fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

7090/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ρεβέκκα Λιμπεράτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 9-10-2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: _________ θυγατέρας __________ __________, κατοίκου _________ ___________, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Μαρίας Κανακάκη.

Του καθ’ ου η αίτηση: ____________ __________ του ___________, κατοίκου _______ __________, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-9-2018 υπ’ αριθμό κατάθεσης 83711/9368/2018 αίτησή της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά του καθ’ ου η αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Η υπό κρίση αίτηση έχει επιδοθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στον καθ’ ου με κλήση να παραστεί στην συζήτησή της κατά την ως άνω δικάσιμο (βλ. την με αριθμ. 11516Γ/14-9-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, Παναγιώτη Νικολόπουλου), οπότε λαμβάνοντας ο καθ’ ου γνώση της σημερινής δικασίμου και μη παριστάμενος κατά αυτήν πρέπει να δικαστεί ερήμην, ωστόσο η υπόθεση θα προχωρήσει σαν να ήταν αυτός παρών.

Με την κρινόμενη αίτησή της, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, ζητεί προσωρινά να υποχρεωθεί ο καθ’ ου πατέρας της να της καταβάλλει ως μηνιαία διατροφή της για την κάλυψη των αναγκών της, καθόσον είναι φοιτήτρια του τμήματος Φυσικοθεραπείας στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το ποσό των 1.100 ευρώ εντός των πρώτων τριών ημερών κάθε μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης έως την έκδοση οριστικής και τελεσίδικης απόφασης και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης και έως την πλήρη εξόφληση και να καταδικαστεί ο καθ’ ου στη δικαστική της δαπάνη. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, η ως άνω αίτηση εισάγεται παραδεκτά για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου για την εκδίκασή της κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 22, 39Α, 683 και 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 340, 341, 345, 346, 1485, I486, 1489 εδ. βξ 1493, 1496, 176, 728 και 729 ΚΠολΔ και, πλην του αιτήματος επιδίκασης προσωρινής διατροφής μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης επί της κύριας αγωγής, το οποίο είναι μη νόμιμο, διότι από την διάταξη του άρθρου 695 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κυρία υπόθεση, συνάγεται ότι το προσωρινό δεδικασμένο που απορρέει από την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων παύει να ισχύει με την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής. Συνεπώς, η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, η αιτούσα δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της δήλωσε ότι έχει επιλυθεί συμβιβαστικά η διαφορά της με τον καθ’ ου – πατέρα της και προς τούτο κατέθεσε στο Δικαστήριο το από 4-10-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού, που φέρει τις υπογραφές των διαδίκων και πράξη επικύρωσης του γνησίου των υπογραφών από την αρμόδια υπάλληλο του Κ.Ε.Π. του Δήμου __________. Σύμφωνα, με το ανωτέρω συμφωνητικό τα συμβαλλόμενα μέρη (διάδικοι) συμφώνησαν ότι ο καθ’ ου θα βαρύνεται με τη συνεισφορά του στη διατροφή της αιτούσας η οποία από κοινού καθορίζεται στο ποσό των 1.100 € μηνιαίως. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται από τον καθ’ ου το πρώτο τριήμερο κάθε ημερολογιακού μήνα, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την καθυστέρηση κάθε δόσης έως την πλήρη εξόφληση αρχής γενομένης από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης στον καθ’ ου έως την έκδοση οριστικής και τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής διατροφής που θα ασκήσει η αιτούσα. Τα δύο μέρη δηλώνουν ρητά πώς συμψηφίζεται η δικαστική δαπάνη. Το Δικαστήριο, εκτιμώντας ότι δεν συντρέχει λόγος να αποκλίνει από την παραπάνω συμφωνία των διαδίκων, πλην της διάταξης του συμφωνητικού περί υποχρέωσης του καθ’ ου να καταβάλει προσωρινή διατροφή μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί επί της κύριας αγωγής, διότι η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει με την έκδοση οριστική απόφασης επί αυτής όπως προεκτέθηκε, κρίνει ότι ο καθ’ ου πρέπει να καταβάλλει στην ενήλικη θυγατέρα του (αιτούσα) προσωρινά ως μηνιαία διατροφή της το ποσό των 1.100 ευρώ προκαταβλητέα εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα από την επίδοση της αίτησης και με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την καθυστέρηση κάθε δόσης και έως την πλήρη εξόφληση. Κατόπιν τούτων, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, και να μην επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του καθ’ ου, καθόσον επήλθε μεταξύ των διαδίκων συμφωνία για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς πριν τη συζήτηση της αίτησης (άρθρ. 177 ΚΠολΔ).

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του καθ’ ου αίτηση.

Δέχεται την αίτηση.

Υποχρεώνει προσωρινά τον καθ’ ου να καταβάλλει εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα στην αιτούσα, ως μηνιαία διατροφή της, το ποσό των χιλίων εκατό (1.100) ευρώ από την επίδοση της αίτησης, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την καθυστέρηση κάθε δόσης και έως την πλήρη εξόφληση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 15 ΟΚΤ 2018 με απόντες τους διαδίκους και την πληρεξούσια Δικηγόρο της αιτούσας.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

το οποίο θεωρήθηκε για τη σήμανση

και την έκδοσή του

ΑΘΗΝΑ 08 ΝΟΕ 2018

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία