fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 7643/2011
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από το Δικαστή Ιωάννη Ασπρογέρακα, Πρωτόδικη,   τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του   Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Ιουλίου 2011, χωρίς   τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ:  _______  _______ του  _______, κατοίκου    _______ Αττικής, οδός  _______ __, η οποία παραστάθηκε δια του   πληρεξουσίου δικηγόρου της, Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία   « _______ ΑΕ», που εδρεύει στο ________ Αττικής (θέση νησίδας  _______) και εκπροσωπείται νόμιμα, η   οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Θεοδώρου   Κωνσταντόπουλου.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 19-7-2011 και με αριθμό κατάθεσης   δικογράφου 133151/14355/19-7-2011 αίτηση της, που προσδιορίστηκε για τη   σημερινή δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων   ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 955 παρ.1 ΚΠολΔ, αντίγραφο ή περίληψη της’   κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται, μόλις τελειώσει η κατάσχεση σ’ εκείνον κατά   του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αν είναι παρών. Αν είναι απών, η επίδοση   γίνεται το αργότερο την επόμενη της ημέρας που έγινε η κατάσχεση, αν εκείνος   κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του   δήμου ή της κοινότητας που έγινε η κατάσχεση, αλλιώς μέσα σε οκτώ ημέρες από   τη κατάσχεση. Η παράλειψη των διατυπώσεων αυτών συνεπάγεται ακυρότητα.   Από τις διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι η επίδοση του αντιγράφου ή της περίληψης   της κατασχετήριας έκθεσης πρέπει να γίνει στον παρόντα καθ ου η κατάσχεση και   όχι στους συνοίκους ή συγγενείς ή στους δυνάμενους να παραλαμβάνουν   κοινοποιούμενα δικόγραφα υπαλλήλους. Η παρουσία των τελευταίων προσώπων   δεν σημαίνει και παρουσία του καθ ου η εκτέλεση. Αν ο καθ ου η εκτέλεση είναι   απών κατά την κατάσχεση, η επίδοση πρέπει να γίνει όπως ορίζουν οι παραπάνω   διατάξεις των άρθρων 144 παρ. 1 και 145 ΚΠολΔ. Οι παραπάνω διατυπώσεις   επιβάλλονται με ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης (άρθρο 955 παρ. 1 εδ.   δ’ΚΠολΔ), εξαιτίας της σπουδαιότητας που δίνει στην τήρησή τους ο νομοθέτης.   Κατά συνέπεια η μη τήρησή τους θεμελιώνει λόγο ανακοπής κατά της διαδικασίας   της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεσης), ανεξάρτητα από την επίκληση και   απόδειξης δικονομικής βλάβης (ΑΠ 2155/1986 ΝοΒ 35 (1987) 1244 και ΜΠΛαρ   2775/2001 Δικογραφία 2001.517).

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτησή της, ζητεί   να ανασταλεί η σε βάρος της επισπευδόμενη εκτελεστική διαδικασία εκ μέρους   της καθ’ ης, δυνάμει της με αριθμό 1499/7-7-2011 Β’ επαναληπτικής περίληψης   της με αριθμό 1.460/17-3-2011 κατασχετήριας έκθεσης κινητών πραγμάτων του   δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Βασιλείου Γ. Γαλάνη και του   πλειστηριασμού στις 27-7-2011, των σε αυτήν αναφερόμενων κινητών,   ιδιοκτησίας της (αιτούσας), δεδομένου ότι αφενός μεν η ενέργεια αυτής          φ (αναγκαστικής εκτέλεσης) θα προκαλέσει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη βλάβη,   .αφετέρου δε πιθανολογείται η ευδοκίμηση της από 19-7-2011 και με αριθμό                 κατάθεσης δικογράφου 133194/10275/19-7-2011 ανακοπής της ενώπιον του   Δικαστηρίου τούτου, που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτέλεσης,   για τους σε αυτήν αναφερόμενους λόγους.

Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως και   παραδεκτώς, αφού κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου πέντε   πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού και έχει   προηγηθεί η άσκηση της από 19-7-2011 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου   133194/10275/19-7-2011 ανακοπής της (βλ. την με αριθμό 2437Γ/19-7-2011   έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά, Δη μητριού   Σ. Ραπατζίκου), φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 933 παρ. 2 σε   συνδ. με άρθρα 938 του ΚΠολΔ), με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων   (άρθρα 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των   άρθρων 933 και 938 του ίδιου Κώδικα. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω,   ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας, _____    _______του  _______, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου   τούτου και όλα τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι   πιθανολογούνται τα εξής πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της με αριθμό 1499/7-   7-2011 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης κινητής περιουσίας του δικαστικού   επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Βασίλη Γ. Γαλάνη, εκτίθεται σε δημόσια   αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 27-7-2011, με την επίσπευση της καθ ης και σε   εκτέλεση της με αριθμό 472/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου   Αμαρουσίου, η κινητή περιουσία της αιτούσας, η οποία κατασχέθηκε με την με   αριθμό 1460/17-3-2011 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του ίδιου, πιο πάνω,   δικαστικού επιμελητή. Π αιτούσα ισχυρίζεται με τον πρώτο λόγο της ανακοπής   της ότι η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης των κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας       της και οι μεταγενέστερες αυτής περιλήψεις είναι άκυρες, διότι ενώ η κατάσχεση   πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της στα ________ Αττικής, χωρίς να είναι η   ίδια παρούσα, αντίγραφο αυτής της επιδόθηκε μετά το πέρας έξι (6) ημερών και   όχι την επόμενη ημέρα, όπως ορίζει σχετικά ο νόμος. Ο ισχυρισμός αυτός της   αιτούσας, που είναι νόμιμος, ερειδόμενος στα άρθρα 955 παρ.1, 145 και 146   ΚΠολΔ, ασκείται εμπρόθεσμα εντός δηλαδή των χρονικών ορίων του άρθρου 934   παρ. 1β ΚΠολΔ, πιθανολογείται δε και ως κατ’ ουσίαν βάσιμος. Τούτο δε καθ’   όσον, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής   κατάσχεσης, φέρεται ότι η κατάσχεση περατώθηκε στις 17-3-2011, ενώ αντίγραφο   αυτής επιδόθηκε στην καθ’ ης η εκτέλεση-άιτούσα, που δεν ήταν παρούσα κατά   την κατάσχεση, στις 23-3-2011 (βλ. την από 23-3-2011 επισημείωση επίδοσης του   ως άνω δικαστικού επιμελητή επί του αντιγράφου αυτής, που προσκομίζει η   αιτούσα), και όχι, κατά τα προεκτεθέντα, την επόμενη της ημέρας που έγινε η   κατάσχεση, δηλαδή την 18-3-2011, με αποτέλεσμα η παράλειψη αυτή να   συνεπάγεται ακυρότητα της κατάσχεσης, χωρίς μάλιστα την επίκληση και   απόδειξη δικονομικής βλάβης (βλ. ως άνω νομικές σκέψεις). Η καθ’ ης η αίτηση   ισχυρίζεται ότι η πραγματική κατοικία της αιτούσας είναι στα  _______ Αττικής,   επί της οδού  _______ __, όπου αρχικά την αναζήτησε ο δικαστικός   επιμελητής, επειδή όμως δεν την βρήκε την αναζήτησε στη συνέχεια στην   ιδιοκτησία της στα  _______ Αττικής, στην οποία και προέβη στην κατάσχεση   των κινητών πραγμάτων ιδιοκτησίας της. Συνεπώς, επειδή η κατάσχεση   πραγματοποιήθηκε σε άλλο Δήμο από την φερόμενη ως πραγματική κατοικία της   αιτούσας, εγκύρως αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδόθηκε εντός οκτώ   ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης, όπως ορίζει το άρθρο 955 παρ. 1 εδβ   ΚΠολΔ.

Ο ισχυρισμός αυτός πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί ως αβάσιμος στην   ουσία του, διότι τα ως άνω πραγματικά περιστατικά δεν επιβεβαιώνονται από την   ίδια την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του ίδιου ως άνω δικαστικού   επιμελητή. Αντίθετα, ο τελευταίος βεβαιώνει ότι μετέβη εξ’ αρχής στην οικία της   αιτούσας, που βρίσκεται στα  _______ Αττικής, επί της οδού  _______  και             περιστατικό που υπέπεσε στην αντίληψή του ως δημοσίου οργάνου και   βεβαίωσε στην έκθεση του. Περαιτέρω, ότι στη διεύθυνση αυτή είναι και η   κατοικία της αιτούσας, συνάγεται: α) από το γεγονός, ότι κατά την παραβίαση της   θύρας αυτής από τον δικαστικό επιμελητή, ο τελευταίος βεβαίωσε ότι βρήκε την   σύνοικο οικιακή βοηθό της αιτούσας, Ουκρανικής καταγωγής και β) από τα ίδια   τα κατασχεθέντα κινητά πράγματα της τελευταίας, ήτοι τηλεοράσεων,   μεταξοτυπιών, ρούχων και τσαντών της, δηλαδή πραγμάτων οικιακής και   προσωπικής χρήσης. Η κρίση αυτή ενισχύεται και από τα εξής έγγραφα: α) από   τις προσκομιζόμενες αποδείξεις-δελτία αποστολής της ηλεκτρονικής του έτους   2009 στο όνομα του συζύγου της αιτούσας, όπου δηλώνεται ως κατοικία αυτής, η   οδός  _______  __ στα ______, β) από το από 21-8-2009 δελτίο αδικημάτων   συμβάντων του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, όπου εμφανίζεται η ίδια   διεύθυνση ως κατοικία της, γ) από τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών των   Τραπεζών « _______» και « _______ BANK ΑΕ», με την ίδια   διεύθυνση κατοικίας της ιδίας και του συζύγου της και δ) από την με αριθμό   951/2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου σε βάρος της καθ’   ης, με την ίδια διεύθυνση κατοικίας και με τον προσδιορισμό της διεύθυνσης επί   της οδού  _______ __, στα  _______ Αττικής, ως κεντρική   επαγγελματική της έδρα. Εξάλλου, το γεγονός ότι η κατοικία της βρίσκεται στα    _______ Αττικής, πιθανολογείται και από το γεγονός ότι το ακίνητο στα    _______ είχε ήδη κατακυρωθεί από τις 26-1-2011 στην τράπεζα με την   επωνυμία « _______ BANK ΑΕ». Με βάση όλα τα παραπάνω, εφόσον   πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ο πιο πάνω λόγος της ανακοπής και ως εκ   τούτου παρέλκει η έρευνα της βασιμότητας του δευτέρου (και τελευταίου) λόγου   αυτής και ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, αν συνεχιστεί η   διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή, ως και   ουσιαστικά βάσιμη, και να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, που   επισπεύδει ο καθ’ ου, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας       ανακοπής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, η   αιτούσα πρέπει να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη του καθ’ ου, που υπέβαλε   αντίστοιχο αίτημα με το σημείωμά του (άρθρο 178 παρ. 3 του Ν.Δ. 3026/1954),   κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που   επισπεύδεται από την καθ’ ης σε βάρος της αιτούσας δυνάμει της με αριθμό   472/2010 διαταγής πληρωμής και της με αριθμό 1499/7-7-2011 Β’ επαναληπτικής   περίληψης της με αριθμό 1.460/17-3-2011 κατασχετήριας έκθεσης κινητών   πραγμάτων του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Βασιλείου Γ.   Γαλάνη, και του πλειστηριασμού στις 27-7-2011 των κινητών πραγμάτων,   ιδιοκτησίας της αιτούσας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 19-   7-2011 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 133194/10275/19-7-2011   ασκηθείσας ανακοπής της αιτούσας και υπό τον όρο να συζητηθεί η ανακοπή   αυτή κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 26-5-2015.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης, που ορίζει   σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση στο   ακροατήριό του στην Αθήνα την 25 Ιουλίου 2011, χωρίς να παρευρίσκονται οι   διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους,

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ