fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Visa, ήτοι θεώρηση εισόδου: πώς να κινηθείτε εντός Γερμανίας κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας;

Τι Προσφέρουμε

Η Γερμανία συχνά μνημονεύεται ως η ατμομηχανή της ΕΕ, αν όχι ολόκληρης της Ευρώπης. Οι αριθμοί είναι ευνοϊκοί ως προς την ανάπτυξη και χαμηλοί ως προς την ανεργία και μάλιστα όχι μόνο σε σχέση με υψηλού διαμετρήματος επαγγελματίες. Πέραν αυτών και παρά τα όσα κάποιοι εσφαλμένως θεωρούν, η Γερμανία παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό της σύστημα στα πλαίσια όλης της Ομοσπονδίας, γεγονός που λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν όταν κάποιος αποφασίζει να κατασταλάξει στην επιλογή χώρας και όχι μόνο επί τούτου αλλά μεταξύ άλλων όταν τον απασχολεί το θέμα της δημιουργίας οικογένειας και της τακτοποίησής του εν γένει σε αυτή την κεντρική Ευρωπαϊκή χώρα.

Ως ήδη αναφέρθηκε η Γερμανία φαίνεται να αποτελεί ιδανική επιλογή για καταρτισμένους επαγγελματίες ανεξαρτήτως προσόντων και δεξιοτήτων δεδομένου ότι η νοοτροπία των Γερμανών εργοδοτών είναι τέτοια που πρακτικά προωθεί και ενθαρρύνει με κάθε δυνατό τρόπο καταρτισμένοι επαγγελματίες να έρχονται και να ευημερούν μέσα στα πλαίσια τα οριοθετημένα και καλά φυλασσόμενα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της εν λόγω χώρας.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Αναγκαιότητα έκδοσης visa ήτοι θεώρησης εισόδου: τι πρέπει να κάποιος, ήδη προς άγραν εργασίας, προκειμένου να την αποκτήσει;

Παρακαλώ έχετε κατά νου ότι η θεώρηση εισόδου για κάποιον που αναζητά εργασία πρακτικά αντικατοπτρίζει μια μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής η οποία κατ’ αρχήν επιτρέπει σε κάποιον να διαμένει επί έξι μήνες στη Γερμανία προκειμένου να εξεύρει μια θέση εργασίας. Εάν στο τέλος αυτής της αναζήτησης, δηλαδή στο τέλος του εξαμήνου, μια τέτοια εργασία εξευρεθεί και ο αναζητών εργασία έχει επιτύχει το στόχο του, μια Γερμανική θεώρηση εισόδου προς εργασία θα εκδοθεί η οποία και θα του/ της επιτρέπει να παραμένει εντός Γερμανίας χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων εγγράφων

Συνεπώς, συνοψίζοντας, παρακαλώ σημειώστε τα αρχικά βήματα ώστε να δρομολογήσετε την διαδικασία προκειμένου να εκδώσετε την τόσο πολύτιμη θεώρηση εισόδου για κάποιον που αναζητά εργασία:

 • Επιλεξιμότητα ώστε να υποβληθεί αίτηση
  Τα απαραίτητα έγγραφα να τα έχετε ήδη συγκεντρωμένα
  Έντυπο αίτησης που χορηγείται ώστε να συμπληρωθεί
  Ραντεβού για την έκδοση της visa που θα πρέπει να κλείσετε εκ των προτέρων

Επιστρέφοντας στο κριτήριο επιλεξιμότητας, ορισμένα σημεία θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς:

 • Να είστε κάτοχος είτε Πανεπιστημιακού Πτυχίου είτε Μεταπτυχιακού Διπλώματος το οποίο έχει εκδοθεί από Γερμανικό Πανεπιστήμιο, ή αντίστοιχης βαρύτητας πτυχίο – ένα από τα δύο προαναφερθέντα – το οποίο και θα έχει εκδοθεί από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού
 • 5ετής εμπειρία σε κάποιον αντίστοιχο τομέα σπουδών
 • Αποδείξεις περί την ύπαρξη αρκετών προσόδων προκειμένου για την παραμονή κάποιου/ κάποιας κατά την παραμονή στη Γερμανία
 • Αποδείξεις περί την ιατρική περίθαλψη ή, ακόμη, και την ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στη Γερμανία ή, τουλάχιστον, για όσο κάποιος-α έχει στην κατοχή του την Άδεια Εργασίας

Δεύτερο βήμα: υποβολή της αίτησης

Όπως ήδη σημειώθηκε πρέπει να υποβληθεί  σχετική αίτηση αρμοδίως, συνεπώς η αναγκαιότητα συγκεκριμένων εγγράφων τα οποία θα συνοδεύουν ακολούθως, έχοντας βέβαια πάντα κατά νου ότι τελικός στόχος είναι να εκδοθεί η σχετική θεώρηση εισόδου προς το σκοπό εξεύρεσης εργασίας στη Γερμανία:

 • Διαβατήριο εν ισχύ, το οποίο και έχει εκδοθεί μέσα στα τελευταία 10 χρόνια και παραμένει εν ισχύ για τουλάχιστον και ακόμη 12 μήνες μετά την ήδη γνωστή ημερομηνία αναχώρησης
 • Αντίγραφο της σελίδας με τα ενημερωτικά στοιχεία του διαβατηρίου
 • Φωτογραφίες διαβατηρίου, τουλάχιστον τρεις -3-, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές
 • Εμπεριστατωμένη ενημερωτική επιστολή όπου και θα εξηγείται εγγράφως και επακριβώς ο σκοπός της επίσκεψης του αιτούντος, εάν υπάρχει συγκεκριμένος εργοδότης με τον οποίο και έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ραντεβού και, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, με ποιον τρόπο ο αιτών σκοπεύει να αναζητά εργασία
 • Πτυχίο, δηλαδή, οιοδήποτε έγκυρο έγγραφο το οποίο και επακριβώς βεβαιώνει τη γνώση και/ ή τις δεξιότητες του αιτούντος, όπως επίσης έγγραφα τα οποία πιστοποιούν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Διαμονή που αποδεικνύεται καθ’ όλη τη διάρκεια αναζήτησης της εργασίας ενόσω αυτή η διαδικασία εξελίσσεται
 • Οικονομικά μέσα επαρκή τα οποία και αποδεικνύεται ότι θα είναι τέτοια κατά το διάστημα που ο αιτών θα αναζητά εργασία· τέτοιου είδους αποδεικτικό υλικό μπορεί να είναι:
 • Μια επιστολή, η οποία στα Γερμανικά αποδίδεται επακριβώς ως Verpflichtungserklärung όπως θα την έχει ετοιμάσει ένας έγκυρος χορηγός ο οποίος ήδη διαμένει νομίμως στη Γερμανία
 • Έγγραφο που θα έχει εκδοθεί από Τράπεζα σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό
 • Έγκυρα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από σχετικώς αρμόδια αρχή από την χώρα προέλευσης, όπως για παράδειγμα πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό γάμου
 • Πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας

Παρακαλώ σημειώστε, ότι όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα θα πρέπει να παρουσιαστούν εις διπλούν

Παρακαλώ, επίσης, σημειώστε ότι η υποβολή όλων των προαναφερθέντων εγγράφων δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι κατά κάποιον αυτονόητο τρόπο η θεώρηση εισόδου εν προκειμένω θα εκδοθεί· το αποτέλεσμα της διαδικασίας εναπόκειται στην ευχέρεια των Γερμανικών Αρχών

Επιπλέον έγγραφα θα μπορούσαν να αναζητηθούν [από πλευράς Αρχών], ειδικά σε περίπτωση συγκεκριμένων επαγγελματιών ή εξειδικευμένου προσωπικού γενικώς

Ο ορισμός ραντεβού και η υποβολή εντύπου αίτησης: το πρωτόκολλο της διαδικασίας

Αμέσως μόλις ο αιτών- η αιτούσα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως αναλυτικά περιγράφηκαν ανωτέρω, ένα συγκεκριμένο έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί, ενώ θα πρέπει να κλειστεί και ένα συγκεκριμένο ραντεβού με την αρμόδια προξενική αρχή ώστε να λάβει χώρα σχετική συνέντευξη, συνεπώς, παρακαλώ έχετε κατά νου ότι όσο ο αιτών- η αιτούσα τηρεί απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές που θέτουν οι αρμόδιες Γερμανικές Αρχές, τόσο θα αισθάνεται πιο σίγουρος-η ότι οι προσπάθειές του-της δεν γίνονται επί ματαίω και η εξεύρεση εργασίας αποτελεί απλά θέμα χρόνου

Τέλος αλλά εξίσου σημαντικό, παρακαλώ έχετε κατά νου ότι από τη στιγμή που ο αιτών –η αιτούσα βρει εργασία, τότε χρειάζεται να προχωρήσει σε συγκεκριμένη αλλαγή και να εκδώσει αντίστοιχη άδεια κατά τον τρόπο που συμβαίνει για όποιον είναι [πλέον] εργαζόμενος.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία