fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρίας

Δικηγόροι για Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρίας – Τι Προσφέρουμε

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Διαθέτουμε την εξειδικευμένη γνώση και τους κατάλληλους συνεργάτες προκειμένου για την αμεσότερη και λειτουργικότερη διαδικασία σύστασης μιας SE η δημιουργία της οποίας λαμβάνει χώρα με τέσσερεις διαφορετικούς τρόπους:

  • Συγχώνευσης εταιρειών. Αφορά τις ανώνυμες εταιρείες και απαιτεί τουλάχιστον 2 εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ.
  • Δημιουργίας ευρωπαϊκής εταιρείας συμμετοχών – αφορά δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και απαιτεί τουλάχιστον 2 εταιρείες από διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή εταιρεία που είχε για τουλάχιστον 2 έτη θυγατρική ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ.
  • Ίδρυσης ευρωπαϊκής θυγατρικής – αφορά εταιρείες, επιχειρήσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα και απαιτεί τουλάχιστον 2 εταιρείες από διαφορετι-κές χώρες της ΕΕ ή οντότητα που είχε για τουλάχιστον 2 χρόνια θυγατρική ή υποκατάστημα σε άλλη χώρα της ΕΕ.
  • Μετατροπής – αφορά μια ανώνυμη εταιρεία και απαιτεί μια εταιρεία που είχε για τουλάχιστον 2 χρόνια θυγατρική σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Τι σημαίνει Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρίας

Η SE (Ευρωπαϊκή Εταιρία – Societas Europaea) είναι τύπος ανώνυμης εταιρίας που τη διέπει το δίκαιο της ΕΕ. Αφορά τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Συνεπώς και με βάση όσα ήδη εδώ πολύ σύντομα αναφέρονται αντιλαμβάνεται κανείς ότι ένας τέτοιος τύπος ανώνυμης εταιρίας μπορεί να συσταθεί οπουδήποτε στο πλαίσιο των (ακόμη) 28 χωρών της ΕΕ, άρα και στην Κύπρο αλλά και στη Βουλγαρία, δύο χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε προνομιακά από τη στιγμή που σε αμφότερες διαθέτουμε Γραφεία αλλά και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο και θα σας συνδράμει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σε κάθε σας βήμα. Για σύσταση Κυπριακής εταιρείας, σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία ή γενικά ίδρυση εταιρείας στο εξωτερικό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρέχουμε νομική βοήθεια τόσο κατά τη διαδικασία σύστασης της ευρωπαϊκής εταιρίας σας, όσο και στα επιμέρους επί της ουσίας θέματα τα οποία ο συγκεκριμένος τύπος εταιρίας συμβάλλει ώστε να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα αλλά και εξίσου αποτελεσματικά, καθώς χάρη στην SE μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις δραστηριότητές σας με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα και να εκτελέσετε την επιχείρησή σας χωρίς να δημιουργήσετε ένα δίκτυο θυγατρικών ή και να επιδείξετε ακόμη μεγαλύτερη κινητικότητα στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, όπως π.χ. να μεταφέρετε την έδρα σας σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να δια-λύσετε την εταιρεία.

Σημειώνονται εν τάχει οι πρακτικοί όροι και λόγοι σύστασης της SE:

• το καταστατικό και το κεντρικό σας γραφείο πρέπει να βρίσκονται στην ίδια χώρα της ΕΕ
• να υπάρχει παρουσία σε άλλες χώρες της ΕΕ (θυγατρικές ή υποκαταστήματα) ή η εταιρία σας και άλλες εμπλεκόμενες εταιρείες να διέπονται από τη νομοθεσία δύο τουλάχιστον διαφορετικών χωρών της ΕΕ
• ελάχιστο εγγεγραμμένο κεφάλαιο ύψους 120.000, 00€
• ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Σύστασης Ευρωπαϊκής Εταιρίας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 3600036, ή

Επικοινωνία