτυπία
• Επιβεβαίωση εργοδότη/ εργοδοσίας π.χ. μέσω επιστολής
• Επιβεβαίωση στοιχείων εργοδότη/ εργοδοσίας
• Εξειδικευμένο έγγραφο όπως αυτό χορηγείται από το Ρουμάνικο Κέντρο της Προώθησης των Αλλοδαπών Επενδύσεων εγκρίνοντας και επιβεβαιώνοντας ότι οι δραστηριότητες του εργοδότη/ εταιρίας και ο [επιχειρηματικός] σκοπός είναι σε συμφωνία με το οριοθετημένο επιχειρηματικό πλάνο
• Αποδεικτικό καταχώρισης
• Πιστοποιητικό περί βασικών οικονομικών παραγόντων και στοιχείων
• Πιστοποιητικό της Επιτόπιας Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο λειτουργεί ως αποδεικτικό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης όπως εκ του νόμου ορίζεται
• Αποδεικτικό οικονομικών μέσων, ήτοι 500€ ανά μήνα και ανά συνεργάτη και 700€ ανά μήνα και ανά μέτοχο κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου διάρκειας της άδειας
• Αποδεικτικό της έδρας της εταιρίας, τόσο σε πρωτότυπη μορφή όσο και αντίγραφό αυτού
• Αποδεικτικό της διεύθυνσης όπου διαμένουν τα πρόσωπα, τόσο σε πρωτότυπη μορφή όσο και αντίγραφό αυτού
• Αποδεικτικό περί ασφάλισης
• Πιστοποιητικό υγείας
• Έντυπο δήλωσης
• Παράβολο

Η άδεια παραμονής χρειάζεται να ανανεωθεί 30 ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας της ήδη εν ισχύ. Εάν πρέπει να υπάρξει παράταση, τότε ένας αριθμός επιπλέον εγγράφων πρέπει επίσης να χορηγηθούν:
• Έντυπο αίτησης
• Έγγραφα που σχετίζονται με τη διέλευση συνόρων που μπορεί να είναι διαβατήριο, αλλά όχι μόνο αυτό και που σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να είναι το πρωτότυπο και όχι απλή φωτοτυπία
• Επιβεβαίωση εργοδότη/ εργοδοσίας π.χ. μέσω επιστολής
• Επιβεβαίωση στοιχείων εργοδότη/ εργοδοσίας
• Εξειδικευμένο έγγραφο όπως αυτό χορηγείται από το Ρουμάνικο Κέντρο της Προώθησης των Αλλοδαπών Επενδύσεων εγκρίνοντας και επιβεβαιώνοντας ότι οι δραστηριότητες του εργοδότη/ εταιρίας και ο [επιχειρηματικός] σκοπός είναι σε συμφωνία με το οριοθετημένο επιχειρηματικό πλάνο
• Αποδεικτικό καταχώρισης
• Πιστοποιητικό περί βασικών οικονομικών παραγόντων και στοιχείων
• Πιστοποιητικό της Επιτόπιας Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο λειτουργεί ως αποδεικτικό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης όπως εκ του νόμου ορίζεται
• Αποδεικτικό οικονομικών μέσων, ήτοι 500€ ανά μήνα και ανά συνεργάτη και 700€ ανά μήνα και ανά μέτοχο κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου διάρκειας της άδειας
• Αποδεικτικό της έδρας της εταιρίας, τόσο σε πρωτότυπη μορφή όσο και αντίγραφό αυτού
• Αποδεικτικό της διεύθυνσης όπου διαμένουν τα πρόσωπα, τόσο σε πρωτότυπη μορφή όσο και αντίγραφό αυτού
• Αποδεικτικό περί ασφάλισης
• Πιστοποιητικό υγείας
• Έντυπο δήλωσης
• Παράβολο

Η αίτηση ως τέτοια θα καταστεί επεξεργάσιμη μέσα σε περίοδο 30 ημερών από τη στιγμή που θα έχει κατατεθεί.
Εάν κάποιος έλεγχος οιουδήποτε τύπου χρειάζεται να γίνει επιπλέον, μια παράταση 15 ημερών μπορεί επίσης να χορηγηθεί.
Εάν κάποια πληροφορία ή οιουδήποτε τύπου έγγραφο που έχει υποβκηθεί παρεμπιπτόντως της αίτησης και αναφορικά με την παράταση τηε παραμονής είναι είτε ελλιπής είτε ανεπαρκής, το αρμόδιο Γραφεία Γενικής Επιθεώρησης για τη Μετανάστευση θα ενημερώσει αντίστοιχα τν αιτούντα, ενώ επίσης υποχρεούται να χορηγήσει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες και στοιχεία που ενδιαφέρουν εντός 30 ημερών. Πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι όσο η Γενική Επιθεώρηση για τη Μετανάστευση δεν λαμβάνει τις απαραίτητες επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία όπως αυτά έχουν αναζητηθεί, η παράγραφος (4) παραμένει εν αναστολή, ενώ εάν στο τέλος τέλος, καμία τέτοιου είδους λεπτομέρεια και στοιχείο δεν χορηγηθεί, η αίτηση καθ’ αυτή μπορεί να απορριφθεί.
Η προσωρινή παραμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς είναι διαφορετικού καθεστώτος για διαδοχικές περιόδους ενός έτους.

Εάν, ωστόσο, ένας αλλοδαπός έχει προχωρήσει με την επένδυση ποσού 500.000, 00€, ή όπως κατά τις προβλέψεις του νόμου, έχει καταφέρει να προσφέρει στη δημιουργία 50 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, τότε αυτό το δικαίωμα εκτείνεται για περίοδο 3 ακόμη ετών.
Εάν, από την άλλη, ένας αλλοδαπός προχωρήσει σε μια επένδυση 150.000, 00€, ή όπως κατά τις προβλέψεις του νόμου, έχει καταφέρει να προσφέρει στη δημιουργία 25 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, άλλου είδους έγγραφα θα μπορούσαν να προσκομιστούν τα οποία θα στοιχειοθετούσαν επαρκείς σχετικές αποδείξεις
Τέλος, αξίζει σίγουρα να ειπωθεί, εάν μια επένδυση είναι του ποσού των 200.000, 00€, ή όπως κατά τις προβλέψεις του νόμου, 50 θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί, δεν χρειάζεται κανένα τέτοιου τύπου αποδεικτικό.

Έχετε κατά νου, ότι τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά σε επίπεδο επένδυσης, όπως επίσης και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα προκύψουν σχετίζονται εξάλλου με τη συμμετοχή του μετόχου – ή των μετόχων – στην εταιρία.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με την επιχειρηματικότητα στη Ρουμανία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία