fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης: 8868/2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Οκτωβρίου 2010, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) _______ _______  του _______ , κατοίκου Αθηνών (οδός _______ ) και 2) _______ _______ του _______ , κατοίκου ομοίως, οι οποίοι παραστάθηκαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αντώνιο Καινούργιο.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: _______ _______ του _______ , κατοίκου Παρισιού Γαλλίας και προσωρινά διαμένοντος στο Διόνυσο Αττικής (οδός _______ ), ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 18-6- 2010 αίτησή τους, που κατατέθηκε με αριθμό κατάθεσης 10120/22-6-2010, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούντες επικαλούνται επικείμενο κίνδυνο και ζητούν να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του καθ’ ου μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ για τον καθένα εξ αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή τους, που αναφέρεται στην αίτηση και η οποία κινδυνεύει λόγω της έλλειψης εμφανών περιουσιακών στοιχείων του τελευταίου.

Η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 707 επ. και 731 επ. του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μαρτύρα _______ _______ , που εξετάσθηκε με επιμέλεια του καθ’ ου η αίτηση, από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντος _______ _______  και από το σύνολο των εγγράφων, που οι διάδικοι προσκομίζουν πιθανολογούνται τα ακόλουθα: οι αιτούντες είναι δικηγόροι, και στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αναζήτησαν να μισθώσουν από κοινού ένα χώρο προκειμένου να δημιουργήσουν την επαγγελματική τους στέγη. Γι’ αυτό το λόγο απευθύνθηκαν στη μεσιτική εταιρεία με την επωνυμία «_______ » και το διακριτικό τίτλο «_______ », η οποία τους υπέδειξε ένα διαμέρισμα, με τα στοιχεία Ε- 1, του πέμπτου ορόφου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού _______  στο Σύνταγμα, επιφάνειας 97 τετραγωνικών μέτρων, ιδιοκτησίας του καθ’ ου η αίτηση. Οι αιτούντες ενέκριναν το διαμέρισμα αυτό και την 29-6-2009 κατήρτισαν με τον καθ’ ου, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τη _______ _______ του _______ , σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης, δωδεκαετούς διάρκειας, με έναρξη αυτής την 1-7-2009 και λήξη την 1-7-2021, του ως άνω διαμερίσματος. Το μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των 900 ευρώ (πλέον χαρτοσήμου 3,6%) και επίσης συμφωνήθηκε ότι θα χρησιμοποιείτο ως δικηγορικό γραφείο. Οι αιτούντες κατέβαλαν από κοινού στον καθ’ ου ως εγγύηση 1.800 ευρώ, δηλαδή δύο μισθώματα για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης μισθώσεως καθώς και το μηνιαίο μίσθωμα εκ 900 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ήτοι 932,40 ευρώ. Έκαστος των αιτούντων κατέβαλε στην ως άνω μεσιτική εταιρεία το ποσό των 535,50 ευρώ ως αμοιβή για τη διαμεσολάβηση και υπόδειξη της ευκαιρίας μισθώσεως. Μετά την κατάρτιση της σύμβασης, οι αιτούντες προέβησαν σε διαμόρφωση και ανακαίνιση του μισθίου ακινήτου, προκειμένου να εξυπηρετεί αυτό τις ανάγκες τους. Στις 28-4-2010, όμως κοινοποιήθηκε σ αυτούς η από 27-4-2010 εξώδικη γνωστοποίηση της _______ _______ περί καταγγελίας της εν λόγω μίσθωσης, δεδομένου ότι το μίσθιο είχε κατασχεθεί αναγκαστικά δυνάμει της υπ’ αριθμ. 417/19.5.2009 έκθεσης κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά, Σπύρου Αλεξίου και είχε κατακυρωθεί στην προαναφερόμενη, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 27568/24.2.2010 πράξης αναγκαστικού πλειστηριασμού της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Γ. Γκορίτσα – Τριανταφύλλου, η δε υπ’ αριθμ. 27589/17.3.2010 περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης της ίδιας συμβολαιογράφου είχε μεταγράφει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4929 με αύξοντα αριθμό 321. Με το ίδιο έγγραφο η _______ _______ , κατήγγειλε τη σύμβαση μίσθωσης και τους καλούσε να της αποδώσουν το μίσθιο εντός εξαμήνου, ήτοι έως 29­10-2010, δεδομένου ότι η εν λόγω σύμβαση μίσθωσης δεν προστατευόταν, καθότι η κατάσχεση επί του μισθίου είχε επιβληθεί στις 19.5.2009, δηλαδή πριν την κατάρτιση της επαγγελματικής μίσθωσης. Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι ο καθ’ ου επέδειξε αντισυμβατική συμπεριφορά, δεδομένου ότι αν και γνώριζε ότι επί του μισθίου ακινήτου ιδιοκτησίας του είχε επιβληθεί αναγκαστική κατάσχεση για απαιτήσεις τρίτου σε βάρος του προκτήτορα του εν λόγω ακινήτου, εν τούτοις απέκρυψε το γεγονός αυτό, με αποτέλεσμα να προβούν αυτοί στην κατάρτιση της σύμβασης μισθώσεως και να υποστούν ζημία. Η γνώση του δε προκύπτει από το γεγονός ότι σε χρόνο προγενέστερο της σύναψης της μίσθωσης και δη στις 28.4.2009 επιδόθηκε στον καθ’ ου, με θυροκόλληση, αφού ο ίδιος αρνήθηκε να το παραλάβει, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 4214β’ έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά, Σπύρου Αλεξίου, ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό της υπ’ αριθμ. 8479/2008 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την κάτω από αυτό από 27-4-2009 παραγγελία προς επίδοση και επιταγή του _______ _______ και της _______ _______ , με την οποία, αφού του γνωστοποιείται ότι η προκτήτορας του εν λόγω ακινήτου εταιρεία με την επωνυμία «_______ » οφείλει να τους καταβάλει το ποσό των 349.386,65 ευρώ και ότι προς εξασφάλιση της απαιτήσεώς τους έχουν εγγράφει προσημείωση υποθήκης στις 15/10/2008 επί του ανωτέρω διαμερίσματος τον καλούν ως νομέας και κύριο πλέον να εκδηλώσει προτίμηση για την εξόφληση της ενυπόθηκης απαίτησης, διαφορετικά θα ανεχθεί την επί του ενυπόθηκου ακινήτου επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού. Στη συνέχεια δε στις 21-5-2009 επιδόθηκε δια θυροκολλήσεως στον καθ’ ου και ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 417/2009 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του ίδιου ως άνω επιμελητή κατά του καθ’ ου. Οι αιτούντες ισχυρίζονται περαιτέρω ότι η ζημία τους, την οποία οφείλει να ανορθώσει ο καθ’ ου, ανέρχεται στο ποσό των 31.321,68 ευρώ για τον πρώτο και 23.995,85 ευρώ για τον δεύτερο και συγκεκριμένα ο καθ’ ου οφείλει σε καθένα εξ αυτών το ποσόν των 535,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) που κατέβαλαν ως αμοιβή στην ως άνω μεσιτική εταιρεία, το ποσό των 9.520 ευρώ στον πρώτο, το οποίο αυτός, δαπάνησε για εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης του μισθίου, το ποσό των 5.594,15 ευρώ στον δεύτερο εξ αυτών, το οποίο αυτός δαπάνησε για εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης του μισθίου, σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των 900 ευρώ, που κατέβαλαν ως εγγύηση τήρησης των όρων της σύμβασης μίσθωσης, σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των 466,20 ευρώ, που αφορά το καταβληθέν μίσθωμα Μαρτίου 2010 καθώς και την αναλογία χαρτοσήμου 3,6%, το οποίο καταβλήθηκε αχρεωστήτως στον καθ’ ου, καθότι το μίσθιο εκπλειστηριάσθηκε στις 24-2-2010 και συνεπώς δεν το εδικαιούτο ο καθ’ ου, καθότι πλέον δεν ήταν κύριος του μισθίου, σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των 1.500 ευρώ, ως δαπάνες μετεγκατάστασης και μετακόμισης στο μίσθιο, στον πρώτο εξ αυτών το ποσό των 3.399,98 ευρώ, το οποίο δαπάνησε για αγορά τεσσάρων κλιματιστικών και τεσσάρων ψυκτικών μονάδων, πράγματα τα οποία σε περίπτωση μεταστέγασης καθίστανται περιττά και τέλος σε έκαστο εξ αυτών το ποσό των 15.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση προς ανόρθωση της προκληθείσας ηθικής βλάβης, εξαιτίας της προαναφερόμενης συμπεριφοράς του καθ’ ου, η οποία εκτός από αντισυμβατική είναι και παράνομη και υπαίτια. Από τα ανωτέρω πιθανολογείται η ύπαρξη απαίτησης των αιτούντων κατά του καθ’ ου η αίτηση, παρά το γεγονός ότι σε περίπτωση άσκησης αγωγής κάποια εκ των κονδυλίων θα απορριφθούν, όμως από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε η επισφαλής περιουσιακή κατάσταση του καθ’ ου, η οποία να δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσης των αιτούντων, δεδομένου ότι αυτός, αν και είναι αλλοδαπός, διαμένει χρόνια στην Ελλάδα και μέχρι πρόσφατα ήταν ποδοσφαιριστής στην _______ με αποδοχές περί τις 400.000 ευρώ ετησίως, ενώ όπως κατέθεσε ο μάρτυρας που εξετάσθηκε με επιμέλειά του ήδη έχει έλθει σε συμφωνία με άλλη ελληνική ομάδα και κατά συνέπεια θα παραμείνει στη χώρα μας. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Έξοδα δεν επιδικάζονται λόγω του αντικειμένου της αίτησης (άρθρο 178 παρ. 3 του Κωδ. Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα την 19-11- 2010, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Για τη δημοσίευση

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                              Η      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ