fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Συναινετικό διαζύγιο στη Γερμανία

Περιεχόμενο

 1. Τι είναι η συμφωνία συμβιβασμού και ποια είναι τα θέματα με τα οποία οφείλει να ασχοληθεί
 2. Προσδιορίζοντας τους όρους: συμφωνία συμβιβασμού διαζυγίου ή συμφωνία διαζυγίου
 3. Για ποιο λόγο κάποιος να επιλέξει συναινετικό διαζύγιο
 4. Η συμβολή συμβολαιογράφου είναι απαραίτητη; Θα πρέπει η συμφωνία διαζυγίου να περάσει από συμβολαιογράφο;
 5. Κόστη:

α. έξοδα δίκης

β. έξοδα συμβολαιογράφου προκειμένου για τη συμφωνία συμβιβασμού

 1. Μπορεί η συμφωνία συμβιβασμού να τύχει αμφισβήτησης από κάποια από τα εμπλεκόμενα μέρη;
 2. Πότε είναι έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία συμβιβασμού
 3. Θέματα προς διευθέτηση διά της συμφωνίας
 4. Το διαζύγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν συνδρομής συμβολαιογράφου;
 5. Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης διαζυγίου χωρίς καμία συνδρομή συμβολαιογράφου;

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Ένα ζευγάρι ενδέχεται να επιλέξει να προχωρήσει στη λύση της κοινής έγγαμης συμβίωσης για μια σειρά από λόγους , όπως π.χ. η μοιχεία, η ασυμφωνία χαρακτήρων κλπ

Το άρθρο 1566 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα (στα Γερμανικά  BGB) περιέχει εκείνους του νομικούς λόγους προκειμένου για τη λύση γάμου οι οποίοι και έχουν ως εξής:

 • Ο γάμος τεκμαίρεται ότι έχει κλονιστεί εάν οι σύζυγοι διαβιούν χωριστά για ένα έτος και αμφότεροι έχουν προχωρήσει στην υποβολή αίτησης για την έκδοση διαζυγίου, ή ο εναγόμενος έχει ήδη συμφωνήσει στους προτεινόμενους όρους από πλευράς ενάγοντος
 • Ο γάμος τεκμαίρεται ως λυμένος εάν οι σύζυγοι είναι σε διάσταση επί τρία έτη

Με άλλα λόγια, πάντως, προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση από δικηγόρο στο αρμόδιο δικαστήριο της Γερμανίας του οποίου μάλιστα οι αποφάσεις είναι εκτελεστές σε οιαδήποτε δικαιοδοσία, όπως ακριβώς εξάλλου συμβαίνει και με τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων

 1. Τι είναι η συμφωνία συμβιβασμού και ποια είναι τα θέματα με τα οποία οφείλει να ασχοληθεί

Το σκεπτικό πίσω από μια τέτοιου είδους συμφωνία είναι ότι όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τον γάμο θα πρέπει να διευθετηθούν μεταξύ των δύο συζύγων οι οποίοι και έχουν αποφασίσει να λύσουν τον γάμο τους

Τα ζητήματα προς διευθέτηση έχουν ως ακολούθως:

 • Διατροφή σε σχέση με τους συζύγους ως τέτοιους σε συνέχεια της λύσης του γάμου τους
 • Διατροφή σε σχέση με τα τέκνα, δικαιώματα επιμέλειας και γενικώς θέματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα ως προς τα τέκνα
 • Θέματα αναφορικά με τα κοινά αποκτήματα
 • Εξισορρόπηση τρόπον τινά των συνταξιοδοτικών απολαβών
 • Διευθέτηση του οικιακού εξοπλισμού
 • Επιμερισμός ακίνητης περιουσίας

 

 1. Προσδιορίζοντας τους όρους: συμφωνία συμβιβασμού διαζυγίου ή συμφωνία διαζυγίου

Η συμφωνία συμβιβασμού είναι ο προσήκων τρόπος να αναφερθεί κανείς σε αυτή συμφωνία με όρους νομικούς

Η άλλη ορολογία που συχνά χρησιμοποιείται είναι διευθέτηση διαζυγίου αλλά μάλλον δεν είναι και τόσο ακριβής.

Υπάρχει εξάλλου και ο όρος «διάσταση» που είναι άλλος από την έκδοση διαζυγίου. Ο πρώτος όρος αναφέρεται στο γεγονός της διάστασης μεταξύ των συζύγων, οι οποίοι όμως δεν έχουν εκδώσει ακόμη διαζύγιο. Αυτό συμβαίνει διότι ακόμη ενδεχομένως να περιμένουν να περάσει η περίοδος έτους που είναι απαραίτητο να περάσει, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ενδεχόμενα να διευθετούν τα περί της μεταξύ τους συμφωνίας και τι θα συμβεί γενικά μετά την έκδοση διαζυγίου.

Η συμφωνία διάστασης αφορά εκείνο ακριβώς το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι σύζυγοι παραμένουν έγγαμοι, και  αυτό ακριβώς είναι που διαφοροποιεί την κατάσταση σε σχέση με το διαζύγιο.

Η συμφωνία διάστασης αναφέρεται σε όλα εκείνα τα ζητήματα που χρήζουν διευθέτησης μέχρι πράγματι να εκδοθεί προσηκόντως το διαζύγιο. Συχνά λειτουργεί ως το υπόδειγμα προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, ή με τρόπο ώστε να αποφευχθούν εκείνοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που ενδεχομένως να έθεταν υπό διακινδύνευση την έκδοση διαζυγίου.

 

 1. Για ποιο λόγο κάποιος να επιλέξει συναινετικό διαζύγιο

 

Η όλη διαδικασία θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής: επιλέγοντας και δουλεύοντας πάνω στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου, οι σύζυγοι καταφέρνουν να αποφύγουν όχι απλώς κόστη και περιττή φασαρία που σχετίζονται άμεσα με καταστάσεις έκδοσης διαζυγίου, αλλά το πιο σημαντικό μάλλον είναι ότι καταφέρνουν να δρομολογήσουν και να διευθετήσουν όλα εκείνα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένου εκείνου των τέκνων, της στέγης και της περιουσίας με τον πλέον πολιτισμένο και αν μη τι άλλο ασφαλή τρόπο που κάποιος μπορεί να σκεφθεί.

 

 1. Η συμβολή συμβολαιογράφου είναι απαραίτητη; Θα πρέπει η συμφωνία διαζυγίου να περάσει από συμβολαιογράφο;

Παρακαλούμε όπως βρείτε κάτωθι όλες εκείνες τις περιστάσεις κατά τις οποίες  η συμβολή και ανάμειξη συμβολαιογράφου είναι απαραίτητη εκ του νόμου, οπότε καμία άλλη διαδικασία δεν δύναται να ευοδωθεί χωρίς να έχει παρέμβει συμβολαιογραφική αρχή:

 • Οιαδήποτε συμφωνία που σχετίζεται με τη διανομή ενεργητικού περιουσίας (άρθρο 1378 παρ. III Ρήτρα 2 BGB, μέρος 7 LPartG)
 • Οιαδήποτε διαδικασία αναφορικά με θέματα ακινήτων σε τέτοιες περιπτώσεις η εμπλοκή συμβολαιογράφου είναι οπωσδήποτε απαραίτητη καθώς μια σειρά από κρατικές αρχές θα πρέπει να ενημερωθούν επισήμως και να επικαιροποιήσουν τα αρχεία τους.
 • Ζητήματα που σχετίζονται με τη διατροφή θα πρέπει επίσης να διευθετηθούν μέσω συμβολαιογράφου
 • Θέματα κληρονομικού δικαίου επίσης πρέπει να επιλυθούν από συμβολαιογράφο
 1. Κόστη:

α. Κόστος δίκης

παρακαλούμε όπως πάντοτε έχετε υπ’ όψιν σας ότι  με όρους ΓΓερμανικού δικαίου και πραγματικότητας, το Δικαστήριο είναι πάντα αυτό που αποφασίζει σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης διαζυγίου, ακόμη και αν η συνδρομή του περιορίζεται στον υπολογισμό του συνόλου των εξόδων περί τη διαδικασία και την έκδοση απόφασης, πράγμα που ανήκει πάντα στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και κανενός άλλου.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως πάντοτε έχετε κατά νου το γεγονός ότι τα έξοδα είναι παντοτε αναλογικά και σε σχέση με το εισόδημα των συζύγων, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει μια ελάχιστη αμοιβή σχετικά με την όλη διαδικασία η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κάτω από 3.000, 00€. Εν ολίγοις, το συνολικό κόστος της έκδοσης διαζυγίου στην πραγματικότητα υπολογίζεται

περίπου τρεις φορές πάνω από τον μέσο μηνιαίο μισθό στη Γερμανία. Η διαδικασία του συνολικού υπολογισμού εξόδων ρυθμίζεται από τον Κώδικα αμοιβών δικηγόρων – Τμήμα 13.

β. δαπάνες για συμβολαιογράφο προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία συμβιβασμού

εν ολίγοις, το  κόστος της ανάμειξης συμβολαιογράφου σε μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να υπολογιστεί εν προκειμένω εκ των προτέρων, αλλά και πάλι θα πρέπει να γίνουν οι υπολογισμοί με βάση την αναλογικότητα και τους μισθούς των συζύγων. Συνεπώς θα ήταν αρκετά επιπόλαιο από πλευράς μας να παραθέσουμε αριθμούς ήδη εδώ, δεδομένου ότι προσθετικά στα έξοδα συμβολαιογράφου θα πρέπει να υπολογιστεί μια σειρά και από άλλους παράγοντες όπως το θέμα των ακινήτων που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν.

 1. Μπορεί η συμφωνία συμβιβασμού να τύχει αμφισβήτησης από κάποια από τα εμπλεκόμενα μέρη;

Για αρχή θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο εάν πρόκειται για η συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ των μερών έχει προσλάβει τα χαρακτηριστικά συμβολαιογραφικής πράξης ή όχι.  Εάν όχι, τότε οι πιθανότητες είναι αρκετές για αλλαγή αρκετών επιμέρους στοιχείων. Πλην όμως, ακόμη και αν η συμφωνία έχει περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο, υπάρχει περίπτωση τα πραγμάτα να δύνανται να αλλάξουν σε περίπτωση που η συγκατάθεση κάποιου ελήφθη, όπως συνεπώς και η υπογραφή του, κατά τρόπο δόλιο. Εάν κάτι τέτοιο έχει πράγματι συμβεί, τότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε το νου σας για την προθεσμία του ενός έτους, περίοδο κατά την οποία αποκλειστικά θα πρέπει να υποβάλλετε το αίτημά σας ενώπιον Δικαστηρίου, και επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίσετε στοιχεία ικανά να αποδείξουν ότι η συμφωνία διακανονισμού επιτεύχθηκε είτε εν όλω είτε εν μέρει με μη προσήκοντα τρόπο.

 1. Πότε είναι έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία συμβιβασμού;

Αμέσως μόλις οι σύζυγοι καταλήξουν στους όρους και προϋποθέσεις των μεταξύ τους αμοιβαίων διευθετήσεων περί τη συμφωνία, υπάρχει η δυνατότητα να την έχουν έτοιμη προς υπογραφή ακόμη και πριν την απόφαση του Δικαστηρίου αναφορικά με το διαζύγιο. Παρακαλώ, σε κάθε περίπτωση, έχετε κατά νου ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω διακανονισμό ακόμη και μετά ένα έτος από την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου

 1. Θέματα προς διευθέτηση διά της συμφωνίας

Πρακτικά όλα τα ζητήματα, είτε πραγματικής είτε υποδεέστερης σημασίας, μπορούν να διευθετηθούν από τους συζύγους, και αυτός τελικά είναι και ο απώτερος σκοπός της κατάρτισης μιας συμφωνίας προς την έκδοση τελικώς διαζυγίου. Μια σειρά από ζητήματα μπορούν να διευθετηθούν, όπως :

 • Διατροφή, τόσο μεταξύ συζύγων όσο και για τα τέκνα
 • Επιμέλεια
 • Στέγη
 • Επιμερισμός οικιακού εξοπλισμού
 • Διανομή επιμέρους δικαιωμάτων επί/ και ακινήτων ,

για να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από αυτά που πρέπει να διευθετηθούν προσηκόντως μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι  προτιμότερο να έχει περιβληθεί τον συμβολαιογραφικό τύπο

 1. Το διαζύγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν συνδρομής συμβολαιογράφου;

Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και προς αποφυγή παρεξηγήσεων, το διαζύγιο εκδίδεται και ολοκληρώνεται μόνο μέσω της απόφασης δικαστηρίου.

Εν τάχει, δε, με όρους Γερμανικού δικαίου δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης διαζυγίου μέσω συμβολαιογράφου.

Η συμβολή, δε, συμβολαιογράφου κρίνεται κάτι περισσότερο από απαραίτητη προκειμένου και για την κατάρτιση της συμφωνίας συμβιβασμού , ακόμη και αυτής της προηγούμενης συμφωνίας διάστασης.

Αναφορικά, δε, με τα ανωτέρω είναι καίριας σημασίας ζήτημα να έχετε κατά νου ότι ο/η συμβολαιογράφος δεν είναι δικηγόρος, συνεπώς μέρος των αρμοδιοτήτων τους/ της είναι η σύνταξη κατά τρόπο προσήκοντα, ακριβή και ενδελεχή εκείνων των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από αμφότερους τους συζύγους μετά την κατάρτιση και της συμφωνίας διάστασης.

Είναι, εξάλλου, αληθές ότι εφόσον η συμφωνία διακανονισμού έχει υπογραφεί από αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη, η δουλειά του Δικαστηρίου γίνεται πολύ ευκολότερη.

 

 1. Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης διαζυγίου χωρίς καμία συνδρομή συμβολαιογράφου;

Πράγματι, αν έμενε κανείς στο γράμμα της διαδικασίας, είναι ακριβές να ειπωθεί ότι το σύνολο της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου ως τέτοοιο, με τις επιμέρους πτυχές του, δύναται να ολοκληρωθεί χωρίς απαραίτητα τη συνδρομή συμβολαιογράφου.

Παρ’ ό’ αυτά, είναι εξίσου ακριβές να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των υποθέσεων όπου συμβολαιογράφος δεν είχε καμία εμπλοκή στην κατάρτιση της συμφωνίας συμβιβασμού, ο ένας από τους συζύγους αποφάσισε να καταφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να αμφισβητήσει την απόφαση του Δικαστηρίου, σχεδόν αμέσως μετά την έκδοση αυτής. Συνεπώς, και εκτός και αν οι δύο σύζυγοι αρκούνται στη συνδρομή των δικηγόρων τους, τους οποίους αμφότεροι εμπιστεύονται, δεν θα συνιστούσαμε την αποφυγή ανάμειξης συμβολαιογράφου, απλώς και μονό προς το σκοπό αποφυγής αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών του/ της· εάν τα πράγματα εκτροχιαστούν, η δαπάνη για την προσφυγή σε διαδικασίες έφεσης θα είναι αντίστοιχη, αν όχι μεγαλύτερη από αυτή της αρχικής εμπλοκής συμβολαιογράφου στην όλη διαδικασία.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Διαζυγίου στη Γερμανία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία