fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1914/2011

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 9 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., με δικαστές τους, Κωνσταντίνο Σώκο, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Μαρία Περιστέρη, Παρασκευά Μαρινάκη, Εισηγητή, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα την Πηνελόπη Παπαλέξη, δικαστική υπάλληλο, γ ι α να δικάσει την από 28-1-2010 έφεση, του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, νόμιμα εκπροσωπούμενου από το Δήμαρχό του, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δημητρίου Κωστέλη, υποβάλλοντας δήλωση ν.2915/2001,κατά της ……….., κατοίκου …….. (………..), η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη, κατοίκου Πειραιά (οδός ……………..), υποβάλλοντας δήλωση ν.2915/2001.Και της 1865/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

 

Το Δικαστήριο αφού μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Με την κρινόμενη έφεση επιδιώκεται η εξαφάνιση της 1865/2009 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία αφού έγινε δεκτή προσφυγή της ήδη εφεσίβλητης, ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει τη μη συντελεσμένη ρυμοτομική απαλλοτρίωση οικοπέδου της τελευταίας που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Κερατσινίου.

Στο άρθρο 1 του Ν 2990/2002 (ΦΕΚ 30Α’) ορίζεται ότι: «1…. 2. Αρμόδιο να αποφαίνεται ανεκκλήτως και με την ίδια διαδικασία για διαφορές από ατομικές πράξεις διοικητικών αρχών, οι οποίες αφορούν την ανάκληση μη συντελεσμένων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και την άρση διατηρούμενων επί μακράν ρυμοτομικών βαρών, είναι το δικαστήριο του άρθρου 11 παρ. 4 του Κ.Α.Α.Α. …». Εξάλλου, στο άρθρο 11 του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (Κ.Α.Α.Α.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17Α) ορίζεται ότι: «1. Η αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση δύναται με απόφαση της να την ανακαλέσει ολικώς ή μερικώς, πριν συντελεσθεί, τηρώντας τη διαδικασία που ορίζεται από το άρθρο 1 για την κήρυξη αυτής. 2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ανακαλείται υποχρεωτικά με πράξη της αρχής η οποία την έχει κηρύξει, ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου που πιθανολογεί εμπράγματο δικαίωμα στο απαλλοτριωμένο ακίνητο, εάν μέσα σε τέσσερα έτη από την κήρυξη της δεν ασκηθεί αίτηση για το δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή δεν καθορισθεί αυτή εξωδίκως. … Η πράξη ανάκλησης της απαλλοτρίωσης εκδίδεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου περί απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων, ανάπτυξη οικιστικών περιοχών και για αρχαιολογικούς σκοπούς. 3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Εάν περάσουν άπρακτες οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 προθεσμίες ή εκδοθεί πράξη αρνητική, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει από το τριμελές διοικητικό πρωτοδ/κεία, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριωμένο ακίνητο, την έκδοση δικαστικής απόφασης, με την οποία να ακυρώνεται η προσβληθείσα πράξη ή παράλειψη και να βεβαιώνεται η αυτοδίκαιη ή υποχρεωτικώς επελθούσα άρση της απαλλοτρίωσης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία που ορίζεται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) πλην του άρθρου 66 αυτού. Στη δίκη καλείται ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση και το Δημόσιο. Η εκδιδόμενη απόφαση είναι ανέκκλητη».

Στην προκειμένη περίπτωση, με την εκκαλούμενη απόφαση ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει τη μη συντελεσμένη ρυμοτομική απαλλοτρίωση οικοπέδου της τελευταίας που βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Κερατσινίου (και πιο συγκεκριμένα στο τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς……………., ……………, ………………, ……………..), που είχε γίνει με το από 22-12-1970 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 10Δ71971) περί τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κερατσινίου.

Εφόσον, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις, η ανωτέρω απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου είναι ανέκκλητη, η κρινόμενη έφεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, να καταδικαστεί δε ο εκκαλών δήμος στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης που ανέρχεται σε 420 ευρώ.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την έφεση.

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στη δικαστική δαπάνη της εφεσίβλητης που ανέρχεται σε 420 ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 6-10-2011 και δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο στις 30-11-2011, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π.Μ                                                           Μ.Π.                                     Π.Π.

Επικοινωνία