fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Θεώρηση εισόδου για την αναγνώριση προσόντων εξειδικευμένου επαγγελματία: ένα διαφορετικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αναλυθεί πιο διεξοδικά

Τι Προσφέρουμε

Αναφορικά με το πώς ένα φιλικό περιβάλλον διακείμενο θετικό προς επαγγελματίες από όλο τον κόσμο που επιθυμούν να έρθουν στη Γερμανία και να εμπλακούν σε οιουδήποτε τύπου έργο, ο-η αιτών-ούσα θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του μερικά πράγματα τα οποία αναμφισβήτητα είναι πολύ σημαντικά.

Πρώτα απ’ όλα μια διάκριση είναι απαραίτητο να γίνει μεταξύ αυτού που χρειάζεται θεώρηση εισόδου προς αναζήτηση εργασίας και αυτού που χρειάζεται θεώρηση εισόδου ως ήδη εργαζόμενος: η πρώτη, αφορά αυτούς που επιθυμούν να βρουν εργασία, ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε όσες-όσους είναι ήδη απασχολούμενοι στην Γερμανία. Παρέλκει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις μια ορισμένη διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί που ονομάζεται Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων η οποία και χρειάζεται να ακολουθηθεί εκ των προτέρων.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Η Θεώρηση Εισόδου για την αναγνώριση προσόντων Επαγγελματία: εισαγωγικά

Πρόκειται για μια θεώρηση ειδσόδου που εκδίδεται από ορισμένες αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, που ενδεχόμενα υπάρχουν και στη χώρα προέλευσης του αιτούντος και χορηγείται μόνον αφού έχει πρώτα εκδοθεί η Θεώρηση Εισόδου Εργασίας, ή όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτού που αναζητά εργασία άμα τη αφίξει του στην Γερμανία

Ποιος πραγματικά χρειάζεται μια τέτοια θεώρηση εισόδου

Στην πράξη αυτή η θεώρηση εισόδου θα πρέπει να επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι κάποιου τα διαπιστευτήρια είναι αναμφισβήτητης αξίας. Και αυτό συμβαίνει διότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο, τα προσόντα κάποιου-ας τεθούν υπό αμφισβήτηση και τεθούν εν αμφιβόλω, τότε τα μόνα αντίμετρα ώστε να υποστηριχθεί οποιαδήποτε άλλη θέση θα πρόεκυπτε εάν γινόταν κάποιο τέστ ή κάποιο μάθημα στη διάρκεια του οποίου ο-η αιτών-ούσα θα αποδείκνυε εν πολλοίς την αξία του-της, όπως και τα ιδιαίτερα προσόντα και τις δεξιότητές του-της

Το τεστ ή το μάθημα αυτό ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το χρονικό διάστημα εκπαίδευσης – όποιο από αυτά και αν θα πρέπει να λάβει χώρα στην κατά τα προαναφερθέντα περίπτωση της μη αναγνώρισης – που κάποιος-α θα έπρεπε να παρακολουθήσει ώστε να αναζητήσει για το εξειδικευμένο επάγγελμα το οποίο θεωρητικά έχει ειδικευθεί ώστε να το ασκεί, θα πρέπει να οριστεί από τον ίδιο-α τον αιτούντα-τούσα. Με λίγα λόγια, κατά πως προκύπτει, κάποια υπηρεσία/ κάποιο γραφείο παρέχει ένα KURSNET  ήτοι διαδικτυακό μάθημα το οποίο το βρίσκει κανείς κατά τον τρόπο αυτό και όπου όλα τα διαθέσιμα μαθήματα προς αναγνώριση προσόντων παρέχονται αρμοδίως και είναι είτε δωρεάν είτε, κάποιες φορές, κατόπιν καταβολής συγκεκριμένου αντιτίμου το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται εκ των προτέρων.

Αυτά τα συγκεκριμένα μαθήματα λαμβάνουν χώρα εντός των συνόρων της Γερμανίας, και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ο-η αιτών-ούσα θα πρέπει να εκδώσουν μία θεώρηση εισόδου ώστε να λάβουν αναγνώριση των επαγγελματικών διαπιστευτηρίων του-της. Συνεπώς είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο εύκολο μια τέτοια διαδικασία να λαμβάνει χώρα για κάποιον-α αιτούντα-ούσα που διαμένει στη Γερμανία, ακόμη και αν το γεγονός της διαμονής στη Γερμανία δεν είναι απαραίτητο ως προϋπόθεση να συμβαίνει οπωσδήποτε.

Διαδικασία αίτησης προκειμένου να αποκτήσει κάποιος-α Θεώρηση Εισόδου αναφορικά με  Επαγγελματικά Διαπιστευτήρια

Είναι ασφαλώς πολύ πιο εξυπηρετικό εάν ο-η αιτών-ούσα ήδη γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιο μάθημα ή τεστ θα πρέπει να δώσουν και να παρακολουθήσουν. Ωστόσο και όπως τελικά συνήθως συμβαίνει, τις περισσότερες φορές αυτή η απαραίτητη –εκ των προτέρων – γνώση και εμπειρία απουσιάζει. Σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, παρακαλούμε όπως διαβάσετε κατωτέρω και εμείς θα μπορέσουμε να σας χορηγήσουμε μια πιο λεπτομερή εικόνα περί τίνος πρόκειται ως προς τη διαδικασία:

Πρώτα απ’ όλα, ο-η αιτών-ούσα θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσής του-της ώστε να είναι βέβαιος-η για τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να εκκινήσει όλη η διαδικασία. Αυτά είναι συνήθως τα ακόλουθα:

 • Έντυπο αίτησης προς συμπλήρωση σχετικώς. Είναι επίσης διαθέσιμο ηλεκτρονικά, ή μπορείτε να βρείτε μέσω Γερμανικής προξενικής αρχής. Πρεσβείας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος [email]
 • Διαβατήριο σε ισχύ όπου και θα επισυνάπτεται θεώρηση εισόδου το εν λόγω διαβατήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ ακόμη και τρεις μήνες μετά την ορισθείσα ως ημερομηνία αποχώρησης
 • Τρεις φωτογραφίες διαβατηρίου οι οποίες και θα έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, η εξειδικευμένη Οργάνωση του ΟΗΕ με αρμοδιότητα να διαχειρίζεται την κατάσταση αναφορικά με τη  πολιτική αεροπορία διεθνώς.
 • Προηγούμενες θεωρήσεις εισόδου – εάν υπάρχουν
 • Διαπιστευτήρια/ Προσόντα εξωτερικού τέτοιου τύπου τα οποία και έχουν χορηγηθεί από αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης
 • Βαθμοί ή άλλου είδους Βεβαιώσεις που να σχετίζονται με το επάγγελμα προς άσκηση
 • Αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο-η αιτών-ούσα διαθέτει επαρκείς πόρους ώστε να αντεπεξέρχεται σε βασικές βιοτικές ανάγκες
 • Αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι ο-η αιτών-ούσα κατέχει επάρκεια στη γλώσσα, συνεπώς η δυνατότητα του-της να εργάζεται και να απασχολείται επαγγελματικά είναι αναμφισβήτητη
 • Βιογραφικό σημείωμα, που περιλαμβάνει διαπιστευτήρια, γνωστικά και επαγγελματικά προσόντα, δεξιότητες, προσωπικές διακρίσεις και προσδοκίες
 • Αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ιατρική ασφάλιση, επαρκή καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στη Γερμανία
 • Εάν ποτέ συμμετείχε σε οιοδήποτε πρόγραμμα, συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες αναφορικά με το εν λόγω πρόγραμμα, επιβεβαίωση της εγγραφής, διάρκεια αυτού και πιστοποιητικό που ενδεχομένως χορηγήθηκε

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία