fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Διευκρινίζεται ότι για την αγορά ενός ακινήτου, αυτή πλέον μπορεί να επιτευχθεί με ηλεκτρονικά μέσα δηλαδή και μέσω POS, με δίγραμμη επιταγή είτε, ακόμη, με μεταφορά χρημάτων μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.
Συγκεκριμένα, η συμφωνημένη τιμή που θα καταβληθεί είναι:

• με δίγραμμη επιταγή στον λογαριασμό του δικαιούχου κομιστή από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα  είτε
• με μεταφορά πίστωσης, όπως ορίζει το Άρθρο 4 του 4537/2018 (A ’84)· είτε
• μέσω εγκατεστημένου POS, με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του επενδυτή, σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου κομιστή μέσω του παρόχου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του 4537/2018 (A ’84).

Οι παραπάνω πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε από τον/την σύζυγο του επενδυτή είτε από συγγενή εξ αίματος είτε, τέλος, από συγγενή εξ αγχιστείας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε λίστα εξόδων που επιβαρύνουν τους Εντολείς  κατά την διαδικασία έκδοσης της Golden (“Χρυσής”) Visa, με την υποσημείωση ότι οι σχετικές δαπάνες διακρίνονται σε πέντε (5) επιμέρους κατηγορίες:
• Δαπάνες ανελαστικές και υποχρεωτικές προς Αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά και προς τρίτους·καταβάλλονται απευθείας, χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή στο ύψος καταβολής.
• Δαπάνες προαιρετικές που εξαρτώνται από τις επιλογές του επενδυτή και αναλόγως της επένδυσης που πρόκειται να ολοκληρωθεί
• Δαπάνες που σχετίζονται με την νομική κατάσταση των τίτλων (συμβολαίων) ιδιοκτησίας του ακινήτου που τίθεται προς αγορά, όπως επίσης και δαπάνες αναφορικά με την παράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου, υποχρεωτικά εκ του νόμου για την πώληση τέτοιας ιδιοκτησίας
• Δαπάνες αμοιβών της Δικηγορικής Εταιρίας και των Συνεργατών μας προς το σκοπό απόκτησης Χρυσής Visa
• Δαπάνες παρακολουθηματικές και αφού εκδοθεί η Golden (“Χρυσή”) Visa, οι οποίες ωστόσο είναι ανά τακτά χρονικά διαστήματα και μόνιμες ως υποχρέωση

Ακολούθως, δε, αναλύονται επιπλέον δύο είδη δαπανών:

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ VISA

 • Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου ο φόρος προς το Ελληνικό Δημόσιο είναι σε ποσοστό 3,09% επί του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο ως τίμημα της αγοροπωλησίας.

 • Η αμοιβή του Συμβολαιογράφου διαμορφώνεται στο 0,8% (συν ΦΠΑ 24% επί του 0,8%) με βάση το ποσό το οποίο αναγράφεται στο συμβόλαιο ως τίμημα της αγοράς.

 • Η αμοιβή του υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή του συμβολαίου ανέρχεται σε ποσοστό 4.75‰ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% επί του ποσού που προκύπτει) επί του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο ως τίμημα της αγοροπωλησίας.

 • Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικών από το υποθηκοφυλακείο περί τα 60, 00€ κατά προσέγγιση.

 • Δαπάνη υποβολής αίτησης άδειας παραμονής: 2000, 00€ ανά αιτούντα ενήλικο

 • Ιατρική ασφάλιση αγοραστή στην Ελλάδα από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, σε περίπτωση που δεν τυγχάνει αναγνωρισμένης ασφάλισης στην αλλοδαπή (από 100, 00€ έως 200, 00€ το ελάχιστο ετησίως ανά άτομο, ανάλογα με το είδος της ασφάλισης, των ασφαλιστικών καλύψεων, την ηλικία του κλπ)

 

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Αναφορικά με την εύρεση-προς-αγορά ακινήτου από μεσίτη, η αμοιβή αυτού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται στο 2% επί της αξίας της ιδιοκτησίας. Η αμοιβή αυτή επ’ ουδενί σχετιζεται με την Εταιρία μας ή κάποια σχετική αμοιβή μας, παρά σχετίζεται αποκλειστικά με τον μεσίτη ο οποίος εξ αρχής έχει αναλάβει την εύρεση ακινήτου.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν σας ότι διατηρούμε συνεργασία με πολλούς μεσίτες ανά την Ελλάδα, πλην όμως είναι πιθανό για κάποιο ακίνητο να γίνει σύσταση από έτερο μεσίτη με τον οποίο δεν είχαμε μέχρι σήμερα συνεργαστεί στο παρελθόν.

Παρακαλώ λάβετε υπ’ όψιν τα κάτωθι:

έχει παρατηρηθεί ακίνητα στην Ελλάδα να πωλούνται σε εξωπραγματικές τιμές λόγω της ύπαρξης του Προγράμματος Golden Visa, με αποτέλεσμα ακίνητα να πωλούνται σε τιμές περί τις 250.000, 00€  ενώ η αντικειμενική τους αξία να είναι στην πραγματικότητα πολύ χαμηλότερη, με τη διαφορά αυτή να οφείλεται στο γεγονός της εμπλοκής πολλών ενδιάμεσων, επαγγελματιών και μη.

Η Εταιρία μας τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο νομικών προδιαγραφών, με αποτέλεσμα η διαμόρφωση των τιμών σε καμία περίπτωση να μην επηρεάζεται από τέτοιους παράγοντες. Αυτός, άλλωστε, είναι ο λόγος που οι αμοιβές μας είναι αμετάβλητες, χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις επί της αξίας του ακινήτου.

 • Σύσταση εταιρίας στην Ελλάδα:

Εφόσον το επιθυμεί, ο αγοραστής έχει την δυνατότητα να προβεί σε αγορά ακινήτου μέσω εταιρίας/ νομικού προσώπου που θα ιδρυθεί στην Ελλάδα, πέραν ασφαλώς της δυνατότητας να το κάνει ως φυσικό πρόσωπο και απευθείας στο όνομα του. Σημειωτέον, ότι αναλόγως του είδους της εταιρίας, το κόστος σύστασης ανέρχεται από 800, 00€ έως 2.000, 00€  (επιπλέον, δε, Φ.Π.Α. 24%).

Δέον επισημανθεί πως η ίδρυση εταιρίας δεν είναι υποχρεωτική, κυρίως, δε, εάν το ακίνητο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για επιχειρηματικούς σκοπούς.  Όταν ιδρύεται μια εταιρία, ο ιδιοκτήτης της επίσης επιβαρύνεται και με τα έξοδα της κοινωνικής ασφάλισης που ανέρχονται περί τα 180, 00 – 200, 00€ ανά μήνα.

Προσοχή: Η άδεια παραμονής δεν επιτρέπει στον επενδυτή να δουλεύει ή να απασχολείται σε οποιαδήποτε οικονομική δρατηριότητα στην Ελλάδα. Όμως, επιτρέπεται η οικονομική δραστηριότητα σε μέτοχο που είναι μέλος  σε Διοικητικό Συμβούλιο ή εκτελεί χρέη Γενικού Διευθύντη. Συνεπώς, ένας επενδυτής που επιθυμεί να εργαστεί ή να ιδρύσει επιχείρηση στην Ελλάδα προκειμένου να λάβει άδεια διαμονής πρέπει να είναι διατεθειμένος να αγοράσει μια ιδιοκτησία μέσω της εταιρίας που θα ιδρύσει είτε ως μέτοχος είτε ως Γενικός Διευθυντής.

 Γ. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΤΕΡΗ ΑΜΟΙΒΉ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

 • Έλεγχος στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο προκειμένου για την επιβεβαίωση των τίτλων ιδιοκτησίας και το αληθές αυτών: αμοιβή που ανέρχεται σε ποσοστό 0.5% επιπλέον Φ.Π.Α. 24% επί της αξίας του ακινήτου

 • Αμοιβή Δικηγόρου αναφορικά με παράσταση (παρουσία) του κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Συμβολαίου: αμοιβή που ανέρχεται σε ποσοστό 1% επιπλέον Φ.Π.Α. 24% επί της αξίας που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς

 

Δ. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ GOLDEN VISA

Η Εταιρία μας παρέχει τις παρακάτω σχετικές υπηρεσίες:

 • Έκδοση ταξιδιωτικής θεώρησης για επίσκεψη στην Ελλάδα, γεγονός που προϋποθέτει και αφορά όλη την απαραίτητη και σχετική προετοιμασία και μελέτη προκειμένου για την έκδοση αυτής

 • Πρόνοια για συνδρομή με τη φυσική παρουσία και συνδρομή συνεργατών μας σε απαραίτητες μετακινήσεις, αλλά και παροχή υπηρεσιών διερμηνέα/ μεταφραστή

 • Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα

 • Κατάθεση των αιτήσεων για τις άδειες παραμονής και παρακολούθηση της πορείας αυτών

Σας ενδιαφέρει να αποκτήσετε εικόνα περί έτερων ποσών που ενδεχόμενα θα χρειαστεί να δαπανηθούν προς το σκοπό κατά περίπτωση επενδύσεων αλλά και για κάθε επενδυτή που ενδιαφέρεται για την έκδοση Golden Visa στην Ελλάδα; Επικοινωνήστε μαζι μας: cashier@oikonomakislaw.com

Στείλτε μας Email 800 11 500500

 

E. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ GOLDEN VISA

 • Λογιστική παρακολούθηση της εταιρίας που θα αποκτήσει το ακίνητο, ή ρύθμιση κάθε λογιστικού και φορολογικού ζητήματος για λογαριασμό του φυσικού προσώπου που θα το αποκτήσει για όσα έτη το κατέχει.

 • Ρύθμιση κάθε ζητήματος που αφορά το Ελληνικό Δημόσιο και σχετικές Υπηρεσίες:

ανάλογα με το αν η επένδυση έγινε από φυσικό πρόσωπο ή από εταιρία και ανάλογα με το είδος της εταιρίας, τα έξοδα κυμαίνονται από 100, 00 έως 400, 00 € επί της ιδιοκτησίας, επιπλέον Φ.Π.Α. 24% ανά μήνα. Τα παραπάνω ποσά θα εισπράττει η Λογιστική Εταιρία που θα διαχειρίζεται τα ακίνητα κατά περίπτωση, η οποία ενδεχόμενα να συνεργάζεται με την Δικηγορική μας Εταιρία.

 • Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος υπολογίζεται σε ποσοστό 1/1.000 επί της αξίας του ακινήτου ανά έτος.

 • Το ενοίκιο που λαμβάνεται από τρίτους, σε περίπτωση αγοράς ακινήτου από φυσικό πρόσωπο και μίσθωσης αυτού, φορολογείται ανεξαρτήτως του ακινήτου, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

 1. Ετήσιο εισόδημα ακινήτου 0-12.000 ευρώ, φόρος σε κλίμακα 15%

 2. Ετήσιο εισόδημα ακινήτου 12.001-35,000 ευρώ, φόρος σε κλίμακα 35%

 3. Ετήσιο εισόδημα ακινήτου 35.001 ευρώ και άνω, φόρος σε κλίμακα 45%

Επικοινωνία