fb-pxl-img

Short Description

Αριθμός Απόφασης 2/2010  9349/2007  111/2006  ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  (Τακτική Διαδικασία)   Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αριάδνη Καρνάρου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Πειραιά και από τη Γραμματέα Αρτεμία Αναγνοστοπούλου.   Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 8 Μαίου 2008, για να δικάσει τη-ν υπόθεση μεταξύ:  Των καλούντων – εναγόντων: 1)(……….)……(…….)του …… (…..), 2)……… (…….)…….(……..)  του ….. (…….), κατοίκων Ασκληπιείου Ρόδου, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια; δικηγόρο τους Ιωάννα Μαρώση.   Των καθ’ων η κλήση – εναγόμενων: 1)…….. του ……, 2)………του ……, 3)…………,κατοίκων Μητάτων Κυθήρων, οι οποίοL κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο δεν εμφανίστηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.  Οι ενάγοντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 9.1.2006 υπ’αριθμ. κατ. δικογράφ. 111/9.1.2006 αγωγή τους ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Η ως άνω αγωγή είχε προσδιοριστεί για να συζητηθεί για τις 3.11.2006 και μετά από αναβολή κατά τη δικάσιμο της 17.9.2007, οπότε και ματαιώθηκε.  Ήδη οι ενάγοντες επαναφέρουν την ως άνω αγωγή για συζήτηση με την από 26.10.2007 υπ’αριθμ. κατ. δικογράφου 9349/26.10.2007 κλήση τους, που προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.  Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος των εναγόντων, αφού ανέπτυξε και προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.   ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ  ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ  Όπως προκύπτει από τις υπ’αριθμ. 12484Β’, 12487ΒV19-1-2006 και 13033Β’, 13032Β΄/2-11-2007 εκθέσεις επιδόσεως, του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αντωνίου Στρατηγού, ακριβές αντίγραφο της αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στους 1° και 2° εναγόμενους, για την αρχικός ορισθείσα δικάσιμο της 3ης-11-2006, κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση για τις 17.9.2007 κατά την οποία και ματαιώθηκε η συζήτηση, ενώ, περαιτέρω, ακριβές αντίγραφο της από 26-10-2007 κλήσεως των εναγόντων, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση της αγωγής, για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (8-52008), επεδόθη επίσης νομίμως και εμπροθέσμως στους 1° και 2° εναγόμενους, οι οποίοι όμως δεν εμφανίσθηκαν στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο στη σειρά της και δεν παραστάθηκαν κατά τη συζήτηση. Επομένως πρέπει να δικασθούν ερήμην, κατά το άρθρο 271 nap. 1 ΚΠολΔ, ενόψει του ότι η μετά από αναβολή της συζήτησης εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση ως προς όλους τους διαδίκους (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ). Ωστόσο, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 270. παρ. 1 εδ. τελ. ΚΠολΔ).   Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 122,123,134, 135, 136 ΚΠολΔ συνάγεται ότι αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η δίκη και συγχρόνως δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, ύστερα από υπόδειξη του εισαγγελέα στον οποίο γίνεται η επίδοση, περίληψη του δικογράφου που κοινοποιήθηκε. Η περίληψη συντάσσεται και υπογράφεται από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος του δικογράφου που επιδόθηκε, το αίτημά του, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η δίκη και, αν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφανιστεί ή να ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το είδος της πράξης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 9613/8-3-2006 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιά Σταυρούλας Τζεφεράκου, την οποία προσκομίζουν και επικαλούνται OL ενάγοντες, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 9-1-2006 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 111/2006 αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου καί κλήση προς συζήτηση επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά για λογαριασμό του (ήδη) αγνώστου διαμονής 3ου εναγομένου για τη δικάσιμο της 3-11-2006, κατά την οποία αναβλήθηκε για την 17-9-2007 οπότε και ματαιώθηκε. Ωστόσο περίληψη της υπό κρίση αγωγής δημοσιεύτηκε μόνο σε μία εκδιδόμενη στην Αθήνα ημερήσια εφημερίδα και συγκεκριμένα στην εφημερίδα “……..”, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από τους ενάγοντες ανωτέρω εφημερίδα [βλ. φωτοτυπία σελίδας της με ημερομηνία κυκλοφορίας 26-7-2006 (ο αριθμός σελίδας και φύλλου δεν διακρίνονται) εφημερίδας “…….”], χωρίς να προκύπτει ότι αυτή δημοσιεύτηκε και σε μία εκδιδόμενη στον Πειραιά ημερήσια εφημερίδα και συγκεκριμένα στην, καθ’υπόδειξη του ανωτέρω εισαγγελέα, εφημερίδα “…….”. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν η κλήτευση αυτή του 3ου εναγομένου δεν είναι νόμιμη. Συνεπώς, η συζήτηση της αγωγής   ως προς αυτόν, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη, για έλλειψη προδικασίας από έλλειψη ακρόασης του διαδίκου αυτού.   Οι ενάγοντες επανέφεραν την ένδικη αγωγή προς συζήτηση, με τη με αριθμό 9349/2007 κλήση τους. Με την υπ αρίθμ. εκθ. καταθ. 111/9-1-2006 αγωγή τους οι ενάγοντες, εκθέτουν ότι και οι δυο εναγόμενοι, υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην αγωγή, από υπαιτιότητά τους τους εξύβρισαν, τους προκάλεσαν απλή σωματική βλάβη και τους απείλησαν προξενώντας τους τρόμο και ανησυχία. Ενόψει αυτών και μετά το νόμιμο περιορισμό με τις προτάσεις του καταψηφιστικού αιτήματος σε εν μέρει αναγνωριστικό, ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, με απόφαση προσωρινός εκτελεστή και με προσωπική τους κράτηση λόγω της αδικοπραξίας, να καταβάλουν από 3.000 ευρώ σε κάθε ενάγοντα και να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν ακόμη να καταβάλουν από 12.000 ευρώ σε κάθε ενάγοντα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από την παραπάνω εις βάρος τους αδικοπραξία.   Με το περιεχόμενο τούτο και τα αιτήματα η κρινόμενη αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο δικαστικό ένσημο με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (βλ. 6038456, “‘6038457 διπλότυπα είσπραξης ΔΥΟ Γ’ Πειραιά με τα επικολληθέντα ένσημα), αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 9,10,14 παρ. 2,22,23 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 297,299, 914, 932,340,345,346 ΑΚ, 907,908 παρ. 1 και1047 παρ. 1ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 308 παρ.ια, 361παρ.1,333 ΠΚ με την επισήμανση ότι, με τον κατά τα ως άνω μερικόπεριορισμό του αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό κατήλθε της αναδρομικής κατά το μέρος της παραιτήσεως μόνο η επίδοση της αγωγής ως διαδικαστικής πράξης, χωρίς όμως να επέρχεται η αναδρομική άρση των συνεπειών της υπερημερίας,η οποία επήλθε με την εμπεριεχόμενη στην αγωγή εξώδικη όχληση με συνέπεια μετά τον γενόμενο περιορισμό να εξακολουθεί να τυγχάνει νόμιμο το αίτημα περί καταβολής τόκων υπερημερίας από της εμπεριεχόμενης στην αγωγή εξώδικης όχλησης (ΑΠ 518/1999, 787/98 ΕλλΔνη 40.1701 και 608). Πρέπει, επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.   Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα των εναγόντων, ο οποίος εξετάσθηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης αυτού, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγοντες, τα στοιχεία της σχηματισθείσας ποινικής δικογραφίας εις βάρος των εναγόμενων, μία (1) φωτογραφία (σε φωτ/πία), προκύπτουν τα εξής: Οι 1ος, 2ος εναγόμενοι είναι αδέλφια και μόνιμοι κάτοικοι Κυθήρων. Την 1-2-2002 ο 1ος εναγόμενος εκμίσθωσε στον 2° ενάγοντα ένα μικρό ισόγειο διαμέρισμα στα Μητάτα Κυθήρων για να το χρησιμοποιήσει ως οικογενειακή στέγη με την 1η ενάγουσα για ένα χρόνο αντί μισθώματος 70 ευρώ. Ωστόσο το πρώτο διάστημα της μίσθωσης ο 1ος εναγόμενος δεν παραχώρησε τους ενάγοντες τη χρήση του συγκεκριμένου διαμερίσματος αλλά τους παραχώρησε για να διαμείνουν προσωρινά για τρεις μήνες ένα άλλο μεγαλύτερο διαμέρισμα, συμφώνησαν δε εκ των προτέρων ότι τους τρεις μήνες που θα παρέμεναν σ’αυτό να του καταβάλουν 150 ευρώ για μίσθωμα συν 150 ευρώ ως αναλογία ηλεκτρικού και πετρελαίου θέρμανσης. Στις 21-7-2002 ο 1ος εναγόμενος (……..) χτύπησε την πόρτα της οικίας την οποία είχαν αρχικά εκμισθώσει οι ενάγοντες και στην οποία είχαν ήδη μετεγκατασταθεί, με σκοπό να διεκδικήσει 100 ευρώ ακόμη που απαιτούσε για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του διαστήματος που διέμειναν στο άλλο διαμέρισμα και όταν η 1η ενάγουσα (……..) τον παρέπεμψε στον σύζυγό της 2° ενάγοντα, χολωμένος την εξύβρισε με την έκφραση «……, να φύγετε. Αν δεν πληρώσετε θα σας…. και θα σας πετάξω έξω». Αργότερα την ίδια ημέρα ο 2ος ενάγων (……) πληροφορηθείς την ενέργεια αυτή του 1ου εναγομένου (…….) πήγε στο σπίτι του και αρνήθηκε την οφειλή των 100 ευρώ, φεύγοντας δε από το σπίτι του αυτός (……) του κατάφερε αιφνίδιο κτύπημα με μία καρέκλα στην πλάτη.   Στις 24-8-2002 ο 2ος εναγόμενος (…….) που είχε ενημερωθεί από το Α.Τ. Κυθήρων για τα παράπονα που είχαν υποβάλλει εναντίον του αδελφού του οι ενάγοντες, τους πλησίασε στο χώρο του βενζινάδικου ιδιοκτησίας…….. και…….. που είχαν μεταβεί για να βάλουν βενζίνη και τους απείλησε λέγοντάς τους «Θέλετε να πάτε στην αστυνομία; Τώρα θα δείτε, θα σας κλείσω και τους δύο φυλακή, θα σας στείλω στην Αλβανία, μέχρι το τέλος του μήνα θα βγείτε έξω με κλωτσιές» και τους προκάλεσε τρόμο και ανησυχία, αποκάλεσε ακόμη την 1η ενάγουσα (……) «…………», : ειδικά όμως όσον αφορά την τελευταία αυτή έκφραση, αυτή δεν θεωρείται κατ’αντικειμενική κρίση, στα πλαίσια λεκτικής αντιπαράθεσης, εξυβριστική.   Στις 13-9-2002, με αφορμή το γεγονός ότι η 1η ενάγουσα και ο αδελφός της είχαν σταθμεύσει τα μοτοποδήλατά τους έξω από το υπόστεγο του διαμερίσματος που εκμίσθωναν και εμπόδιζαν την είσοδο στο πατητήρι της οικίας του, ο 1ος εναγόμενος (………) διαπληκτίστηκε με την 1η ενάγουσα (……….) και την εξύβρισε με χυδαίες και ανήθικες εκφράσεις «….., ….., …., …., ……», «……, ….., θα σου …..ότL έχεις και δεν έχεις», συγχρόνως άρπαξε το λάστιχο ποτίσματος και την κατέβρεξε προσβάλλοντας κατ’αυτό τον τρόπο την τιμή της και μετά της επιτέθηκε και την χτύπησε στο μέτωπο και στο κεφάλι και της προκάλεσε μώλωπες μεθ’αιματωμάτων στον δεξιό οφθαλμό, την δεξιά ζυγωματική χώρα και την οσφύν (βλ. από 14-9-2002 ιατρικό πιστοποιητικό) .   Το απόγευμα της 15-9-2002 στο δρόμο  ……. – Αγία Μόνη ο δεύτερος εναγόμενος (………) πλησίασε με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ενάγοντες και   αφού κατέβηκε από το όχημά του, με τη βοήθεια τουυπαλλήλου του ……..που απ’έξω με το πόδι του έβαζε πίεση στην πόρτα του οδηγού ώστε να μην μπορέσει ο δεύτερος ενάγων (……..) να εξέλθει του αυτοκινήτου του, κατέβασε με δύναμη το παράθυρο της θέσεως του οδηγού και τον ξυλοκόπησε με γροθιές στο μέτωπο και το σώμα ενώ χτύπησε και την πρώτη ενάγουσα (……) που προσπάθησε να προστατεύσει τον σύζυγό της ρίχνοντάς της γροθιές στην πλάτη και το κεφάλι. Μετά το επεισόδιο οι ενάγοντες επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας Κυθήρων και σύμφωνα με το από 15-9-2002 πιστοποιητικό του Κέντρου Υγείας Κυθήρων ο 2ος ενάγων (……..) είχε υποστεί θλάση με εκχύμωση στην αριστερή τραχηλική χώρα και οίδημα στο μέτωπο και το άνω χείλος.   Η περί υπαιτιότητας των εναγομένων κρίση ενισχύεται και από την ΒΜ2679/2006 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, με την οποία καθένας από τους εναγομένους καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών για απλή σωματική βλάβη που τέλεσαν 1/ στις 13-9-2002 ο 10ς εναγόμενος κατά της 1ης ενάγουσας, 2/ στις 15-92002 ο 2ος εναγόμενος κατά του 2ου ενάγοντος ενώ για τις λοιπές πράξεις της εξύβρισης και της απειλής έπαυσε η ασκηθείσα εις βάρος τους ποινική δίωξη υφ’ όρον και κηρύχθηκε αθώος ο 1ος εναγόμενος για τη σωματική βλάβη σε βάρος του 2ου ενάγοντος της 21-7-2002.   Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, κρίνεται ότι οι ενάγοντες υπέστησαν από τα επεισόδια των 21-72002, 24-8-2002, 13-9-2002 και 15-9-2002 και τον ελαφρύ τραυματισμό τους στις 21-7-2002 (2ος ενάγων), 13-9-2002 (1η ενάγουσα) και 15-9-2002 (και οι δύο ενάγοντες) ηθική βλάβη λόγω της προσβολής μη περιουσιακών αγαθών, δηλαδή αγαθών που απορρέουν από τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ατομικότητα του προσώπου. Επομένως, χάριν της ηθικής παρηγοριάς και της ψυχικής ανακούφισης δικαιούνται εύλογη χρηματική ικανοποίηση από τους εναγομένους για τη μη περιουσιακή τους ζημία που παράνομα και υπαίτια προκλήθηκε σ’αυτούς. Για το ύψος της αποζημίωσης αυτής το Δικαστήριο, σταθμίζοντας το είδος της προσβολής και την έκταση της βλάβης όπως περιγράφηκε ανωτέρω, την ψυχική και σωματική ταλαιπωρία που βίωσαν οι παθόντες, τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, την αποκλειστική υπαιτιότητα των εναγομένων, την καταφρονητική και προσβλητική συμπεριφορά των τελευταίων απέναντι στους ενάγοντες, που έχουν έντονο χαρακτήρα προσωπικής και κοινωνικής απαξίας, και την περιουσιακή θέση των διάδικων μερών, κρίνει ότι πρέπει να προσδιορισθεί στο εύλογο ποσό των 5.000 ευρώ για κάθε ενάγοντα από κάθε εναγόμενο.   Συνεπώς, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη, να υποχρεωθεί καθένας από τους 1° και 2° εναγόμενους να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα 3.000 ευρώ και να αναγνωριστεί ότι καθένας από τους 1° και 2°εναγόμενους οφείλει ακόμη να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα 2.000 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ) για κάθε καταψηφιστική διάταξη (άρθρα 907, 908 παρ. 1 ΚΠολΔ) ενώ όσον αφορά το περί προσωπικής κρατήσεως των εναγομένων αίτημα, πρέπει να γίνει δεκτό και να απαγγελθεί προσωπική κράτηση κατά των εναγομένων, ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως, διαρκείας δύο (2) μηνών στον καθένα ένεκα της αδικοπραξίας που έχουν τελέσει ως προς κάθε ενάγοντα. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, βαρύνουν τους εναγόμενους, θα επιβληθούν όμως μειωμένα, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρα 178 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να οριστεί το παράβολο για την περίπτωση που οι εναγόμενοι ήθελαν ασκήσουν ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 501, 505 του ΚΠολΔ).   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  Κήρυσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής αναφορικά με τον 3° εναγόμενο.  Δικάζει ερήμην των 1ου, 2ου εναγομένων.  Ορίζει το παράβολο για την περίπτωση που οι  εναγόμενοι ήθελαν ασκήσουν κατά της παρούσας ανακοπή ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.  Δέχεται εν μέρει την αγωγή.  Αναγνωρίζει ότι καθένας από τους 1° και 2°  εναγόμενους οφείλει να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής.  Υποχρεώνει καθένα από τους 1° και 2° εναγόμενους να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής.   Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή κατά τις αμέσως προηγούμενες (τέσσερις) καταψηφιστικές διατάξεις αυτής για το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε μία από αυτές.  Απαγγέλλει εναντίον των εναγομένων προσωπική κράτηση, ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως, την διάρκεια της οποίας ορίζει σε δύο (2) μήνες αναφορικά με καθεμία καταψηφιστική διάταξη της παρούσας.  Επιβάλλει σε βάρος των εναγομένων μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ σε κάθε εναγόμενο.  Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στον Πειραιά, στις 4 Ιανουάριου 2009.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λ.Γ.

Contact Us