fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός απόφασης 175/2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Ολυμπία Γραμματικοπούλου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Ευαγγελία Ανδριοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 29η Μαϊου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1)_______ , χας _______ _______ , του _______ και της _______ _______ , κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός _______ , 2)_______ _______ του _______ και της _______ , συζύγου _______ _______ , κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός _______ , 3)_______ _______ του _______ και της _______ , συζύγου _______ _______ , κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός _______ , 4)_______ _______ του _______ και της _______ , κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός _______ , 5)_______ _______ του _______ και της _______ κάτοικου ομοίως ως άνω, 6)_______ _______ του _______ και της _______ , κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός _______ , 7)_______   _______ του _______ και της _______ , κατοίκου Ραφήνας Αττικής,’ οδός _______ και 8)_______ _______ του _______ και της _______ , κατοίκου ομοίως ως άνω, εκ των οποίων οι 1η, 2η, 3η, 4η και 7η παραστάθηκαν δια ενώ οι 5ος, 6ος και 8ος παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ιωάννας Μαρώση.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1)_______ _______ του _______ κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός _______ , 2)_______ _______ κατοίκου Παπάγου, οδός _______ εκ των οποίων η Η παραστάθηκε μετά και η 2η παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Βασιλική Κουσαή και 3)Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «_______ » που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Παπαστύλο.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 13-2-2012 αγωγή τους που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1037/2012 η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως, οι διάδικοι παραστάθηκαν ως άνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ενάγοντες εκθέτουν ότι την 6η-8-2011 συνέβη τροχαίο αυτοκινητικό ατύχημα επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, από αποκλειστική  υπαιτιότητα της 1ης εναγόμενης, η οποία οδηγώντας αμελώς το, με αριθμό _________ Ε·Ι.Χ, αυτοκίνητο της κυριότητας νομής και κατοχής της 2ης εναγόμενης, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων ευθύνη από σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες στην 3η εναγόμενη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, τραυμάτισε θανάσιμα τον πεζό _______ _______ . Με βάση το ιστορικό αυτό, μετά τον νόμιμο και παραδεκτό περιορισμό του αιτήματος τους με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, και εμπεριέχεται στις εμπρόθεσμες και νομότυπες προτάσεις τους, ζητούν να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενες είναι υποχρεωμένες, εις ολόκληρον έκαστη, να τους καταβάλουν ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν, στην πρώτη (1η) εξ αυτών (σύζυγο του θανόντος) το ποσό των 200.000,00, στην δεύτερη (2η) και τρίτη (3η) των εναγόντων (θυγατέρων του θανόντος) το ποσό των 200.000,00 ευρώ σε κάθε μία εξ αυτών και στους τέταρτη (4η), πέμπτο (5ο), έκτο (6ο), έβδομη (7η) και όγδοη (8η) εξ αυτών (εγγόνια θανόντος) το ποσό των 100.000,00 ευρώ σε κάθε έναν εξ αυτών. Επίσης ζητούν να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί σε βάρος των 1ης και 2ης των εναγόμενων προσωπική κράτηση ενός έτους και να καταδικασθούν άπαντες στα δικαστικά τους έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή, αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό με την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 666,667 και 670-676 ΚΠολΔ, (άρθρα 9, 16 αριθμ. 12 σε συνδ. προς 14§2,22 και 68ΙΑ’ ΚΠολΔ), και, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 299,330,346,914,932 ΑΚ, 2,4,9,10 του ν.ΓπΝ/1911, 74 και 176 ΚΠολΔ. Τα αιτήματα να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να
απαγγελθεί σε βάρος των lης και 2ης των εναγόμενων προσωπική κράτηση, κατέστησαν μετά την τροπή του αιτήματος εν όλω σε αναγνωριστικό, μη νόμιμα και ως εκ τούτου απορριπτέα, καθόσον σε αναγνωριστικές αποφάσεις δεν χωρεί προσωρινή εκτέλεση. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι μετά τον περιορισμό του αιτήματος σε αναγνωριστικό δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου.

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων (απόδειξης και ανταπόδειξης) που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, τις με αρ. 4601/2012 και 4602/2012 ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά Αικατερίνης Βρεττάκου και από την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως, των, νομίμως και με επίκληση, εκατέρωθεν προσκομιζομένων δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Στις 6-8-2011 και ώρα 7.00μ.μ, η 1η των εναγομένων, οδηγώντας το υπ’ αριθ. κυκλοφορίας _______ Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο της κυριότητας νομής και κατοχής της 2ης εναγόμενης και ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην 3*ι εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, εκινείτο επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στη Ραφήνα Αττικής, με κατεύθυνση από Μαραθώνα προς Αθήνα. Η ως άνω λεωφόρος είναι δρόμος διπλής κατευθύνσεως, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα πορείας, με εύρος οδοστρώματος, για κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, 7 μ., πλάτος πεζοδρομίου 2,20 μ., ενώ τα δύο αντίθετα ρεύματα χωρίζονται με νησίδα στην οποία είναι τοποθετημένα κάγκελα ύψους ενός μέτρου. Κατά την ανωτέρω ημέρα ο καιρός ήταν αίθριος, η άσφαλτος ξηρή, υπήρχε φυσικό φως ημέρας και η ορατότητα δεν περιοριζόταν, καθόσον η οδός είναι ευθεία σε μεγάλη απόσταση. Η ταχύτητα δε για τα κινούμενα οχήματα στο σημείο εκείνο ορίζεται σε 50 χλμ/ω, ενόψει υφισταμένης ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32. Κατά τον ίδιο τόπο και χρόνο ο _______ , _______ , εξερχόμενος από το αρτοποιείο με την επωνυμία «_______ » που βρίσκεται στο 26° περίπου χιλιόμετρο της ανωτέρω λεωφόρου και δη στο ρεύμα προς Αθήνα, επιχείρησε να διασχίσει, πεζός, κάθετα το οδόστρωμα προκειμένου να ανέλθει στη διαχωριστική νησίδα και δη σΐο σημείο εκείνο όπου υπάρχει άνοιγμα στα κάγκελα, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι φωτεινοί σηματοδότες και διάβαση πεζών υφίστανται σε αρκετή απόσταση από το ως άνω σημείο, ήτοι σε απόσταση 111 μέτρων. Κατά τη στιγμή που ο ανωτέρω πεζός είχε διασχίσει το ήμισυ και πλέον του ρεύματος προς Αθήνα, ήτοι από τα δεξιά προς τα αριστερά ως προς την πορεία του οχήματος, η in εναγόμενη, κινούμενη στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, χτύπησε με το εμπρόσθιο δεξιό τμήμα του οχήματος της, τον πεζό _______ _______ , παρασύροντας τον για περίπου 15 μέτρα και πλέον. Αμέσως μετά το επίδικο συμβάν ο _______ _______ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του λόγω πολλαπλών κακώσεων (βλ. από 28-9-2011 ιατροδικαστική έκθεση). Με βάση τα ανωτέρω περιστατικά το Δικαστήριο κρίνει ότι το επίδικο συμβάν και ο, συνεπεία τούτου, θανάσιμος τραυματισμός του _______ _______ , οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ins εναγόμενης, η οποία κινούμενη με ταχύτητα που δεν εξακριβώθηκε επακριβώς, υπερέβαινε όμως το επιτρεπόμενο όριο των 50χλμ/ω, δεν κατέβαλε την προσοχή και επιμέλεια ενός μέσου συνετού οδηγού κατά την οδήγηση του οχήματος της, όπως όφειλε και μπορούσε, επιπροσθέτως δε, δεν είχε διαρκώς τεταμένη την προσοχή της για να ασκεί τον έλεγχο και εποπτεία του αυτοκινήτου της ούτως ώστε μπορεί να ακινητοποιήσει αυτό σε περίπτωση ανάγκης, με αποτέλεσμα να μην ανιιληφθεί εγκαίρως τον πεζό, αν και μπορούσε, αφού όπως προαναφέρθηκε ο δρόμος στο σημείο του επιδίκου συμβάντος είναι ευθύς σε μεγάλο μήκος και η ορατότητα δεν περιορίζεται και εν τέλει να τον παρασύρει σε απόσταση περίπου 15 μέτρων και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Στην επέλευση όμως του ατυχήματος και του συνεπεία τούτου θανάσιμου τραυματισμού του, συνετέλεσε και ο ίδιος ο θανών, δεδομένου ότι επιχείρησε να διασχίσει καθετα τη λεωφόρο Μαραθώνος, ο οποίος σημειωτέον είναι δρόμος συνεχούς και πυκνής κυκλοφορίας, χωρίς προηγουμένως αφενός μεν να ελέγξει αν το οδόστρωμα που επρόκειτο να διασχίσει ήταν ελεύθερο οχημάτων, αφετέρου να βεβαιωθεί ότι δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία αυτών. Το ένδικο συμβάν και οι συνέπειες του επομένως οφείλεται σε συγκλίνουσα αμέλεια της οδηγού και του θανόντος πεζού, της αμέλειας εκάστου προσδιοριζομένης σε ποσοστό 80% της οδηγού και 20% του πεζού δεκτής γενομένης ως ουσία βάσιμης της σχετικής έντασης των εναγόμενων περί συντρέχοντος πταίσματος (ΑΚ 300). Αποδείχθηκε επίσης ότι ο θανών κατά το χρόνο του θανάτου του ήταν ηλικίας 79 ετών, υγιέστατος και αρτιμελής, διέμενε δε εν ζωή με την σύζυγο του και συνδεόταν με τους ενάγοντες, ήτοι τα τέκνα του και τα εγγόνια του, με στενούς δεσμούς στοργής και αγάπης, έτσι ώστε αυτοί λόγω του αιφνίδιου και βίαιου θανάτου του, δοκίμασαν βαθύτατο πόνο και θλίψη και ως εκ τούτου προς απάμβλυνση της ψυχικής οδύνης, την οποία υπέστη ο καθένας τους και προς ψυχική παρηγοριά και ηθικής τους ανακούφιση, δικαιούνται εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως. Για τον καθορισμό δε της ψυχικής οδύνης των εναγόντων το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του όλα τα ως άνω στοιχεία ως και τις εν γένει συνθήκες, υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ένδικο ατύχημα και οι οποίες περιγράφηκαν ανωτέρω, το συντρέχον πταίσμα του θανόντος, τη σχέση και το βαθμό συγγένειας που συνέδεε έκαστο των εναγόντων με τον αποβιώσαντα, την ηλικία του (79 ετών) ως και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των εκ των διαδίκων φυσικών προσώπων και προσδιορίζει ότι το εύλογο ποσό χρηματικής ικανοποιήσεως τούτων είναι: α) για την 1*ι ενάγουσα (σύζυγο του θανόντος) το ποσό των 20.000,00 ευρώ, β) για την 2η ενάγουσα (θυγατέρα του θανόντος), το ποσό των 15.000,00 ευρώ, γ) για την 3η ενάγουσα (θυγατέρα του θανόντος) το ποσό των 15.000,00 ευρώ, δ) για την 4η, 5°, 6°, 7Α και 8*ι των εναγόντων (εγγόνια του θανόντος) το ποσό των 5.000,00 ευρώ σε κάθε έναν. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι, ενεχόμενοι εις ολόκληρον ο καθένας τους, υποχρεούνται να καταβάλουν : α) στην 1Θ ενάγουσα (σύζυγο του θανόντος) το ποσό των 20.000,00 ευρώ, β) στην 2η ενάγουσα (θυγατέρα του θανόντος), το ποσό των 15.000,00 ευρώ, γ) στην 3η ενάγουσα (θυγατέρα του θανόντος) το ποσό των 15.000,00 ευρώ, δ) στους 4*ι, 5°, 5°, 7*ι και 8*ι των εναγόντων (εγγόνια του θανόντος) το ποσό των 5.000,00 ευρώ σε κάθε έναν εξ αυτών, τα ποσά δε αυτά εντόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρις εξοφλήσεως. Τέλος τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των εναγομένων μειωμένα όμως, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 ΚΠολΔ) όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ, εν μέρει, την αγωγή

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση των εναγόμενων, να καταβάλουν, εις ολόκληρον έκαστος, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς τα εξής ποσά: α) στην In ενάγουσα (σύζυγο του θανόντος) το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00), β) στην 2η ενάγουσα (θυγατέρα του θανόντος), το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00), γ) στην 3η ενάγουσα (θυγατέρα του θανόντος) το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00), δ) στην 4η ενάγουσα το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00), ε)στον 5ο ενάγοντα το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00), στ) στον 6ο ενάγοντα το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00), ζ) στην 7η ενάγουσα το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) και η) στην 8η ενάγουσα το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00).

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγόμενους σε μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (2.800,00).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την 18-1-13

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ