fb-pxl-img

Short Description

(Γ.Α.Κ. 5141/2010)

2

ΑΡΙΘΜΟΣ 344 /2010
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Λούκου με την παρουσία

και της Γραμματέας Παναγιώτας Αξά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 1 Δεκεμβρίου 2010 για να

δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: _______ ________ ____ ________ ______ _____ ______, κατοίκου _______, οδός _________ ____, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «________ _________ ________», που εδρεύει στον ________, οδός _________ __, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Γεώργιου Κουλιάκα.

Ο αϊτών ζητά να γίνει δεκτή στο σύνολό της η από 14-10-2010 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 401/14-10-2010 αίτησή του, για την οποία αρχικά ορίστηκε ως ημερομηνία συζήτησης η 19-11-2010, κατά την οποία δικάσιμο η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του πληρεξούσιου δικηγόρου της καθής το οποίο έγινε δεκτό από το Δικαστήριο για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Το παρόν Δικαστήριο αφού άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους, από τους οποίους, ο μεν πληρεξούσιος του αιτούντα ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στο έγγραφο σημείωμα του, ο δε πληρεξούσιος της καθής αρνήθηκε την αίτηση και ζήτησε την απόρριψή της.

 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων επάνω σ αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου».

Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αίτηση ο αϊτών επικαλείται κατεπείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο και ζητά να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθής η αίτηση, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή του προς εκείνη (πλέον τόκων και εξόδων), εις χείρας της ευρισκομένης ή εις χείρας τρίτου, για την ικανοποίηση της απαιτήσεώς του και έως την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως επί της ήδη ασκηθείσας αγωγής του, η οποία απαίτηση κινδυνεύει να μην ικανοποιηθεί λόγω των υπέρογκων χρεών που έχει δημιουργήσει η καθής, καθώς και της εν γένει άσχημης οικονομικής κατάστασής της. Τέλος, ζητά να καταδικασθεί ο καθού στην εν γένει δικαστική του δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του.

Με το περιεχόμενο και το αίτημα αυτό, η αίτηση αρμόδια (άρθρα 25 παρ. 2, 683 παρ. 2 και 3 του ΚΠολΔ) ενάγεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683 επ. ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 707 επ. του ΚΠολΔ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την συνεκτίμηση και την συγκριτική αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και δη από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρας του αιτούντος ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, από τα προσκομιζόμενα με τα επικλήσεως έγγραφα, σε συνάρτηση δε με το περιεχόμενο της αίτησης και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 261 του ΚΠολΔ, καθώς και την εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Ο αϊτών διατηρεί επιχείρηση με την επωνυμία «_______ _______», η οποία τυγχάνει επιχείρηση παροχής υψηλής προστασίας και φυλάξεων πάσης φύσεως. Στα πλαίσια λοιπόν της δραστηριότητας της, την 7-8-2010 συμφωνήθηκε μεταξύ του αιτούντα και της καθής να της παράσχουν υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας.Έξοδα δεν επιδικάζονται λόγω του αντικειμένου της αίτησης (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθής που βρίσκεται στα χέρια της ή στα χέρια τρίτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτηση του αιτούντα μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων.

ΠΑΡΕΧΕΙ στην καθ’ής την ευχέρεια να ματαιώσει ή αντικαταστήσει (σε περίπτωση επιβολής της) την παραπάνω σε βάρος της συντηρητική κατάσχεση με την υπέρ του αιτούντος κατάθεση στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, ίσης προς το ως άνω ποσό εγγυητικής επιστολής αξιόχρεης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 23 Δεκεμβρίου 2010 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

 

 

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

Ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Θεωρήθηκε για τη σήμανση και έκδοση του

κατά τη σειρά της παραγγελίας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11 ΙΑΝ 2011

Ο Γραμματέας

Β. Μιχαηλίδης

 

 

Contact Us