fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός AT 1512/2019

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δημόσια Συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου 2019

 

Σύνθεση του Δικαστηρίου: Λάζαρος ΓΙΑΠΑΛΑΚΗΣ Πρόεδρο Ποωτοδικών, Αικατερίνη ΤΣΕΛΙΟΥ Πλημμελειοδίκης, Σπύρος ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ Πάρεδρος (διότι οι Τακτικοί Πλημ/κες κωλύονται) Αικατερίνη ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ,  Εισαγγελέας, Κωνσταντίνα ΚΑΡΑΔΗΜΑ Γραμματέα

Εκκαλών – Κατηγορούμενος: ___________  _____________ του __________ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Πράξη: Παράβαση άρθρου 28§1 Ν.3996/11 Κατ’ έφεση της με αριθμό ΒΜ 2173/6-6-2018 απόφασης του Β’ Μονομελούς Πλημ/κείου Πειραιώς.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του εκκαλούντος – κατηγορούμενου , ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε ο παρόντος δικηγόρος Χρήστος ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ με AM 2517 και δήλωσε ότι ο εκκαλών δεν μπορεί να εμφανισθεί σήμερα κατά την εκδίκαση της υπόθεσής του, λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος και για το λόγο αυτό τον διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του με την από 18/3/2019 εξουσιοδότησή του, η οποία και αναγνώσθηκε, προσκομίζοντας το υπ’ αριθμ. Α263554/20-3-2019 Γραμμάτιο Προκαταβολής Εισφορών ΔΣΠ, το οποίο συμπεριελήφθη στη δικογραφία.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να γίνει δεκτή η παράσταση του απολιπόμενου εκκαλούντα – κατηγορούμενου με πληρεξούσιο δικηγόρο .

Το Δικαστήριο, στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την AT 1512/2019 απόφασή του που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή στην ως άνω εξουσιοδότηση αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του εκκαλούντα – κατηγορούμενου, γι’ αυτό και πρέπει να γίνει δεκτή η παρ εκκαλούντα – κατηγορούμενου και να παρασταθεί ο εκκαλών με πληρεξούσιο θεωρουμένου τούτου παρόντος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την παράσταση του απολιπόμενου εκκαλούντα – κατηγορούμενου με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης.

Στο σημείο αυτό η Εισαγγελέας πήρε τον λόγο και είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από εμπρόθεσμη έφεση κατά της με αριθμό ΒΜ 2173/6-6-2018 απόφασης του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, και πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή η κρινόμενη έφεση του εκκαλούντα – κατηγορούμενου, να εξαφανισθεί η ως άνω εκκαλουμένη απόφαση και να εξετασθεί η υπόθεση στην ουσίας της.

Στο σημείο αυτό με πρόταση της Εισαγγελέα, αναγνώστηκε η εκκαλουμένη απόφαση και η υπ’ αριθ. 958/18-6-2018 έκθεση εφέσεως.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντα συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση.

Το Δικαστήριο, στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που αναγνώστη καν, η έφεση κατά της προαναφερομένης με αριθμό ΒΜ 2173/6-6-2018 απόφασης του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως, πρέπει να γίνει αυτή τυπικά δεκτή, να εξαφανιστεί η ως άνω εκκαλουμένη απόφαση όσον αφορά τον εκκαλούντα – κατηγορούμενο και να εξεταστεί η υπόθεση στην ουσία της.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παριστάμενο δια πληρεξουσίου δικηγόρου τον εκκαλούντα – κατηγορούμενο Ηλία Απόστολο του Σταύρου.

ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΥΠΙΚΑ την από 18/6/2018 με αριθμό 958/2018 έφεση του εκκαλούντα – κατηγορούμενου Αποστόλου ΗΛΙΑ του Σταύρου.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την ως άνω εκκαλουμένη με αριθμό ΒΜ 2173/6-6-2018 απόφαση του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς ως προς τον προαναφερόμενο εκκαλούντα – κατηγορούμενο.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος συνέστησε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του εκκαλούντα να προσέξει την κατηγορία που αποδίδεται στον εντολέα του, καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις της μετά το τέλος της εξέτασης του κάθε μάρτυρα, καθώς και την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Ο Πρόεδρος ζήτησε κατόπιν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εκκαλούντα – κατηγορούμενου γενικές πληροφορίες για την πράξη.
Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την έκθεση έφεσης απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα κατηγορίας, το όνομα του οποίου εκφώνησε ο Πρόεδρος και βρέθηκε να είναι απών.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και δήλωσε ότι δεν έχει κλητεύσει μάρτυρα υπεράσπισης.

Ακολούθως ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντα – κατηγορούμενου, αφού έλαβε εκ νέου το λόγο, προέβαλε προφορικά ισχυρισμό του εντολέα του περί εξόφλησης του οφειλομένου ποσού 6.543.75 ευρώ προσκομίζοντας στο Δικαστήριο έγγραφο επ’ αυτού το οποίο συμπεριελήφθη στα αναγνωστέα έγγραφα.

Επί του προβληθέντα ισχυρισμού του εκκαλούντα το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να απαντήσει μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος, με πρόταση της Εισαγγελέα, ανέγνωσε τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης και τα έγγραφα του κατηγορητηρίου, ήτοι:

 1. Η υπ’αριθμ. ΒΜ 2173/6-6-2018 απόφαση Β’ Μον/λούς Πλημ/κείου Πειραιά
 2. Δελτίο Εργατικής Διαφοράς
 3. Υπεύθυνη Δήλωση
 4. Το με αρ. 642/2014 ΦΕΚ
 5. Τα με αρ. 8448/2013 & 9411/2010 ΦΕΚ
 6. Μηνυτήρια αναφορά

Καθώς και τα προσκομισθέντα επί της έδρας έγγραφα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του εκκαλούντα – κατηγορούμενου:

 1. Η με αριθμό 1349/14-1-2019 Πράξη Ανάληψης Εγγράφων

Περαιτέρω ο Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τον διάδικο αν υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος αθώος.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντα – κατηγορούμενου, αφού έλαβε το λόγο  συντασσόμενος με την εισαγγελική πρόταση, ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την απαλλαγή του εντολέα του.

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Το Δικαστήριο, στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του που έχει ως εξής:

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παριστάμενο δια πληρεξουσίου δικηγόρου τον εκκαλούντα – κατηγορούμενο Απόστολο ΗΛΙΑ του Σταύρου.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ΑΘΩΟ του ότι:

Στον Πειραιά, κατά τους κατωτέρω αναφερόμενους χρόνους, ενεργώντας με πρόθεση με την ιδιότητα του εργοδότη παρέβη τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης. Πιο συγκεκριμένα, στον άνω τόπο κατά το χρονικό διάστημα από 30/4/2012 έως 27/3/2014, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος και δη ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εδρεύουσας στον ________ (οδός ________) εργοδότριας εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «________Ανώνυμη Ξενοδοχειακή – Τουριστική – Ναυτιλιακή – Κτηματική – Οικοδςρ-κπ – Βιομηχανική – Ιχθυοπαραγωγική – Εμπ. Εταιρεία» αν και απασχόλησε στην αυτή τον εγκαλούντα ________ ________του ________ως συνοδό κατά το χρονικό διάστημα από 3 Απριλίου του έτους 2012 έως 27 Μαΐου του οπότε και καταγγέλθηκε η ως άνω σύμβαση εργασίας, δεν κατέβαλε, ως όφειλε

σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία (ΑΝ 690/1945, 539/1945 κλπ), σε αυτόν εμπροθέσμώς το, συνολικό χρηματικό ποσό των -6.543,75- ευρώ, ως οφειλόμενες εκ της σχέσεως εργασίας και υπό της συμβάσεως εργασίας καθορισμένες αποδοχές και ειδικότερα δώραΟζάβπΌυγέννων και Πάσχα αντίστοιχα καθώς και αναλογούντα στον ως άνω χρόνο παροχή*? εργασίας ποσά αποδοχών αδείας, και δη αναλυτικά δεν κατέβαλε:

 1. Δώρο Χριστουγέννων έτους 2012 το ποσό των 1.500€
 2. Δώρο Χριστουγέννων έτους 2013 το ποσό των 1.500€
 3. Δώρο Πάσχα έτους 2013 το ποσό των 750€
 4. Δώρο Πάσχα έτους 2014 το ποσό των 750€
 5. Επίδομα αδείας έτους 2012 το ποσό των 750€
 6. Επίδομα αδείας έτους 2013 το ποσό των 750€
 7. Επίδομα αδείας έτους 2014 το ποσό των 181,25
 8. Για ημέρες αδείας έτους 2014 το ποσό των 362,50,

ήτοι συνολική οφειλή ποσό -6.543,75-€.

Γίνεται μνεία ότι πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, δινόταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντα στον πληρεξούσιο δικηγόρο του εκκαλούντα – κατηγορούμενου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Πειραιάς 20/3/2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία